28. 11. 2012

Jak probíhá dědické řízení

Pokud potřebujete notáře, můžete si vybrat kteréhokoliv notáře a to i mimo Váš region. Jiná situace nastává v případě dědictví. Zde vystupuje notář jako soudní komisař a má k vyřízení dědictví pověření soudu. Jinými slovy, jakmile přijde na soud oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři a to na základě tzv. dědického rozvrhu.
      Dědický rozvrh je vlastně soubor pravidel stanovený vždy na období kalendářního roku, kde je upraveno, jakým způsobem bude určen notář. Používá se buď princip územní podle místa trvalého bydliště zůstavitele a dále i kombinace principu časového ( pořadové číslo dne v měsíci atp. ).

Předběžné šetření


     Notář sám osloví dědice a to zpravidla tak, že pozve vypravitele pohřbu na jednání, kterému se říká předběžné šetření. Účelem tohoto jednání je zjistit, kdo jsou dědicové ze zákona, zda existuje závěť, jaký zanechal zůstavitel majetek atd. Informace z předběžného šetření jsou jen orientační, notář  sám zjištuje potřebné skutečností.
     Prvním krokem notáře je zpravidla dotaz do centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora ČR. Pokud v této evidenci zjistí, že závěť existuje ve formě notářského zápisu a nebo holografní závěť byla uložena do úschovy k některému z notářů, pak takový notář je obeslán žádostí, aby provedl "prohlášení závěti" - t.j. aby vystavil "Protokol o zjištění stavu a obsahu závěti" a tento neprodleně zaslal notáři, který vyřizuje dědictví. Pokud žije manžel zůstavitele, pak se dále zkoumá, zda manželé měli uzavřenu manželskou smlouvu. Okruh dědiců notář zjišťuje z centrální evidence obyvatel. Ke zjištění stavu majetku zůstavitele ke dni úmrtí notář provádí výpisy z katastru nemovitostí. Osloví rovněž dotazem příslušné banky a úřady, aby zjistil veškerá aktiva a pasiva dědictví. Pokud je účet u banky veden na jméno zůstavitele, banka zpravidla na základě dotazu účet zablokuje a k dalšímu nakládání s nim potřebujete pravomocné dědické usnesení. To získáte až poté, kdy notář pozve všechny dědice, projedná s nimi dědictví a vydá závěrečné usnesení. Usnesení je možno vydat osobně nebo zaslat poštou. Proti usnesení je možno se odvolat. Teprve až uběhne patnáctidenní lhůta k odvolání a nebo pokud se všichni účastníci vzdají práva odvolání, nabude usnesení právní moci.

Zastavení dědického řízení


     V některých případech ovšem může být dědické řízení zastaveno. Je tomu tak tehdy, pokud zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty. Tento majetek nepatrné hodnoty je vydán zpravidla vypraviteli pohřbu s jeho souhlasem. Vydání majetku nepatrné hodnoty není považováno za převzetí dědictví a proto s ním nemůže být spojován žádný závazek vůči věřitelům při předluženém dědictví. Praxe notářů je taková, že pokud notář dědické řízení zastaví, pak již neprovádí žádné úkony ke zjišťování okruhu dědiců a proto ani dědice nezve k dědickému řízení. Může se tak stát, že některý z dědiců se nedozví o smrti zůstavitele. Závětní dědic je však informován vždy - tedy i v případě zastaveného dědického řízení.

Nový občanský zákoník


     Pokud zůstavitel zemře před 1.1.2014, bude se postupovat podle právní úpravy platné ke dni úmrtí a to i tehdy, když v době projednání dědictví již bude platit nový občanský zákoník. Ten zavádí řadu změn, které popisujeme v samostatných příspěvcích. V dědickém řízení se mimo jiné bude nově zkoumat, zda zůstavitel uzavřel dědickou smlouvu. Evidenci takových smluv bude od 1.1.2014 zajišťovat Notářská komora ČR.Plná moc k zastupování v dědickém řízení


V dědickém řízení je možno se nechat zastupovat. Pokud jsou dědicové ve shodě, může vše vyřídit jeden z nich na základě plné moci od ostatních dědiců.  Formulář plné moci Vám zpravidla poskytne notář. Můžete ovšem také použít námi připravený vzor:  Plná moc k zastupování v dědickém řízení 

Podrobnější informace k otázkám dědictví jsme zapracovali do několika samostatných témat - klikněte prosím na některý z následujících odkazů:


Dědictví  Dědické poplatky a daně122 komentářů:

 1. Dobrý den, mám dotaz, co se týče dědického řízení, které proběhne po smrti matky. Otec nadále bydlí v bytě, v jeho osobním vlastnictvi. Tento byt bude rovněž předmětem děd.řízení? Závěť nebyla sepsána, já jsem dcera, bratr již nežije. DĚKUJI VÁM ZA RADU. J.L.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, děkuji Vám za odpověď.

   Chci Vás požádat ještě o jednu radu.
   Můj zesnulý bratr zanechal nezletilou 14ti letou dceru z rozvedeného manželství. Nestýkame se,bratr po dobu svého života nejevil zájem o své rodiče(12let), rovněž vnučka se snachou...
   Nyní nastala situace, kdy vnučka bude dědit podíl za byt, který byl SJM.
   JE MOŽNÉ,ABY OPATR.SOUD PŘIHLÍŽEL K MINULOSTI A SCHVÁLIL ODMITNUTÍ? PO VZAJEMNÉ DOHODĚ SE ZAK. ZASTUPCEM
   Děkuji.
   J.L.

   Smazat
  2. Opatrovnický soud především sleduje zájem nezletilého dítěte a proto neschválí právní jednání zástupce nezletilého, pokud by to nebylo dítěti ku prospěchu.

   Smazat
 2. Do pozůstalosti po matce bude zařazen výlučný majetek matky a rovněž ta část společného majetku, která bude určena vypořádáním zaniklého SJM. Řízení o pozůstalosti po matce se nikterak nedotkne výlučného majetku otce.

  OdpovědětSmazat
 3. Dobrý den, po smrti mého strýce policie ČR zapečetila byt ve kterém žil. Tento byt vlastnil spolu s mým otcem. každý 1/2. Můj otec v bytě trvalé bydliště nemá. Policisté nám sdělili, že byt bude zapečetěn po dobu dědického řízení. To může ale trval i 1/2 roku. Je tento postup správný? Jak bychom měli postupovat, aby došlo k odpečetění bytu. Děkuji B.P.

  OdpovědětSmazat
 4. Kontaktujte notáře a požádejte ho o předběžné šetření na místě samém - v bytě. Poté může být byt uvolněn.

  OdpovědětSmazat
 5. Dobrý den,

  jako věřitel jsem přihlásil pohledávku do dědického řízení po mém dlužníkovi. Dědické řízení bylo zastaveno a nepatrný majetek měl být vydán vypravovateli pohřbu. Nyní se objevil dodatečný majetek. Opět jsem tedy přihlásil pohledávku do nového dědického řízení.

  Paní notářka však k mé pohledávce a přihlášce nepřihlíží s tím, že o pohledávce bylo již pravomocně rozhodnuto v prvním řízení rozhodnutím o zastavení a že není možné o ní nově znovu rozhodovat.

  Je tento postup správný? Pokud ne, jak mám v dědickém řízení postupovat, pokud paní notářka nebere v potaz mou pohledávku. Velice děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Při zastavení dědického řízení se pouze vydává majetek nepatrné hodnoty vypraviteli pohřbu, který neodpovídá za dluhy. Dluhy se vůbec neřeší. Tudíž pokud se objeví nový majetek, který už spolu s původním majetkem není nepatrný, tak se vede normální řízení, věřitel by se ani nemusel znovu přihlašovat, protože jeho pohledávka je z původního řízení již přihlášena a soudu tudíž známa (když se přihlásí znova, tak o to lépe, ale není to nutné).
   Pokud notářka nebere v potaz přihlášku, tak věřiteli nezbývá než zažalovat dědice, protože ten odpovídá za dluhy bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly v řízení projednány.

   Smazat
  2. Velice děkuji za odpověď. Neměla by tedy notářka vydat rozhodnutí, že se k mé přihlášce nepřihlíží či něco podobného. Její stanovisko mi sdělila pouze telefonicky s tím "že mám prostě smůlu"

   Smazat
  3. Notář jako soudní komisař může jemu doručenou přihlášku pohledávky odmítnout jedině formou usnesení. Neobsahuje-li přihláška všechny stanovené náležitosti nebo je-li přihláška neurčitá nebo nesrozumitelná, soud usnesením vyzve věřitele, aby přihlášku doplnil nebo opravil ve lhůtě, kterou určí a která nesmí být kratší než 15 dnů od doručení usnesení; současně věřitele poučí, jak je třeba doplnění nebo opravu přihlášky provést.

   Smazat
 6. Dobrý den, má matka při dědickém jednání přenechala při citovém nátlaku svou část majetku bratrovi. Jak postupovat při odvolání? Co napsat a jestli patnáctidenní lhůta platí okamžitě po usnesení, nebo až po doručení dědictví? Děkuji za odpověď, Zdeňka Rektoříková

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lhůta k odvolání proti dědickému usnesení začíná běžet ode dne doručení poslednímu z účastníků. Akceptovatelným důvodem k odvolání proti usnesení je například objevení nového neprojednaného majetku. Pokud je účastník plně svéprávný, těžko může rozporovat dohodu dědiců, kterou podepsal, ledaže se objevily nové skutečnosti, které nebyly při podpisu dohody známy.

   Smazat
 7. Dobrý den, je povinen notář mi zdělit výši všech dluhů, abych v případě jejich výše mohla odmítnout děditství nebo mi to zdělí až v případě že jej příjmu?

  OdpovědětSmazat
 8. Notář nemá žádnou možnost zjistit všechny dluhy zůstavitele. Kdykoliv se může přihlásit další věřitel. Můžete se chránit výhradou soupisu. Pak odpovídáte za dluhy jen do výše hodnoty zděděného majetku.

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V řízení o pozůstalosti notář osloví banku s dotazem na výši zůstatku účtu zůstavitele ke dni úmrtí. Každý má právo za svého života nakládat se svým majetkem dle libosti a tak historie pohybu na účtech se v dědickém řízení nijak nezjišťuje. Syn jako právní nástupce zůstavitele by mohl po Vás vyžadovat vrácení údajné půjčky v samostatném občanskoprávním sporu mimo dědické řízení, přičemž důkazní břemeno prokázat, že šlo o půjčku, která nebyla splacena, by bylo na jeho straně.

   Smazat
 10. Dobrý den, dozvěděl jsem se, že před rokem zemřel můj otec, s kterým jsem se již několik let nestýkal. Je nějak specifikováno, jestli mám nárok na úřední/oficiální oznámení této události? Např. notářem nebo někým jiným? Děkuji za odpověď. David Š.

  OdpovědětSmazat
 11. Matrika ani jiný úřední orgán nemají povinnost oznamovat úmrtí potencionálním dědicům. V řízení o pozůstalosti notář osloví vypravitele pohřbu a pozve ho na předběžné šetření. Pokud se zjistí, že zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, pak je dědické řízení zastaveno, usnesení o zastavení řízení je vydáno vypraviteli pohřbu a dědicové se již nekontaktují. Pokud by dědické řízení zastaveno nebylo, pak notář na jednání pozve všechny dědice dle zákonné dědické posloupnosti.

  OdpovědětSmazat
 12. Dobry den,pokud chci zastoupit pri dedickem rizeni formou plne moci mym sourozencem,staci nam oberene podpisy na pobocce Ceske posty? A pokud je v plne moci napsano,ze za me muze prijmout financni i hmotne prostredky,musi pak nekde dokazovat,ze mi je predal v pone vysi? Moc dekuji za odpoved.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je třeba speciální plná moc - viz odkaz v tomto článku. Ověření podpisu na plné moci zákon nevyžaduje, většina notářů však na tom trvá. Stačí i na poště nebo na matrice. Pokud k někomu nemáte důvěru, tak ho k tak závažnému jednání nepověřujte - není totiž povinen se někde zodpovídat z toho, co Vám předal či naopak nepředal.

   Smazat
 13. Dobry den, moc prosim o radu.
  Po umrti nasi babicky mela nase maminka dedit cast po sve matce,ale nase maminka zemrela 6 mes.po babicce,takze dedictvi preslo na nas.
  Kdyz jsem byla u p.notarky,tak po me chtela,abych rozhodla,jakou castku ma sestra dostat (nechala me to urcit,protoze ja jsem s maminkou zila a starala jsem se o ni,tak asi pro to.). Jenze ja jsem byla ta spravedliva a rekla jsem, at to da napul. Ja jsem svoji dan zaplatila sestra jen z casti,kdyz me dala penize a ja je za ni nasledne poslala. Pak to prestala resit uplne.
  Jde zvratit rozhodnuti o tom,ze dedena castka by se delila? Castka dedictvi je jasna (podil na byte).
  Jde tam o castku cca 130 000Kc, coz nejsou zas tak male penize a byla by skoda to nechat propadnout.
  Muzu pozadat soud o zmenu dedickeho rozhodnuti?
  Dekuji za Vasi radu,Lucie

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědické usnesení, které nabylo právní moci, již měnit nejde.

   Smazat
  2. němělo by to být od notáře napůl?..to se mi zdá divné,svě strany se přece o vaši matku starat nemohli,to je logické a aby jste vy rozhodovala kolik podílu pujde vaší sestře ,který dědí s vámi ..mi přijde prapodivné jednání ze strany notaře....

   Smazat
 14. Dobrý den, manželka zemřela, máme ve společném vlastnictví byt v odhadnuté hodnotě 1 200 000 Kč. Děti manželky chtějí vyplatit dědictví v celkové hodnotě 400 000 Kč. Žádnou hotovostí nedisponuji. Jak lze postupovat, abych nemusel byt prodávat a stěhovat se do nájmu? Děkuji

  OdpovědětSmazat
 15. Máte dvě možnosti - buď si vzít hypotéku a děti manželky vyplatit a nebo nesouhlasit s návrhem dohody dědiců. Pak dojde k tomu, že notář potvrdí nabytí dědických podílů ze zákona a děti manželky získají podíl na bytě - stanete se spoluvlastníky.

  OdpovědětSmazat
 16. Dobrý den. Mohla bych vás poprosit o informaci. Jak je to s dědictvím když je člověk zavřeny ve vězení a byl jediným dědicem? Má dluhy takže se to z toho dědictví zaplatí automaticky nebo se to musí nějak řešit. Potřebuju radu. Děkuji moc. A hezký svatky

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Musí proběhnout dědické řízení, ve kterém Vás může zastupovat jiná osoba na základě plné moci. Zděděný majetek pak může postihnout exekutor.

   Smazat
 17. Dobrý den, mohu poprosit o radu. Otec který mě v za svůj život nikdy nekontaktoval , neplatil vyživovací povinnost, nikdy jsme se neviděly. Mě vydědil z důvodu neprojevení opravdového zájmu. Mám šanci uspět při odvolání. děkuji Stehlíková

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teoreticky máte šanci uspět, ale rozhodnutí soudu nelze předjímat - zaručit Vám to nikdo nemůže.

   Smazat
 18. Dobrý den.
  V dědickém řízení jsme zaplatili odměnu notáři 10 000.Druhá strana se odvolala,soud vrátil jednání notáři k projednání zpátky.Dojde k novému projednání dědictví. Notář chce po nás opět částku 10 000. Je to v pořádku?

  OdpovědětSmazat
 19. Povinnost k úhradě odměny notáře máte jen do výše částky uvedené v dědickém usnesení, které nabylo právní moci. Pokud dědické řízení ještě ukončeno nebylo, může jít jen o zálohu.

  OdpovědětSmazat
 20. Dobrý den, zemřel mi děda a dědické řízení se týká peněz na jeho účtu. Nicméně měl na účtu trvalý příkaz k úhradě nájemného, byt bude předán zpět firmě, která ho vlastní, ale nájemné bude odcházet dál. Je možnost, aby na účtě byl zrušen tento trvalý příkaz? Nebo do ukončení řízení budou platby odcházet? To může trvat i měsíce a nejsme si jisti, zda majitelé peníze vrátí.
  Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na základě žádosti dědiců může notář vydat usnesení o povolení nakládat s účtem zůstavitele před ukončením řízení o pozůstalosti.

   Smazat
 21. Dobrý den.Kdo platí poplatky do fondu oprav před uzavřením dědického řízení.Musí se potom tyto poplatky doplatit zpětně?
  Děkuji

  OdpovědětSmazat
 22. Majetek z pozůstalosti nabude dědic zpětně ke dni úmrtí zůstavitele a od tohoto data také odpovídá za úhradu plnění spojených se zděděnou bytovou jednotkou a zděděným podílem na společných částech domu.

  OdpovědětSmazat
 23. Dobrý den ,prosím vás mám dotaz ohledně dědictví ,zemřela mi maminka ,před 14 lety nechala udělat závěť ve které je dáno že za dědičku svého domu a veškerým příslušenstvím zahradou povolává mě, svou dceru. V závětí je dále napsáno ,že má ještě 5 děti a že tyto děti, které jsou s jejím úmyslem obeznámený prosím aby tuto závěť uznaly za platnou a po své sestře nepožadovali nároky neopominutelný ch dědiců. V roce 2008 mi maminka dům ještě darovala ,kde jsem zapsána jako vlastník v katastru nemovitostí.Prosím Vás, nebudu muset mé sourozence vyplácet, až bude dědictví děkuji Vám mnohokrát za odpověď.

  OdpovědětSmazat
 24. Dobry den, zemrela mi maminka a dedicke konani jiz probehlo, v usneseni ,mi jako vypravovatelce pohrbu, byla priznana casta za pohreb,jednalo se o castku 20.000kc. Majetek zadny nemela ,jen na byte byla slozena kauce 19.000kc, prakticky tato castka mi mela byt vydana jako vratka za pohreb. Pri navsteve bytoveho podniku jsme se dozvedela ,ze mi bude vyplacena ,az za pul roku a bude zadrzena z duvodu rocniho vyuctovani,aby bylo mozne v pripade nedoplatku na rocnim vyuctovani z ceho vzit nedoplatek, castku odecist. z kauce.Jedna bytovy podnik spravne? Muze mi kauci do te doby zadrzet? Po dobu dvou let,mela maminka preplatky.Dekuji za odpoved

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako vypravitelce pohřbu Vám byla vydána pohledávka z titulu vypořádání nájemného oproti maminkou zaplacené kauci. Podklady pro zúčtování záloh bývají k dispozici zpravidla až v dubnu za rok předcházející. Podmínky vyúčtování jsou blíže upraveny v nájemní smlouvě.

   Smazat
 25. Dobry den, zemrela mi maminka, nejakou dobu jsme se nevidali. Vypravila jsem ji pohreb a prislo mi predvolani k dedickemu rizeni. Musim se rizeni osobne ucastnit,kdyz se chci zreknout dedictvi? Jde o to,ze mam tri deti a rizeni se konna 400km daleko, coz je pro me dosti komplikovane. Dekuji Lucka N.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notář zve vypravitele pohřbu na předběžné dědické šetření. Notář jedná z pověření soudu jako soudní komisař. Pokud se nechcete zúčastnit osobně, můžete někoho pověřit na základě plné moci. Vzor si vyžádáte od notáře.

   Smazat
 26. dobrý den , prosím o radu.Otec zemřel 11.1, bydlel v pronájmu, pobíral hmotnou nouzi, měl asi dluhy. Majitel bytu, po mě vyžádal částku za 11 dní, kdy tam otec bydlel, jinak by nedovolil vystěhovat pokoj.Měl na to pronajimatel nárok , když já s ním smlouvu neuzavřela, a věděl že se budu zříkat dědictví.Děkuji Petra

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud budou všichni dědicové dědictví odmítat, tak nikdo nebude dědicem a proto na nikoho nemůže přejít nájem bytu a nikdo nebude odpovídat za dluhy zůstavitele. Mělo by být zájmem pronajimatele uvolnit byt co nejdříve, aby ho mohl znovu pronajmout.

   Smazat
 27. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 28. Pokud zůstavitel nepovolal správce pozůstalosti, pak do ukončení dědického řízení vykonávají prostou správu pozůstalostního majetku dědicové (nebo jediný dědic). Jestliže dědicové vykonávat správu pozůstalosti nemohou nebo není jasné, kdo je dědic, může správce pozůstalosti jmenovat soud (notář).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. Notář může jmenovat na žádost dědice správce pozůstalosti prakticky ihned, jakmile obdrží dědický spis od soudu.

   Smazat
 29. Dobry den umrela nam mama zijuca dlhodobo v zahranici.sme traja bratia mladsi sa vzdal dedicstva .ja som nebol kontaktovany ani nijako uvedomeny o dedicskom konani.najstarsi brat sa toho ujal.moze vykonavat potrebne ukony bez mojej ucasti? Resp.bez ziadneho riadne notarom overeneho spnomocnenia? A musi byt notarom overene splnomocnenie aby sa mohol za mna-bezo mna konat dedicske konanie?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevsimajte si priatelkin ucet:)dakujem

   Smazat
  2. K zastupování v dědickém řízení musí být písemná plná moc, jejíž vzor na požádání zašle notář. Zákon nevyžaduje ověřený podpis na této plné moci, notáři ho ale většinou chtějí.

   Smazat
 30. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svědkové závěti závěť nejen podepíší, ale zároveň uvedou i svou kontaktní adresu, aby mohli být jako svědkové předvoláni a poskytli svědectví o tom, že byli oba přítomni a zůstavitel po přečtení závěti prohlásil, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Pokud svědkové popřou že by se tak stalo, nemůže být závěť platná.

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není jasné, na co se odkazujete. Zákon stanoví dědické podíly rovným dílem, nicméně dědicové mohou o rozdělení pozůstalosti uzavřít před notářem dohodu dědiců.

   Smazat
  2. aha dobře děkuji moc

   Smazat
 32. Donry den. Mohu se nejak branit,pokud mi bratr nevyplati podil z dedictvi,i prez to,ze jsem mu dala plnou moc k zastupovani pri dedickem rizeni? Dekuju

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud je v dědickém usnesení uvedeno, že je bratr povinen Vám vyplatit finanční částku a v uvedené lhůtě toto nesplnil, můžete použít dědické usnesení jako exekuční titul a přímo se obrátit na exekutora. Jestli ale za Vás bratr v dědickém řízení jednal tak, že Vás o všechen majetek v dědictví připravil, pak si prosím prostudujte, jaká oprávnění jste mu v plné moci dala. Plná moc je založena v dědickém spise.

   Smazat
 33. Plna moc je na chluo stejna jako mate vy zde jako vzor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tom případě jste písemně souhlasila s tím, že dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu je Váš bratr oprávněn Vaším jménem uzavřít, i kdybyste podle takové dohody neobdržela z dané pozůstalosti žádný podíl. Proto s žalobou na bratra bohužel neuspějete. Pokud jste se nechtěla sama účastnit dědického řízení, měla jste plnou mocí pověřit advokáta.

   Smazat
 34. Dobrý den, 1.1.2017 mi zemřel otec, byl bezmajetný a zůstal po něm větší dluh. U notáře jsme radši nechali vyzvat věřitele za účelem zjištění skutečného rozsahu pasiv. Je možné se tedy po ukončení svolání dědictví zřeknout? Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poté, co Vás notář poučí o možnosti dědictví odmítnout, máte lhůtu 1 měsíc na rozhodnutí. Jakmile do protokolu prohlásíte, že dědictví neodmítáte, pak už odmítnout nemůžete.

   Smazat
 35. Dobry den,pred dvema lety mi zemrel manzel. Notarka me oslovila na soupis majetku. Mel dluhy a zadny majetek. Vse jsme sepsali a ze se ozve. Za tri mesice mi zavolala SSSZ ze na ucet meho manzela zaslali po jeho smrti trikrat duchod a ze jelikoz zemrel musim ja ty penize vratit. Ale ja jsem k tomu uctu nemela zadny pristup, myslela jsem ze je predmetem dedickeho rizeni. Nicmene mi bylo porazeno at pockam do konce dedickeho rizeni. Ale me uz se zadny notar neozval. A Statni sprava ty penize po me chce. Poradite co mam delat? a co ty dluhy po manzelovi?presli na me? a kde to hledat? mame spolu syna 6 let. moc dekuji kyllarova@seznam.cz

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako účastník dědického řízení máte právo nahlížet do dědického spisu. Je třeba se seznámit s podrobnostmi - zda bylo dědické řízení zastaveno a komu bylo vydáno právo k účtu. Za dluhy vzniklé v manželství odpovídáte i po smrti manžela.

   Smazat
 36. Dobrý den, dědickým řízením mi připadl jako jediné dědičce nějaký movitý a nemovitý majetek. Na usnesení od notářky je vše rozepsáno a vyjmenovány všechny zděděné položky. Při obcházení úřadů, institucí a bank, kde jsem uplatnila nároky si všichni okopírovali dané usnesení a tím měli možnost se seznámit s celkovou výší nabytého majetku. Chtěla bych vědět, jestli je v pořádku, aby se celé široké spektrum různých úředníků mělo možnost seznámit s výší nabytého majetku. Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědické usnesení je nabývací titul, kterým prokazujete nabytí majetku. Můžete použít částečný ověřený opis listiny. Pro částečný opis platí tato pravidla:
   - jeho text musí odpovídat znění § 72 odst. 1, věta první, notářského řádu (musí mít právní význam),
   z jeho textu musí být patrno, z jaké listiny byl pořízen (kdo ji vydal, datum vyhotovení listiny, apod.),
   jeho text musí tvořit samostatný významový celek (musí “dávat smysl”).

   Smazat
 37. Dobrý den, prosím Vás ,jak dlouho muže trvat notářské řízení? Otec zemřel pred 2 lety a stále to notář nemá hotové.Je to zvláštní.Děkuji za radu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to velmi individuální. Dědický spis starší jednoho roku musí notář zdůvodňovat soudu. Jako účastník dědického řízení můžete notáře požádat o možnost nahlédnutí do dědického spisu a tam se se situací seznámit.

   Smazat
 38. Dobry den, po smrti babičky byl v byte, ve kterem babicka pobyvala, ale byt je vlastnictvim meho muze, zjisten preplatek za plyn a elektrinu. Plyn i elektrina jsou prevedeny na manzela. Bylo mi receno, ze k tomu, abychom mohli obdrzet preplatky, je treba dolozit notarske usneseni. Prosim o radu, jak se tento dokument zajistuje a co je k nemu potreba. Predem moc dekuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přeplatky za energie, které náležely ke dni úmrtí babičce, budou vydány dědicům na základě dědického usnesení, což je dokument, který vyhotovil notář jako soudní komisař a tímto dokumentem dědické řízení po babičce ukončil, případně zastavil.

   Smazat
 39. Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Před několika měsíci mi umřel děda. Bylo na něj napsané auto (Škoda Favorit) a babička by chtěla, abych auto zdědila já, ale nejsem plnoletá (bude mi za 2 měsíce 16) a chtěla bych se tedy zeptat. Jak velký má podíl babička, když má 3 děti. Popřípadě co by se muselo sepsat, aby dědicové souhlasily, aby dané auto napsali na mně, když nemá už skoro žádnou hodnotu, ale mně i příteli je ho škoda. Proto bychom ho chtěli získat a používat jej. Ale tím pádem je tu další otázka. Není mi víc jak 18, a v TP je kolonka vlastník a provozovatel. Mám pak možnost napsat jako provozovatele svého přítele, kterému bylo víc jak 18 nebo musím napsat jednoho ze svých rodičů? Protože nechci, aby ho získal zas cca zpět můj otec, co by ho nejraději zvrakoval, aby se nemusel o nic starat. Předem děkuji a přeji krásný den.

  OdpovědětSmazat
 40. Nejprve se vypořádá zaniklé společné jmění manželů (babičky a dědečka), určí se, co z toho patří pozůstalé babičce a co půjde do pozůstalosti po dědečkovi. Dědí babička a děti dědečka - všichni rovným dílem. Vy do okruhu dědiců nepatříte - ledaže by Váš otec odmítl dědictví.

  OdpovědětSmazat
 41. Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Před několika měsíci mi umřel děda. Bylo na něj napsané auto (Škoda Favorit) a babička by chtěla, abych auto zdědila já, ale nejsem plnoletá (bude mi za 2 měsíce 16) a chtěla bych se tedy zeptat. Jak velký má podíl babička, když má 3 děti. Popřípadě co by se muselo sepsat, aby dědicové souhlasily, aby dané auto napsali na mně, když nemá už skoro žádnou hodnotu, ale mně i příteli je ho škoda. Proto bychom ho chtěli získat a používat jej. Ale tím pádem je tu další otázka. Není mi víc jak 18, a v TP je kolonka vlastník a provozovatel. Mám pak možnost napsat jako provozovatele svého přítele, kterému bylo víc jak 18 nebo musím napsat jednoho ze svých rodičů? Protože nechci, aby ho získal zas cca zpět můj otec, co by ho nejraději zvrakoval, aby se nemusel o nic starat. Předem děkuji a přeji krásný den.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po dědečkovi dědit nebudete. Dědí babička a děti dědečka - všichni rovným dílem. Nejprve se ale vypořádá zaniklé společné jmění dědečka a babičky - určí se, co zůstane babičce a co půjde do pozůstalosti po dědečkovi. Dohodou dědiců lze stanovit, že auto zůstane babičce. Ta by Vám ho mohla následně darovat, ale právní jednání za nezletilého musí činit rodič a následně to schválit opatrovnický soud. Kdyby to takto proběhlo, mohli byste s dědickým usnesením a darovací smlouvou zajít na registr vozidel a nechat Vás zapsat jako vlastníka a přítele jako provozovatele vozidla.

   Smazat
 42. Dobrý den. Před asi půl rokem mi umřela babička,kterou jsem 17 let neviděla. Přišlo mi předvolání na dědické řízení. Zajímají mě 2 věci.
  1)když je v předvolání napsáno, že to vyřizuje notářka,která byla soudem pověřena..znamená to, že babička neměla závěť?
  2) v předvolání je napsáno, že mám ssebou přinést celkovou zálohu 4.000,-(celkový poplatek se dělí poměrně mezi dědice v závislosti na poměru nabytí majetku zemřelého) znamená to, že každý zaplatí ty 4 tisíce, nebo že se ty 4 tisíce rozdělí mezi každého kdo bude dědit?
  Děkuji za odpověd

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Soud pověří notáře k vyřízení pozůstalosti nezávisle na tom, zda měl či neměl zůstavitel závěť. Za úhradu odměny notáře odpovídají dědicové v poměru hodnoty majetku, který zdědí. Notář nemůže dopředu vědět, jak se dědicové dohodnou a proto uvede jako zálohu celkovou částku.

   Smazat
 43. Dobrý den,
  Mám bratra z matčina prvního manželství a sestru z druhého manželství. Maminka zemřela a sestra mi nabídla (ústně) vyplacení podílu stanoveného notářem pokud nevlastnímu otci nechám veškerý majetek po mamince. Vztahy v rodině jsme měli absolutně perfektní. Protokol o dědickém řízení jsme podepsaly s tím, že veškerý majetek zůstane nevlastnímu otci. Po odchodu od notáře mi sestra řekla, že mi nic nedá. Je možnost můj podpis odvolat nebo podat odvolání proti dědickému řízení? Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Od dohody dědiců uzavřené před notářem nelze jednostranně odstoupit. Pokud dědické usnesení nenabylo ještě právní moci, mohli by dědicové požádat notáře o nové jednání k uzavření dohody v jiném znění, ale pouze za podmínky, že všichni dědicové prohlásí, že od původní dohody odstupují.

   Smazat
 44. Dobrý den,
  jak prosím zjišťuje notář hodnotu majetku? Například pozemků, domů? Využívá odborné posudky znalců? Pokud ano, mohou tyto posudky (kopie) dědici získat?
  Děkuji.

  OdpovědětSmazat
 45. Notář vyzve dědice, aby předložili ocenění majetku v pozůstalosti. Nejčastěji se používá odhad realitní kanceláří, pozemky se dají ocenit dle cenové mapy. Pokud je mezi dědici spor o hodnotu majetku v pozůstalosti nebo pokud je ocenění předložené dědici zjevně podhodnocené, pak je nutno na náklady dědiců vyžádat znalecký posudek.

  OdpovědětSmazat
 46. Dobrý den,
  prosím Vás jakým poměrem se bude dělit dědictví po zemřelém otci.Já jsem syn,moje sestra již zemřela ale má manžela a dvě děti.
  Děkuji

  OdpovědětSmazat
 47. Dobrý večer,
  chtěla bych se zeptat. Zemřel mi děda a můj otec již nežije, jsem tedy zákonným dědicem. Teta (sestra otce) po mně chce plnou moc, aby mne zastupovala v dědickém řízení, ale zároveň tvrdí, že děda již žádný majetek neměl. Údajně musí mít můj souhlas ke zrušení účtu, na kterém má zůstatek 260,- Kč. Je tedy nutné podepisovat plnou moc? Mám strach, aby za mne neodmítla případné dědictví.
  Děkuji za odpověd

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše obavy jsou na místě. Kdyby totiž měl děda jen majetek nepatrné hodnoty, pak by bylo dědické řízení zastaveno a majetek by byl vydán vypraviteli pohřbu. V takovém případě se dědicové na jednání nezvou a žádná plná moc proto není třeba. Zřejmě tedy děda zanechal majetek hodnotově vyšší než cca 30.000 Kč a je tedy pro Vás vhodné se dědického řízení zúčastnit osobně nebo se nechat zastupovat advokátem či osobou, které na 100 % důvěřujete

   Smazat
 48. Dobrý den, ráda bych se informovala. Zemřel pradědeček, který má někde uzavřenou životní pojistku a já jsem obmyšlená osoba. Je to pradědeček a tak nespadám do okruhu dědiců a životní pojistka není předmětem dědictví u notáře. Alespoň takhle mi to řekl notář, který má na starosti dědické řízení po pradědovi. Smlouvu jsme žádnou nenašli, ale vím, že ta pojistka existuje, protože mi o ní říkal než zemřel. Je nějaká možnost, jak se "dopátrat", kde je pojištění uzavřeno? Můžu požádat o pomoc s hledáním jiného notáře, případně advokáta? Děkuji moc za odpověď a přeji hezký den.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel není žádný centrální registr. Najděte si seznam všech pojišťoven a pošlete jim doporučenou poštou informaci o osobě zemřelého s uvedením data úmrtí a rodného čísla a rovněž uveďte kontakt na Vás.

   Smazat
 49. Dobrý den, zemřel mi včera otec a já žiju v zahraničí. Pošle mi notář pozvánku mimo republiku na dědické řízení? Kde všude bude vyžadován můj podpis a moje osoba? Matka chce aby jsem jí dala plnou moc, “aby se vše urychlilo a zjednodušilo” ale já jí nedůvěřuji. Už dříve se vyjádřila, že vše by mělo připadnout mému bratrovi, který nemá nic (celý život nedělal a žije z podpory rodičů) a já mám už vlastní dům takže dědit nemusím.
  Předmětem dědění bude pravděpodobně jen rodinný dům který je v SJM, protože máma zrušila otcův účet před několika lety a oba důchody chodili na její účet. O případné závěti nejsme informováni. Ona se starala všemi sílami o nemocného otce až do konce. Děkuji za případnou radu a odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po provedení předběžného šetření s vypravitelem pohřbu notář provede vlastní šetření o majetku zůstavitele a poté nařídí jednání, na které pozve všechny dědice. Je proto vhodné sdělit soudu Vaši adresu v zahraničí. Pokud nejsou zájmy matky a Vaše ve shodě a nemůžete se účastnit osobně, pak lze doporučit zastupování advokátem, případně jinou osobou, které plně důvěřujete.

   Smazat
 50. Dobrý den,

  mojí manželce zemřel otec, tedy můj tchán. Pohřeb jsem vyřizoval já, ona toho nebyla psychicky schopna. Faktury včetně dokladů pro matriku jsou tedy napsány na mne. Chtěl bych se zeptat, zda, pokud při dědickém řízení bude manželka chtít odečíst náklady na pohřeb z pozůstalosti, zda s tím nebude problém, když jsem objednavatelem já. Ona a její bratr jsou dědici.

  Děkuji Vám mnohokrát za radu.

  Martin P.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše manželka může uplatnit náklady pohřbu jako pohledávku do pozůstalosti. Veškeré příjmy a výdaje máte ve společném jmění manželů a není tedy důležité, na koho z manželů byl vystaven daňový doklad. Kdyby byly doklady vystaveny na bratra manželky a hradila je Vaše manželka, pak by dědicové před notářem prohlásili do protokolu, že úhradu dle předložených dokladů provedla dcera zůstavitele a rovněž by s tím neměl být problém.

   Smazat
 51. Dobrý den, stala se taková situace, že známí poslali větší částku peněz na špatný účet. Zjistili, že majitel účtu je již přes 10 let mrtvý a pozůstalostní řízení ještě není u konce. Účet je nyní zablokován. Je nějaká šance se k těm penězům dostat, případně jak postupovat? Moc děkuji za případnou odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Napravit zřejmý omyl by mělo jít prostřednictvím odesílající banky. Pokud se to nepodaří, pak by notář pověřený projednáním pozůstalosti mohl vydat usnesení, kterým se povoluje tuto omylem zaslanou částku vrátit na účet odesilatele.

   Smazat
  2. Moc děkuji za informaci, prostřednictvím banky už to nelze, protože to lze jen těsně poté a platba už byla odeslána. A mohla bych se ještě zeptat, jak by se postupovalo, kdyby to pozůstalostní řízení nebylo ještě ani zahájeno? A přitom už to je více než 10 let, co majitel účtu zemřel.

   Smazat
  3. Soud zahajuje dědické řízení ihned poté, co obdrží z matriky úmrtní list. Pověří notáře k projednání pozůstalosti. Řídí se při tom platným dědickým rozvrhem. Informace o tom, že po 10 letech od úmrtí nebylo dědické řízení zahájeno, je zjevně nepravdivá.

   Smazat
  4. Dobře, děkuji. A ještě mám poslední dotaz - sdělí mi Okresní soud v místě posledního trvalého bydliště zemřelého, který notář je pozůstalostním řízením pověřen nebo jak jinak to mohu zjistit? Děkuji.

   Smazat
  5. Ano, příslušný soud Vám sdělí, který notář byl soudem pověřen k vyřízení pozůstalosti.

   Smazat
 52. Dobry den,prosim o radu ohledne sestry ktera vlastni ucet v Unicredit bance a zesnula před 2 lety a zustala po ni dcera nezletila 16 let,zije momentalne semnou v zahraničí a sestra nestihla udelat bohuzel závěť kvuly těžké nemoci ktere podlehla,otec dcery stale žije ale nežil s moji sestrou od 5let dcery jejich a momentálně nevime kde se nachází. Příští měsíc se vracim i s neteři nastalo do České republiky a nevim přesně jak dále postupovat.Dekuji za odpoved předem. S pozdravem M.Danihelova

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obraťte se dotazem na soud, který je místně příslušný dle bydliště zemřelé sestry ke dni jejího úmrtí.

   Smazat
 53. Dobry den chtel bych se zptat zdali si notar zjistuje i exekuce dedicu a za jakych podminek nemuzu dedictvi odmitnout... (BYLA PREDEM SEPSANA ZAVET U NOTARE KDYZ OSOBA JESTE ZILA)... Dnes mi notar rekl ze se toho nemuzu vzdat (mam sourozence?) dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud na Vás byla nařízena exekuce, pak odmítnutím dědictví byste krátil věřitele a Ti by se mohli domáhat vydání majetku, který jste měl zdědit.

   Smazat
 54. Dobrý den, zemřela mi maminka. Maminka vlastnila na své jméno běžný účet, na který jí přicházela každý měsíc platba za pronájem nemovitosti a každý měsíc odcházela platba za SIPO. Dle výpisů je zjevné, že to takto probíhalo po několik let. Výše účtu byla konstantně na stejné finanční částce, protože obě položky (příjem i výdej) byly srovnatelné. Před 3 roky na tento účet byly poukázány peníze z dědictví tatínka a tyto na účtu mamky zůstaly, tatínek si je nevybral ani nepřevedl, protože žádný jiný účet nevlastnili. Při soupisu majetku po mamince je obnos na jejím účtu zahrnut do dědictví - i s částkou, která je vlastně tatínka. Tatínek prokázal dobrozdáním (s kopií ústřižku z platebního příkazu) odesílatele dědictví, že tyto peníze posílal jemu, že se jedná o jeho dědictví a že jsou tedy tatínka. Notář však oponuje, že když z účtu odcházely i platby (resp. každý měsíc jedna za zmíněné SIPO) nelze definovat, jestli byly tyto platby placeny z peněz maminčiných či tátových). Je tento názor notáře správný? Opravdu lze tatínkovy peníze zahrnout do dědictví po mamince? Děkuji velice za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Peníze, které tatínek zdědil, jsou jeho výlučné a nepatří do SJM. K prokázání by mělo stačit dědické usnesení a výpis dokládající převod peněz ve prospěch tatínka. Pokud budou v dědickém usnesení výlučné peníze tatínka zařazeny do vypořádání zaniklého společného jmění manželů, je možno se proti dědickému usnesení odvolat.

   Smazat
 55. Dobry vecer,moji pritelkyni umrel otec,se kterym se nestykala. V ramci dedickeho rizeni dala plnou moc k zastupovani soucasne manzelce po jejim otci.Za predpokladu,ze by po jejim otci zbyly jen dluhy,muze tato manzelka nechat zdedit tyto dluhy na moji pritelkyni?Pokud ano,je nejaka moznost se branit?Dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemáte-li jistotu v tom, že zastupování v řízení o pozůstalosti bude ve Váš prospěch, je třeba plnou moc odvolat. Pokud dědické usnesení nabude právní moci, pak už s tím nic dělat nejde.

   Smazat
 56. Dobrý večer, maminka mi zemřela 3.8.2018. Pote jsem byl pozván k předběžnému šetření na soud a 12.10.2018 mě oslovila notářka o odhad nemovitosti. Toto vše bylo doručeno 15.10.2018 a od té doby se mi neozvala. Jelikož jsem jediné dítě tak jsem převedl veškeré platby za elektřinu, plyn a jiné poplatky na sebe. Jen bych chtěl vědět jestli je nějaká doba kdy se mi má notářka ozvat nebo to může trvat několik měsíců či roků? Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doba, za jak dlouho po předběžném šetření nařídí notář jednání není nikde stanovena a je to zcela individuální podle toho, jaký má notář nápad dědických věcí a jak se daří notáři získat všechny podklady (stavy účtů, přeplatky a nedoplatky u dodavatelů, finančního úřadu atp.). Obvykle to trvá minimálně dva měsíce.

   Smazat
 57. Dobrý den, před 2 roky mi zemřel exmanžel.K dědickému řízení byla přizvána exmanželova žena a můj nezletilý syn v mém zastoupení. Notářka nás obeznámila, že majetek který po exmanželovi zůstal(židle, televize, hudební věž, žehlička a malé elektrospotřebiče) byly vyčísleny na 9100,-Kč ale bohužel zůstal také dluh cca 35000,-Kč.Již 2 roky uplynuly a teprve teď paní notářka začala obesílat hodně vzdálené příbuzné, zda dědictví přijmou,či ne,ale zdá se mi, že paní notářka se na naše řízení vykašlala a teprve teď začala něco podnikat. Pochopila bych, kdyby měl exmanžel milióny, ale s tím ,co po něj zbylo mi toto protahování ze strany paní notářky přijde absolutně zbytečné!! Z její strany objasnění situace nám začala vysvětlovat, že musí obeslat s dotazem na pozůstalost sourozence rodičů a jejich děti apod.V podstatě obesílá vzdálené příbuzné (tety, strýce, bratrance, sestřenice) které v tomto šetření vlastně ani nechtějí figurovat...Zajímalo by mě, v jaké časové lhůtě by mělo být správně dědické řízení ukončeno, pokud se opravdu jedná o tak malou pozůstalost??Doposud jsme se všichni dědictví vzdali, takže opravdu nechápu konání paní notářky??Můžete mi říct, zda s výší takového dědictví je běžné ,aby řízení trvalo víc než 2 roky??Velice děkuji za informaci Habrová Miriam

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud nebyly splněny podmínky pro zastavení dědického řízení, pak musí notářka oslovit dědice a seznámit je s možností dědictví odmítnout. Pokud dědictví odmítnou, pak musí takto pokračovat postupně pro všechny třídy dědiců. Za nezletilé musí odmítnutí dědictví schválit opatrovnický soud. Dědice neznámého pobytu musí oslovit předepsaným způsobem, který je také časově náročný. Není tedy zde žádná závislost na hodnotě pozůstalosti. Pokud jste za nezletilého syna dědictví odmítla a schválil to opatrovnický soud, pak celá záležitost pro Vás skončila. Je tedy s podivem, že Vás délka dědického řízení znepokojuje.

   Smazat
 58. Dědické řízení probíhá již 3 roky. K řízení máme přidělenu již čtvrtou pracovnici notářství, ty předchozí vždy ukončily pracovní poměr. Dosud však není ve spisu doklad o zaplacení pohřbu. Je tam pouze faktura. Pohřeb vyřizovala dcera zesnulého, která však s ostatními dědici nekomunikuje, měla dispoziční práva k bankovním účtům, které jsou nyní v projednávané pozůstalosti. Požaduji po notáři, aby zajistil doklad o zaplacení pohřbu s tím, že faktura není dokladem o úhradě. Notář to odmítá, celá situace mu byla vysvětlena, ale zřejmě ji nebere vážně a tvrdí, že k tomu faktura stačí. Mám důvodné podezření, že faktura za pohřeb byla proplacena z pozůstalosti. K výpisům z bankovních účtů nemám přístup a pokud účty nezdědím, tak ho nebudu mít nikdy. Pokud by tomu tak bylo, že pohřeb byl zaplacen z pozůstalosti, tak bude usnesení notáře o nabytí dědictví jiné, než kdyby pohřeb byl uhrazen z peněz onoho jednoho dědice. Jak toto prosím lze účině řešit, pokud to vůbec nějak je možné? Stačí sdělit, že až s usnesením nesouhlasím, už nevím, jak notářskou kancelář přesvědčit, ale nejspíš nikdy nebudu mít důkaz, tj. výpis z účtu, tak tuto lumpárnu si musím nechat líbit? Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ke konkrétnímu průběhu řízení o pozůstalosti se nemůžeme vyjadřovat. Takovou kompetenci nemáme. Máte-li výhrady k práci notáře jako soudního komisaře, obraťte se na soud, který notáře k řízení pověřil.

   Smazat
  2. K Vaší odpovědi obecně: Soudní komisař provádí úkony jménem soudu. Pokud ostatní výtky nyní uvedené neuplatním, ale jen chci dosáhnout zjištění z jakého (koho) majetku došlo k úhradě pohřbu, tak nevím zda toto je vůbec možné u soudu, který pověřil notáře nějak požadovat jinak, než jak to již bylo požadováno po notáři, byť nějaké podání doporučujete. Jaká je prosím Vaše představa, tj. jak provést "obraťte se na soud", opravdu mě však nic nenapadá. Jaký typ podání soudu v tomto případě přichází v úvahu?
   Dle mých dostupných informací vede řízení soudce, resp. ve stejném postavení ho vede i soudní komisař, jednající dle OSŘ. Na jeho kvalitu práce po hmotné stránce věci si nelze vůbec ze zákona stěžovat, de facto si soudce či soudní komisař může dělat co chce. Pokud se mě to nelíbí, tak lze akorát podat odvolání na vyšší instanci, což však dosud nebylo možné, protože žádné usnesení zatím neexistuje. Na soudce si lze stěžovat jen pokud se nevhodně až vulgárně chová, což rovněž není tento případ. Děkuji za případnou konkrétnější radu jakou formou se prosím mám obrátit na soud.

   Smazat
  3. Účastník dědického řízení může požádat notáře o nahlédnutí do dědického spisu. Pokud shledá nějaké faktické chyby v postupu notáře, může se obrátit na soud písemnou stížností. Soud si vyžádá od notáře spis a situaci prověří.

   Smazat
 59. V projednávaném dědictví musí notář vypořádat SJM. Na vypořádání SJM vydá notář samostatné usnesení? Po jeho právní moci pak vydá další usnesení o nabytí dědictví, tj. z toho co zbyde po vypořádání SJM? Nebo tento postup probíhá nějak jinak? Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vypořádání společného jmění manželů a dohoda dědiců o rozdělení pozůstalosti jsou obsaženy v jednom dědickém usnesení. Pokud se ovšem dědicové nedohodnou, je možné o vypořádání SJM vydat samostatné usnesení.

   Smazat
 60. Dobrý den, maminka umřela před 9 měsíci. Dědické řízení bylo zastaveno, protože po mamince nezbyl žádný majetek. Nyní nám ale přišlo od notáře předvolání k doplnění informací do pozůstalostního řízení. Předvolání dostal jen tatínek, děti ně. O co by se mohlo jednat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je možné, že notář obdržel nějaký podnět z katastrálního úřadu nebo cokoliv, co je třeba prošetřit. Pokud bylo dědické řízení zastaveno, pak nebylo určeno, kdo jsou dědicové a proto notář osloví zpravidla vypravitele pohřbu.

   Smazat
 61. Dobrý den, je správný postup notáře v dědickém řízení když: sepsal majetek ve SJM a ten bere jako daný i když se nás dědiců na nic z toho neptal a na námitku dědiců, že vše krom auta a účtu manželky pořídil za své finance odpověděl notář, že je to jedno, že to prostě je SJM. Zemřelý je můj otec a společné finance se svou druhou ženou neměli od roku 2010. Toto SJM je uvedeno v protokolu o jednání a není ještě uzavřeno s tím, že se snad ještě doplní. Tento protokol jsme podepsali. Je to jen protokol a ne usnesení lze tedy o SJM ještě s notářem jednat ? Děkuji Vlčková

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podepsaný protokol o vypořádání SJM za situace, kdy dědické usnesení ještě nenabylo právní moci, můžete znovu otevřít a dohodnout se na změně. Podmínkou ovšem je, že se na tom shodnou všichni dědicové, kteří protokol o vypořádání SJM podepsali.

   Smazat
 62. Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je někde registr majetku. Moje maminka pořád mluví o svém otci a že měl nějaký majetek na Slovensku v Žilině. Je možné někde nahlédnout? Děkuji za informace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Slovensko má veřejně přístupný registr nemovitostí, kde lze při vyhledávání zadat i jméno a datum narození vlastníka - http://kataster-nehnutelnosti.sk-online.sk

   Smazat
 63. Dobrý den, lze uvolnit nespornou nemovitost z dědického řízení před jeho skončením? Vše ostatní z pozůstalosti je sporné a nelze se s ostatními dědici dohodnout. Jsem povinná do skončení dř. platit zálohy na služby pokud nemovitost neužívám k bydlení jen k občasným úklidům? Děkuji P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O rozdělení pozůstalosti se musíte domluvit. Pokud se Vám nepodaří před notářem uzavřít dohodu, pak notář potvrdí nabytí dědických podílů ze zákona. Domluvit se jen o něčem problém nevyřeší. Rovněž běžnou správu po dobu dědického řízení je třeba vykonávat ve shodě dědiců, případně se domluvit na ustanovení správce pozůstalosti.

   Smazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.