2. 7. 2013

Dodatečné projednání dědictví

Dodatečné projednání dědictví nemění okruh dědiců, týká se výhradně nově zjištěného majetku a řídí se právní úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele.


 

Dodatečné projednání nově zjištěného majetku

 

Pokud se objeví po ukončeném dědickém řízení nějaký nový zůstavitelův majetek, případně i dluh, provede soud o tomto majetku řízení o dědictví. Upravuje to § 175 o.s.ř. Objeví-li se nově pouze dluh zůstavitele, dodatečné řízení o dědictví se neprovede. Praxe je taková, že i když to zákon v textaci přímo neuvádí, provede se dodatečné projednání dědictví  i v případech zjištění nového majetku, který byl ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela.

Okruh dědiců se nemění

 

Dodatečné projednání dědictví nemění okruh dědiců a řídí se právní úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele. Za zemřelé dědice nastupují jejich právní nástupci. Procesně vychází ze současné právní úpravy neboť soud, který řízení vede, nemůže používat jiné procesní nástroje, než které mu dává současná právní úprava. Výsledkem dodatečného projednání dědictví je tedy dědické usnesení.

Podnět k dodatečnému projednání dědictví může dát kdokoliv

 

Dodatečné projednání dědictví soud zahájuje na návrh dědiců, na základě vlastního zjištění nebo na něčí podnět. Tento podnět (oznámení) může podat soudu kdokoliv a to i mimo okruh dědiců. Z návrhu musí být však zřejmé, že jde skutečně o nově objevený majetek, který nebyl zahrnut do aktiv a pasiv ukončeného dědického řízení. Zjistí-li se v řízení o dodatečně objeveném majetku, že žádný takový majetek není, bude dodatečné dědické řízení zastaveno.

Objevení majetku poté, co bylo dědické řízení zastaveno

 

Pokud byl objeven majetek v situaci, kdy bylo původní dědické řízení zastaveno, neboť nebyl žádný majetek, nebo byl nepatrný majetek vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb, pak začíná řízení o dědictví od úplného počátku a je nutné nejprve stanovit okruh dědiců. Dodatečné projednání dědictví se tak vlastně stává „hlavním řízením o dědictví“.

Rozšíření okruhu dědiců

 

Může se stát, že s nově objeveným majetkem se zjistí, že do okruhu dědiců patří další osoba – například spolu s nově zjištěným majetkem byla nově objevena i závěť. Dodatečné projednání dědictví o nově zjištěném majetku pak bude projednáno s takto rozšířeným okruhem dědiců.

Dodatečné projednání není opravným prostředkem


Dodatečné projednání dědictví nemůže měnit usnesení původního dědického řízení a nelze takto řešit případ, když dědictví nabyl místo dědice někdo jiný. Při dodatečném projednání dědictví podle ustanovení § 175x  o.s.ř. je soud vázán výsledky dosavadního řízení, vychází z nich a v ničem do stavu jím vytvořeného nezasahuje. Důvodem takového dodatečného projednání dědictví není tedy vadnost (nezákonnost) rozhodnutí, jímž bylo původní řízení o dědictví skončeno, ani porušení procesních zásad při projednání a rozhodování dědické věci, ale neúplnost skutkových podkladů týkajících se jen (a výlučně) rozsahu zůstavitelova majetku nebo dluhů, která se nedotýká správnosti původního rozhodnutí.
  

Dodatečné projednání sporného majetku

 

Dodatečné projednání dědictví nastává též v případě, kdy v dědickém řízení neproběhlo projednání sporného majetku (tj. bylo sporné, zda majetek patří či nepatří do dědictví). Majetek nebo dluh, který nebyl v původním řízení o dědictví zařazen z "důvodu spornosti" do aktiv nebo pasív dědictví, jsou způsobilým předmětem dodatečného řízení o dědictví podle ustanovení § 175x o.s.ř. jen tehdy, jestliže byla jejich původní spornost mimo řízení o dědictví odstraněna (například rozhodnutím soudu vydaným na základě žaloby podané podle ustanovení § 175y odst. 1 o.s.ř. v řízení podle Části třetí o.s.ř.) tak, že již nepochybně patří do dědictví, aniž by současně došlo ve vztahu k tomuto majetku nebo dluhu také ke konečnému vyřešení vztahu dědiců (dědiců a pozůstalého manžela). Jen v takovém případě lze dovozovat, že se po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, objevil zůstavitelův majetek nebo dluh sice (původně) "vyřazený" pro spornost, nově (po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení o dědictví skončeno) však již mezi účastníky řízení nesporný, ohledně kterého je třeba provést vypořádání mezi dědici. (Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1221/2011, ze dne 20. 12. 2012.)

Dědictví a související příspěvky v notářské poradně


Kliknutím na některý z níže uvedených odkazů přejdete přímo na další zpracované téma notářské poradny: 

Dědické poplatky a daně
132 komentářů:

 1. Před rokem nám zemřela matka. Jelikož nezanechala žádný majetek, u notáře proběhlo řízení bez jakýchkoliv poplatků. Nyní po roce ovšem přišlo vyučtování služeb od PBH s přeplatkem za užívání a služby v bytě +7500,-. Složenka nám proplacena samozřejmě nebyla. takže jsem musela žádat soud o obnovení řízení.S bratrem jsme byli dohodnuti že se o částku rozdělíme na polovinu. Překvapilo nás že jsme za tohle řízení museli zaplatit u notáře 750 ,- kč. co kdyby byl přeplatek dejme tomu jen 400,-?To už pak je lepší se snad toho vzdát.....

  OdpovědětVymazat
 2. Pokud je dědické řízení zastaveno pro nepatrný majetek, pak odměnu notáři 400 Kč hradí stát. Je-li následně objeven neprojednaný majetek zůstavitele, začíná dědické řízení o tomto nově objeveném majetku. Za úhradu odměny notáři odpovídají dědicové v poměru nabytých dědických podílů z tohoto majetku. Odměnu notáře určuje vyhláška, přičemž nejmenší možnou odměnou je 600 Kč. K tomu se účtují tzv. hotové výdaje (např. poštovné) + DPH. Pokud by dodatečně projednávaný majetek byl nepatrné hodnoty, může notář opět řízení zastavit a tento majetek vydat (zpravidla vypraviteli pohřbu).

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den,
  až po téměř 2 letech po právní moci dědickém usnesení jsme se dozvěděla, že majetek zahrnutý do pozůstalosti v podobě pohledávky ve výši skoro 100.000,- Kč vůči jedné společnosti není vymahatelný (pohledávka je již promlčena). Existuje nějaká možnost nápravy?

  OdpovědětVymazat
 4. Pravomocně ukončené dědické řízení již nelze znovu otevřít. Obvykle se postupuje tak, že se pohledávka zařadí do aktiv pozůstalosti, ale neoceňuje se. Pokud byste pohledávku včas zažalovali, předešli byste promlčení.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za odpověď. Můj dotaz směřoval zejména k tomu, zda by mohlo dojít k obnově dědického řízení(na základě nové skutečnosti, že pohledávka zahrnutá do pozůstalosti neexistuje), a došlo by k ponížení nákladů notáře a základu pro výpočet dědické daně.
   Děkuji velmi za odpověď.

   Vymazat
 5. Po strýci, který zemřel v roce 1981 byly dohledány a zapsány do KN pozemky. Byl svobodný, bezdětný, rodiče i sourozenci zemřeli před ním. Mám jako jeho neteř nárok na podíl v dodatečném dědickém řízení?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědění se řídí právní úpravou platnou ke dni úmrtí zůstavitele. V období od 1.4.1964 do 31.12.1991 ve třetí dědické skupině dědili jen zůstavitelovi sourozenci a tzv. spolužijící osoba; synovci a neteře nedědili. Čtvrtá dědická skupina neexistovala.

   Vymazat
 6. Byla jsem obeslaná notářem jako jedna z dědiců III. třídy s žádostí o ocenění pozemků cenou roku 1989. Jde tedy o omyl? Jak taktně na něj notáře upozornit, nebo dědictví odmítnout už v této fázi?
  Děkuji za radu.

  OdpovědětVymazat
 7. Dědictví neodmítejte, prověřte, zda opravdu ke dni úmrtí zůstavitele nežil žádný jeho sourozenec a požádejte notáře o vysvětlení právní úpravy, podle které postupuje.

  OdpovědětVymazat
 8. Dobrý den,
  mohli bychom s bývalým partnerem (nejsme a nebyli jsme manželé) sepsat dohodu o výši výživného na naše dvě děti s doložkou přímé vykonatelnosti. Abych měla v ruce exekuční titul v případě neplacení výživného. Děkuji. Petra N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Závazek přítele k úhradě dohodnutého výživného by šel ošetřit notářským zápisem podle § 71a (1) notářského řádu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu právním jednáním, o kterém je notářský zápis, který bude rovněž obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Obsahem právního jednání, o kterém je takový notářský zápis, musí být konkrétní výše dluhu a lhůta pro plnění. Buď by se tedy musely konkretizovat částkou a termínem všechny platby, přičemž každá nesplněná platba výživného by zakládala exekuční titul a nebo kumulativně celkovou částkou a konečným termínem splnění všech dílčích plateb. Variant může být více, nesmí však vzniknou neurčitost co do výše dluhu a termínu splnění.

   Vymazat
 9. Dobrý den, dědické řízení již bylo ukončeno. Odměna notáři byla stanovena na maximální možné hranici. Nyní se objevil nový majetek kvůli kterému je potřeba podat žádost o znovuprojednání dědictví. Jakým způsobem se bude počítat odměna notáři? Bude se z dodatečného projednání znovu platit poplatek procentem podle jeho výše nebo se již řešit nebude? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při dodatečném projednání dědictví se odměna notáře vyměřuje zcela samostatně z hodnoty nově objeveného majetku. Soud přidělí spis notáři podle dědického rozvrhu a je i možné, že spis dostane jiný notář než ten, kdo projednal pozůstalost.

   Vymazat
  2. Děkuji za odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, kdo je odpovědný za soupis majetku? Dala jsem notáři podklady, kde má otec účty. Notář vyzval příslušnou banku, aby poslala zůstatky, což banka učinila, ale zapomněla na akciový účet. Kdyby byly zahrnuty v původním vyčíslení, tak se nic navíc platit nebude, protože byla dosáhnuta maximální hranice. Když se bude odměna znovu vypočítávat mohu tedy požadovat po bance, aby odměnu uhradila, neboť se jedná o jejich chybu? Děkuji

   Vymazat
  3. K odpovědi na tento dotaz by bylo nutné nejprve prostudovat protokol o předběžném šetření - co konkrétně dědicové nahlásili, a poté také záznam o dotazu notáře adresovanému bance - jak byl formulován.

   Vymazat
 10. Dobrý den ráda bych poprosila o radu. Jedná se mi o to, že mi zemřel otec. Jsem jediná pokrevná dcera, ale v papírech mám jméno jiné. Tak se dohodl můj biologický otec s matkou. Celý život mě bral jako dceru a všichni to vědí jen příjmení mám jiné. Důvod proč se ptám je to, má ještě dvě dcery které adoptoval. Otec postavil dům a vlastně nevím zda mám také nárok na dědictví. S nevlastními sestry se nestýkam celou dobu zbrojily otce proti mě a i proti matce. Jednoduše mě nesnáší dokonce nás nepustili ani na pohřeb. Nevím zda otec zanechal závěť nebo ne. Je možné to někde zjistit??? Děkuji za odpověď s pozdravem Klára

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Důležité je, zda máte otce zapsaného v rodném listě. Pokud ne, pak po něm bohužel dědit nebudete. Dědické řízení je neveřejné, účastníky řízení jsou jen dědicové ze zákona a dědicové ze závěti, které notář předvolá k nařízenému jednání.

   Vymazat
 11. Dobrý den, prosím o radu v případě, že jsme 3 sourozenci a moji rodiče bratrům cca před 6 lety věnovali každému dům a pozemky, mě byly slíbeny peníze ze stavebního spoření. 29.12.2015 jsem po tátově smrti podepsala usnesení, kde mám nárok na 1/3 z tohoto spoření. Bohužel dnes nastala situace taková, že bych chtěla i podíl z darovaných nemovitostí, je to ještě nějak možné?
  Děkuji za odpověď M.O.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V řízení o pozůstalosti se řeší jen majetek zůstavitele ke dni úmrtí. To že byl majetek rozdán ostatním sourozencům za života rodičů bohužel již nezměníte a nevyplývá z toho ani žádný nárok na nějakou kompenzaci. Maximálně tak požadavek na započtení daru na dědický podíl, ale s ohledem na fakt, že dědické řízení bylo ukončeno a nabylo právní moci, tak ani toto nepřipadá v úvahu. Můžete ale zkusit bratry obměkčit a požádat je, aby Vám dobrovolně poskytli něco z majetku, kterým byli rodiči obdarováni.

   Vymazat
 12. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář vyhledá potencionální dědice v evidenci obyvatel. Pokud máte otce v rodném listě, nemělo by se stát, že budete jako dědic opomenuta.

   Vymazat
 13. Dobrý den.
  Byli jsme předvoláni notářem k dodatečnému projednání dědictví peněz z vkladní knížky matky zemřelé v roce 2000. Zjistili jsme, že téměř celá částka byla z knížky vybrána bývalou manželkou, která měla dispoziční právo. Nyní je zůstatek nepatrný, podstatně nižší než předpokládaná výše odměny notáře. Jaká částka se bude projednávat - zůstatek na knížce nyní nebo před úmrtím majitelky?

  OdpovědětVymazat
 14. Odměna notáře se počítá z hodnoty, kterou měl dodatečně projednávaný majetek ke dni úmrtí zůstavitele. Dědicové zdědí zpětně ke dni úmrtí práva k účtu a mohou vymáhat zpět neoprávněně vybrané peníze.

  OdpovědětVymazat
 15. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na kom budeme neoprávněně vyplacené peníze vymáhat? Na tom, kdo je vybral nebo na bance? Není takové vymáhání beznadějné vzhledem k promlčení?

   Vymazat
 16. Dobrý den, mám dotaz ohledně dědické daně.
  Po mé zemřelé nevlastní babičce dědím ze závěti veškerý movitý i nemovitý majetek z důvodu žádných jiných dědiců.
  Chtěla bych se zeptat zda budu kromě odměny notáři platit i nějakou daň

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědická daň byla zrušena, takže placení daně v souvislosti s přijetím dědictví se obávat nemusíte.

   Vymazat
 17. Dobrý den, po zemřelé matce jsme zdědili nějaký majetek a peníze, proběhlo dědické řízení a vydáno pravomocné usnesení. Nyní jsem přišel na další majetek na jistém účtu v šestimístné částce. Předpokládám, že mě čeká dodatečné projednání dědictví.
  Můj dotaz směřuje ale jiným směrem: je možné po notáři, který původní řízení řešil, požadovat nějakou kompenzaci za nedostatečně odvedenou práci? Tedy že nezjistil veškerý majetek (měl jsem dojem, že notář se obvykle ptá všech finančních institucí, jestli tam nejsou na iniciály zůstavitele nějaké pohledávky - tento se zjevně zeptal jen těch, které jsem mu sám v předběžném řízení navrhl). Jde mi o to, že teď nás to běhání a řízení bude zase něco stát a nemuselo by. Díky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář se nemůže dotazovat všech bankovních institucí či kampeliček. Žádný centrální registr účtů občanů neexistuje. Teoreticky může mít občan peníze i v zahraničí. Může mít dále různé investiční produkty, cenné papíry apod. Proto se vychází z informací od dědiců, které byly zjištěny v předběžném šetření, případně z informací, které dědicové sdělili v průběhu řízení o pozůstalosti.

   Vymazat
  2. Takže když u předběžného šetření řeknu, že netuším, kde měl zesnulý nějaké účty, tak se to nikdo nebude pokoušet zjišťovat? Neříkám zahraničí, ale u nás zase tolik těch finančních institucí není. Co se stane s prostředky, na které nikdo z dědiců nepřijde?

   Vymazat
  3. V takovém případě je možno požádat notáře, aby obeslal dotazem několik bank, které by mohly připadat v úvahu. Všechny bankovní a nebankovní instituce ale notář obesílat nebude. Pokud právo k účtu nebude projednáno v dědickém řízení, banka zřejmě povede účet dál.

   Vymazat
  4. Díky za odpovědi.

   Ještě mě zajímá, zda je možné u žádosti o dodatečné projednání specifikovat, že si nepřeji, aby ho projednával tentýž notář, který vedl původní dědické řízení, nebo je to čistě na soudu, koho přidělí a není možné mu do toho zasahovat.

   Vymazat
  5. Soud pověří notáře na základě dědického rozvrhu, což je soubor pravidel založený buď na časovém hledisku, které vychází z data úmrtí zůstavitele, nebo na územním principu dle bydliště zůstavitele ke dni úmrtí. Pověřit řízením jiného notáře na žádost dědiců by mohl soud tehdy, pokud by k takovému rozhodnutí byly vážné důvody.

   Vymazat
 18. Dobrý den, zůstavitelovo dědictví (slovenský občan) projednával slovenský soud a notář. Po 30 letech se objevily nemovitosti zůstavitele na území ČR. V tomto případě by měly dodatečné projednání dědictví řešit české soudy, resp. český notář, je to tak? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 19. Dobrý den,
  prosím pěkně, do kdy od zaslání žádosti k soudu se tak obvykle uskuteční nějaká zpětná vazba? Nebo ještě jinak: poznám nějak, že moje žádost nespadla někam do koše? Nemám už tři týdny žádnou zpětnou vazbu, mohu se někde informovat o tom, zda mou žádost někdo řeší? Jaké máte v tomto zkušenosti? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Praxe soudů je bohužel taková, že přijetí žádosti nepotvrzují. Na základě podnětu prozkoumají, zda nově zjištěný majetek opravdu existuje, vyžádají dědický spis a projednáním pověří notáře dle dědického rozvrhu. Notář má rozplánována jednání na delší dobu dopředu a tak pozve účastníky třeba až za dva měsíce. Celou tuto dobu nevíte, zda se s podnětem něco děje či nikoliv. Jedinou možností jak to zjistit, je zavolat na soud a zeptat se....

   Vymazat
  2. Díky, naštěstí byl soud celkem ochotný a prozradil, komu to předal a tam jsem se taky celkem solidně domluvil na dalším postupu.

   Vymazat
 20. Dobrý den;
  Zemřel mi otec. Měsíc před tím zemřel děda, jeho otec. Jelikož byl otec v nemocnici, o smrti dědy se do své smrti nedozvěděl. V dědictví se řešilo pouze dědictví po otci. Po pěti letech se našel nemovitý majetek po dědovi v ceně 7.500 Kč. Proběhlo dodatečné dědické řízení, do kterého se přihlásila obec, která vypravovala pohřeb dědy s nárokem na zaplacení pohřebného. Jelikož nás nikdo o úmrtí dědy ani o pohřbu neinformoval nemohli jsme se pohřbu účastnit a proto nechceme pohřebné platit. Je promlčen nárok obce za pohřebné po 5 letech?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud nově zjištěný majetek má hodnotu jen 7.500 Kč, pak jde o částku menší než jsou obvyklé náklady pohřbu. Dědické řízení by mělo být zastaveno a nově zjištěný majetek vydán obci jako vypraviteli pohřbu. Při zastavení dědického řízení dědicové za náklady pohřbu neodpovídají. Pokud dědické řízení zastaveno nebude, můžete dědictví odmítnout (za podmínky, že hlavní řízení před pěti lety bylo zastaveno).

   Vymazat
 21. Dobrý den,chci se zeptat. Před pár lety mi zemřel dědeček. Nechal po sobě závěť, podle které jsme měli dědit já a babička(jeho žena). S tím, že můj otec byl už před lety vyděděný, a v závěti to tak také stalo. V době, kdy děda zemřel, jsem bohužel ještě nebyla plnoletá a tak za mě rozhodoval můj zákony zástupce (matka). Která bez mého vědomí rozhodla, že se mé půlky dědictví, kterou mi děda odkázal, vzdávám ve prospěch babičky. Pak, po smrti babičky, že to zdědím já, nikoho jiného totiž neměli. Nic méně, já jsem se tom, jak to vůbec celé bylo dozvěděla před nedávnem a v žádném případě se mi to nelíbí a rozhodnutím moji matky zásadně nesouhlasím. Okolnosti se změnili, babička se zase začala stýkat se synem(mým otcem) i přes to, že byl vydedeny a mam důvod se domnívat, že babička původní závěť přepíše v jeho prospěch. Za svůj život jsem tam udělala spousty a spousty věcí. Prakticky jsem tam s nima vyrostla. Tak se ptám, zda je ještě nějaká možnost, či šance, na obnovení toho dědického řízení, s tím, že bych si ho chtěla ponechat.Nebo co můžu podniknout pro to, aby majetek v žádném případě nepřipadl mému vydedenemu otci. Mockrát děkuji za odpověď a hezky den.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodnutí matky podléhalo schválení opatrovnického soudu. Dědické usnesení, které nabylo právní moci, už se měnit nedá. Babička může se svým majetkem naložit jakkoliv a rovněž může svobodně rozhodnout o tom, zda bude či nebude Váš otec vyděděn a kdo bude případně dědic ze závěti.

   Vymazat
 22. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete podat návrh na projednání nově zjištěného dosud neprojednaného majetku. Musíte ovšem doložit, že takový neprojednaný majetek ve vlastnictví zůstavitele ke dni jeho úmrtí opravdu existoval.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. Pak se tedy budete muset na bratrovi domáhat svého podílu soudní cestou mimo dědické řízení. V řízení o pozůstalosti se ke spornému majetku nepřihlíží. Pokud byste respektovali poučení notářem a žádný majetek nezatajovali, snadno byste se domohli svého nároku na základě dědického usnesení.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  5. Pak se tedy obraťte na paní notářku ať Vám poradí.

   Vymazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  7. Kdyby to šlo soudní cestou, máme šanci na výhru?

   Vymazat
  8. Bez nahlédnutí do dědického spisu nelze zjistit, kde se stala chyba. Důležitý je např. protokol o předběžném šetření. Je pravda, že písemná dohoda se lépe vymáhá než ústní ujednání. Notáři se sporným řízením nezabývají, je třeba se obrátit na advokáta.

   Vymazat
  9. Moc děkuji a přeji krásný den.

   Vymazat
 23. Dobrý den,

  měl bych otázku z oblasti obnoveného dědického řízení a okruhu zapojených dědiců.

  Když zemřel můj dědeček, proběhlo standardní dědické řízení, kde vystupovali jako dědicové tyto osoby:
  1) manželka zemřelého
  2) syn zemřelého
  3) dcera zemřelého - ta se ovšem dědictví ZŘEKLA a místo ní byla přizvána její dcera (má sestřenice)

  Nyní,v době, kdy chceme obnovit dědické řízení (z důvodu získaného techn. průkazu k motocyklu psaného na mého dědu - nutné pro následující přepis majitele) je situace s dědici následující:
  - manželka zemřelého je již také po smrti, dále připadají v úvahu jen následující:
  1) syn zemřelého
  2) dcera zemřelého
  + má sestřenice

  Otázka zní:
  Bude pro obnovené dědické řízení stanovena přesně stejná skupina dědiců (již pouze bez manželky zemřelého) jako tomu bylo v původním řízení? POKUD NYNÍ dcera zemřelého dědictví NEODMÍTNE, je možné že nárok na dědictví své dcery „vyřadí“ z řízení a ta přizvána NEBUDE?
  Nebo platí, že jednou odmítnuté dědictví k osobě je dáno a NELZE v procesu obnoveného dědictví opět dědit (a zůstanou jen přizvané osoby z původního dědictví)?

  Důvodem mého dotazu v tomto směru je bohužel narušený vztah rodiny s mojí sestřenicí, kde se obáváme aby nedošlo k záměrnému komplikování procesu z její strany. Rodina se s její osobu defacto rozešla, dopustila se určitých podvodů apod. V žádném případě nemáme v úmyslu nikoho okrást, pouze bychom se rádi vyvarovali jednání s ní. Hodnota majetku - v tomto případě starého motocyklu Jawa (pionýr), tohoto času v hluboce předrenovačním stavu je velmi nízká, takže se nejedná o velké jmění.

  Z prozatímních zjištění se ovšem bohužel zdá, že okruh dědiců - jakmile je jednou dán, tak je striktně vyžadován i nadále (pokud žijí).

  Předem Vám děkuji za Váš čas a odpověď. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V dodatečném projednání dědictví se dědicové nově nezjišťují - okruh dědiců je tedy stejný jako v hlavním řízení. Ten, kdo v hlavním řízení dědictví odmítl, není ji v dodatečném projednání pozůstalosti účastníkem řízení. Jestliže mezitím někdo z dědiců zemřel, jednají místo něho jeho právní nástupci - tj. jeho dědicové.

   Vymazat
  2. Dobrý den,

   Mnohokrát Vám děkuji za už zcela přesnou odpověď. Je to bohužel tedy ta horší varianta, kdy se nejspíše kontaktu se sestřenicí nevyhneme.
   Ještě bych se ovšem zeptal – jestliže tedy bude probíhat klasické dědické řízení, je zde nějaké následné riziko ze strany sestřenice (které lze nyní zhruba odhadnout, chápu-nikdo zase nedokáže předpovídat chování druhého)? Tedy, pokud by záměrně chtěla na tomto případu „vydělat“ – jak jsem psal výše, nemáme problém ji spravedlivě vyplatit, spíše existují obavy, aby tohoto nechtěla nějakou cestou zneužít.
   Nebo v druhém případě – nejspíše jsou na ni i nadále uvaleny exekuce (přes řadu dluhů přišla o nemovitosti včetně těch, které má ve spoluvlastnictví s mým otcem a nyní díky ní máme po proběhnuté dražbě i cizí spolumajitele) – není riziko, abychom díky otevření a jakémsi odhalení tohoto majetku (starého motocyklu Jawa) neumožnili další uspokojování jejich dluhů nově nabytým majetkem? Předpoklad dle našich informací je ten, že vše co měla k dispozici má pod exekucí…
   Zkrátka abychom ve finále nepřišli o tento majetek, jedná se nám o záchranu tohoto stroje s platným TP po dědečkovi. Jen vztah k sestřenici je velmi špatný.

   V tuto chvíli by se dědictví dle vašeho předchozího příspěvku účastnili:
   1) syn zemřelého
   3) má sestřenice (jako zástupce ze strany dcery zemřelého, která se dědění v hlavním procesu zřekla)
   2) opětovně dcera zemřelého (tentokrát ovšem jako následný dědic (dcera) po manželce zemřelého)

   Majetek (jeho hodnota) by se tedy asi měl nějakým způsobem rozdělit mezi tyto 3 osoby, za normálních okolností bychom z toho nedělali žádný problém, nyní máme ovšem určité obavy – možná jsou zbytečné, ale toto by asi bylo dobré vědět, jaká zde v tomto případě mohou vzniknout rizika. Domníváme se, že sestřenice takto drží v ruce určitou výhodu.

   Předem Vám děkuji za Vaši ochotu.

   Vymazat
  3. Dědicové by se měli dohodnout tak, že motocykl zdědí jeden z nich a ostatní vyplatí. Za tím účelem je třeba ocenit motocykl znalcem.

   Vymazat
  4. Ještě jednou vám děkuji za reakce k tomuto tématu, mělo by to stačit. Nyní ještě řešíme problematiku chybějícího pojištění v minulosti, ale to už je jiná kapitola... Díky.

   Vymazat
 24. Dobrý den,

  během dědického řízení po zemřelém otci jsem od začátku vyjádřila zájem o výhradní vlastnictví jeho automobilu. V době řízení jsem uhradila 14+ tisíc Kč za nutnou technickou kontrolu vozu. Tento nakonec získala moje sestra a od vyrovnání mé předešlé investice se distancuje.

  Rozsudek byl vynesen v červnu 2017. Jaké možnosti mám toto uvést na pravou míru?

  Děkuji,

  Dagmar K. 🍀

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PS: Také jsme společně sdělily nemovitost a pojistku za ní jsem sjednala já, s tím, že mi sestra bude zasílatčást za svůj podíl. K vyrovnání nedošlo a ani budoucnost to nenaznačuje. Co s tím?

   Vymazat
  2. V době řízení o pozůstalosti vykonávají správu majetku v pozůstalosti dědicové společně. Bylo proto potřeba získat souhlas sestry (případně dalších dědiců) k tomu, aby se na věci v pozůstalosti prováděla nějaká oprava.

   Vymazat
  3. Pokud se nemůžete se sestrou dohodnout na společné správě zděděné nemovitosti, tak jí můžete nabídnout svůj podíl k odkoupení a nebude-li mít zájem, pak můžete podat návrh k soudu na zrušení spoluvlastnictví.

   Vymazat
 25. Děkuji Vám za odpověď. Souhlas tehdy sestra samozřejmě dala, bez povinné státní technické kontroly by vůz ani nemohla používat. Údajně to mohu zpětně vymáhat, ale nejeví se mi to jednoduché.

  Nemovitost jsem opět na mé náklady nechala znalecky ohodnotit.O odkupu její části jsem i uvažovala, nicméně znalecké ohodnocení mi připadá hodně nadsazené, za takové ceny se v okolí podobná nemovitost určitě neprodá, což potvrdily i RK.

  Pokud ani jedna z nás nehodlá vyplatit tu druhou, jak by soud postupoval?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud soud nenajde jinou možnost, pak nemovitost prodá a peníze rozdělí v poměru spoluvlastnických podílů.

   Vymazat
 26. Dobrý den, pokud se vzdám dědictví po otci pro předlužení, mohu pak v budoucnu dědit po babičce a dědovi? Jde o jeho rodiče, kteří ještě žijí každý s jiným partnerem. Děkuji. I.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud zemře dědeček nebo babička, pak dědický podíl jejich nežijícího syna přejde rovným dílem na jeho děti. Dědil byste tedy po prarodičích bez ohledu na to, zda jste v dědickém řízení po otci dědictví odmítl. Skutečnost, že dědeček a babička již žijí v jiných manželstvích neovlivní výši dědického podílu - dědí současná manželka/manžel a děti zůstavitele - všichni rovným dílem.

   Vymazat
 27. Dobrý den, pokud nám 2 maminka již za života rozdělila majetek s tím, že sestra obdržela větší podíl nemovitosti (13/24) a vše vybavení s tím, že jednou doplatí dluh, který této částce finančně odpovídá, nicméně se od toho zcela distancuje, dokázat to nemohu a obě jsme se pochopitelně vzdaly dědictví. Jak bude tato situace řešena soudem, co hrozí ze strany banky apod?

  Moc děkuji za informace.

  D.K. 🍀

  OdpovědětVymazat
 28. Dobry den, po smrti meho otce jsem podepsal plnou moc k rizeni o pozustalosti jeho zene. Nyni jsem zjistil, ze Usneseni jiz nabylo pravni moci, avsak zena meho mrtveho tatinka v nem uvedla lzive me pozadavky. Nemohl jsem se tudiz ani odvolat, nebot me ani nevyrozumela o tom, ze Usneseni je jiz notarem sepsane. STtale mi rikala, ze zatim nic. Citim se velice podveden a nevim, zda mam moznost se vubec nekde dovolat spravedlnosti?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V plné moci je obvykle uvedena taková dispozice, že podle ní může zmocněnec uzavřít jakoukoliv dohodu o rozdělení pozůstalosti. Měl jste tedy formulovat plnou moc tak, aby odpovídala Vašemu zadání. Nyní Vám nezbývá než manželku žalovat, přičemž ovšem budete muset prokázat, že porušila Vaši dohodu. Nemáte-li nic ujednáno písemně, bude to velmi obtížné.

   Vymazat
 29. Dobrý den,
  ve schránce jsme našli dopis, kde stojí ze se máme dostavit k soudu k projednání dědictví z roku 1978 po úmrtí matky. Jsme pozvání k soudu notářem přibližně 10 dni od odeslání a pozvánka přišla jako běžný dopis bez doručenky. Tato forma se nám zdá přinejmenším zvláštní a nejsme si vědomi nějakého potencionálního dědictví natož, že matka zemřela před 50-ti lety. Jak máme na informaci reagovat?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejlépe je kontaktovat notáře. Dodatečně se projednává i majetek po dávno zemřelých, neboť se tu a tam narazí na dosud neprojednaný majetek.

   Vymazat
 30. Dobrý den,
  dozvěděli jsme se že po zemřelé mojí babičce zůstal pozemek, který nebyl znám. Chceme požádat o dodatečné dědické řízení. Babička měla dvě dcery. Jednou z nich byla moje maminka a babička na ní ještě za svého života přepsala celý dům. Když babička umřela nebylo co po ní dědit. Maminka už taky nežije a také jsme po ní se sestrou nic nedědili. Až dáme žádost o dědické řízení, budou dědici i ze strany druhé dcery babičky, to mojí tety. Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 31. Dobrý den, mám dotaz můj zemřelý otec na mě převedl tři roky před svou smrtí členská práva k družstevnímu bytu. Nejstarší bratr, který byl členem dědického řízení nic proti tomu nenamítal až do dnešní doby, kdy uběhlo více jak čtyři roky od uzavření dědictví že chce vyplatit finanční kompenzaci a že otevře znovu projednávání dědictví. Tak se chci zeptat je to vůbec možné ? Pač nám neustále vyhrožuje. Děkuji moc za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete, že členská práva byla převedena již za života otce. Nemůže to být tedy předmětem dědického řízení - projednává se pouze majetek, který měl zůstavitel ke dni úmrtí. Již uzavřené dědické řízení znovu otevřít nejde, dodatečně lze projednat pouze nově objevený majetek, který měl zůstavitel ke dni úmrtí a který nebyl v řízení o pozůstalosti projednán.

   Vymazat
 32. Dobrý den, zjistili jsme, že na adresu domu naši babičky, je psaný pozemek, který má nedostatečně identifikovaneho vlastníka. Podle jména jsme na matrice zjistili, že by se mohlo jednat o bratra prapradědy, který ovšem podle dohledaných matričních záznamů na této adrese nikdy nebydlel. Dotyčný zemřel v roce 1943. Chci se tedy zeptat,zdali by babička mohla mít dědické právo na tento pozemek,i když není v přímé linii, ale žije na adrese, na kterou je tento pozemek napsaný (dle KN)? Moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je třeba dodatečně projednat dosud neprojednaný majetek po již zemřelém vlastníkovi pozemku. Okruh dědiců se nikterak nemění oproti hlavnímu řízení, za nežijící dědice jednají jejich právní nástupci - jejich dědicové.

   Vymazat
 33. Dobrý den,zdědili jsme se sestrou majetek po otci,pozemky,auto,vozík za auto,dodatečně jsme zjistili,že měl vozíky dva.Dali jsme návrh soudu k dodatečnému projednání dědictí,kde je výslovně uveden tento vozík.V současné době prodáváme pozemky,a nevím,zda nebude převod pozemků zablokován.Rád bych se vyhnul problémům.Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědické usnesení, které nabylo právní moci, nemůže být nikterak dotčeno skutečností, že se dodatečně projednává nově zjištěný neprojednaný majetek - přívěsný vozík.

   Vymazat
 34. Dobry den, mám dotaz v rozce 2014 mi umrela babickA, v roce 2015 dedecek. Moje matka umrela leto. Jsme 3 sourozenci a zjisti la jsem, že babicka má vlastnicke listy k parcelam v Zilina. Je spoluvlastnik.Se sourozenci se nestykam, je tam pres 3000m orne pudy. Chtela bych otevřit dedictvi po babicce. Je to lepsi tady v cechach nebo na slovensku?Co když bratislavsky budou chtit vyplatit po me svoje podily?A kolik by stal soud a od me na notare a jestli bych to plátěná sama nebo vsichni stejne dilem. Dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je třeba se obrátit na soud, kde proběhlo dědické řízení po babičce a požádat o dodatečné projednání neprojednaného majetku - pozemků na Slovensku.

   Vymazat
 35. Lze jako nový majetek považovat nemovitost restituovanou jen jedním ze dvou dědiců po smrti zůstavitele?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dodatečně lze projednat nově zjištěný majetek nebo majetkový nárok, který měl zůstavitel ke dni úmrtí.

   Vymazat
 36. Děkuji.Mohl být majetkový nárok v den úmrti zůstavitele latentně restituční nárok,ktery vznikl pozdeji podle zákona o mimosoudních rehabilitacích

  OdpovědětVymazat
 37. Dobrý den,
  když potřebují opis dědického usnesení v dědickém řízení po mém zesnulém otci, na koho se obracím?
  A bude mi vydán (dcera), když přímým dědicem se stala má matka? Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jako dcera jste byla účastníkem dědického řízení a proto můžete požádat příslušný soud o vydání opisu dědického usnesení.

   Vymazat
 38. Akt přijetí dědictví se vztahuje i na případné obnovení řízení, kdy nově projednávaná pasiva převyšují aktiva, popřípadě aktiva již ukončeného řízení? Je vymezena lhůta, po kterou se případní věřitelé mohou domáhat obnovy dědického řízení? Děkuji za odpověď. Josef

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dodatečné projednání pozůstalosti se provede pouze tehdy, byla li nově objevena neprojednaná aktiva. Za dluhy odpovídají dědicové solidárně a věřitelé se na ně mohou obrátit i když pohledávku do dědického řízení neuplatnili. Platí obecné promlčecí lhůty.

   Vymazat
 39. Obrátí-li se věřitelé na dědice s pohledávkou mimo dědické řízení a ze strany dědiců není plněno, je možno domáhat se plnění občansko - právním sporem? Kdo v tomto případě bude žalovaným, je-li dědicem nezl. dítě? /Nezl. dítě, zástupce nezl. dítěte v dědickém řízení, popřípadě stát (opatrovnický soud)/ Děkuji za odpověď. Josef

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, můžete se domáhat plnění občanskoprávním sporem,
   přičemž žalovaným nemůže být nezletilý ani stát. Žalovaným budou právní zástupci (rodiče) nezletilého.

   Vymazat
 40. Zustavitel se svou sestrou zdedili nemovitosti po svem otci pred rokem 1948. Zustavitel se sveho podilu na nemovitostech ustne vzdal ( neoznamil to na nejakem katastralnim uradu a odstehoval se do velkomesta ) pred rokem 1956 a nikdy z nich neplatil dane a nijak se nepodilel na rekontsrukcich a udrzbach zdedenych nemovitosti .
  Zustavitel zemrel leden 2008. Dodatecne dedicke rizeni bylo zahajeno v listopadu 2019.
  Vyjadreni (dopis do vlastnich rukou) notare z dubna 2020
  Protoze zustavitel neporidil zavet o veskerem majetku, resp. zaveti poridil pouze o movitych vecech, a v puvodnim dedickem rizeni nebyli zjisteni zadni v uvahu pripadajici zakonni dedicove, pripadl veskery majetek v zaveti neuvedeny statu v souladu s ust. parag. 461 a parag. 462 (zak. c. 40/1964 Sb. o. z.), a nikoliv sestre zustavitele, ackoliv byla v uvahu prichazejici zakonnou dedickou

  V kvetnu notar poslal mail:

  CR vyjadrila prostrednictvim Uradu pro zastupovani statu ve vecech majetkovych souhlas s tim, aby soud soudni komisarka v rizeni dale jednala primo se setrou zustavitele.
  Informace obsazene v pripisu soudni komisarky dorucenem v dubnu 2020 tak prosim povazujte za bezpredmetne. S ohledem na skutecnost, ze nove najevo vysle dedictvi nepripadne statu, ale sestre zustavitele, potrebuji zajistil oceneni nize uvedenych nemovitosti k lednu 2008.

  Jak dal postupovat, aby nevznikly zbytecne financni naklady nebo skody?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. doplneni vyjadreni (dopis do vlastnich rukou) notare z dubna 2020:
   Z tohoto duvodu pripadne i nyni nove nalezeny majetek nemovitosti statu Ceska republika. S ohledem na skutecnost, ze je sestra zustavitele opravnenou dedickou v zaveti neuvedenych veci - nemovitosti, muze pote co nabyde pravni moci usneseni, jimz bude potvrzeno nabyti vyse uvedenych nemovitosti statu, pozadovat, aby ji stat prostrednictvim Uradu pro zastupovani statu ve vecech majetkovych tyto nemovitosti vydal v souladu s parag. 485 a nasled. o. z.

   Vymazat
  2. Konkrétní dědické kauzy nelze probírat na internetu. K tomu poradna neslouží. Obraťte se prosím v dané věci na advokáta.

   Vymazat
  3. To neni konkretni pripad, protoze v nem nejsou uvedena konkretni jmena, nektera informace byly zmeneny a nektere neuvedeny.

   Nebude moznost reseni pres advokata ta nejvice financne nakladna z moznych voleb reseni?

   Vymazat
  4. Z Vašich informací vyplývá, že při dodatečně zjištěném majetku se již okruh dědiců nemění, t.j. vychází se z hlavního řízení. Může se tak stát, že nově zjištěný majetek zdědí nepravý dědic. Oprávněný dědic se však může majetku domoci tak, že žaluje nepravého dědice o vydání majetku poté, co nabude dědické usnesení právní moci. Jde o složitou situaci, která se bez advokáta bohužel neobejde.

   Vymazat
 41. Podle me by se mel docasny dedic zalovat az , pokud nevyda majetek opravnenymu dedici na jeho zadost tak, jak vyplyva z dedickeho usneseni. A advokat opravnenyho dedice by mel na 90 % spor vyhrat, takze fin. naklady na advokata by mel platit docasny dedic

  Jak se urci odmena notari v uvedenym dodatecnym dedic. rizenim, kdyz docasnym dedicem nemovitosti je stat CR ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vždy se dělá předžalobní výzva. Pokud nepravý dědic vydá oprávněnému dědici majetek dobrovolně, pak samozřejmě není nutno žalovat. Odměnu notáře určuje vyhláška a počítá se z hodnota aktiv. Nezáleží na tom, kdo je dědic.

   Vymazat
  2. Odmena notari bude podle vyhlasky platne k roku 2008 nebo k 2019?
   Bude muset opravneny dedic nahradit docasnymu dedici jim vyplacenou odmenu notari?

   Vymazat
  3. Odměna notáře se počítá podle aktuálně platné vyhlášky. Pokud bude nepravý dědic vydávat majetek, patrně bude požadovat kompenzovat své výdaje, které mu s převzetím dědictví vznikly. Notář se ale touto situací nezabývá, takže jednoznačné stanovisko nemůžeme poskytnout.

   Vymazat
  4. Jaka bude odmena pro notare ve vyse uved. pripadu pro hodnotu aktiv asi 450 000 kc ?

   Vymazat
  5. Je-li hodnota aktiv 450.000 Kč, pak bude činit odměna notáře za projednání pozůstalosti 6.200 Kč + hotové výdaje + DPH.

   Vymazat
 42. Dobrý den,měl bych dotaz.
  Mámě umřel před třemi lety přítel,proběhlo dědické řízení,ale nemohlo být ukončeno z důvodu,že měl ještě důchodové spoření. To teď končí a můj dotaz je,jestli máma může jít za jakýmkoliv notářem nebo jestli musí oslovit notář ku,která řízení dělala? Ptám se z toho důvodu,že původní paní notářka šla do důchodu... Nebo jestli máma musí zjišťovat,kdo po ní převzal nedořešené řízení.
  Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud některý notář končí ve svém úřadě, pak je pro tento úřad ministrem spravedlnosti jmenován jiný notář, které převezme celou agendu. Nový notář pak pozve dědice na jednání.

   Vymazat
  2. Děkuji za odpověď a ještě se tedy zeptám kde se dá zjistit kdo byl nově jmenován, abych ho mohl kontaktovat?
   Ještě jednou mnohokrát děkuji

   Vymazat
  3. Jak již bylo uvedeno, notář Vás bude kontaktovat sám. Nicméně pokud chcete vědět, který notář převzal notářský úřad, sdělí Vám to Notářská komora ČR, telefon: 224 921 258, e-mail: nkcr@nkcr.cz

   Vymazat
 43. Dobrý den,
  lze obnovit dědické řízení 19 let po smrti zůstavitelky? Po smrti zůstavitelky v roce 2001 neproběhlo dědické řízení, a to i přes to, že zůstavitelka byla vlastníkem bytu a hodnotného uměleckého díla. Zůstavitelka během života tento majetek nikomu nedarovala a ani nesepsala závěť. Majitelem bytu je v současnosti vnuk zůstavitelky, jehož otec, můj bratr, zemřel před 12 lety. Nevíme, jak je toto možné, a to vzhelem k tomu, že neproběhlo po smrti zůstavitelky dědické řízení z důvodu minimálního majetku po zůstavitelce. Umělecké dílo jsme dostali s manželem v 70. letech od mých rodičů jako svatební dar, avšak na žádost mé matky jsme ho ponechali v jejím bytě s příslibem, že po její smrti si ho můžeme odvézt. Po její smrti si však dílo vzal můj nejmladší bratr a nechce nám ho vydat. Bohužel nemůžeme prokázat, že dílo je skutečně naše, jedině svědectvím dalších dvou sourozenců.

  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dodatečně lze projednat nově zjištěný majetek zůstavitele. Časově to není nikterak omezeno, existence takového majetku ke dni úmrtí zůstavitele však musí být průkazná.

   Vymazat
 44. Dobrý den,můj kamarád zemřel v závěti mě daroval automobil,svůj dům daroval své sestře a svému kamarádovi, dospělemu synovi a dceři odkázal svoji provozovnu se svojí ženou se rozvedl a majetkově vypořádal v domě bydlel sám min.2roky.Jeho syn teď odmítá dědice pustit do domu vykonávat základní údržbu topení,větrání atd.do doby než proběhne notářké řízení.Kdo bude platit případné škody vzniklé na domě a auta které navíc stále používá?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je třeba požádat notáře, aby byl ustanoven správce pozůstalosti. Ten zajistí běžnou správu majetku v pozůstalosti po dobu dědického řízení.

   Vymazat
 45. Dobrý den chtěl bych se zeptat po mém zemřelém otci zbyl nějaký majetek a 1.8.2019 jsme byly vyporadany se sestrou u notáře.Ted jsem zjistil zemi sestra zatajila ze její přítel koupil za svoje penize v roce 2016 mobilní dum který dal memu otci zato ze napíše na mou sestru darem jeho dum který zdědil po rodičích a to také ucinil.Doklad o koupi mobilniho domu byl napsán na mou sestru prej kvůli financaku.Poprosil sem proto přítele me sestry aby mi napsal čestné prohlášení jak to bylo a to mi taky napsal a nechal úředně ověřit.Mám nějakou šanci dostat půlku mobilního domu který mi sestra me i notarce zatajila?Děkuji vám za odpověď.Kohout

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se Vám podařilo prokázat, že otec vlastnil ke dni úmrtí mobilní dům, který nebyl projednán v řízení o pozůstalosti, pak samozřejmě můžete požádat soud o dodatečné projednání tohoto nově zjištěného majetku zůstavitele.

   Vymazat
  2. Děkuji za info a přejí hezky den.

   Vymazat
 46. Dobrý den. Zdědil jsem pro babičce 5/6 pozemků. V katastru nemovitostí je zapsaná jako spoluvlastník 1/6 ještě její sestra která trvale žila v Německu a která je přes 10let po smrti. Jestli mela nejake dědice vubec netuším. Jak bych měl postupovat nebo koho kontaktovat kdybych chtěl tu 1/6 odkoupit. Dekuji za informace

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obraťte se na soud příslušný podle katastrálního území pozemků s podnětem na projednání dosud neprojednaného majetku zemřelé.

   Vymazat
 47. Dobrý den, můj dědeček zemřel v roce 1986. V roce 2017 obdržela moje matka "Oznámení o zahájení řízení a seznámení se s podklady pro rozhodnutí" z katastru nemovitostí ve věci zapsání dědictví pozemků, kdy můj dědeček dědil po své sestře uvedené pozemky. Usnesení okresního soudu bylo vydáno 31 let po smrti dědečka a jeho sestra je dle mě asi přes 40 let mrtvá. V současné době žijí pouze dva potomci dědečka, ostatní tři včetně matky jsou po smrti. Kdo bude dědit tyto pozemky, a jak se o dědictví přihlásit a není už dědictví promlčené? Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědický nárok se nepromlčuje. Nově zjištěný majetek dědečka se dodatečně projedná, přičemž za již nežijící dědice dědečka budou jednat jejich právní nástupci (jejich dědicové).

   Vymazat
  2. Děkuji za odpověď, takže právní nástupci (dědicové) podají u notářky návrh na projednání nově zjištěného majetku u notáře?!

   Vymazat
  3. Návrh na dodatečné projednání neprojednaného majetku může podat kdokoliv, ovšem nikoliv k notáři nýbrž k soudu příslušném dle trvalého pobytu zůstavitele ke dni úmrtí, případně k soudu dle katastrálního území neprojednaného pozemku.

   Vymazat
 48. Dobry den, chtela jsem se zeptam. Můj otec mel druzku a každý z nich vlastnil polovinu bytu. Družka zemřela a její děti se vzdali majetku z důvodu dluhu na účtu. Mezitím bohužel zemřel i můj otec který s ní žil. Mám bratra a každý z nás zdelil 1/3 bytu. Druhá polovina bytu, se nám ozvala notarka, která projednávala pozustalost po druzce mého otce . Nabídka nám, jestli chceme přijmout dědictví po ní, jelikož se děti a ostatní toho vzdali kvuli dluhu. Bylo nám řečeno, že když se domluvíme na soupisu majetku, tak nám banka nemůže účtovat celou částku dluhu, jen do výše majetku. Dluh je 320 000 a soupis majetku je 120 000. Proto jsme majetek i z dluhem prijali, jelikoz jsne chteli mit byt cely a ne vlastnit jen z bratrem 1/2. Podali jsme dodatecne projednání řízení. Od soudu přešel po 2 měsících k notáři spis na znovu projednání dědictví. Od loňského roku 15.9.2020 se ovšem nic neděje a notar nereaguje. Byt stále nevlastníme cely, v katastru nemovitostí je pořád napsaný na meho zesnulého otece a nic se neděje. Bohužel to nikoho nezajima, ale půlka bytu je neprodejna a navíc ho musím stále platit, jelikož není dědictví uzavřeno. Moc prosím o radu a jak mám dál postupovat. Už jsem bezradná.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Účastníci dědického řízení mají právo nahlížet do dědického spisu. Tam byste měli zjistit, na čem věc vázne. Notář nemá zájem řízení protahovat, většinou je příčina někde jinde.

   Vymazat
  2. Moc děkuji za odpověď.

   Vymazat
 49. Dobrý den, kamarád teď řeší problém. Jeho otec zemřel v roce 1980, kdy on jako jediný syn nebyl k řízení pozván. Vše zdědila v té době matka zemřelého. V tuto chvíli se nalezl nový majetek a kamarád by chtěl být v tuto chvíli dědicem. Matka jeho otce již zemřela a po ní v úvahu připadá asi 18 dědiců, dle sdělení notářky.

  Dle sdělení nítářky ja v dodatečném řřízení o pozůstalosti okruh dědiců neměnný a tedy kamarád nemá nárok jakkoli v tuto chvíli dědit. Je tomu tak?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při dodatečném projednání nově zjištěného majetku se okruh dědiců nemění. Budou dědit dědicové, kteří byli stanoveni v hlavního řízení. Za již nežijící dědice jednají jejich právní nástupci.

   Vymazat
  2. Děkuji za rychlou odpověď. znamená to tedy, že můj kamarád se k nově nalezenému majetku (i když jako jediný oprávněný dědic po zemřelém) němůže dostat? Viz i článek v části V.
   Děkuji moc za odpověď

   https://www.notarrysanek.cz/publikacni-cinnost/2--jak-dodatecne-projednat-dedictvi/

   Vymazat
 50. Dobrý den,moje maminka řeší problém.Jde o nevyřízené dědictví po jejím otci.Zemřel před čtyřiceti lety.Jde o nemovitost.Polovina je napsána na maminku,druhá polovina napůl moji matky a jejího zemřelého otce.Maminka požádala o obnovení řízení.Celou dobu v nemovitosti bydlí maminka a vlastně si myslela,ze dům je celý její,jak si myslely i její tři sestry,které jsou teď dědičky po jejich otci.Byl udělám odhad nemovitosti v době smrti jejich otce,který je 40000kč.A teď můj dotaz,měly by být sestry vyplaceny maminkou z odhadní ceny nebo je to jinak.Mohly by sestry dělat mamince nějake problémy, samozřejmě kvůli penězům?Jak už to bývá.Můžou nesouhlasit s vyplacením,když maminka žila v domě celých 40 let,tedy pořád žije.Děkuji moc za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jde o dědění podle zákonné dědické posloupnosti, pak sestry zdědí podíly na neprojednaném podílu na nemovitosti. Mohou ale uzavřít dohodu dědiců, podle které zdědí podíl jen maminka a sestry vyplatí. Je logické že k dosažení dohody je třeba nastavit podmínky tak, aby s tím sestry souhlasily.

   Vymazat
 51. Dobrý den. V prosinci zemřel tchán. Máme obavu že vypravitel pohřbu zamlčí u předběžného řízení skutečný majetek zemřelého a dědické řízení bude zastaveno. Kde můžeme zjistit který notář má řízení přiděleno?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zjistíte to na soudě, který je příslušný dle místa trvalého pobytu zůstavitele ke dni úmrtí. Soud přiděluje spisy notářům dle dědického rozvrhu.

   Vymazat
 52. Dobrý den, koupil jsem od známého starou motorku. Ovšem se zjistilo že neprošla dědickým řízením. Uvažujem o dodatečném projednání. Zádrhel je v tom že původní dědici jsou 3. Dva žijí poblíž a jeden na druhé straně republiky. Tudíž soudím že se nebude moci zúčastnit řízení. Je nějaká možnost jak to vyřídit jen s jedním dědicem a nekomplikovat to se všemi? Například nějakou plnou mocí nebo vzdání se práva na motocykl? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pověřit jiného dědice plnou mocí je běžná praxe. Vzor plné moci si vyžádejte u notáře.

   Vymazat
 53. Tohle potvrzuje jenom to, že dědictví fakt není žádná hra a je potřeba k tomu přistupovat hodně opatrně a obezřetně. Nicméně ono co si budeme povídat, nejhorší problém s dědictvím je právě v rodině, když se ta rodina pak nedokáže domluvit. Ale tak to prostě někdy je. Peníze dělají nepřátele. :)

  OdpovědětVymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.