2. 7. 2013

Dodatečné projednání dědictví

Dodatečné projednání dědictví nemění okruh dědiců, týká se výhradně nově zjištěného majetku a řídí se právní úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele.


 

Dodatečné projednání nově zjištěného majetku

 

Pokud se objeví po ukončeném dědickém řízení nějaký nový zůstavitelův majetek, případně i dluh, provede soud o tomto majetku řízení o dědictví. Upravuje to § 175 o.s.ř. Objeví-li se nově pouze dluh zůstavitele, dodatečné řízení o dědictví se neprovede. Praxe je taková, že i když to zákon v textaci přímo neuvádí, provede se dodatečné projednání dědictví  i v případech zjištění nového majetku, který byl ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela.

Okruh dědiců se nemění

 

Dodatečné projednání dědictví nemění okruh dědiců a řídí se právní úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele. Za zemřelé dědice nastupují jejich právní nástupci. Procesně vychází ze současné právní úpravy neboť soud, který řízení vede, nemůže používat jiné procesní nástroje, než které mu dává současná právní úprava. Výsledkem dodatečného projednání dědictví je tedy dědické usnesení.

Podnět k dodatečnému projednání dědictví může dát kdokoliv

 

Dodatečné projednání dědictví soud zahájuje na návrh dědiců, na základě vlastního zjištění nebo na něčí podnět. Tento podnět (oznámení) může podat soudu kdokoliv a to i mimo okruh dědiců. Z návrhu musí být však zřejmé, že jde skutečně o nově objevený majetek, který nebyl zahrnut do aktiv a pasiv ukončeného dědického řízení. Zjistí-li se v řízení o dodatečně objeveném majetku, že žádný takový majetek není, bude dodatečné dědické řízení zastaveno.

Objevení majetku poté, co bylo dědické řízení zastaveno

 

Pokud byl objeven majetek v situaci, kdy bylo původní dědické řízení zastaveno, neboť nebyl žádný majetek, nebo byl nepatrný majetek vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb, pak začíná řízení o dědictví od úplného počátku a je nutné nejprve stanovit okruh dědiců. Dodatečné projednání dědictví se tak vlastně stává „hlavním řízením o dědictví“.

Rozšíření okruhu dědiců

 

Může se stát, že s nově objeveným majetkem se zjistí, že do okruhu dědiců patří další osoba – například spolu s nově zjištěným majetkem byla nově objevena i závěť. Dodatečné projednání dědictví o nově zjištěném majetku pak bude projednáno s takto rozšířeným okruhem dědiců.

Dodatečné projednání není opravným prostředkem


Dodatečné projednání dědictví nemůže měnit usnesení původního dědického řízení a nelze takto řešit případ, když dědictví nabyl místo dědice někdo jiný. Při dodatečném projednání dědictví podle ustanovení § 175x  o.s.ř. je soud vázán výsledky dosavadního řízení, vychází z nich a v ničem do stavu jím vytvořeného nezasahuje. Důvodem takového dodatečného projednání dědictví není tedy vadnost (nezákonnost) rozhodnutí, jímž bylo původní řízení o dědictví skončeno, ani porušení procesních zásad při projednání a rozhodování dědické věci, ale neúplnost skutkových podkladů týkajících se jen (a výlučně) rozsahu zůstavitelova majetku nebo dluhů, která se nedotýká správnosti původního rozhodnutí.
  

Dodatečné projednání sporného majetku

 

Dodatečné projednání dědictví nastává též v případě, kdy v dědickém řízení neproběhlo projednání sporného majetku (tj. bylo sporné, zda majetek patří či nepatří do dědictví). Majetek nebo dluh, který nebyl v původním řízení o dědictví zařazen z "důvodu spornosti" do aktiv nebo pasív dědictví, jsou způsobilým předmětem dodatečného řízení o dědictví podle ustanovení § 175x o.s.ř. jen tehdy, jestliže byla jejich původní spornost mimo řízení o dědictví odstraněna (například rozhodnutím soudu vydaným na základě žaloby podané podle ustanovení § 175y odst. 1 o.s.ř. v řízení podle Části třetí o.s.ř.) tak, že již nepochybně patří do dědictví, aniž by současně došlo ve vztahu k tomuto majetku nebo dluhu také ke konečnému vyřešení vztahu dědiců (dědiců a pozůstalého manžela). Jen v takovém případě lze dovozovat, že se po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, objevil zůstavitelův majetek nebo dluh sice (původně) "vyřazený" pro spornost, nově (po právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení o dědictví skončeno) však již mezi účastníky řízení nesporný, ohledně kterého je třeba provést vypořádání mezi dědici. (Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1221/2011, ze dne 20. 12. 2012.)

Dědictví a související příspěvky v notářské poradně


Kliknutím na některý z níže uvedených odkazů přejdete přímo na další zpracované téma notářské poradny: 

Dědické poplatky a daně
91 komentářů:

 1. Před rokem nám zemřela matka. Jelikož nezanechala žádný majetek, u notáře proběhlo řízení bez jakýchkoliv poplatků. Nyní po roce ovšem přišlo vyučtování služeb od PBH s přeplatkem za užívání a služby v bytě +7500,-. Složenka nám proplacena samozřejmě nebyla. takže jsem musela žádat soud o obnovení řízení.S bratrem jsme byli dohodnuti že se o částku rozdělíme na polovinu. Překvapilo nás že jsme za tohle řízení museli zaplatit u notáře 750 ,- kč. co kdyby byl přeplatek dejme tomu jen 400,-?To už pak je lepší se snad toho vzdát.....

  OdpovědětSmazat
 2. Pokud je dědické řízení zastaveno pro nepatrný majetek, pak odměnu notáři 400 Kč hradí stát. Je-li následně objeven neprojednaný majetek zůstavitele, začíná dědické řízení o tomto nově objeveném majetku. Za úhradu odměny notáři odpovídají dědicové v poměru nabytých dědických podílů z tohoto majetku. Odměnu notáře určuje vyhláška, přičemž nejmenší možnou odměnou je 600 Kč. K tomu se účtují tzv. hotové výdaje (např. poštovné) + DPH. Pokud by dodatečně projednávaný majetek byl nepatrné hodnoty, může notář opět řízení zastavit a tento majetek vydat (zpravidla vypraviteli pohřbu).

  OdpovědětSmazat
 3. Dobrý den,
  až po téměř 2 letech po právní moci dědickém usnesení jsme se dozvěděla, že majetek zahrnutý do pozůstalosti v podobě pohledávky ve výši skoro 100.000,- Kč vůči jedné společnosti není vymahatelný (pohledávka je již promlčena). Existuje nějaká možnost nápravy?

  OdpovědětSmazat
 4. Pravomocně ukončené dědické řízení již nelze znovu otevřít. Obvykle se postupuje tak, že se pohledávka zařadí do aktiv pozůstalosti, ale neoceňuje se. Pokud byste pohledávku včas zažalovali, předešli byste promlčení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za odpověď. Můj dotaz směřoval zejména k tomu, zda by mohlo dojít k obnově dědického řízení(na základě nové skutečnosti, že pohledávka zahrnutá do pozůstalosti neexistuje), a došlo by k ponížení nákladů notáře a základu pro výpočet dědické daně.
   Děkuji velmi za odpověď.

   Smazat
 5. Po strýci, který zemřel v roce 1981 byly dohledány a zapsány do KN pozemky. Byl svobodný, bezdětný, rodiče i sourozenci zemřeli před ním. Mám jako jeho neteř nárok na podíl v dodatečném dědickém řízení?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědění se řídí právní úpravou platnou ke dni úmrtí zůstavitele. V období od 1.4.1964 do 31.12.1991 ve třetí dědické skupině dědili jen zůstavitelovi sourozenci a tzv. spolužijící osoba; synovci a neteře nedědili. Čtvrtá dědická skupina neexistovala.

   Smazat
 6. Byla jsem obeslaná notářem jako jedna z dědiců III. třídy s žádostí o ocenění pozemků cenou roku 1989. Jde tedy o omyl? Jak taktně na něj notáře upozornit, nebo dědictví odmítnout už v této fázi?
  Děkuji za radu.

  OdpovědětSmazat
 7. Dědictví neodmítejte, prověřte, zda opravdu ke dni úmrtí zůstavitele nežil žádný jeho sourozenec a požádejte notáře o vysvětlení právní úpravy, podle které postupuje.

  OdpovědětSmazat
 8. Dobrý den,
  mohli bychom s bývalým partnerem (nejsme a nebyli jsme manželé) sepsat dohodu o výši výživného na naše dvě děti s doložkou přímé vykonatelnosti. Abych měla v ruce exekuční titul v případě neplacení výživného. Děkuji. Petra N.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Závazek přítele k úhradě dohodnutého výživného by šel ošetřit notářským zápisem podle § 71a (1) notářského řádu, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu právním jednáním, o kterém je notářský zápis, který bude rovněž obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Obsahem právního jednání, o kterém je takový notářský zápis, musí být konkrétní výše dluhu a lhůta pro plnění. Buď by se tedy musely konkretizovat částkou a termínem všechny platby, přičemž každá nesplněná platba výživného by zakládala exekuční titul a nebo kumulativně celkovou částkou a konečným termínem splnění všech dílčích plateb. Variant může být více, nesmí však vzniknou neurčitost co do výše dluhu a termínu splnění.

   Smazat
 9. Dobrý den, dědické řízení již bylo ukončeno. Odměna notáři byla stanovena na maximální možné hranici. Nyní se objevil nový majetek kvůli kterému je potřeba podat žádost o znovuprojednání dědictví. Jakým způsobem se bude počítat odměna notáři? Bude se z dodatečného projednání znovu platit poplatek procentem podle jeho výše nebo se již řešit nebude? Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Při dodatečném projednání dědictví se odměna notáře vyměřuje zcela samostatně z hodnoty nově objeveného majetku. Soud přidělí spis notáři podle dědického rozvrhu a je i možné, že spis dostane jiný notář než ten, kdo projednal pozůstalost.

   Smazat
  2. Děkuji za odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, kdo je odpovědný za soupis majetku? Dala jsem notáři podklady, kde má otec účty. Notář vyzval příslušnou banku, aby poslala zůstatky, což banka učinila, ale zapomněla na akciový účet. Kdyby byly zahrnuty v původním vyčíslení, tak se nic navíc platit nebude, protože byla dosáhnuta maximální hranice. Když se bude odměna znovu vypočítávat mohu tedy požadovat po bance, aby odměnu uhradila, neboť se jedná o jejich chybu? Děkuji

   Smazat
  3. K odpovědi na tento dotaz by bylo nutné nejprve prostudovat protokol o předběžném šetření - co konkrétně dědicové nahlásili, a poté také záznam o dotazu notáře adresovanému bance - jak byl formulován.

   Smazat
 10. Dobrý den ráda bych poprosila o radu. Jedná se mi o to, že mi zemřel otec. Jsem jediná pokrevná dcera, ale v papírech mám jméno jiné. Tak se dohodl můj biologický otec s matkou. Celý život mě bral jako dceru a všichni to vědí jen příjmení mám jiné. Důvod proč se ptám je to, má ještě dvě dcery které adoptoval. Otec postavil dům a vlastně nevím zda mám také nárok na dědictví. S nevlastními sestry se nestýkam celou dobu zbrojily otce proti mě a i proti matce. Jednoduše mě nesnáší dokonce nás nepustili ani na pohřeb. Nevím zda otec zanechal závěť nebo ne. Je možné to někde zjistit??? Děkuji za odpověď s pozdravem Klára

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Důležité je, zda máte otce zapsaného v rodném listě. Pokud ne, pak po něm bohužel dědit nebudete. Dědické řízení je neveřejné, účastníky řízení jsou jen dědicové ze zákona a dědicové ze závěti, které notář předvolá k nařízenému jednání.

   Smazat
 11. Dobrý den, prosím o radu v případě, že jsme 3 sourozenci a moji rodiče bratrům cca před 6 lety věnovali každému dům a pozemky, mě byly slíbeny peníze ze stavebního spoření. 29.12.2015 jsem po tátově smrti podepsala usnesení, kde mám nárok na 1/3 z tohoto spoření. Bohužel dnes nastala situace taková, že bych chtěla i podíl z darovaných nemovitostí, je to ještě nějak možné?
  Děkuji za odpověď M.O.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V řízení o pozůstalosti se řeší jen majetek zůstavitele ke dni úmrtí. To že byl majetek rozdán ostatním sourozencům za života rodičů bohužel již nezměníte a nevyplývá z toho ani žádný nárok na nějakou kompenzaci. Maximálně tak požadavek na započtení daru na dědický podíl, ale s ohledem na fakt, že dědické řízení bylo ukončeno a nabylo právní moci, tak ani toto nepřipadá v úvahu. Můžete ale zkusit bratry obměkčit a požádat je, aby Vám dobrovolně poskytli něco z majetku, kterým byli rodiči obdarováni.

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notář vyhledá potencionální dědice v evidenci obyvatel. Pokud máte otce v rodném listě, nemělo by se stát, že budete jako dědic opomenuta.

   Smazat
 13. Dobrý den.
  Byli jsme předvoláni notářem k dodatečnému projednání dědictví peněz z vkladní knížky matky zemřelé v roce 2000. Zjistili jsme, že téměř celá částka byla z knížky vybrána bývalou manželkou, která měla dispoziční právo. Nyní je zůstatek nepatrný, podstatně nižší než předpokládaná výše odměny notáře. Jaká částka se bude projednávat - zůstatek na knížce nyní nebo před úmrtím majitelky?

  OdpovědětSmazat
 14. Odměna notáře se počítá z hodnoty, kterou měl dodatečně projednávaný majetek ke dni úmrtí zůstavitele. Dědicové zdědí zpětně ke dni úmrtí práva k účtu a mohou vymáhat zpět neoprávněně vybrané peníze.

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na kom budeme neoprávněně vyplacené peníze vymáhat? Na tom, kdo je vybral nebo na bance? Není takové vymáhání beznadějné vzhledem k promlčení?

   Smazat
 16. Dobrý den, mám dotaz ohledně dědické daně.
  Po mé zemřelé nevlastní babičce dědím ze závěti veškerý movitý i nemovitý majetek z důvodu žádných jiných dědiců.
  Chtěla bych se zeptat zda budu kromě odměny notáři platit i nějakou daň

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědická daň byla zrušena, takže placení daně v souvislosti s přijetím dědictví se obávat nemusíte.

   Smazat
 17. Dobrý den, po zemřelé matce jsme zdědili nějaký majetek a peníze, proběhlo dědické řízení a vydáno pravomocné usnesení. Nyní jsem přišel na další majetek na jistém účtu v šestimístné částce. Předpokládám, že mě čeká dodatečné projednání dědictví.
  Můj dotaz směřuje ale jiným směrem: je možné po notáři, který původní řízení řešil, požadovat nějakou kompenzaci za nedostatečně odvedenou práci? Tedy že nezjistil veškerý majetek (měl jsem dojem, že notář se obvykle ptá všech finančních institucí, jestli tam nejsou na iniciály zůstavitele nějaké pohledávky - tento se zjevně zeptal jen těch, které jsem mu sám v předběžném řízení navrhl). Jde mi o to, že teď nás to běhání a řízení bude zase něco stát a nemuselo by. Díky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notář se nemůže dotazovat všech bankovních institucí či kampeliček. Žádný centrální registr účtů občanů neexistuje. Teoreticky může mít občan peníze i v zahraničí. Může mít dále různé investiční produkty, cenné papíry apod. Proto se vychází z informací od dědiců, které byly zjištěny v předběžném šetření, případně z informací, které dědicové sdělili v průběhu řízení o pozůstalosti.

   Smazat
  2. Takže když u předběžného šetření řeknu, že netuším, kde měl zesnulý nějaké účty, tak se to nikdo nebude pokoušet zjišťovat? Neříkám zahraničí, ale u nás zase tolik těch finančních institucí není. Co se stane s prostředky, na které nikdo z dědiců nepřijde?

   Smazat
  3. V takovém případě je možno požádat notáře, aby obeslal dotazem několik bank, které by mohly připadat v úvahu. Všechny bankovní a nebankovní instituce ale notář obesílat nebude. Pokud právo k účtu nebude projednáno v dědickém řízení, banka zřejmě povede účet dál.

   Smazat
  4. Díky za odpovědi.

   Ještě mě zajímá, zda je možné u žádosti o dodatečné projednání specifikovat, že si nepřeji, aby ho projednával tentýž notář, který vedl původní dědické řízení, nebo je to čistě na soudu, koho přidělí a není možné mu do toho zasahovat.

   Smazat
  5. Soud pověří notáře na základě dědického rozvrhu, což je soubor pravidel založený buď na časovém hledisku, které vychází z data úmrtí zůstavitele, nebo na územním principu dle bydliště zůstavitele ke dni úmrtí. Pověřit řízením jiného notáře na žádost dědiců by mohl soud tehdy, pokud by k takovému rozhodnutí byly vážné důvody.

   Smazat
 18. Dobrý den, zůstavitelovo dědictví (slovenský občan) projednával slovenský soud a notář. Po 30 letech se objevily nemovitosti zůstavitele na území ČR. V tomto případě by měly dodatečné projednání dědictví řešit české soudy, resp. český notář, je to tak? Děkuji

  OdpovědětSmazat
 19. Dobrý den,
  prosím pěkně, do kdy od zaslání žádosti k soudu se tak obvykle uskuteční nějaká zpětná vazba? Nebo ještě jinak: poznám nějak, že moje žádost nespadla někam do koše? Nemám už tři týdny žádnou zpětnou vazbu, mohu se někde informovat o tom, zda mou žádost někdo řeší? Jaké máte v tomto zkušenosti? Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Praxe soudů je bohužel taková, že přijetí žádosti nepotvrzují. Na základě podnětu prozkoumají, zda nově zjištěný majetek opravdu existuje, vyžádají dědický spis a projednáním pověří notáře dle dědického rozvrhu. Notář má rozplánována jednání na delší dobu dopředu a tak pozve účastníky třeba až za dva měsíce. Celou tuto dobu nevíte, zda se s podnětem něco děje či nikoliv. Jedinou možností jak to zjistit, je zavolat na soud a zeptat se....

   Smazat
  2. Díky, naštěstí byl soud celkem ochotný a prozradil, komu to předal a tam jsem se taky celkem solidně domluvil na dalším postupu.

   Smazat
 20. Dobrý den;
  Zemřel mi otec. Měsíc před tím zemřel děda, jeho otec. Jelikož byl otec v nemocnici, o smrti dědy se do své smrti nedozvěděl. V dědictví se řešilo pouze dědictví po otci. Po pěti letech se našel nemovitý majetek po dědovi v ceně 7.500 Kč. Proběhlo dodatečné dědické řízení, do kterého se přihlásila obec, která vypravovala pohřeb dědy s nárokem na zaplacení pohřebného. Jelikož nás nikdo o úmrtí dědy ani o pohřbu neinformoval nemohli jsme se pohřbu účastnit a proto nechceme pohřebné platit. Je promlčen nárok obce za pohřebné po 5 letech?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud nově zjištěný majetek má hodnotu jen 7.500 Kč, pak jde o částku menší než jsou obvyklé náklady pohřbu. Dědické řízení by mělo být zastaveno a nově zjištěný majetek vydán obci jako vypraviteli pohřbu. Při zastavení dědického řízení dědicové za náklady pohřbu neodpovídají. Pokud dědické řízení zastaveno nebude, můžete dědictví odmítnout (za podmínky, že hlavní řízení před pěti lety bylo zastaveno).

   Smazat
 21. Dobrý den,chci se zeptat. Před pár lety mi zemřel dědeček. Nechal po sobě závěť, podle které jsme měli dědit já a babička(jeho žena). S tím, že můj otec byl už před lety vyděděný, a v závěti to tak také stalo. V době, kdy děda zemřel, jsem bohužel ještě nebyla plnoletá a tak za mě rozhodoval můj zákony zástupce (matka). Která bez mého vědomí rozhodla, že se mé půlky dědictví, kterou mi děda odkázal, vzdávám ve prospěch babičky. Pak, po smrti babičky, že to zdědím já, nikoho jiného totiž neměli. Nic méně, já jsem se tom, jak to vůbec celé bylo dozvěděla před nedávnem a v žádném případě se mi to nelíbí a rozhodnutím moji matky zásadně nesouhlasím. Okolnosti se změnili, babička se zase začala stýkat se synem(mým otcem) i přes to, že byl vydedeny a mam důvod se domnívat, že babička původní závěť přepíše v jeho prospěch. Za svůj život jsem tam udělala spousty a spousty věcí. Prakticky jsem tam s nima vyrostla. Tak se ptám, zda je ještě nějaká možnost, či šance, na obnovení toho dědického řízení, s tím, že bych si ho chtěla ponechat.Nebo co můžu podniknout pro to, aby majetek v žádném případě nepřipadl mému vydedenemu otci. Mockrát děkuji za odpověď a hezky den.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozhodnutí matky podléhalo schválení opatrovnického soudu. Dědické usnesení, které nabylo právní moci, už se měnit nedá. Babička může se svým majetkem naložit jakkoliv a rovněž může svobodně rozhodnout o tom, zda bude či nebude Váš otec vyděděn a kdo bude případně dědic ze závěti.

   Smazat
 22. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete podat návrh na projednání nově zjištěného dosud neprojednaného majetku. Musíte ovšem doložit, že takový neprojednaný majetek ve vlastnictví zůstavitele ke dni jeho úmrtí opravdu existoval.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Pak se tedy budete muset na bratrovi domáhat svého podílu soudní cestou mimo dědické řízení. V řízení o pozůstalosti se ke spornému majetku nepřihlíží. Pokud byste respektovali poučení notářem a žádný majetek nezatajovali, snadno byste se domohli svého nároku na základě dědického usnesení.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  5. Pak se tedy obraťte na paní notářku ať Vám poradí.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  7. Kdyby to šlo soudní cestou, máme šanci na výhru?

   Smazat
  8. Bez nahlédnutí do dědického spisu nelze zjistit, kde se stala chyba. Důležitý je např. protokol o předběžném šetření. Je pravda, že písemná dohoda se lépe vymáhá než ústní ujednání. Notáři se sporným řízením nezabývají, je třeba se obrátit na advokáta.

   Smazat
  9. Moc děkuji a přeji krásný den.

   Smazat
 23. Dobrý den,

  měl bych otázku z oblasti obnoveného dědického řízení a okruhu zapojených dědiců.

  Když zemřel můj dědeček, proběhlo standardní dědické řízení, kde vystupovali jako dědicové tyto osoby:
  1) manželka zemřelého
  2) syn zemřelého
  3) dcera zemřelého - ta se ovšem dědictví ZŘEKLA a místo ní byla přizvána její dcera (má sestřenice)

  Nyní,v době, kdy chceme obnovit dědické řízení (z důvodu získaného techn. průkazu k motocyklu psaného na mého dědu - nutné pro následující přepis majitele) je situace s dědici následující:
  - manželka zemřelého je již také po smrti, dále připadají v úvahu jen následující:
  1) syn zemřelého
  2) dcera zemřelého
  + má sestřenice

  Otázka zní:
  Bude pro obnovené dědické řízení stanovena přesně stejná skupina dědiců (již pouze bez manželky zemřelého) jako tomu bylo v původním řízení? POKUD NYNÍ dcera zemřelého dědictví NEODMÍTNE, je možné že nárok na dědictví své dcery „vyřadí“ z řízení a ta přizvána NEBUDE?
  Nebo platí, že jednou odmítnuté dědictví k osobě je dáno a NELZE v procesu obnoveného dědictví opět dědit (a zůstanou jen přizvané osoby z původního dědictví)?

  Důvodem mého dotazu v tomto směru je bohužel narušený vztah rodiny s mojí sestřenicí, kde se obáváme aby nedošlo k záměrnému komplikování procesu z její strany. Rodina se s její osobu defacto rozešla, dopustila se určitých podvodů apod. V žádném případě nemáme v úmyslu nikoho okrást, pouze bychom se rádi vyvarovali jednání s ní. Hodnota majetku - v tomto případě starého motocyklu Jawa (pionýr), tohoto času v hluboce předrenovačním stavu je velmi nízká, takže se nejedná o velké jmění.

  Z prozatímních zjištění se ovšem bohužel zdá, že okruh dědiců - jakmile je jednou dán, tak je striktně vyžadován i nadále (pokud žijí).

  Předem Vám děkuji za Váš čas a odpověď. :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V dodatečném projednání dědictví se dědicové nově nezjišťují - okruh dědiců je tedy stejný jako v hlavním řízení. Ten, kdo v hlavním řízení dědictví odmítl, není ji v dodatečném projednání pozůstalosti účastníkem řízení. Jestliže mezitím někdo z dědiců zemřel, jednají místo něho jeho právní nástupci - tj. jeho dědicové.

   Smazat
  2. Dobrý den,

   Mnohokrát Vám děkuji za už zcela přesnou odpověď. Je to bohužel tedy ta horší varianta, kdy se nejspíše kontaktu se sestřenicí nevyhneme.
   Ještě bych se ovšem zeptal – jestliže tedy bude probíhat klasické dědické řízení, je zde nějaké následné riziko ze strany sestřenice (které lze nyní zhruba odhadnout, chápu-nikdo zase nedokáže předpovídat chování druhého)? Tedy, pokud by záměrně chtěla na tomto případu „vydělat“ – jak jsem psal výše, nemáme problém ji spravedlivě vyplatit, spíše existují obavy, aby tohoto nechtěla nějakou cestou zneužít.
   Nebo v druhém případě – nejspíše jsou na ni i nadále uvaleny exekuce (přes řadu dluhů přišla o nemovitosti včetně těch, které má ve spoluvlastnictví s mým otcem a nyní díky ní máme po proběhnuté dražbě i cizí spolumajitele) – není riziko, abychom díky otevření a jakémsi odhalení tohoto majetku (starého motocyklu Jawa) neumožnili další uspokojování jejich dluhů nově nabytým majetkem? Předpoklad dle našich informací je ten, že vše co měla k dispozici má pod exekucí…
   Zkrátka abychom ve finále nepřišli o tento majetek, jedná se nám o záchranu tohoto stroje s platným TP po dědečkovi. Jen vztah k sestřenici je velmi špatný.

   V tuto chvíli by se dědictví dle vašeho předchozího příspěvku účastnili:
   1) syn zemřelého
   3) má sestřenice (jako zástupce ze strany dcery zemřelého, která se dědění v hlavním procesu zřekla)
   2) opětovně dcera zemřelého (tentokrát ovšem jako následný dědic (dcera) po manželce zemřelého)

   Majetek (jeho hodnota) by se tedy asi měl nějakým způsobem rozdělit mezi tyto 3 osoby, za normálních okolností bychom z toho nedělali žádný problém, nyní máme ovšem určité obavy – možná jsou zbytečné, ale toto by asi bylo dobré vědět, jaká zde v tomto případě mohou vzniknout rizika. Domníváme se, že sestřenice takto drží v ruce určitou výhodu.

   Předem Vám děkuji za Vaši ochotu.

   Smazat
  3. Dědicové by se měli dohodnout tak, že motocykl zdědí jeden z nich a ostatní vyplatí. Za tím účelem je třeba ocenit motocykl znalcem.

   Smazat
  4. Ještě jednou vám děkuji za reakce k tomuto tématu, mělo by to stačit. Nyní ještě řešíme problematiku chybějícího pojištění v minulosti, ale to už je jiná kapitola... Díky.

   Smazat
 24. Dobrý den,

  během dědického řízení po zemřelém otci jsem od začátku vyjádřila zájem o výhradní vlastnictví jeho automobilu. V době řízení jsem uhradila 14+ tisíc Kč za nutnou technickou kontrolu vozu. Tento nakonec získala moje sestra a od vyrovnání mé předešlé investice se distancuje.

  Rozsudek byl vynesen v červnu 2017. Jaké možnosti mám toto uvést na pravou míru?

  Děkuji,

  Dagmar K. 🍀

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PS: Také jsme společně sdělily nemovitost a pojistku za ní jsem sjednala já, s tím, že mi sestra bude zasílatčást za svůj podíl. K vyrovnání nedošlo a ani budoucnost to nenaznačuje. Co s tím?

   Smazat
  2. V době řízení o pozůstalosti vykonávají správu majetku v pozůstalosti dědicové společně. Bylo proto potřeba získat souhlas sestry (případně dalších dědiců) k tomu, aby se na věci v pozůstalosti prováděla nějaká oprava.

   Smazat
  3. Pokud se nemůžete se sestrou dohodnout na společné správě zděděné nemovitosti, tak jí můžete nabídnout svůj podíl k odkoupení a nebude-li mít zájem, pak můžete podat návrh k soudu na zrušení spoluvlastnictví.

   Smazat
 25. Děkuji Vám za odpověď. Souhlas tehdy sestra samozřejmě dala, bez povinné státní technické kontroly by vůz ani nemohla používat. Údajně to mohu zpětně vymáhat, ale nejeví se mi to jednoduché.

  Nemovitost jsem opět na mé náklady nechala znalecky ohodnotit.O odkupu její části jsem i uvažovala, nicméně znalecké ohodnocení mi připadá hodně nadsazené, za takové ceny se v okolí podobná nemovitost určitě neprodá, což potvrdily i RK.

  Pokud ani jedna z nás nehodlá vyplatit tu druhou, jak by soud postupoval?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud soud nenajde jinou možnost, pak nemovitost prodá a peníze rozdělí v poměru spoluvlastnických podílů.

   Smazat
 26. Dobrý den, pokud se vzdám dědictví po otci pro předlužení, mohu pak v budoucnu dědit po babičce a dědovi? Jde o jeho rodiče, kteří ještě žijí každý s jiným partnerem. Děkuji. I.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud zemře dědeček nebo babička, pak dědický podíl jejich nežijícího syna přejde rovným dílem na jeho děti. Dědil byste tedy po prarodičích bez ohledu na to, zda jste v dědickém řízení po otci dědictví odmítl. Skutečnost, že dědeček a babička již žijí v jiných manželstvích neovlivní výši dědického podílu - dědí současná manželka/manžel a děti zůstavitele - všichni rovným dílem.

   Smazat
 27. Dobrý den, pokud nám 2 maminka již za života rozdělila majetek s tím, že sestra obdržela větší podíl nemovitosti (13/24) a vše vybavení s tím, že jednou doplatí dluh, který této částce finančně odpovídá, nicméně se od toho zcela distancuje, dokázat to nemohu a obě jsme se pochopitelně vzdaly dědictví. Jak bude tato situace řešena soudem, co hrozí ze strany banky apod?

  Moc děkuji za informace.

  D.K. 🍀

  OdpovědětSmazat
 28. Dobry den, po smrti meho otce jsem podepsal plnou moc k rizeni o pozustalosti jeho zene. Nyni jsem zjistil, ze Usneseni jiz nabylo pravni moci, avsak zena meho mrtveho tatinka v nem uvedla lzive me pozadavky. Nemohl jsem se tudiz ani odvolat, nebot me ani nevyrozumela o tom, ze Usneseni je jiz notarem sepsane. STtale mi rikala, ze zatim nic. Citim se velice podveden a nevim, zda mam moznost se vubec nekde dovolat spravedlnosti?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V plné moci je obvykle uvedena taková dispozice, že podle ní může zmocněnec uzavřít jakoukoliv dohodu o rozdělení pozůstalosti. Měl jste tedy formulovat plnou moc tak, aby odpovídala Vašemu zadání. Nyní Vám nezbývá než manželku žalovat, přičemž ovšem budete muset prokázat, že porušila Vaši dohodu. Nemáte-li nic ujednáno písemně, bude to velmi obtížné.

   Smazat
 29. Dobrý den,
  ve schránce jsme našli dopis, kde stojí ze se máme dostavit k soudu k projednání dědictví z roku 1978 po úmrtí matky. Jsme pozvání k soudu notářem přibližně 10 dni od odeslání a pozvánka přišla jako běžný dopis bez doručenky. Tato forma se nám zdá přinejmenším zvláštní a nejsme si vědomi nějakého potencionálního dědictví natož, že matka zemřela před 50-ti lety. Jak máme na informaci reagovat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejlépe je kontaktovat notáře. Dodatečně se projednává i majetek po dávno zemřelých, neboť se tu a tam narazí na dosud neprojednaný majetek.

   Smazat
 30. Dobrý den,
  dozvěděli jsme se že po zemřelé mojí babičce zůstal pozemek, který nebyl znám. Chceme požádat o dodatečné dědické řízení. Babička měla dvě dcery. Jednou z nich byla moje maminka a babička na ní ještě za svého života přepsala celý dům. Když babička umřela nebylo co po ní dědit. Maminka už taky nežije a také jsme po ní se sestrou nic nedědili. Až dáme žádost o dědické řízení, budou dědici i ze strany druhé dcery babičky, to mojí tety. Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
 31. Dobrý den, mám dotaz můj zemřelý otec na mě převedl tři roky před svou smrtí členská práva k družstevnímu bytu. Nejstarší bratr, který byl členem dědického řízení nic proti tomu nenamítal až do dnešní doby, kdy uběhlo více jak čtyři roky od uzavření dědictví že chce vyplatit finanční kompenzaci a že otevře znovu projednávání dědictví. Tak se chci zeptat je to vůbec možné ? Pač nám neustále vyhrožuje. Děkuji moc za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšete, že členská práva byla převedena již za života otce. Nemůže to být tedy předmětem dědického řízení - projednává se pouze majetek, který měl zůstavitel ke dni úmrtí. Již uzavřené dědické řízení znovu otevřít nejde, dodatečně lze projednat pouze nově objevený majetek, který měl zůstavitel ke dni úmrtí a který nebyl v řízení o pozůstalosti projednán.

   Smazat
 32. Dobrý den, zjistili jsme, že na adresu domu naši babičky, je psaný pozemek, který má nedostatečně identifikovaneho vlastníka. Podle jména jsme na matrice zjistili, že by se mohlo jednat o bratra prapradědy, který ovšem podle dohledaných matričních záznamů na této adrese nikdy nebydlel. Dotyčný zemřel v roce 1943. Chci se tedy zeptat,zdali by babička mohla mít dědické právo na tento pozemek,i když není v přímé linii, ale žije na adrese, na kterou je tento pozemek napsaný (dle KN)? Moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je třeba dodatečně projednat dosud neprojednaný majetek po již zemřelém vlastníkovi pozemku. Okruh dědiců se nikterak nemění oproti hlavnímu řízení, za nežijící dědice jednají jejich právní nástupci - jejich dědicové.

   Smazat
 33. Dobrý den,zdědili jsme se sestrou majetek po otci,pozemky,auto,vozík za auto,dodatečně jsme zjistili,že měl vozíky dva.Dali jsme návrh soudu k dodatečnému projednání dědictí,kde je výslovně uveden tento vozík.V současné době prodáváme pozemky,a nevím,zda nebude převod pozemků zablokován.Rád bych se vyhnul problémům.Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědické usnesení, které nabylo právní moci, nemůže být nikterak dotčeno skutečností, že se dodatečně projednává nově zjištěný neprojednaný majetek - přívěsný vozík.

   Smazat
 34. Dobry den, mám dotaz v rozce 2014 mi umrela babickA, v roce 2015 dedecek. Moje matka umrela leto. Jsme 3 sourozenci a zjisti la jsem, že babicka má vlastnicke listy k parcelam v Zilina. Je spoluvlastnik.Se sourozenci se nestykam, je tam pres 3000m orne pudy. Chtela bych otevřit dedictvi po babicce. Je to lepsi tady v cechach nebo na slovensku?Co když bratislavsky budou chtit vyplatit po me svoje podily?A kolik by stal soud a od me na notare a jestli bych to plátěná sama nebo vsichni stejne dilem. Dekuji za odpoved

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je třeba se obrátit na soud, kde proběhlo dědické řízení po babičce a požádat o dodatečné projednání neprojednaného majetku - pozemků na Slovensku.

   Smazat
 35. Lze jako nový majetek považovat nemovitost restituovanou jen jedním ze dvou dědiců po smrti zůstavitele?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dodatečně lze projednat nově zjištěný majetek nebo majetkový nárok, který měl zůstavitel ke dni úmrtí.

   Smazat
 36. Děkuji.Mohl být majetkový nárok v den úmrti zůstavitele latentně restituční nárok,ktery vznikl pozdeji podle zákona o mimosoudních rehabilitacích

  OdpovědětSmazat
 37. Dobrý den,
  když potřebují opis dědického usnesení v dědickém řízení po mém zesnulém otci, na koho se obracím?
  A bude mi vydán (dcera), když přímým dědicem se stala má matka? Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako dcera jste byla účastníkem dědického řízení a proto můžete požádat příslušný soud o vydání opisu dědického usnesení.

   Smazat
 38. Akt přijetí dědictví se vztahuje i na případné obnovení řízení, kdy nově projednávaná pasiva převyšují aktiva, popřípadě aktiva již ukončeného řízení? Je vymezena lhůta, po kterou se případní věřitelé mohou domáhat obnovy dědického řízení? Děkuji za odpověď. Josef

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dodatečné projednání pozůstalosti se provede pouze tehdy, byla li nově objevena neprojednaná aktiva. Za dluhy odpovídají dědicové solidárně a věřitelé se na ně mohou obrátit i když pohledávku do dědického řízení neuplatnili. Platí obecné promlčecí lhůty.

   Smazat
 39. Obrátí-li se věřitelé na dědice s pohledávkou mimo dědické řízení a ze strany dědiců není plněno, je možno domáhat se plnění občansko - právním sporem? Kdo v tomto případě bude žalovaným, je-li dědicem nezl. dítě? /Nezl. dítě, zástupce nezl. dítěte v dědickém řízení, popřípadě stát (opatrovnický soud)/ Děkuji za odpověď. Josef

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, můžete se domáhat plnění občanskoprávním sporem,
   přičemž žalovaným nemůže být nezletilý ani stát. Žalovaným budou právní zástupci (rodiče) nezletilého.

   Smazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.