11. 2. 2013

Odmítnutí dědictví

Odmítnutí dědictví je nutno učinit v zákonné lhůtě. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Odmítnout dědictví v dědickém řízení můžeme ústně před notářem osobně nebo prostřednictvím k tomu zplnomocněného zástupce. Odmítnout dědictví lze i písemně.Kdy odmítnout dědictví.

Pokud pozůstalost zahrnuje pouze dluhy a nebo máme pochybnosti o tom, zda je vůbec přijetí dědictví výhodné, můžeme dědictví odmítnout.

Odmítnutí dědictví ústně nebo písemně.

Odmítnutí lze učinit ústním prohlášením u notáře, který dědické řízení provádí jako soudní komisař nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Písemné prohlášení o odmítnutí dědictví nemá předepsanou formu. Je možno použít vzor  Písemné prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor   přičemž datum poučení dědice o možnosti odmítnutí dědictví a právních následcích odmítnutí eviduje notář a není tedy nezbytně nutné uvádět toto datum v písemném prohlášení. Zástupce dědice může za něj dědictví odmítnout jen podle plné moci, která ho k tomu výslovně opravňuje (nestačí univerzální plná moc). 

Odmítnutí dědictví - pozor na lhůty.

Důležité je, že prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl notářem o právu dědictví odmítnout a následcích odmítnutí vyrozuměn, notář však může z důležitých důvodů tuto lhůtu prodloužit. Vzdát se dědictví před smrtí zůstavitele není za dosavadní právní úpravy možné.

Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat.

Dále platí, že dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Jestliže tedy začnete s věcmi zůstavitele nakládat, notář vašemu odmítnutí dědictví nevyhoví. Výjimkou je pouze případ, pokud dědic činí vůči pozůstalosti nezbytná opatření s úmyslem zamezit škodám. K odmítnutí dědictví nemůžete také připojit výhrady nebo podmínky a rovněž nemůžete odmítnout dědictví jen zčásti. Taková prohlášení nemají účinky odmítnutí dědictví. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat, totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá.

Odmítnutí dědictví neovlivní dodatečně zjištěný majetek.

Pro platnost prohlášení o odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví je bez významu, zda ten, kdo toto prohlášení učinil, měl v době, kdy prohlášení učinil, správnou představu o stavu zůstavitelova majetku a jeho obvyklé ceně, popřípadě o výši zůstavitelových dluhů. Odmítne-li dědic dědictví, je lhostejné, zda měl dědit ze zákona nebo ze závěti, eventuálně z obou těchto titulů. Prohlášení o odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví nelze odvolat ( § 467 obč. zák.), a to ani v případě dodatečně objeveného majetku ( § 175x o.s.ř.).  Jednoměsíční lhůta k odmítnutí dědictví (§ 464 věta první obč. zák.) je lhůtou hmotněprávní; to platí i o lhůtě, prodloužené soudem podle § 464 věty druhé obč. zák. Zmeškání lhůty k odmítnutí dědictví (stanovené zákonem nebo prodloužené soudem) proto nelze postupem podle § 58 o.s.ř. prominout. 

Odmítnutí dědictví platí i bez předchozího poučení.

Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 149/2008, ze dne 22. 5.2009 ustanovení § 464 obč. zák., ani ustanovení § 175i o.s.ř., ani žádné jiné zákonné ustanovení v úvahu přicházejícím dědicům nezakazuje, aby úkon odmítnutí, popřípadě přijetí dědictví, učinili teprve poté, co jim uvedené poučení bylo poskytnuto; uvedené osoby proto mohou takový úkon učinit kdykoli po smrti zůstavitele, nejpozději však do konce lhůty dle ustanovení § 464 obč. zák.

Odmítnutí dědictví - pozor na nechtěné dědění.

Odmítne-li dědictví potomek zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Podobně odmítne-li dědictví některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Pokud jsou děti nezletilé, nemohou sami dědictví odmítnout a jednají za ně jejich zákonní zástupci, zpravidla rodiče. Pokud je rodič účastníkem řízení, pak soud stanoví dítěti opatrovníka a následně soud právní úkon odmítnutí dědictví schválí. 

Odmítnutí dědictví a poplatky notáři.

Účastníci dědického řízení, kteří odmítli dědictví, se nepodílejí na úhradě odměny notáře za vyřízení dědictví.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník umožňuje dědici, aby se svého dědického práva zřekl ve smlouvě se zůstavitelem (§ 1484 odst. 1 NOZ). Zřeknutí se dědického práva není darováním ani jiným majetkovým převodem, nicméně dědického práva se lze zříci i za odbytné, úplatu nebo jiné protiplnění. Pro smlouvu o zřeknutí se dědického práva se vyžaduje forma veřejné listiny – tj notářského zápisu. Zřeknutí se dědictví je praktické v případech, kdy zůstavitel za svého života zvýhodní (obdaruje) některého z případných dědiců a tento se zřekne svého nároku na dědictví.

Zříci se dědictví je možné jako celku nebo se může zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl. Pokud se zřekne pouze práva na povinný díl, může ještě dědit. 
 

Dědictví - související témata.

 

Problematika dědictví je obsažena v několika samostatných příspěvcích. Kliknutím na odkaz můžete přejít rovnou na téma, které Vás zajímá:


Dědické poplatky a daně169 komentářů:

 1. Dobrý den,

  chtěl bych Vás požádat o radu. Momentálně se má rodina potýká s dědickým řízením po mém zesnulém dědečkovi. Ze zákona dědí jeho manželka a dvě dcery. Bohužel jedna z dcer chce po své mamince aby odmítla dědictví, z důvodu většího podílu na děděném majetku. Ovšem babička poté zůstane zcela bez prosředků. Lze tomu nějak zabránit? Babička bohužel zapomíná a nevíme jestli na ni není vytářen nějaký nátlak.

  Děkuji za odpověď.

  Adam

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejprve proběhne vypořádání zaniklého společného jmění manželů, kde se určí, co ze společného majetku patří babičce a co bude předmětem pozůstalosti po dědečkovi. Babička spolu se svými dvěma dcerami by si měly rozdělit pozůstalost rovným dílem. Ve výsledku bude mít tedy babička 1/2 z vypořádání SJM + zdědí 1/6. Každá z dcer zdědí rovněž 1/6 majetku rodičů. Notář nařídí jednání, kde budou současně přítomni všichni dědicové. Pokud by při tomto jednání babička chtěla do protokolu odmítnout dědictví, pak požádejte, aby babička své rozhodnutí vysvětlila, aby se ozřejmilo, zda tak činí s rozvahou.

   Vymazat
  2. Děkuji Vám za odpověď.

   Ještě jsem se chtěl informovat, pokud by babička podepsala plnou moc jezdé z dcer, je v důsledku toho možné, aby ta prostřednictvím zplnomocnění mohla "zříct" babičku majetku?

   Dále jsem se chtěl zeptat, pokud by byla nemovitost oceněná na hodnotu 1 800 000 tisíc, jaká část by připadla ze zákona dcerám?

   Děkuji za odpověď.

   Vymazat
  3. Babička může na základě plné moci pověřit kohokoliv a tedy i svou dceru, aby ji dcera v řízení o pozůstalosti zastupovala. Je k tomu potřeba ovšem speciální plná moc, jejíž vzor lze získat u notáře. Taková plná moc obsahuje i rozsah oprávnění v tomto znění: aby mým jménem:
   1. dědictví odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítá, nebo že dědictví přijímá,
   2. uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, případně prohlásil, že výhradu soupisu pozůstalosti neuplatňuje,
   3. vzdal se dědictví ve prospěch druhého dědice,
   4. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu, popř. dohodu o vypořádání
   společného jmění manželů,
   5. podával opravné prostředky a vzdával se jich,
   6. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).
   Dcery by pak mohly uzavřít jakoukoliv dohodu dědiců.
   Pokud plná moc nebude a dcery se s babičkou nedohodnou na vypořádání SJM a rozdělení pozůstalosti, pak notář direktivně vypořádá společné jmění manželů a určí dědicům podíly na nemovitosti. Dcery by tedy získaly podíl na domě a nikoliv peníze.

   Vymazat
 2. Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Řešíme dědictví u notáře po mamince, sestra dědictví odmítla,tím přešel její podíl na její malou dceru. Jak soud dále postupuje? Sestra dědictví odmítla, protože nechtěla platit žádné výlohy, které jsou s pozůstalostí spojené, ale při jednáních vystupuje jako zástupce své malé dcery. Není to v rozporu? Pokud dědictví odmítla, neměl by její dítě zastupovat opatrovník? děkuju za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fakt, že sestra dědictví odmítla, ji nezbavuje práva zastupovat jako zákonný zástupce svoji nezletilou dceru. Právní jednání, které činí za nezletilou dceru, ovšem podléhá schválení opatrovnického soudu.

   Vymazat
 3. dobrý den, když budu odmítat dědictví písemné, stačí ověřený podpis na pište nebo musím k notáři? děkuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odmítnout dědictví byste měl až poté, kdy Vás notář o možnosti dědictví odmítnout poučí a vysvětlí Vám právní následky takovéhoto rozhodnutí. Pak máte na rozhodnutí lhůtu jeden měsíc. Pokud jde o ověření podpisu, pak ověření na matrice nebo na poště má stejnou platnost jako ověření podpisu u notáře.

   Vymazat
 4. Dobrý den,
  prosím dědictví se musí odmítnout i v případě, že se jedná pouze o hmotný majetek a dluhy? (jediné co bych chtěla by byli fotky)
  A kolik potomků dědictví musí odmítnout? Jedná se mi o věci po babičce... tedy moje matka, já, pak to přejde i na moje děti?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud zanechal zůstavitel jen nepatrný majetek, pak dědické řízení bude zastaveno a tento majetek nepatrné hodnoty (cca do 30 tis. Kč) bude vydán vypraviteli pohřbu. Nebude-li řízení zastaveno a nechcete-li odpovídat za dluhy zůstavitele, pak je nutné dědictví odmítnout. Odmítnete-li dědictví, přejde Váš dědický nárok na Vaše děti, dále na děti těchto dětí a pokračuje se dále, dokud postupně neodmítnou všichni dědicové podle zákonné dědické posloupnosti. Odmítnutí dědictví nezletilými schvaluje opatrovnický soud. Dědic může ale také dědictví přijmout s výhradou soupisu. Pak odpovídá za dluhy zůstavitele jen do hodnoty nabytého dědictví. Jde ale o právně složitou situaci, která vyžaduje konvokaci (svolání) věřitelů.

   Vymazat
  2. Takže jestli chápu dobře, lze zastavit dědické řízení (babička nemá ani poslední vůli), jelikož nikdo její dědictví nechce, a ponechat si pouze osobní věci (pro věřitele bezcenné)?

   Vymazat
  3. Pro zastavení dědického řízení je rozhodující, zda babička zanechala majetek jen nepatrné hodnoty. Pokud se majetek ke dni úmrtí ocení na více než cca 30 tis. Kč, tak řízení zastaveno nebude i když majetek babičky nikdo nechce.

   Vymazat
 5. Dobrý den,
  v dědickém řízení moje matka a její bratr odmítli dědictví po jejich otci. Děda byl podruhé ženatý, jeho dvě děti se taktéž zřekli dědictví. To vše ve prospěch dědovi manželky. Nyní se ozvala jakási firma, že je po dědovi velmi velký dluh. Jeho rodina tvrdí, že jde o omyl, vše mají splaceno. Je podáno trestní oznámení a prý se to bude řešit soudně. Nyní jsem s mým bratrem předvolaná k dědickému řízení. Stačí bratrovi napsat plnou moc, aby rozhodl za mě o odmítnutí dědictví? Nebo se mám raději písemně zřeknout sama? Bude spadat dědictví i na moji dceru? Jako zákonný zástupce budu moci odmítnout za ni kdy? Děkuji moc za odpovědi

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K jednání v rámci dědického řízení můžete pověřit bratra plnou mocí. Jde ovšem o speciální plnou moc, kterou Vám na požádání zašle notář. Odmítnete-li dědictví, pak dědický nárok přejde na Vaše děti a budete znovu předvolána k dědickému řízení - tentokráte jako zákonný zástupce nezletilé dcery. Odmítnutí za děti následně schvaluje opatrovnický soud.

   Vymazat
 6. Dobrý večer chtěla bych se zeptat jestli se můžu vzdát dědictví ve prospěch svých dětí děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář Vás poučí o možnosti dědictví odmítnout a o tom, jaké to má právní následky. Jedním z nich je, že v takovém případě přejde dědické právo rovným dílem na Vaše děti. Pokud jste se již do protokolu vyjádřila, že dědictví neodmítáte, pak již odmítnout nemůžete. Vzdát se dědického nároku by bylo možné v takovém případě jen ve prospěch ostatních dědiců.

   Vymazat
 7. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, maminka zemřela a zbyly po ni dluhy.Jde se zříci dědictví? Bydlela u mne a neměla žadny majetek.Jak máme postupovat.Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud maminka měla jen majetek nepatrné hodnoty a dědické řízení bude proto zastaveno, nemusíte dělat nic - nikdo nebude odpovídat za její dluhy. Pokud dědické řízení zastaveno nebude, pak by bylo možné dědictví odmítnout. Poté, co Vás notář poučí o možnosti dědictví odmítnout, učiníte tak před notářem do protokolu. Máte-li děti, přejde dědické právo na ně a musely by také odmítat. Za nezletilé schvaluje odmítnutí dědictví opatrovnický soud.

   Vymazat
  2. mohu se,prosím,ještě zeptat,co je to majetek nepatrné hodnoty? Děkuji

   Vymazat
  3. Za majetek nepatrné hodnoty je považován takový, kdy hodnota majetku nepřevyšuje obvyklé náklady pohřbu t.j. cca do 30 tis. Kč.

   Vymazat
 8. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zemřela mi babička, která měla 2 děti.. Můj otec (babičky syn) je také po smrti a ze zákona na jednu polovinu dědictví nastoupím já a 2 sourozenci, které mám a její dcera na druhou polovinu. Pokud by se teta (babičky dcera) zřekla dědictví, nastoupí její syn místo ní a dědil by stále polovinu?

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý den,v dodatecnem dedickem rizeni zdedila moje matka části pozemku v celkovém hodnotě 8000kc. Já už
  Nechci po ní toto zdědit a ani moje deti. Moje matka,kromě těchto pozemků nevlastní nic.Jaky způsobem se vypořádat?

  OdpovědětVymazat
 10. Dobry den, chtel jsem se zeptat, zda kdyz vyzvednu umrtni list otce tak jestli se na me aitomaticky prepisou dluhy s prevzanim toho umrtniho listu, nebo jestli ho muzu v vyzvednout a nadale se pak zrict dědictví, nema zadny majetek, jen co po nem zustalo jsou dluhy, dekuji predem za odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo vyzvedne úmrtní list není důležité, nijak Vás to neomezí v možnosti dědictví odmítnout.

   Vymazat
 11. Dobrý den,
  v Usnesení ve věci řízení o pozůstalosti bylo domluveno, že z pozůstalosti 'ničeho nežádám'. Jiná osoba nabyla majetek a zavázala se, že uhradí všechna pasiva. Je ovšem možné, že za závazky stále ručíme oba nerozlučně a v celkové výši? Může tedy věřitel vymáhat pohledávku po mně? Děkuji předem za odpověď, moc by mi to pomohlo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I když z dědictví nic nepožadujete, tak protože jste dědictví neodmítl, odpovídáte solidárně za dluhy zůstavitele. Nic na tom nemění ani fakt, že se jiný dědic zavázal dluhy zůstavitele uhradit. To je jen dohoda mezi dědici, která není účinná vůči věřitelům - věřitel může žádat úhradu dluhu po kterémkoliv z dědiců.

   Vymazat
 12. Dobrý den,moje matka,která zemřela,byla spoluvlastníkem domu společně s mým otcem.Dědictví se bude týkat mého otce,mne a mého bratra.Otec chce,aby celý dům byl napsaný na mě a bratr s tím souhlasí.Jaká je nejlevnější varianta tohoto úkonu.Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud měli manželé dům v SJM, pak se můžete dohodnout tak, že celý dům půjde do pozůstalosti a zdědíte ho Vy. Ušetříte darovací smlouvu, ale zvýšíte základ odměny notáře za projednání pozůstalosti. Další variantou je, že zdědíte podíl 1/2 domu a následně Vám otec svou polovinu daruje darovací smlouvou. Co z toho vyjde levněji, záleží na tom, zda si sepíšete darovací smlouvu sama.

   Vymazat
 13. Dobry den, dedicke rizeni otcovy pozustalosti bylo zastaveno pro majetek nepatrne hodnoty. Vzhledem k tomu, ze byl otec zatizen dluhy, mam obavy z toho, abych je nezdedil, pokud by nahodou bylo rizeni obnoveno. Je mozne odmitnout dedictvi i v pripade zastaveneho rizeni? A pokud ano, jak?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud je dědické řízení zastaveno, tak nikdo není dědicem a není tedy možné dědictví odmítat. Pokud by byl dodatečně objeven hodnotný majetek zůstavitele, nemůžete nic zdědit, aniž byste měl možnost se vyjádřit k tomu, zda dědictví přijímáte či odmítáte.

   Vymazat
 14. Dobrý den, zdědili jsme po strýci nemovitost. Jsme 4 sourozenci. V dědickém řízení jsme dali všichni plnou moc k zastupování u notáře jednomu z nás. Dotyčný notáři sdělil, že veškerý majetek připadne jemu. Tak se i stalo – usnesením bylo rozhodnuto. Je tímto znemožněno domáhat se vyplacení ¼ podílu, který měl každému dle zákona připadnout? Může se toto usnesení dodatečně napadnout a pokud ano, jaký je další postup? Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prostudujte si plnou moc, kterou jste zmocnili sourozence. Speciální plná moc pro dědické řízení obsahuje ustanovení o tom, že zmocněnec je oprávněn za Vás uzavřít i dohodu dědiců, podle které zmocnitel nic nezdědí. Pokud jste k tomu dal souhlas, těžko to můžete rozporovat.

   Vymazat
  2. Děkuji za odpověď. Kopii plné moci už nemám, ale jednalo se o formulář, který posílal notář, když nás zval k vypořádání dědictví.

   Vymazat
 15. Dobrý den, můj muž zdědil po své matce nedořešený SJM majetek a její bývalý manžel se chtěl soudit s mým mužem. Můj muž se odmítl dědictví do kterého patří i dům ve kterém ještě žijeme. Dnes nás bývalý manžel matky vyhazuje. Má na to právo? Odmítnutí proběhlo cca měsíc a půl a ještě nám nepřišlo žádné oficiální prohlášení. Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud manžel dědictví odmítl, tak už není účastníkem dědického řízení. Záleží pak na tom, zda má manžel nějaké vlastní děti. Pokud ne, pak pro Vás již záležitost skončila a podle všeho nemáte žádný právní titul, podle kterého by Vám vznikl nárok v domě bydlet. Je otázka, zda odmítnutí dědictví byl správný krok.

   Vymazat
 16. Dobrý den, měla bych dotaz v prosinci 2016 umřel můj otec, nebyla jsem sním cca 6 let v kontaktu, určitě měl nějaké dluhy a majetek žádný.Od úmrtí, nás ještě nikdo nekontaktoval (notář) o dědictví.Tak se chci zeptat, jestli se můžu zříct dědictví u nějakého notáře, abych já a nebo moje děti neměli v budoucnu nějaké problémy.Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemusíte se obávat. Aby na Vás nějaké dluhy přešly, musela byste být nejprve poučena notářem o možnosti dědictví odmítnout a po tomto poučení byste se musela do protokolu vyjádřit, že dědictví přijímáte. Je možné, že dědické řízení bylo zastaveno protože zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty. V takové situaci se již dědicové nesvolávají a notář jedná jen s vypravitelem pohřbu.

   Vymazat
 17. Dobrý den, lze již podle NOZ odmítnout dědictví předem ještě za života zůstavitele? Formou zápisu u notáře? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete u notáře sepsat smlouvu se zůstavitelem, podle které se zřeknete dědického práva. Nemůže tedy jít o jednostranný právní úkon. Smlouva vyžaduje formu veřejné listiny t.j. notářského zápisu. Cena je 3.000 Kč + DPH.

   Vymazat
 18. Dobry den, prosim pokud se zreknu dedictvi po me sestrenici ve prospech dalsiho dedice, budu platit poplatky notari prip. nejake dalsi i budouci? Je-li dedicke rizeni v zahranici (Cerna Hora) a ja bych zvolila variantu uplneho odmitnuti dedictvi, staci tam poslat odmitnuti s overenym podpisem v cestine nebo v anglictine? Moc dekuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědické řízení se bude řídit zákony Černé Hory. Pomoci Vám může advokátní kancelář Kostohryz www.tumuko.cz

   Vymazat
  2. A jak by to prosim bylo v Cesku ? Dekuji

   Vymazat
  3. Odměnu notáři platí jen ten, kdo zdědí nějaký majetek. Poté, co budete poučen notářem o možnosti dědictví odmítnout, můžete do jednoho měsíce dědictví odmítnout (do protokolu nebo písemně). Pokud dědictví neodmítáte, můžete se vzdát svého dědického nároku ve prospěch jiného dědice (podmínkou ovšem je , že tento bude souhlasit). Vzdání se dědického práva Vás ale nezbavuje solidární odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele. Za dluhy nebudete odpovídat pouze v případě, když dědictví odmítnete.

   Vymazat
  4. Dobrý den, děkuji, jak jste mi výše uvedla AK Kostohryz tumuko.cz, tak se tam nedá dovolat. Nemáte prosím ještě jiný tip ? Bojím, že když v Černé Hoře dědictví odmítnu, aby můj podíl nepřešel na mé děti a nebyly tedy o ony obeslány, to nechceme. Moc děkuji

   Vymazat
 19. Dobrý den 25 června 2017 mi zemřela maminka měla majetek jen nepatrné hodnoty a nějaké dluhy. Zatim nas žádný notář nekontaktoval je možné ze se dědické řízení zastavilo? Nebo se zastavuje jen v případě nepatrneho majetku a žádných dluhů?Nebo se dědické řízení vztahuje i pouze na dluhy bez zadneho majetku? Dekuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář nejprve kontaktuje vypravitele pohřbu a pozve ho na předběžné dědické šetření. Účelem je zjistit majetkové poměry zůstavitele. Notář získané informace dále upřesní nahlížením do katastru nemovitostí, dotazuje se banky atp. Pokud hodnota aktiv pozůstalosti nedosahuje ani hodnoty obvyklých nákladů pohřbu, pak je dědické řízení zastaveno. Výše dluhů na to nemá vliv - nikdo nebude dědicem a nikdo nebude za dluhy odpovídat. Je-li hodnota majetku vyšší než cca 30 tis. Kč, pak dědické řízení zastaveno nebude a dědicové budou předvoláni na jednání. Může se tak stát i za delší dobu po smrti zůstavitele (třeba i půl roku). Hodnotou majetku se rozumí hodnota aktiv - tedy nezávisle na výši případných dluhů.

   Vymazat
 20. Dobrý den, jsme tři sestry, Otec nám zemřel v roce 2013 a jeho manželka(ne naše matka) vyřizovala pohřeb a sdělila nám, že nám dá vědět ohledně vyřízení dědictví. Nebylo co dědit, měli s otcem dluhy a žádný nemovitý majetek.Přesto jsme očekávaly, že budeme vyzvány k návštěvě notáře, kde jsme měly v úmyslu se se dědictví vzdát. Toto se nestalo a o roce a půl otcova žena také zemřela. Lze se dopátrat, jak bylo vyřízeno dědictví, kde zjistím, jeslti jsou všechny záležitosti v pořádku vyřízené, kam se mám obrátit, jak zjistím notáře, který tuto záležitost vyřizoval? Diky za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud otec měl jen majetek nepatrné hodnoty, pak v takovém případě je dědické řízení zastaveno, nepatrný majetek je vydán vypraviteli pohřbu a dědicové se na jednání nezvou. Když je dědické řízení zastaveno, tak nikdo není dědicem a není tedy nutno dědictví odmítat. Informace o průběhu řízení získáte na soudě, který je příslušný dle bydliště zůstavitele ke dni úmrtí.

   Vymazat
 21. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na situaci, kterou řešíme s přítelem. Zemřel mu otec, zanechal po sobě nemovitosti, respektive polnosti, dědicové jsou dva, přítel a jeho sestra. V zájmu zachování dědictví se chtěla sestra vzdát dědictví ve prospěch svého bratra, jelikož ona má dluhy, notář, který jim byl přidělen tvrdí, že dědictví se vzdát nemůže, že ho musí přijmout, aby se dluhy zaplatily. Chtěla jsem se zeptat zda je to pravda či nikoliv, v případě, že ne, na koho dědictví přejde, když ona sama dědi nemá. Předem děkuji za odpověd

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je třeba věřit notářům, zpravidla mají pravdu. Teoreticky by sice sestra mohla odmítnout dědictví - pak by dědil jen bratr, ale věřitelé by se mohli domáhat na bratrovi vydání majetku, který by měla dědit sestra, protože šlo o vědomé krácení věřitele.

   Vymazat
  2. Chtěla jsem se ještě zeptat zda v tomto případě by bratr musel dědictví vydat.Sestra si zařídila již splátkový kalendář a své dluhy splácí.Děkuji

   Vymazat
  3. Pokud ještě nebyla nařízena exekuce, pak by neměl být žádný problém. Pokud ano, pak by se věřitelé zřejmě domohli vydání majetku, který měla zdědit sestra.

   Vymazat
 22. Dobrý den. Mám dotaz ohledně zřeknutí se dědictví. Mohu tak učinit ještě před dodatečním projednání nebo až po něm. A dále mohu se zříci i bez předchozího poučení notářem. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při dodatečném projednání dědictví je dědic a rovněž tak jeho právní nástupce vázán tím, jak se rozhodl v hlavním řízení. Pokud tehdy neodmítl, pak v dodatečném řízení už odmítat nemůže.

   Vymazat
 23. Dobrý den, zemřela mi maminka. Pred smrti si koupila auto a sjednala povinne ruceni i havarijni. Auto se vsak jiz na ni nestihlo prepsat. Bude automobil predmetem dedickeho rizeni? Musim ted povinne ruceni zrusit, ale nevim co s autem a na koho jej prepsat. Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když si maminka auto koupila, bylo tedy ke dni úmrtí v jejím majetku. K přepisu vozidla se dostavíte na přepážku registru vozidel spolu s původním vlastníkem nebo úředně ověřenou plnou mocí od něho a s dědickým usnesením. Dále musíte splnit ostatní náležitosti k přepisu vozidla jako např. evidenční STK.

   Vymazat
  2. Dekuji za odpoved. Prosim jeste ohledne uctu, na ktery ji chodil ID, ale ucet je veden na me jmeno. Jsem zvlastni prijemce jejiho duchodu a zaroven mi na tento ucet chodi veskere moje penize. Mohu ucet dal vyuzivat nebo nikoliv? Dekuji

   Vymazat
  3. Váš účet můžete samozřejmě dále používat. Je ale třeba určit, jaká část zůstatku účtu náleží mamince a toto nahlásit do aktiv pozůstalosti.

   Vymazat
 24. Dobrý den pokud soud zamítne odmítnutí dědictví za nezletilé co se děje dál

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud soud neschválí odmítnutí dědictví nezletilým, pak je možné uzavřít dohodu dědiců a tuto nechat schválit soudem. Pokud ani dohodu dědiců soud neschválí, potvrdí notář nabytí dědických podílů podle zákonné dědické posloupnosti.

   Vymazat
 25. Dobrý den, prosím o radu - jsem oprávněnou dědičkou, ale nebyla jsem v důsledku zamlčení mé existence účastnicí dědic.řízení. Účastníci byli 3, dědictví (každý stejný díl) neodmítli, ale dohodli se, že 2 nebudou z dědictví "žádat ničeho", a dle dědic.dohody nabyl vše 1. Nárok na vydání dědic.podílu mám tedy jen proti tomu 1? A ve výši 1/4 z dědictví (to by byl můj dědic.podíl) nebo ve výši 1/2 když ti 2 nežádali ničeho, ale zároveň dědictví neodmítli? Děkuji mnohokrát za odpověd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud jste měla nárok na ¼ a ta se Vám nedostala, tak máte nárok žádat pouze o tento podíl. Víc byste mohla dostat pouze tehdy, kdybyste byla účastníkem dědické dohody. Měla byste žalovat toho, kdo dědictví drží, tedy toho, kdo celý majetek zdědil, aby Vám majetek vydal. Ti dva ostatní nic nezdědili, takže nemají co vydávat.

   Vymazat
 26. Dobrý den, moc prosím o radu - zemřel mi dědeček, nesepsal závěť a vlastnil dům, kde žil s babičkou, se kterou se ale už před lety rozvedl. Otec mi tvrdí, že babička nemá nárok po dědovi cokoliv dědit a je z ní v podstatě bezdomovec. Celý dům se prý rozdělí mezi dědovo potomky, kterých měl sedm, z nichž jeden zemřel a jeho díl tedy přechází na jeho dvě děti. Jeden z těchto dědiců (můj strýc) vyhlásil osobní bankrot - je možné, aby odmítl dědictví popřípadě aby jeho díl odkoupil jiný dědic, nebo ho prostě musí přijmout vzhledem k jeho dluhům? A pokud odmítnou ostatní dědici, bude jeho díl narůstat?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědit budou v první třídě dědiců potomci dědečka. Babička by dědila spolu s nimi jako manželka, ale po rozvodu samozřejmě už nikoliv. Zadlužený dědic nemůže krátit věřitele odmítnutím dědictví. Dědicové mohou uzavřít jakoukoliv dohodu o rozdělení pozůstalosti, přičemž v rámci této dohody musí zadlužený dědic dostat alespoň tolik, kolik činí jeho nárok dle zákonné dědické posloupnosti.

   Vymazat
  2. Děkuji mnohokrát za rychlou odpověď. Jestli tomu tedy dobře rozumím, měl by zadlužený dědic dostat minimálně 1/7, když je ze sedmi dědiců?
   Na jiných stránkách jsem se dočetla, že insolvenční správce může zadluženému dědicovi udělit souhlas pro odmítnutí dědictví, pokud k tomu má zadlužený dědic závažný důvod - je to pravda? A pokud ano, co se v tomto případě počítá za zvláštní důvod, nemůže to být právě ztráta domova babičky?

   Vymazat
  3. Je pravda, že lze odmítnout dědictví se souhlasem insolvenčního správce. Je to zejména v případech, kdy jsou v pozůstalosti kromě aktiv i dluhy.

   Vymazat
 27. Dobrý den,
  zemřel bývalý manžel, se kterým mám nezletilé dítě v mé péči. Měli jsme společné dluhy, které jsme si před soudem písemně rozdělili. On svou část nestihl splatit, mám teď obavy, abych nemusela dluhy doplácet já jako bývalá manželka. Zemřel s dluhem asi 500000, kolik z toho bylo původně společných zatím netuším. Zanechal majetek ojetý osobní automobil asi 14 let starý, předpokládám v hodnotě 20000 - 30000 a má nárok na výplatu za 1,5 měsíce cca. 30000 čistého, kolik měl na účtu v den úmrtí, netuším. Na předběžné šetření půjde jeden ze synů, mohlo by se stát, že by např. nenahlásil jako majetek výplatu a že by dědictví bylo zastaveno nebo si to notář nějak sám ověřuje? Předpokládám, že všichni dědicové (cca. 20) postupně ze všech skupin dědictví odmítnou, pokud však někdo z nich opomene ve lhůtě 1 měsíc odmítnout dědictví, budu z toho venku? A co když se dopis z nějakého důvodu k dědici nedostane (bude dlouhodobě v cizině atd.), vyžaduje se vždy podpis na dodejce pro přijmutí poučení o odmítnutí dědictví od notáře? Pokud se žádný dědic nenajde, zaplatí dluhy stát či budu muset část bývalých společných dluhů zaplatit já? Jinak jsem po jeho smrti obdržela alimenty, mohu si je ponechat nebo se na to nějak přijde, že jsem je obdržela po jeho smrti neoprávněně?
  Děkuji moc za odpověď, která mě, doufám, uklidní.
  Jana S.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dohoda manželů o rozdělení odpovědnosti za dluhy je vůči věřitelům neúčinná. Ti se mohou po Vás domáhat úhrady dluhů vzniklých v manželství a to i poté, kdy Váš manžel zemřel. Nic na tom nezmění fakt, že bude dědické řízení zastaveno a nikdo tedy nebude odpovídat za dluhy zůstavitele. Stát v žádném případě dluhy hradit nebude. Pokud bude nařízena likvidace pozůstalosti, pak se zpeněží majetek zůstavitele a z toho se postupem, který upravuje zákon, částečně uspokojí dluhy zůstavitele. Dluhy vzniklé v manželství, které nebyly uspokojeny, Vám nadále zůstanou.

   Vymazat
  2. Dobrý den,

   mnohokrát děkuji za odpověď, alespoň teď vím, s čím mám počítat. Mám co nejrychleji vyhledat věřitele či mám čekat až mě vyzvou (abych neplatila ještě penále)?
   Jana S.

   Vymazat
  3. Na to není jednoznačná odpověď. Asi se Vám vyplatí si najmout advokáta, který projde dostupné podklady o nesplacených dluzích a doporučí co uhradit a kde se bránit například námitkou promlčení.

   Vymazat
 28. Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat touto cestou jestli jde ještě se zříct dědictví, když jsem ho po smrti otce přijal. Přijal jsem ho 24. října 2017. Děkuji za odpověd.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po poučení notářem o možnosti dědictví odmítnout máte na rozmyšlenou jeden měsíc. Pokud v této lhůtě dědictví neodmítnete, tak pak již ho odmítnout nemůžete.

   Vymazat
 29. Dobrý de rad bych věděl jestli se i po zreknuti dedictvy mohu po dvou letech domáhat 1 třetiny zpět zrekonstruovaný jsem se z důvodu že jsem měl dluhy a mel jsem obavy z toho ze exekučni úřad zábavy majetek a děti mého bratra by neměli kde bydlet a tak jsme se slovně dohodly ze v domě mohu zůstat na doživotí ale bohužel bratr dělá má problémy s alkoholem a já na něj musel volat několikrát policii a nyní chce abych opustil dům dá se psím vás mě rohodnuti nějak odvolat??? S pozdravem Josef.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědické řízení, které nabylo právní moci, již není možno znovu otevřít. Pokud máte v písemné podobě osobní závazek bratra umožnit Vám doživotní bydlení v domě, pak byste se mohl na základě toho bránit v občanskoprávním řízení.

   Vymazat
 30. Dobrý den chtěl,bych se zeptat je zahájeno dodatečné jednání o dědictví jsem dědic ze závěti můžu se vzdát toho dědictví ve prospěch sestry která nebyla uvedena v závěti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U dodatečného projednání dědictví se okruh dědiců nemění - t.j. dědí dědicové určení v hlavním řízení.

   Vymazat
 31. Dobry den.Chtela jsem se zeptat.Asi pred 18 lety mi unrel deda(ja mela asi 15 let)Muj otec prohlasil,ze nic nechce,ale nevim jestli tenkrat neco podepsal,spis ne.A ted jsem zjistila,ze jsem jeho cast mela dostat ja.Dalo by se s tim jeste neco delat?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud otec dědictví odmítl a dědický nárok přešel na Vás, tak pravděpodobně Váš zákonný zástupce za Vás dědictví také odmítl a následně odmítnutí za nezletilého schválil opatrovnický soud.

   Vymazat
  2. Ne mamku prave nikdo nekontaktoval.Dalo by se to jeste nejak řešit?Podle me to zatajili.Slo tam o miliony...

   Vymazat
  3. Ukončené dědické řízení se už znovu neotevírá. Pokud byl některý z dědiců krácen na svém nároku, musí se domáhat vydání majetku žalobou k soudu na dědice, kteří tento majetek neprávem získali.

   Vymazat
 32. Dobrý den. Zemřel mi otec(nemajetný), kterého jsem neznal. Jeho sestra, po mém svolení zařídila a zaplatila kremaci-už proběhla. Chci se zeptat, majitel bytu(bratr zemřelého a majitel bytu) po mě chce vyklidit a vymalovat byt. Jsem povinen, když se domluvím z notářkou na odmítnutí dědictví, byt vyklidit a vymalovat? Pokud, ano je nějaká lhůta do kdy to mám udělat? Musím (JÁ)informovat poskytovatele energií o umrtí? Je to má povinost? -před odmítnutím dědictví.

  Dodatečné informace: Už je po kremaci, na umrtním listě není datum umrtí, čeká se na soud který teprve den umrtí potvrdí, klíče od bytu má asi policie-já ne. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud dědic odmítne dědictví, pak se na něho pohlíží, jako kdyby dědicem nikdy nebyl, neodpovídá za žádné závazky zůstavitele, není tedy ani povinován řešit otázku vyklizení bytu obývaného zůstavitelem před jeho smrtí.

   Vymazat
  2. Děkuji za odpověď. Jen jestli jsem to dobře pochopil. Dokud mě nekontaktuje notářka, nemusím vůbec nic řešit? Počkám tedy až soud rozhodne o dni umrtí ? Pak mě kontaktuje soud a nebo notářka? Nebo musím zjištovat situaci jak se vyvíjí sám- průběžně.

   Vymazat
 33. Dobry den,v r.2014 umrela babicka,probehlo dedicke rizeni ,ktere je ukonceno.Nyni umrela moje matka,a obavam se ze po ni zbyly jen dlihy.Chtela bych dedictvi po ni odmitnout,ale nasla jsem ze babicka mela pozemky na slovensku ,ktere nebyly predmetem dedickeho rizeni a stale jsou vlastnicke listy psane na babicku.Muj dotoz zni jestli odmitnu dedictvi po matce mohu otevrit dedictvi po babicce.Dekuji Kokyova

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při dodatečném projednání nově zjištěného majetku se okruh dědiců nemění a podle praxe většiny soudů dědí i již nežijící dědic, za kterého jednají jeho právní nástupci. Odmítnutím dědictví po matce byste se zbavila možnosti dědit dodatečně zjištěný majetek po babičce.

   Vymazat
 34. Dobrý den, měl bych dotaz.
  Zemřel můj dědeček, ale řeší se dědictví...muj otec, jeho syn ovšem řeší problém s exekucí. Tak se ptám, je možná se zřeknout dědictví ve prospěch jeho dětí i přes to že má exekuci? Předem Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odmítnutím dědictví by dědic v exekuci krátil své věřitele. Exekutor by pak mohl vyžadovat od dědiců vydání majetku, který měl dědit dlužník.

   Vymazat
 35. Dobrý den potřebovala bych radu ohledně zřeknutí se dědictví .Nedávno mi zemřel otec ,ale bude delší dobu trvat než začne dědické řízení a já se stěhují do ciziny a nebudu mít možnost se vrátit .Bylo mi řečeno že stačí vypsat prohlášení a nechat ověřit podpis na poště .A poté to sestra která bude jednatel s notářem jen předá .tak se chci zeptat jestli to opravdu tak jde nebo mám postupovat jinak .Děkuji za radu .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete pověřit svou sestru, aby Vás v řízení o pozůstalosti zastupovala. Je k tomu třeba speciální plná moc - formulář Vám poskytne notář.

   Vymazat
 36. Dobrý den chtěla bych se ještě zeptat kolik bude stát ta speciální plná moc .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stačí vyplnit formulář plné moci, který získáte od notáře zdarma.

   Vymazat
 37. Dobry den,pred 30 lety probehlo dedicke rizeni po me matce. Dedictvi jsem tehdy prijala. Nyni se objevilo dodatecne dedictvi - nepatrne mnozstvi pozemku, o ktere nemam ja, ani nikdo z mych deti, vnuku zajem. Proto chci dedictvi v kazdem pripade odmitnout. Je toto odmitnuti mozne? Co mohu v teto veci cinit? Dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědic, který v hlavním řízení dědictví přijal, je tímto vázán a nemůže při dodatečně zjištěném majetku dědictví odmítat.

   Vymazat
  2. Dobry den, dekuji za rychlou odpoved. Jeste se chci zeptat, zda se lze dodatecne objeveneho dedictvi vzdat ve prospech meho bratra, ktery ma tez dedit. Opravdu o prevzeti tohoto majetku nemam zadny zajem. Co mohu delat? Dekuji.

   Vymazat
  3. Můžete před notářem uzavřít dohodu dědiců, podle které dodatečně zjištěný majetek zdědí bratr.

   Vymazat
 38. Dobrý den chtěl bych se zeptat, moji přítelkyni zemřel otec a mel dluhy. Mel auto. Moje otazka zni co s povinym rucenim zrusit nebo ne kdyz se chce dexictvi vzdat

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud někdo odmítne dědictví, tak za dluhy zůstavitele neodpovídá a nemusí tedy teoreticky ani řešit povinné ručení auta. Situace je ale složitější, možná bude dědické řízení zastaveno a auto vydáno vypraviteli pohřbu. Proto by bylo nejlepší se obrátit na pojišťovnu a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou.

   Vymazat
 39. Děkuji za odpověď. Avšak na pojišťovně nam řekli že bychom měli dat znacky do depozitu jelikoz pojistka byla placena pouze do 11.4 2020. Ale na úřadě nam rekl pán že to nelze jelikož přítelkyně neni vlastnik vozidla ze musi mit nejaky dokument od soudu nebo od notare Tim padem uz zase vznika dalsi dluh a nevime zda to zaplatit nebo pockat na notare nebo jak to řešit. Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak již bylo řečeno, když někdo dědictví odmítne, pak se na něj pohlíží jako kdyby dědicem nikdy nebyl a za žádné dluhy zůstavitele neodpovídá. Kdyby ale připadalo v úvahu vydání auta přítelkyni, pak by asi bylo vhodné auto pojistit. Většina pojišťoven připouští, že auto pojišťuje osoba, která není vlastníkem.

   Vymazat
 40. Moc vam děkuji za odpověď je super že je tu nekdo kdo nám obyčejným smrtelnikum dokaze pomoci jeste jednou diky

  OdpovědětVymazat
 41. Dobrý den,jak se postupuje v případě,že by bylo dědictví hodně předlužené a dědicové 1.až 3.třídy mají v úmyslu dědictví odmítnout.Dědicové 4.a 5.třídy neexistují.Jsme velká rodina a dědiců 6.třídy by bylo hodně a většinu ani moc neznáme,nebo žijí v zahraničí a bude asi složité je dohledat.Mám strach,že nedokážu všechny členy rodiny "varovat", že náš příbuzný nadělal dluhy a aby dědictví odmítli.Jsou i dědicové 6.třídy všichni obesílání notářem,aby se dostavili k děd.řízení?Vždyť to musí být neskutečně zdlouhavé, dědice 1-6.třídy všechny dohledat a a dát jim čas na odmítnutí dědictví .co když se někteří neozvou, protože žijí v zahraničí? Nechci ,aby některý vzdálenější příbuzný nevědomky chudák musel trpět za zadlužení někoho,koho třeba ani nezná. Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 42. Dobrý den,

  chtěla bych Vás poprosit o radu. Před týdnem zemřel můj otec, který měl na sebe uzavřenou pojistku na auto (majitel vozu je někdo jiný, není člen rodiny). V současné době však pojistka nebyla uhrazena. Notář nás ještě nekontaktoval, ale dědictví po otci budeme odmítat vzhledem k dluhům, které měl. Chci se tedy zeptat, zda je lepší nedoplatek uhradit nebo už do dědického řízení nijak nezasahovat? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem, Michaela Vyvlečková

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo bude s autem jezdit, měl by uzavřít novou pojistnou smlouvu. Budete-li dědictví odmítat, pak za dluhy otce neodpovídáte.

   Vymazat
 43. Dobrý den, v březnu zemřel můj otec, já jsem zaplatila pohřeb, majetek neměl, tudíž notář vše uzavřel tím, že já jsem z kola ven, a řízení je uzavřené.
  Ale na maminku padají všechny jeho dluhy. Je nějaká šance se dědictví zříct? Předem děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za dluhy vzniklé za trvání manželství odpovídají oba manželé. Odpovědnost manželky za dluhy tedy nezanikne smrtí manžela. Odmítnutí dědictví manželkou tento problém bohužel nevyřeší. Navíc není ani důvod dědictví odmítat protože dědické řízení bylo jak píšete zastaveno.

   Vymazat
 44. Dobrý den,prosím když syn odmítne dědictví, kvůli dluhům jeho otce a má malou roční dceru, jak se dále postupuje. Když další dvě moje děti nemají ještě potomky a také odmítnou dědictví, až se narodí jejich děti, přejde dědictví na ně nebo už ne? Kdy se to uzavře? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za nezletilého odmítnou dědictví jeho rodiče a následně to schválí opatrovnický soud. Přejít dědické právo může na potomka žijícího nebo již počatého (rozumí se ke dni úmrtí zůstavitele).

   Vymazat
 45. Dobrý den, mám dotaz ohledně babičky a dědictví po manželovi. Manželé byli po celou dobu ale pár let spolu nežili. Chtěla bych se zeptat, teď když bude probíhat dědické řízení a babička dědictví po manželovi odmítne (zůstali po něm jen dluhy) ztrácí tím babička i nárok na vdovský důchod po manželovi? Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vdovský důchod s děděním nikterak nesouvisí.Je třeba ale upozornit, že za dluhy manželů vzniklé v manželství odpovídají manželé solidárně, a to i po smrti jednoho z nich.Odmítnutí dědictví po manželovi jeho manželce tedy problém nevyřeší.

   Vymazat
 46. Dobrý večer, může dědic odmítnou dědictví v případě, že má dluhy(exekuce)? Přešlo by dědictví na jeho děti v tomto případě? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odmítnout dědictví v takovém případě nelze, protože by tím došlo ke krácení věřitele.

   Vymazat
  2. Dobrý den ,omlouvám se předem ale nedalo mě to a musel jsem vstoupit do debaty ,která je rok stará. Ale nic méně bych se chtěl vyjádřit k tomu co jste napsala,že dědictví nelze odmítnout když má dědic dluhy(exekuci).Ale ze zákona má dědic právo kdykoliv odmítnout dědictví za jakých koliv podmínek,tak je to uvedené v zákoně který je platný a srozumitelně schváleny českou poslaneckou komorou.A zdali má právo věřitel učinit tak jak píšete, tak nemá a je to v rozporu ze zakonem.Děkuji...

   Vymazat
 47. Dobrý den, zůstavitel nemá bližšího příbuzného než sestru své matky, (jako dědic 6 tř. - dítě prarodičů), která chce odmítnout dědictví skrz zadlužení zůstavitele. Stačí se ho vzdát písemnou formou ještě před vyzváním notáře, nebo musí čekat na jeho vyzvání. Jsou v tomto případě do řízení o dědictví zahrnuté i její děti? Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud pokrevní teta dědictví odmítne, přejde její podíl na její děti, t.j. na bratrance a sestřenice zůstavitele.

   Vymazat
 48. Dobry den, nedavno nam zemrel otec a muj bratr chce odmitnout dedictvi. Jde to udelat jeste pred zahajenim dedickeho rizeni? Jsme uz jen my dva. Maminka nam zemrela pred nekolika lety. Bratr nema deti. Prechazi jeho polovina dedictvi automaticky na me? Predem dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odmítnout dědictví je možné až poté, kdy byl dědic notářem vyrozuměn o dědickém právu a možnosti dědictví odmítnout. Nepřejde-li dědické právo na potomky dědice, který dědictví odmítl, přiroste tento podíl ostatním dědicům.

   Vymazat
 49. Dobrý den začátkem prosince mi zemřel otec. Byl to Slovák žijící v Česku a teď jsem zjistila že má propadlou cizineckou občanku s trvalým pobytem v Čechách . Kde se tedy bude vyřizovat pozůstalost? Táta měl dluhy. Můžeme odmítnout se sestrou dědictví?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodující je, kde měl zůstavitel ke dni úmrtí obvyklý pobyt. Při určování místa obvyklého pobytu zůstavitele musí orgán, který vede dědické řízení, provést celkové posouzení životních okolností zůstavitele v průběhu let před smrtí i v době smrti a vzít přitom v úvahu všechny relevantní aspekty faktické povahy, zejména délku a pravidelnost pobytu zůstavitele na území dotčeného státu a podmínky a důvody tohoto pobytu. Takto určené místo obvyklého pobytu by mělo vykazovat úzký vztah k příslušnému státu.

   Vymazat
 50. Děkuji moc za odpověď. Trvalý pobyt v ČR má otec od roku 1997 a dnes jsem se ptala na magistrátu města a bylo mi řečeno že trvalou adresu má u nich pořád vedenou v ČR. Měl dluhy a je možnost se sestrou odmítnout nebo vzdát se dědictví? Žádný majetek neměl a s jeho manželkou měl jen dluhy. Nevím jak dále postupovat. Děkuji moc za radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud otec neměl majetek, pak může být dědické řízení zastaveno. V takovém případě nikdo není dědic a nikdo za dluhy zůstavitele neodpovídá, ovšem za dluhy vzniklé v manželství odpovídají oba manželé solidárně. Kdyby dědické řízení zastaveno nebylo, můžete dědictví odmítnout. Pak se na Vás pohlíží, jako kdybyste dědicem nikdy nebyla - t.j. za žádné dluhy neodpovídáte. Máte-li děti, přejde Váš dědický nárok na děti. Děti by mohly rovněž odmítnout, za nezletilé děti jednají jejich rodiče a odmítnutí následně schválí opatrovnický soud.

   Vymazat
 51. Dobry den. S matkou se roky nestikam a jiz v současné době bych se chtěla pro klid zříct dědictví i za svého syna 4 roky. Je toto možné? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikdo Vás nemůže nutit dědictví přijmout. Proto máte možnost v průběhu dědického řízení poté, co Vás notář vyrozumí o dědickém právu, dědictví odmítnout a jako právní zástupce nezletilého syna též odmítnout za něj. Předem se lze zříci dědického nároku jen smlouvou se zůstavitelem ve formě notářského zápisu.

   Vymazat
 52. Dobrý den ,moc prosím o radu. Zemřela nám babička a po ní budou dědit její dvě děti což je můj otec a jeho sestra. Ale můj otec má velké dluhy,může tak odmítnout dědictví,aby tak jeho část přešla na mě a tak bychom ty dluhy mohly splácet nebo zaplatit? Aby se mu to celé nezastavilo,tak potřebuji vyřešit situaci aby to přešlo na mě jako na vnučku babičky 😴 děkuji za radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud Váš otec dědictví po své matce odmítne, pak sice jeho dědický nárok přejde na jeho děti, ale tímto krokem krátí své věřitele. Věřitelé by mohli požadovat po Vás vydat majetek, který měl zdědit zadlužený dědic. Mohlo se tomu předejít závětí, kde podle § 1647 občanského zákoníku může zůstavitel vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

   Vymazat
  2. Dobrý den,zdědily jsme s tetou byt po babičce. Byt jsem musela prodat,abych mohla tetu vyplatit. V usnesení je jasné psáno,že ji mám vyplatit do roka od nabití právní moci. Ale teta má dluhy a exekuce a mě od ní neustále chodí dopisy od exekutorů,že jim mám tu zbylou častku poslat.Vše už jsem ji vyplatila, ale nechala jsem si ještě malou částku,protože příjdou nedoplatky z bytu a já bych to musela platit sama. Pořád mi vyhrožují žalobami. A já prosím o radu,jestli mají exekutoři právo mne dát k soudu,když podle usnesení mám ještě půl roku čas na vyplacení jejího dědického podílu? Mají právo to vymáhat dříve soudně? Když já mám na to do léta čas? Děkuji za odpověď.

   Vymazat
 53. Dobrý den,mohu se zeptat?Pokud přijmu dědictví čtvrt baráku po otci...jsme na to 3..tedy já už mám plnou moc od jednoho bratra ..ten druhý ještě nevím ...Musí nás do jisté doby majitel zbylé části baráku vyplatit?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spoluvlastníkům nevzniká žádná zákonná povinnost k odkoupení spoluvlastnických podílů ostatních spoluvlastníků. Pokud však někdo nechce být spoluvlastníkem, může ostatním spoluvlastníkům nabídnout svůj podíl k odkoupení. Když tito nebudou míz zájem, pak je tu ještě možnost obrátit se na soud, aby tento spoluvlastnictví zrušil. Soud v takovém případě hledá způsob řešení a v krajním, případě nemovitost prodá a výtěžek rozdělí v poměru spoluvlastnických podílů.

   Vymazat
 54. Děkuji moc za Vaši odpověď.Jen se ještě zeptám.Mohu se vzdát své části dědictví ve prospěch spolumajitele baráku?Po mě by byl na řadě v případě vzdání se můj syn ...ale když bych chtěla ja jako právoplatný dědic se vzdát ve prospěch bratrance?Mohu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědic může dědictví odmítnout, může se vzdát dědictví ve prospěch jiného dědice a nebo může s ostatními dědici uzavřít dohodu o rozdělení pozůstalosti. V rámci dohody dědiců je možno majetek mezi dědice rozdělit jakkoliv, pokud však se chcete vzdát dědického nároku, pak nelze se vzdát jen části a rovněž nelze se vzdát ve prospěch osoby, která není dědicem.

   Vymazat
 55. Takze když mám dvě čtvrtiny a bratr jednu čtvrtinu,který se asi dohodnout nemá zájem ...mohu spolumajiteli nemovitosti svou část prodat,že?Ale jak jste napsala on část odkoupit nemusí..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spoluvlastnictví nemovitosti lze zrušit dohodou o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Můžete to řešit i kupní smlouvou - prodejem podílu na nemovitosti. Když se Vám to nepodaří, můžete se obrátit na soud, aby spoluvlastnictví zrušil.

   Vymazat
 56. Dobrý den, zemřela nám sestra, po ní budou dědit také dva synovci po zemřelém bratrovi, kteří chtějí dědictví odmítnout. Přejde jejich podíl na jejich děti, nebo na ostatní dědice? Mám od nich úředně potvrzenou plnou moc, musím být od nich odmítnutí písemně, nebo stačí ústně k dědickému řízení? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti. Jestli ovšem synovec nebo neteř nedědí, na jejich děti dědický nárok nepřechází. Jednáte-li za dědice na základě plné moci, můžete též za něho před notářem do protokolu dědictví odmítnout.

   Vymazat
 57. Dobrý den, manželovi umřela maminka, otec žije. Ted má být dědické řízení. Manžel má sestru, tudíš jsou tři dědicové. Bohužel se sestrou nemá manžel moc fajn vztah a manžel z ní cítí levotu, hodně ovlivnuje otce. Když přišlo na dědictví po mamince, jasná odpověd manžela i sestry byla, že vše zůstane tátovi (zahrada, byt) Jenže ještě není stanoven ani termím děd. řízení a už je v plánu hned jak bude děd. řízení vyřešeno, prodat zahradu... Moje otázka zní, je možné se děd. zřeknout ve prospěch otce s podmínkou, pokud dojde na prodej nebo že by se s otcem něco stalo, aby byla část dědictví po mamince vyplacena manželovi, umožňuje to zákon? Jde to nějak ošetřit.. Manžel se obává, že je to účolové, že pokud se manžel vzdá ve prospěch otce, že si sestra potom otce zpracuje jak ona bude potrebovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Váš manžel se může pojistit tak, že souběžně s dědickým řízením uzavře se svým otcem dědickou smlouvu, podle které zdědí po otci polovinu bytu a zahrady. Otec bude toto dědickou smlouvou vázán. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu.

   Vymazat
  2. Nejde o otce, s tím manžel nemá moc dobré vztahy, jde o dětictví po mamince, ale manzel se chce zřeknout dětictví ve prospěch otce, jen s podmínkou, že kdyby se s ním něco stalo nebo se nemovitosti prodávali, dostal detictví po mamince, detictví po otci je predem dané, to dostane vse sestra, jeste za zivota otce...

   Vymazat
  3. Patrně jste odpověď nepochopila. Pokud manžel nemá s otcem dobré vztahy, nedává pak smysl to, aby se vzdával svého dědického nároku po matce ve prospěch otce. Pokud už tak udělá, bylo by logické, aby si s otcem sjednal dědickou smlouvou to, že po otci zdědí alespoň takový majetek, kterého se ve prospěch otce vzdal při dědění po matce.

   Vymazat
 58. Rada bych se zeptala,platim velike dluhy po byvylem manzelovitet jsem vsoupila do insolvence,ta mi skonci jako duchodkyni za tri roky.Kdybych se konce trebas nedozila,mam dve deti,zdedi tyto dluhy oni,nebo se staci v zak.lhute zrici dedictvi.Nemam zaden majetek,jen veci osobni potreby.Dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud zanecháte majetek jen nepatrné hodnoty, který nepřevyšuje obvyklé náklady pohřbu (t.j. cca do 30.000 Kč), pak bude dědické řízení zastaveno a za Vaše dluhy nikdo odpovídat nebude. Nebude-li řízení zastaveno, pak mohou Vaši dědicové dědictví odmítnout. Na dědice, který dědictví odmítl, se pohlíží tak, jako kdyby dědicem nebyl a za žádné dluhy neodpovídá.

   Vymazat
 59. Dobrý den, zemřel mi manžel měli SME ve společném jmění manželů koupený byt na úvěr, který není ještě splaceny , na katastru je na byt zástavní právo do splácení úvěru , manžel měl děti z prvního manželství mají nárok dědit podíl z bytu.dekuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejprve se vypořádá zaniklé společné jmění manželů, kde se určí, co náleží pozůstalé manželce a co bude zařazeno do pozůstalosti. Pozůstalost se bude dělit mezi manželku a děti zůstavitele - všichni rovným dílem.

   Vymazat
 60. Dobrý den
  Před třemi lety jsem spolu se sestrou a bratrem dědili byt po na mámě já a bratr jsme se vzdali dědictví ve prospěch sestry s tím že já budu dál být užívat poslední rok a půl jsem se o mámu staral já byla vážněji nemocná bratr má svou rodinu a sestra tou dobou bylela v jiném městě u notáře jsme se tedy takto dohodli.
  Jenze loni v červnu se setra vrátila stále měla trv.bydliste v onom bytě stejně jako já a nejdřív mě odhlásila z bytového družstva a po té my zrušila i trvalý pobyt a v listopadu mě za pomoci policie vystěhovala na ulici bez nějakého vyrovnání atd...
  Nejsem si už jíst ale u notarky jsme byli informováni o možnosti zrušení dědického řízení,prý by stačilo odvolat odvolat darování té mé jako by třetiny bytu v prospěch sestry??.. Je to možné??dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sestra nabyla majetek děděním a nikoliv darem a tak odvolání daru pro nevděk obdarovaného nepřipadá v úvahu.

   Vymazat
  2. No právě že ho nabyla když sme se s bratrem svých třetin vzdali v její prospěch takže vlastně darem od nás nebo ne?A s porušení dohody u notáře se nic dělat nedá????

   Vymazat
  3. Prostudujte si prosím dědické usnesení. Určitě tam nenajdete nic o darování a s největší pravděpodobností tam nenajdete ani formulaci závazku sestry vůči Vám, který by snad nyní měla porušit.

   Vymazat
 61. Dobrý den,
  pročítám si zde Vaše komentáře a pročítal jsem si i zákon.

  Chápu to dobře, že když se někdo vzdá dědictví ve prospěch někoho dalšího (otec se vzdá dědictví po manželce ve prospěch dcery), nelze toto již nikdy odvolat?

  I kdyby se dcera přestala o otce starat a i se s ním přestala stýkat?

  Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V příkladu, který uvádíte, by dcera nabyla majetek děděním nikoliv darováním. Nejde-li o darování, tak také nepřipadá v úvahu odvolání daru pro nevděk. Dědické usnesení, které nabylo právní moci již následně nejde zvrátit.

   Vymazat
  2. Děkuji Vám za potvrzení.

   Vymazat
 62. Dobrý den měla bych prosbu jestli my poradíte co mám dělat bydlím s matkou v rodinném domě a mám sourozence jenom že oni se oni nestarají a taky opraví na baráku dělám jen já tak se chci zeptat co máme udělat aby neměly nárok na majetek děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady Vám dokážu odpověďet i já. 100% funguhe za života darovat s doložkou dožití.

   Pak by bylo vhodné si ve smlouvě stanovit další podmínky, kdo co bude hradit a jak.

   Pokud matka chtít darovat nebude, přestaňte tam investovat. Minimálně schovávat si všechny účty za opravy a investice, platit vše přes účet a uschovat kopie mimo nemovitost (mit kopie treba v pc), aby kdokoliv pripadne doklady nezcizil.

   Občas je vyzvat písemně, aby se zapojili a přijeli podívat.

   Pokud se nebudou starat, lze vydědit, ale to je náročnější.

   Vymazat
 63. Dobrý den,mám dotaz..
  Mám nán vážně nemocnou mamínku(72) a vím že splácí exekutorovi 120 kč měsíčně za automobil který kdysi koupila a asi po roce kdy už nemohla jezdit prodala.Poté se při přihlašování na kupujícího zjistilo že vozidlo bylo odcizeno.Matka přsto prohrála soud aníž by měla tušení že vozidlo bylo někdy v minulosti odcizené.Proto teď splácí jako důchodkyně těch 120 kč měsíčně.Celkový dluh dělá nějakých 150 tis.můj dotaz zní:Mám ještě dva sourozence(bratra a sestru)v případě jejího umrtí,dědíme tuto pohledávku,dluh?Mamínka je nemajetná a bydlí u sestry.Lze se zříci v případě jejho umrtí tohoto dluhu respektivě jeho odmítnutím?Děti máme již dopělé.Jak to tedy je?
  Děkuji za odpověď J.Schulz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud maminka po smrti zanechá jen majetek nepatrné hodnoty, tak bude dědické řízení zastaveno a nepatrný majetek bude vydán vypraviteli pohřbu. V takovém případě nikdo není dědicem a nikdo tedy ani nebude odpovídat za dluhy maminky.

   Vymazat
 64. Dobrý den,chtěl jsem se zeptat.umrel mi tatínek a já jsem bohužel ještě zhruba do konce roku v insolvenci.mohu se vzdát dědictví ve prospěch syna aniž by po něm ins.spravce požadoval vydání dědictví?dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Váš syn bude patřit do okruhu dědiců až poté, kdy dědictví odmítnete. Nelze vyloučit, že se může insolvenční správce obrátit na dědice, kteří budou dědit majetek místo Vás, aby splnili mimořádnou splátku dluhu.

   Vymazat
 65. Dobrý den, Prosím Vás, před týdnem mi zemřel otec, nevidali jsme se, ale úřady kontaktovali mě, jako zatím,, jediného,, dědice. Zařídila jsem pohřeb a teď čekám na umrtni list abych mohla zařídit další věci.
  Otec bydlel v nájmu, proto by se měl byt co nejdříve vyklidit. Měl nějaké půjčky, ale co měl za dluhy a majetek zatím nevím. Nejspíš budu chtít odmítnout dědictví. Jenže dědické řízení bude až někde v únoru a já nevím jak s tím bytem, zda ho mohu vyklidit aby mi pak u soudu neřekli, že musím dědit, když jsem ho vyklidila. Dále jsem zjistila, že měl garáž, která by se měla také vyklidit.
  Děkuji a přeji pěkný den.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejlépe uděláte když se domluvíte s notářem, který byl pověřen k vyřízení pozůstalosti. Obvykle se postupuje tak, že proběhne předběžné dědické šetření na místě samém - v bytě, zadokumentuje se majetek a rozhodne se o dalším postupu.

   Vymazat
 66. Dobrý den, mám prosbu.Zemřel mi otec, o kterého jsem se starala 4 roky a platila za něho jeho dluh, žil v mém domě.Jeho jediný majetek je auto na které dostal od sociálky 200.000,-zbytek hodnoty auta jsem zaplatila já, mohu doložit.celková cena byla 600.000,-,žádného jiného příbuzného nemá jen vnučku po mém zemřelém bratrovi,která nejevila nikdy o dědu zájem.Jak tedy bude dědictví probíhat.Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dědit budou děti otce. Dědický nárok zemřelého syna přejde rovným dílem na jeho děti (tedy na vnučku).

   Vymazat
 67. Děkuji za odpověď,a jen ještě jedna otázka.Dědictví bude bráno z celé částky auta nebo jen z 200 000,-které otec dostal.

  OdpovědětVymazat
 68. Dobrý den
  Měl bych dotaz má babička zemřela a notář se ještě neozval a chtěl bych vědět jako jediný dědic když se zřeknu dědictví jestli se musím ještě nějak starat o její být kde žila v podnájmu nebo se o to stará majitel nebo stát

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud dědictví odmítnete, pak se na Vás bude pohlížet tak, jako kdybyste dědicem nikdy nebyl.

   Vymazat
 69. Dobrý den prosím o radu.
  V prosinci 2021 zemřel tchán, zůstal po něm dluh z podnikání. V době smrti už neměl žádný majetek.
  Pokud bylo dědické řízení zastaveno nemusíme se už o nic starat,ale pokud tchýni podepsala omítnutí padá dluh na jejích tři dcery, chápu to správně?
  Moc děkuji za pomoc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za dluhy vzniklé za trvání manželství odpovídají oba manželé. Smrtí jednoho z nich závazek nezmizí. I když tedy pozůstalá manželka dědictví odmítne, problém s dluhy tím nevyřeší. Ostatní dědicové - potomci - jsou chráněni před dluhy zůstavitele tím, že mohou dědictví odmítnout.

   Vymazat
 70. Dobrý den, manželovi zemřel otec. Zůstali dva dědicové, manžel a jeho bratr, který je nyní ve výkonu trestu a má exekuce. Notářka nám poradila, ať bratr manželovi podepíše plnou moc, aby mohl dědictví vyřizovat on, protože bratr odmítnout dědictví nemůže, když má dluhy. Také jsme nechtěli, aby bylo zabaveno auto, které po zemřelém otci zůstalo, s tím, že mu poměrnou část, tedy polovinu dědictví samozřejmě vyplatíme. Nevíme ale jak postupovat, jestli polovinu dědictví vyplatit bratrovi nebo přímo exekutorům? Ale jak když jich je asi víc? Aby dluhy nakonec nevymáhali po nás, že jsme špatně postupovali.. děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.