11. 2. 2013

Odmítnutí dědictví

Odmítnutí dědictví je nutno učinit v zákonné lhůtě. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Odmítnout dědictví v dědickém řízení můžeme ústně před notářem osobně nebo prostřednictvím k tomu zplnomocněného zástupce. Odmítnout dědictví lze i písemně.Kdy odmítnout dědictví.

Pokud pozůstalost zahrnuje pouze dluhy a nebo máme pochybnosti o tom, zda je vůbec přijetí dědictví výhodné, můžeme dědictví odmítnout.

Odmítnutí dědictví ústně nebo písemně.

Odmítnutí lze učinit ústním prohlášením u notáře, který dědické řízení provádí jako soudní komisař nebo písemným prohlášením jemu zaslaným. Písemné prohlášení o odmítnutí dědictví nemá předepsanou formu. Je možno použít vzor  Písemné prohlášení o odmítnutí dědictví - vzor   přičemž datum poučení dědice o možnosti odmítnutí dědictví a právních následcích odmítnutí eviduje notář a není tedy nezbytně nutné uvádět toto datum v písemném prohlášení. Zástupce dědice může za něj dědictví odmítnout jen podle plné moci, která ho k tomu výslovně opravňuje (nestačí univerzální plná moc). 

Odmítnutí dědictví - pozor na lhůty.

Důležité je, že prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl notářem o právu dědictví odmítnout a následcích odmítnutí vyrozuměn, notář však může z důležitých důvodů tuto lhůtu prodloužit. Vzdát se dědictví před smrtí zůstavitele není za dosavadní právní úpravy možné.

Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat.

Dále platí, že dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví odmítnout nechce. Jestliže tedy začnete s věcmi zůstavitele nakládat, notář vašemu odmítnutí dědictví nevyhoví. Výjimkou je pouze případ, pokud dědic činí vůči pozůstalosti nezbytná opatření s úmyslem zamezit škodám. K odmítnutí dědictví nemůžete také připojit výhrady nebo podmínky a rovněž nemůžete odmítnout dědictví jen zčásti. Taková prohlášení nemají účinky odmítnutí dědictví. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat, totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá.

Odmítnutí dědictví neovlivní dodatečně zjištěný majetek.

Pro platnost prohlášení o odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví je bez významu, zda ten, kdo toto prohlášení učinil, měl v době, kdy prohlášení učinil, správnou představu o stavu zůstavitelova majetku a jeho obvyklé ceně, popřípadě o výši zůstavitelových dluhů. Odmítne-li dědic dědictví, je lhostejné, zda měl dědit ze zákona nebo ze závěti, eventuálně z obou těchto titulů. Prohlášení o odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví nelze odvolat ( § 467 obč. zák.), a to ani v případě dodatečně objeveného majetku ( § 175x o.s.ř.).  Jednoměsíční lhůta k odmítnutí dědictví (§ 464 věta první obč. zák.) je lhůtou hmotněprávní; to platí i o lhůtě, prodloužené soudem podle § 464 věty druhé obč. zák. Zmeškání lhůty k odmítnutí dědictví (stanovené zákonem nebo prodloužené soudem) proto nelze postupem podle § 58 o.s.ř. prominout. 

Odmítnutí dědictví platí i bez předchozího poučení.

Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 149/2008, ze dne 22. 5.2009 ustanovení § 464 obč. zák., ani ustanovení § 175i o.s.ř., ani žádné jiné zákonné ustanovení v úvahu přicházejícím dědicům nezakazuje, aby úkon odmítnutí, popřípadě přijetí dědictví, učinili teprve poté, co jim uvedené poučení bylo poskytnuto; uvedené osoby proto mohou takový úkon učinit kdykoli po smrti zůstavitele, nejpozději však do konce lhůty dle ustanovení § 464 obč. zák.

Odmítnutí dědictví - pozor na nechtěné dědění.

Odmítne-li dědictví potomek zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Podobně odmítne-li dědictví některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Pokud jsou děti nezletilé, nemohou sami dědictví odmítnout a jednají za ně jejich zákonní zástupci, zpravidla rodiče. Pokud je rodič účastníkem řízení, pak soud stanoví dítěti opatrovníka a následně soud právní úkon odmítnutí dědictví schválí. 

Odmítnutí dědictví a poplatky notáři.

Účastníci dědického řízení, kteří odmítli dědictví, se nepodílejí na úhradě odměny notáře za vyřízení dědictví.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník umožňuje dědici, aby se svého dědického práva zřekl ve smlouvě se zůstavitelem (§ 1484 odst. 1 NOZ). Zřeknutí se dědického práva není darováním ani jiným majetkovým převodem, nicméně dědického práva se lze zříci i za odbytné, úplatu nebo jiné protiplnění. Pro smlouvu o zřeknutí se dědického práva se vyžaduje forma veřejné listiny – tj notářského zápisu. Zřeknutí se dědictví je praktické v případech, kdy zůstavitel za svého života zvýhodní (obdaruje) některého z případných dědiců a tento se zřekne svého nároku na dědictví.

Zříci se dědictví je možné jako celku nebo se může zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl. Pokud se zřekne pouze práva na povinný díl, může ještě dědit. 
 

Dědictví - související témata.

 

Problematika dědictví je obsažena v několika samostatných příspěvcích. Kliknutím na odkaz můžete přejít rovnou na téma, které Vás zajímá:


Dědické poplatky a daně108 komentářů:

 1. Dobrý den,

  chtěl bych Vás požádat o radu. Momentálně se má rodina potýká s dědickým řízením po mém zesnulém dědečkovi. Ze zákona dědí jeho manželka a dvě dcery. Bohužel jedna z dcer chce po své mamince aby odmítla dědictví, z důvodu většího podílu na děděném majetku. Ovšem babička poté zůstane zcela bez prosředků. Lze tomu nějak zabránit? Babička bohužel zapomíná a nevíme jestli na ni není vytářen nějaký nátlak.

  Děkuji za odpověď.

  Adam

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejprve proběhne vypořádání zaniklého společného jmění manželů, kde se určí, co ze společného majetku patří babičce a co bude předmětem pozůstalosti po dědečkovi. Babička spolu se svými dvěma dcerami by si měly rozdělit pozůstalost rovným dílem. Ve výsledku bude mít tedy babička 1/2 z vypořádání SJM + zdědí 1/6. Každá z dcer zdědí rovněž 1/6 majetku rodičů. Notář nařídí jednání, kde budou současně přítomni všichni dědicové. Pokud by při tomto jednání babička chtěla do protokolu odmítnout dědictví, pak požádejte, aby babička své rozhodnutí vysvětlila, aby se ozřejmilo, zda tak činí s rozvahou.

   Smazat
  2. Děkuji Vám za odpověď.

   Ještě jsem se chtěl informovat, pokud by babička podepsala plnou moc jezdé z dcer, je v důsledku toho možné, aby ta prostřednictvím zplnomocnění mohla "zříct" babičku majetku?

   Dále jsem se chtěl zeptat, pokud by byla nemovitost oceněná na hodnotu 1 800 000 tisíc, jaká část by připadla ze zákona dcerám?

   Děkuji za odpověď.

   Smazat
  3. Babička může na základě plné moci pověřit kohokoliv a tedy i svou dceru, aby ji dcera v řízení o pozůstalosti zastupovala. Je k tomu potřeba ovšem speciální plná moc, jejíž vzor lze získat u notáře. Taková plná moc obsahuje i rozsah oprávnění v tomto znění: aby mým jménem:
   1. dědictví odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítá, nebo že dědictví přijímá,
   2. uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, případně prohlásil, že výhradu soupisu pozůstalosti neuplatňuje,
   3. vzdal se dědictví ve prospěch druhého dědice,
   4. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu, popř. dohodu o vypořádání
   společného jmění manželů,
   5. podával opravné prostředky a vzdával se jich,
   6. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).
   Dcery by pak mohly uzavřít jakoukoliv dohodu dědiců.
   Pokud plná moc nebude a dcery se s babičkou nedohodnou na vypořádání SJM a rozdělení pozůstalosti, pak notář direktivně vypořádá společné jmění manželů a určí dědicům podíly na nemovitosti. Dcery by tedy získaly podíl na domě a nikoliv peníze.

   Smazat
 2. Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Řešíme dědictví u notáře po mamince, sestra dědictví odmítla,tím přešel její podíl na její malou dceru. Jak soud dále postupuje? Sestra dědictví odmítla, protože nechtěla platit žádné výlohy, které jsou s pozůstalostí spojené, ale při jednáních vystupuje jako zástupce své malé dcery. Není to v rozporu? Pokud dědictví odmítla, neměl by její dítě zastupovat opatrovník? děkuju za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fakt, že sestra dědictví odmítla, ji nezbavuje práva zastupovat jako zákonný zástupce svoji nezletilou dceru. Právní jednání, které činí za nezletilou dceru, ovšem podléhá schválení opatrovnického soudu.

   Smazat
 3. dobrý den, když budu odmítat dědictví písemné, stačí ověřený podpis na pište nebo musím k notáři? děkuji za odpoved

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odmítnout dědictví byste měl až poté, kdy Vás notář o možnosti dědictví odmítnout poučí a vysvětlí Vám právní následky takovéhoto rozhodnutí. Pak máte na rozhodnutí lhůtu jeden měsíc. Pokud jde o ověření podpisu, pak ověření na matrice nebo na poště má stejnou platnost jako ověření podpisu u notáře.

   Smazat
 4. Dobrý den,
  prosím dědictví se musí odmítnout i v případě, že se jedná pouze o hmotný majetek a dluhy? (jediné co bych chtěla by byli fotky)
  A kolik potomků dědictví musí odmítnout? Jedná se mi o věci po babičce... tedy moje matka, já, pak to přejde i na moje děti?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud zanechal zůstavitel jen nepatrný majetek, pak dědické řízení bude zastaveno a tento majetek nepatrné hodnoty (cca do 30 tis. Kč) bude vydán vypraviteli pohřbu. Nebude-li řízení zastaveno a nechcete-li odpovídat za dluhy zůstavitele, pak je nutné dědictví odmítnout. Odmítnete-li dědictví, přejde Váš dědický nárok na Vaše děti, dále na děti těchto dětí a pokračuje se dále, dokud postupně neodmítnou všichni dědicové podle zákonné dědické posloupnosti. Odmítnutí dědictví nezletilými schvaluje opatrovnický soud. Dědic může ale také dědictví přijmout s výhradou soupisu. Pak odpovídá za dluhy zůstavitele jen do hodnoty nabytého dědictví. Jde ale o právně složitou situaci, která vyžaduje konvokaci (svolání) věřitelů.

   Smazat
  2. Takže jestli chápu dobře, lze zastavit dědické řízení (babička nemá ani poslední vůli), jelikož nikdo její dědictví nechce, a ponechat si pouze osobní věci (pro věřitele bezcenné)?

   Smazat
  3. Pro zastavení dědického řízení je rozhodující, zda babička zanechala majetek jen nepatrné hodnoty. Pokud se majetek ke dni úmrtí ocení na více než cca 30 tis. Kč, tak řízení zastaveno nebude i když majetek babičky nikdo nechce.

   Smazat
 5. Dobrý den,
  v dědickém řízení moje matka a její bratr odmítli dědictví po jejich otci. Děda byl podruhé ženatý, jeho dvě děti se taktéž zřekli dědictví. To vše ve prospěch dědovi manželky. Nyní se ozvala jakási firma, že je po dědovi velmi velký dluh. Jeho rodina tvrdí, že jde o omyl, vše mají splaceno. Je podáno trestní oznámení a prý se to bude řešit soudně. Nyní jsem s mým bratrem předvolaná k dědickému řízení. Stačí bratrovi napsat plnou moc, aby rozhodl za mě o odmítnutí dědictví? Nebo se mám raději písemně zřeknout sama? Bude spadat dědictví i na moji dceru? Jako zákonný zástupce budu moci odmítnout za ni kdy? Děkuji moc za odpovědi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K jednání v rámci dědického řízení můžete pověřit bratra plnou mocí. Jde ovšem o speciální plnou moc, kterou Vám na požádání zašle notář. Odmítnete-li dědictví, pak dědický nárok přejde na Vaše děti a budete znovu předvolána k dědickému řízení - tentokráte jako zákonný zástupce nezletilé dcery. Odmítnutí za děti následně schvaluje opatrovnický soud.

   Smazat
 6. Dobrý večer chtěla bych se zeptat jestli se můžu vzdát dědictví ve prospěch svých dětí děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notář Vás poučí o možnosti dědictví odmítnout a o tom, jaké to má právní následky. Jedním z nich je, že v takovém případě přejde dědické právo rovným dílem na Vaše děti. Pokud jste se již do protokolu vyjádřila, že dědictví neodmítáte, pak již odmítnout nemůžete. Vzdát se dědického nároku by bylo možné v takovém případě jen ve prospěch ostatních dědiců.

   Smazat
 7. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, maminka zemřela a zbyly po ni dluhy.Jde se zříci dědictví? Bydlela u mne a neměla žadny majetek.Jak máme postupovat.Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud maminka měla jen majetek nepatrné hodnoty a dědické řízení bude proto zastaveno, nemusíte dělat nic - nikdo nebude odpovídat za její dluhy. Pokud dědické řízení zastaveno nebude, pak by bylo možné dědictví odmítnout. Poté, co Vás notář poučí o možnosti dědictví odmítnout, učiníte tak před notářem do protokolu. Máte-li děti, přejde dědické právo na ně a musely by také odmítat. Za nezletilé schvaluje odmítnutí dědictví opatrovnický soud.

   Smazat
  2. mohu se,prosím,ještě zeptat,co je to majetek nepatrné hodnoty? Děkuji

   Smazat
  3. Za majetek nepatrné hodnoty je považován takový, kdy hodnota majetku nepřevyšuje obvyklé náklady pohřbu t.j. cca do 30 tis. Kč.

   Smazat
 8. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zemřela mi babička, která měla 2 děti.. Můj otec (babičky syn) je také po smrti a ze zákona na jednu polovinu dědictví nastoupím já a 2 sourozenci, které mám a její dcera na druhou polovinu. Pokud by se teta (babičky dcera) zřekla dědictví, nastoupí její syn místo ní a dědil by stále polovinu?

  OdpovědětSmazat
 9. Dobrý den,v dodatecnem dedickem rizeni zdedila moje matka části pozemku v celkovém hodnotě 8000kc. Já už
  Nechci po ní toto zdědit a ani moje deti. Moje matka,kromě těchto pozemků nevlastní nic.Jaky způsobem se vypořádat?

  OdpovědětSmazat
 10. Dobry den, chtel jsem se zeptat, zda kdyz vyzvednu umrtni list otce tak jestli se na me aitomaticky prepisou dluhy s prevzanim toho umrtniho listu, nebo jestli ho muzu v vyzvednout a nadale se pak zrict dědictví, nema zadny majetek, jen co po nem zustalo jsou dluhy, dekuji predem za odpoved

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo vyzvedne úmrtní list není důležité, nijak Vás to neomezí v možnosti dědictví odmítnout.

   Smazat
 11. Dobrý den,
  v Usnesení ve věci řízení o pozůstalosti bylo domluveno, že z pozůstalosti 'ničeho nežádám'. Jiná osoba nabyla majetek a zavázala se, že uhradí všechna pasiva. Je ovšem možné, že za závazky stále ručíme oba nerozlučně a v celkové výši? Může tedy věřitel vymáhat pohledávku po mně? Děkuji předem za odpověď, moc by mi to pomohlo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I když z dědictví nic nepožadujete, tak protože jste dědictví neodmítl, odpovídáte solidárně za dluhy zůstavitele. Nic na tom nemění ani fakt, že se jiný dědic zavázal dluhy zůstavitele uhradit. To je jen dohoda mezi dědici, která není účinná vůči věřitelům - věřitel může žádat úhradu dluhu po kterémkoliv z dědiců.

   Smazat
 12. Dobrý den,moje matka,která zemřela,byla spoluvlastníkem domu společně s mým otcem.Dědictví se bude týkat mého otce,mne a mého bratra.Otec chce,aby celý dům byl napsaný na mě a bratr s tím souhlasí.Jaká je nejlevnější varianta tohoto úkonu.Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud měli manželé dům v SJM, pak se můžete dohodnout tak, že celý dům půjde do pozůstalosti a zdědíte ho Vy. Ušetříte darovací smlouvu, ale zvýšíte základ odměny notáře za projednání pozůstalosti. Další variantou je, že zdědíte podíl 1/2 domu a následně Vám otec svou polovinu daruje darovací smlouvou. Co z toho vyjde levněji, záleží na tom, zda si sepíšete darovací smlouvu sama.

   Smazat
 13. Dobry den, dedicke rizeni otcovy pozustalosti bylo zastaveno pro majetek nepatrne hodnoty. Vzhledem k tomu, ze byl otec zatizen dluhy, mam obavy z toho, abych je nezdedil, pokud by nahodou bylo rizeni obnoveno. Je mozne odmitnout dedictvi i v pripade zastaveneho rizeni? A pokud ano, jak?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud je dědické řízení zastaveno, tak nikdo není dědicem a není tedy možné dědictví odmítat. Pokud by byl dodatečně objeven hodnotný majetek zůstavitele, nemůžete nic zdědit, aniž byste měl možnost se vyjádřit k tomu, zda dědictví přijímáte či odmítáte.

   Smazat
  2. Dekuji Vam za odpoved

   Smazat
 14. Dobrý den, zdědili jsme po strýci nemovitost. Jsme 4 sourozenci. V dědickém řízení jsme dali všichni plnou moc k zastupování u notáře jednomu z nás. Dotyčný notáři sdělil, že veškerý majetek připadne jemu. Tak se i stalo – usnesením bylo rozhodnuto. Je tímto znemožněno domáhat se vyplacení ¼ podílu, který měl každému dle zákona připadnout? Může se toto usnesení dodatečně napadnout a pokud ano, jaký je další postup? Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prostudujte si plnou moc, kterou jste zmocnili sourozence. Speciální plná moc pro dědické řízení obsahuje ustanovení o tom, že zmocněnec je oprávněn za Vás uzavřít i dohodu dědiců, podle které zmocnitel nic nezdědí. Pokud jste k tomu dal souhlas, těžko to můžete rozporovat.

   Smazat
  2. Děkuji za odpověď. Kopii plné moci už nemám, ale jednalo se o formulář, který posílal notář, když nás zval k vypořádání dědictví.

   Smazat
 15. Dobrý den, můj muž zdědil po své matce nedořešený SJM majetek a její bývalý manžel se chtěl soudit s mým mužem. Můj muž se odmítl dědictví do kterého patří i dům ve kterém ještě žijeme. Dnes nás bývalý manžel matky vyhazuje. Má na to právo? Odmítnutí proběhlo cca měsíc a půl a ještě nám nepřišlo žádné oficiální prohlášení. Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud manžel dědictví odmítl, tak už není účastníkem dědického řízení. Záleží pak na tom, zda má manžel nějaké vlastní děti. Pokud ne, pak pro Vás již záležitost skončila a podle všeho nemáte žádný právní titul, podle kterého by Vám vznikl nárok v domě bydlet. Je otázka, zda odmítnutí dědictví byl správný krok.

   Smazat
 16. Dobrý den, měla bych dotaz v prosinci 2016 umřel můj otec, nebyla jsem sním cca 6 let v kontaktu, určitě měl nějaké dluhy a majetek žádný.Od úmrtí, nás ještě nikdo nekontaktoval (notář) o dědictví.Tak se chci zeptat, jestli se můžu zříct dědictví u nějakého notáře, abych já a nebo moje děti neměli v budoucnu nějaké problémy.Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemusíte se obávat. Aby na Vás nějaké dluhy přešly, musela byste být nejprve poučena notářem o možnosti dědictví odmítnout a po tomto poučení byste se musela do protokolu vyjádřit, že dědictví přijímáte. Je možné, že dědické řízení bylo zastaveno protože zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty. V takové situaci se již dědicové nesvolávají a notář jedná jen s vypravitelem pohřbu.

   Smazat
 17. Dobrý den, lze již podle NOZ odmítnout dědictví předem ještě za života zůstavitele? Formou zápisu u notáře? Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete u notáře sepsat smlouvu se zůstavitelem, podle které se zřeknete dědického práva. Nemůže tedy jít o jednostranný právní úkon. Smlouva vyžaduje formu veřejné listiny t.j. notářského zápisu. Cena je 3.000 Kč + DPH.

   Smazat
 18. Dobry den, prosim pokud se zreknu dedictvi po me sestrenici ve prospech dalsiho dedice, budu platit poplatky notari prip. nejake dalsi i budouci? Je-li dedicke rizeni v zahranici (Cerna Hora) a ja bych zvolila variantu uplneho odmitnuti dedictvi, staci tam poslat odmitnuti s overenym podpisem v cestine nebo v anglictine? Moc dekuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědické řízení se bude řídit zákony Černé Hory. Pomoci Vám může advokátní kancelář Kostohryz www.tumuko.cz

   Smazat
  2. A jak by to prosim bylo v Cesku ? Dekuji

   Smazat
  3. Odměnu notáři platí jen ten, kdo zdědí nějaký majetek. Poté, co budete poučen notářem o možnosti dědictví odmítnout, můžete do jednoho měsíce dědictví odmítnout (do protokolu nebo písemně). Pokud dědictví neodmítáte, můžete se vzdát svého dědického nároku ve prospěch jiného dědice (podmínkou ovšem je , že tento bude souhlasit). Vzdání se dědického práva Vás ale nezbavuje solidární odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele. Za dluhy nebudete odpovídat pouze v případě, když dědictví odmítnete.

   Smazat
  4. Dobrý den, děkuji, jak jste mi výše uvedla AK Kostohryz tumuko.cz, tak se tam nedá dovolat. Nemáte prosím ještě jiný tip ? Bojím, že když v Černé Hoře dědictví odmítnu, aby můj podíl nepřešel na mé děti a nebyly tedy o ony obeslány, to nechceme. Moc děkuji

   Smazat
 19. Dobrý den 25 června 2017 mi zemřela maminka měla majetek jen nepatrné hodnoty a nějaké dluhy. Zatim nas žádný notář nekontaktoval je možné ze se dědické řízení zastavilo? Nebo se zastavuje jen v případě nepatrneho majetku a žádných dluhů?Nebo se dědické řízení vztahuje i pouze na dluhy bez zadneho majetku? Dekuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notář nejprve kontaktuje vypravitele pohřbu a pozve ho na předběžné dědické šetření. Účelem je zjistit majetkové poměry zůstavitele. Notář získané informace dále upřesní nahlížením do katastru nemovitostí, dotazuje se banky atp. Pokud hodnota aktiv pozůstalosti nedosahuje ani hodnoty obvyklých nákladů pohřbu, pak je dědické řízení zastaveno. Výše dluhů na to nemá vliv - nikdo nebude dědicem a nikdo nebude za dluhy odpovídat. Je-li hodnota majetku vyšší než cca 30 tis. Kč, pak dědické řízení zastaveno nebude a dědicové budou předvoláni na jednání. Může se tak stát i za delší dobu po smrti zůstavitele (třeba i půl roku). Hodnotou majetku se rozumí hodnota aktiv - tedy nezávisle na výši případných dluhů.

   Smazat
 20. Dobrý den, jsme tři sestry, Otec nám zemřel v roce 2013 a jeho manželka(ne naše matka) vyřizovala pohřeb a sdělila nám, že nám dá vědět ohledně vyřízení dědictví. Nebylo co dědit, měli s otcem dluhy a žádný nemovitý majetek.Přesto jsme očekávaly, že budeme vyzvány k návštěvě notáře, kde jsme měly v úmyslu se se dědictví vzdát. Toto se nestalo a o roce a půl otcova žena také zemřela. Lze se dopátrat, jak bylo vyřízeno dědictví, kde zjistím, jeslti jsou všechny záležitosti v pořádku vyřízené, kam se mám obrátit, jak zjistím notáře, který tuto záležitost vyřizoval? Diky za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud otec měl jen majetek nepatrné hodnoty, pak v takovém případě je dědické řízení zastaveno, nepatrný majetek je vydán vypraviteli pohřbu a dědicové se na jednání nezvou. Když je dědické řízení zastaveno, tak nikdo není dědicem a není tedy nutno dědictví odmítat. Informace o průběhu řízení získáte na soudě, který je příslušný dle bydliště zůstavitele ke dni úmrtí.

   Smazat
 21. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na situaci, kterou řešíme s přítelem. Zemřel mu otec, zanechal po sobě nemovitosti, respektive polnosti, dědicové jsou dva, přítel a jeho sestra. V zájmu zachování dědictví se chtěla sestra vzdát dědictví ve prospěch svého bratra, jelikož ona má dluhy, notář, který jim byl přidělen tvrdí, že dědictví se vzdát nemůže, že ho musí přijmout, aby se dluhy zaplatily. Chtěla jsem se zeptat zda je to pravda či nikoliv, v případě, že ne, na koho dědictví přejde, když ona sama dědi nemá. Předem děkuji za odpověd

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je třeba věřit notářům, zpravidla mají pravdu. Teoreticky by sice sestra mohla odmítnout dědictví - pak by dědil jen bratr, ale věřitelé by se mohli domáhat na bratrovi vydání majetku, který by měla dědit sestra, protože šlo o vědomé krácení věřitele.

   Smazat
  2. Chtěla jsem se ještě zeptat zda v tomto případě by bratr musel dědictví vydat.Sestra si zařídila již splátkový kalendář a své dluhy splácí.Děkuji

   Smazat
  3. Pokud ještě nebyla nařízena exekuce, pak by neměl být žádný problém. Pokud ano, pak by se věřitelé zřejmě domohli vydání majetku, který měla zdědit sestra.

   Smazat
 22. Dobrý den. Mám dotaz ohledně zřeknutí se dědictví. Mohu tak učinit ještě před dodatečním projednání nebo až po něm. A dále mohu se zříci i bez předchozího poučení notářem. Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Při dodatečném projednání dědictví je dědic a rovněž tak jeho právní nástupce vázán tím, jak se rozhodl v hlavním řízení. Pokud tehdy neodmítl, pak v dodatečném řízení už odmítat nemůže.

   Smazat
 23. Dobrý den, zemřela mi maminka. Pred smrti si koupila auto a sjednala povinne ruceni i havarijni. Auto se vsak jiz na ni nestihlo prepsat. Bude automobil predmetem dedickeho rizeni? Musim ted povinne ruceni zrusit, ale nevim co s autem a na koho jej prepsat. Dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když si maminka auto koupila, bylo tedy ke dni úmrtí v jejím majetku. K přepisu vozidla se dostavíte na přepážku registru vozidel spolu s původním vlastníkem nebo úředně ověřenou plnou mocí od něho a s dědickým usnesením. Dále musíte splnit ostatní náležitosti k přepisu vozidla jako např. evidenční STK.

   Smazat
  2. Dekuji za odpoved. Prosim jeste ohledne uctu, na ktery ji chodil ID, ale ucet je veden na me jmeno. Jsem zvlastni prijemce jejiho duchodu a zaroven mi na tento ucet chodi veskere moje penize. Mohu ucet dal vyuzivat nebo nikoliv? Dekuji

   Smazat
  3. Váš účet můžete samozřejmě dále používat. Je ale třeba určit, jaká část zůstatku účtu náleží mamince a toto nahlásit do aktiv pozůstalosti.

   Smazat
 24. Dobrý den pokud soud zamítne odmítnutí dědictví za nezletilé co se děje dál

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud soud neschválí odmítnutí dědictví nezletilým, pak je možné uzavřít dohodu dědiců a tuto nechat schválit soudem. Pokud ani dohodu dědiců soud neschválí, potvrdí notář nabytí dědických podílů podle zákonné dědické posloupnosti.

   Smazat
 25. Dobrý den, prosím o radu - jsem oprávněnou dědičkou, ale nebyla jsem v důsledku zamlčení mé existence účastnicí dědic.řízení. Účastníci byli 3, dědictví (každý stejný díl) neodmítli, ale dohodli se, že 2 nebudou z dědictví "žádat ničeho", a dle dědic.dohody nabyl vše 1. Nárok na vydání dědic.podílu mám tedy jen proti tomu 1? A ve výši 1/4 z dědictví (to by byl můj dědic.podíl) nebo ve výši 1/2 když ti 2 nežádali ničeho, ale zároveň dědictví neodmítli? Děkuji mnohokrát za odpověd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud jste měla nárok na ¼ a ta se Vám nedostala, tak máte nárok žádat pouze o tento podíl. Víc byste mohla dostat pouze tehdy, kdybyste byla účastníkem dědické dohody. Měla byste žalovat toho, kdo dědictví drží, tedy toho, kdo celý majetek zdědil, aby Vám majetek vydal. Ti dva ostatní nic nezdědili, takže nemají co vydávat.

   Smazat
 26. Dobrý den, moc prosím o radu - zemřel mi dědeček, nesepsal závěť a vlastnil dům, kde žil s babičkou, se kterou se ale už před lety rozvedl. Otec mi tvrdí, že babička nemá nárok po dědovi cokoliv dědit a je z ní v podstatě bezdomovec. Celý dům se prý rozdělí mezi dědovo potomky, kterých měl sedm, z nichž jeden zemřel a jeho díl tedy přechází na jeho dvě děti. Jeden z těchto dědiců (můj strýc) vyhlásil osobní bankrot - je možné, aby odmítl dědictví popřípadě aby jeho díl odkoupil jiný dědic, nebo ho prostě musí přijmout vzhledem k jeho dluhům? A pokud odmítnou ostatní dědici, bude jeho díl narůstat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědit budou v první třídě dědiců potomci dědečka. Babička by dědila spolu s nimi jako manželka, ale po rozvodu samozřejmě už nikoliv. Zadlužený dědic nemůže krátit věřitele odmítnutím dědictví. Dědicové mohou uzavřít jakoukoliv dohodu o rozdělení pozůstalosti, přičemž v rámci této dohody musí zadlužený dědic dostat alespoň tolik, kolik činí jeho nárok dle zákonné dědické posloupnosti.

   Smazat
  2. Děkuji mnohokrát za rychlou odpověď. Jestli tomu tedy dobře rozumím, měl by zadlužený dědic dostat minimálně 1/7, když je ze sedmi dědiců?
   Na jiných stránkách jsem se dočetla, že insolvenční správce může zadluženému dědicovi udělit souhlas pro odmítnutí dědictví, pokud k tomu má zadlužený dědic závažný důvod - je to pravda? A pokud ano, co se v tomto případě počítá za zvláštní důvod, nemůže to být právě ztráta domova babičky?

   Smazat
  3. Je pravda, že lze odmítnout dědictví se souhlasem insolvenčního správce. Je to zejména v případech, kdy jsou v pozůstalosti kromě aktiv i dluhy.

   Smazat
 27. Dobrý den,
  zemřel bývalý manžel, se kterým mám nezletilé dítě v mé péči. Měli jsme společné dluhy, které jsme si před soudem písemně rozdělili. On svou část nestihl splatit, mám teď obavy, abych nemusela dluhy doplácet já jako bývalá manželka. Zemřel s dluhem asi 500000, kolik z toho bylo původně společných zatím netuším. Zanechal majetek ojetý osobní automobil asi 14 let starý, předpokládám v hodnotě 20000 - 30000 a má nárok na výplatu za 1,5 měsíce cca. 30000 čistého, kolik měl na účtu v den úmrtí, netuším. Na předběžné šetření půjde jeden ze synů, mohlo by se stát, že by např. nenahlásil jako majetek výplatu a že by dědictví bylo zastaveno nebo si to notář nějak sám ověřuje? Předpokládám, že všichni dědicové (cca. 20) postupně ze všech skupin dědictví odmítnou, pokud však někdo z nich opomene ve lhůtě 1 měsíc odmítnout dědictví, budu z toho venku? A co když se dopis z nějakého důvodu k dědici nedostane (bude dlouhodobě v cizině atd.), vyžaduje se vždy podpis na dodejce pro přijmutí poučení o odmítnutí dědictví od notáře? Pokud se žádný dědic nenajde, zaplatí dluhy stát či budu muset část bývalých společných dluhů zaplatit já? Jinak jsem po jeho smrti obdržela alimenty, mohu si je ponechat nebo se na to nějak přijde, že jsem je obdržela po jeho smrti neoprávněně?
  Děkuji moc za odpověď, která mě, doufám, uklidní.
  Jana S.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dohoda manželů o rozdělení odpovědnosti za dluhy je vůči věřitelům neúčinná. Ti se mohou po Vás domáhat úhrady dluhů vzniklých v manželství a to i poté, kdy Váš manžel zemřel. Nic na tom nezmění fakt, že bude dědické řízení zastaveno a nikdo tedy nebude odpovídat za dluhy zůstavitele. Stát v žádném případě dluhy hradit nebude. Pokud bude nařízena likvidace pozůstalosti, pak se zpeněží majetek zůstavitele a z toho se postupem, který upravuje zákon, částečně uspokojí dluhy zůstavitele. Dluhy vzniklé v manželství, které nebyly uspokojeny, Vám nadále zůstanou.

   Smazat
  2. Dobrý den,

   mnohokrát děkuji za odpověď, alespoň teď vím, s čím mám počítat. Mám co nejrychleji vyhledat věřitele či mám čekat až mě vyzvou (abych neplatila ještě penále)?
   Jana S.

   Smazat
  3. Na to není jednoznačná odpověď. Asi se Vám vyplatí si najmout advokáta, který projde dostupné podklady o nesplacených dluzích a doporučí co uhradit a kde se bránit například námitkou promlčení.

   Smazat
 28. Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat touto cestou jestli jde ještě se zříct dědictví, když jsem ho po smrti otce přijal. Přijal jsem ho 24. října 2017. Děkuji za odpověd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po poučení notářem o možnosti dědictví odmítnout máte na rozmyšlenou jeden měsíc. Pokud v této lhůtě dědictví neodmítnete, tak pak již ho odmítnout nemůžete.

   Smazat
 29. Dobrý de rad bych věděl jestli se i po zreknuti dedictvy mohu po dvou letech domáhat 1 třetiny zpět zrekonstruovaný jsem se z důvodu že jsem měl dluhy a mel jsem obavy z toho ze exekučni úřad zábavy majetek a děti mého bratra by neměli kde bydlet a tak jsme se slovně dohodly ze v domě mohu zůstat na doživotí ale bohužel bratr dělá má problémy s alkoholem a já na něj musel volat několikrát policii a nyní chce abych opustil dům dá se psím vás mě rohodnuti nějak odvolat??? S pozdravem Josef.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědické řízení, které nabylo právní moci, již není možno znovu otevřít. Pokud máte v písemné podobě osobní závazek bratra umožnit Vám doživotní bydlení v domě, pak byste se mohl na základě toho bránit v občanskoprávním řízení.

   Smazat
 30. Dobrý den chtěl,bych se zeptat je zahájeno dodatečné jednání o dědictví jsem dědic ze závěti můžu se vzdát toho dědictví ve prospěch sestry která nebyla uvedena v závěti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U dodatečného projednání dědictví se okruh dědiců nemění - t.j. dědí dědicové určení v hlavním řízení.

   Smazat
 31. Dobry den.Chtela jsem se zeptat.Asi pred 18 lety mi unrel deda(ja mela asi 15 let)Muj otec prohlasil,ze nic nechce,ale nevim jestli tenkrat neco podepsal,spis ne.A ted jsem zjistila,ze jsem jeho cast mela dostat ja.Dalo by se s tim jeste neco delat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud otec dědictví odmítl a dědický nárok přešel na Vás, tak pravděpodobně Váš zákonný zástupce za Vás dědictví také odmítl a následně odmítnutí za nezletilého schválil opatrovnický soud.

   Smazat
  2. Ne mamku prave nikdo nekontaktoval.Dalo by se to jeste nejak řešit?Podle me to zatajili.Slo tam o miliony...

   Smazat
  3. Ukončené dědické řízení se už znovu neotevírá. Pokud byl některý z dědiců krácen na svém nároku, musí se domáhat vydání majetku žalobou k soudu na dědice, kteří tento majetek neprávem získali.

   Smazat
 32. Dobrý den. Zemřel mi otec(nemajetný), kterého jsem neznal. Jeho sestra, po mém svolení zařídila a zaplatila kremaci-už proběhla. Chci se zeptat, majitel bytu(bratr zemřelého a majitel bytu) po mě chce vyklidit a vymalovat byt. Jsem povinen, když se domluvím z notářkou na odmítnutí dědictví, byt vyklidit a vymalovat? Pokud, ano je nějaká lhůta do kdy to mám udělat? Musím (JÁ)informovat poskytovatele energií o umrtí? Je to má povinost? -před odmítnutím dědictví.

  Dodatečné informace: Už je po kremaci, na umrtním listě není datum umrtí, čeká se na soud který teprve den umrtí potvrdí, klíče od bytu má asi policie-já ne. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud dědic odmítne dědictví, pak se na něho pohlíží, jako kdyby dědicem nikdy nebyl, neodpovídá za žádné závazky zůstavitele, není tedy ani povinován řešit otázku vyklizení bytu obývaného zůstavitelem před jeho smrtí.

   Smazat
  2. Děkuji za odpověď. Jen jestli jsem to dobře pochopil. Dokud mě nekontaktuje notářka, nemusím vůbec nic řešit? Počkám tedy až soud rozhodne o dni umrtí ? Pak mě kontaktuje soud a nebo notářka? Nebo musím zjištovat situaci jak se vyvíjí sám- průběžně.

   Smazat
 33. Dobry den,v r.2014 umrela babicka,probehlo dedicke rizeni ,ktere je ukonceno.Nyni umrela moje matka,a obavam se ze po ni zbyly jen dlihy.Chtela bych dedictvi po ni odmitnout,ale nasla jsem ze babicka mela pozemky na slovensku ,ktere nebyly predmetem dedickeho rizeni a stale jsou vlastnicke listy psane na babicku.Muj dotoz zni jestli odmitnu dedictvi po matce mohu otevrit dedictvi po babicce.Dekuji Kokyova

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Při dodatečném projednání nově zjištěného majetku se okruh dědiců nemění a podle praxe většiny soudů dědí i již nežijící dědic, za kterého jednají jeho právní nástupci. Odmítnutím dědictví po matce byste se zbavila možnosti dědit dodatečně zjištěný majetek po babičce.

   Smazat
 34. Dobrý den, měl bych dotaz.
  Zemřel můj dědeček, ale řeší se dědictví...muj otec, jeho syn ovšem řeší problém s exekucí. Tak se ptám, je možná se zřeknout dědictví ve prospěch jeho dětí i přes to že má exekuci? Předem Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odmítnutím dědictví by dědic v exekuci krátil své věřitele. Exekutor by pak mohl vyžadovat od dědiců vydání majetku, který měl dědit dlužník.

   Smazat
 35. Dobrý den potřebovala bych radu ohledně zřeknutí se dědictví .Nedávno mi zemřel otec ,ale bude delší dobu trvat než začne dědické řízení a já se stěhují do ciziny a nebudu mít možnost se vrátit .Bylo mi řečeno že stačí vypsat prohlášení a nechat ověřit podpis na poště .A poté to sestra která bude jednatel s notářem jen předá .tak se chci zeptat jestli to opravdu tak jde nebo mám postupovat jinak .Děkuji za radu .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete pověřit svou sestru, aby Vás v řízení o pozůstalosti zastupovala. Je k tomu třeba speciální plná moc - formulář Vám poskytne notář.

   Smazat
 36. Dobrý den chtěla bych se ještě zeptat kolik bude stát ta speciální plná moc .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stačí vyplnit formulář plné moci, který získáte od notáře zdarma.

   Smazat
 37. Dobry den,pred 30 lety probehlo dedicke rizeni po me matce. Dedictvi jsem tehdy prijala. Nyni se objevilo dodatecne dedictvi - nepatrne mnozstvi pozemku, o ktere nemam ja, ani nikdo z mych deti, vnuku zajem. Proto chci dedictvi v kazdem pripade odmitnout. Je toto odmitnuti mozne? Co mohu v teto veci cinit? Dekuji za odpoved.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědic, který v hlavním řízení dědictví přijal, je tímto vázán a nemůže při dodatečně zjištěném majetku dědictví odmítat.

   Smazat
  2. Dobry den, dekuji za rychlou odpoved. Jeste se chci zeptat, zda se lze dodatecne objeveneho dedictvi vzdat ve prospech meho bratra, ktery ma tez dedit. Opravdu o prevzeti tohoto majetku nemam zadny zajem. Co mohu delat? Dekuji.

   Smazat
  3. Můžete před notářem uzavřít dohodu dědiců, podle které dodatečně zjištěný majetek zdědí bratr.

   Smazat
 38. Dobrý den chtěl bych se zeptat, moji přítelkyni zemřel otec a mel dluhy. Mel auto. Moje otazka zni co s povinym rucenim zrusit nebo ne kdyz se chce dexictvi vzdat

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud někdo odmítne dědictví, tak za dluhy zůstavitele neodpovídá a nemusí tedy teoreticky ani řešit povinné ručení auta. Situace je ale složitější, možná bude dědické řízení zastaveno a auto vydáno vypraviteli pohřbu. Proto by bylo nejlepší se obrátit na pojišťovnu a postupovat v souladu s pojistnou smlouvou.

   Smazat
 39. Děkuji za odpověď. Avšak na pojišťovně nam řekli že bychom měli dat znacky do depozitu jelikoz pojistka byla placena pouze do 11.4 2020. Ale na úřadě nam rekl pán že to nelze jelikož přítelkyně neni vlastnik vozidla ze musi mit nejaky dokument od soudu nebo od notare Tim padem uz zase vznika dalsi dluh a nevime zda to zaplatit nebo pockat na notare nebo jak to řešit. Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak již bylo řečeno, když někdo dědictví odmítne, pak se na něj pohlíží jako kdyby dědicem nikdy nebyl a za žádné dluhy zůstavitele neodpovídá. Kdyby ale připadalo v úvahu vydání auta přítelkyni, pak by asi bylo vhodné auto pojistit. Většina pojišťoven připouští, že auto pojišťuje osoba, která není vlastníkem.

   Smazat
 40. Moc vam děkuji za odpověď je super že je tu nekdo kdo nám obyčejným smrtelnikum dokaze pomoci jeste jednou diky

  OdpovědětSmazat
 41. Dobrý den,jak se postupuje v případě,že by bylo dědictví hodně předlužené a dědicové 1.až 3.třídy mají v úmyslu dědictví odmítnout.Dědicové 4.a 5.třídy neexistují.Jsme velká rodina a dědiců 6.třídy by bylo hodně a většinu ani moc neznáme,nebo žijí v zahraničí a bude asi složité je dohledat.Mám strach,že nedokážu všechny členy rodiny "varovat", že náš příbuzný nadělal dluhy a aby dědictví odmítli.Jsou i dědicové 6.třídy všichni obesílání notářem,aby se dostavili k děd.řízení?Vždyť to musí být neskutečně zdlouhavé, dědice 1-6.třídy všechny dohledat a a dát jim čas na odmítnutí dědictví .co když se někteří neozvou, protože žijí v zahraničí? Nechci ,aby některý vzdálenější příbuzný nevědomky chudák musel trpět za zadlužení někoho,koho třeba ani nezná. Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
 42. Dobrý den,

  chtěla bych Vás poprosit o radu. Před týdnem zemřel můj otec, který měl na sebe uzavřenou pojistku na auto (majitel vozu je někdo jiný, není člen rodiny). V současné době však pojistka nebyla uhrazena. Notář nás ještě nekontaktoval, ale dědictví po otci budeme odmítat vzhledem k dluhům, které měl. Chci se tedy zeptat, zda je lepší nedoplatek uhradit nebo už do dědického řízení nijak nezasahovat? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem, Michaela Vyvlečková

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo bude s autem jezdit, měl by uzavřít novou pojistnou smlouvu. Budete-li dědictví odmítat, pak za dluhy otce neodpovídáte.

   Smazat
 43. Dobrý den, v březnu zemřel můj otec, já jsem zaplatila pohřeb, majetek neměl, tudíž notář vše uzavřel tím, že já jsem z kola ven, a řízení je uzavřené.
  Ale na maminku padají všechny jeho dluhy. Je nějaká šance se dědictví zříct? Předem děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za dluhy vzniklé za trvání manželství odpovídají oba manželé. Odpovědnost manželky za dluhy tedy nezanikne smrtí manžela. Odmítnutí dědictví manželkou tento problém bohužel nevyřeší. Navíc není ani důvod dědictví odmítat protože dědické řízení bylo jak píšete zastaveno.

   Smazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.