7. 2. 2013

Prodej zděděné nemovitosti - daně

Při prodeji zděděné nemovitosti se nevyhnete dani z nabytí nemovitých věcí a může se vás týkat i povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona o daních z příjmů a to i v případě, kdy jste prodali nemovitost za cenu rovnou nebo nižší než je cena uvedená v dědickém usnesení.


Daň z nabytí nemovitých věcí.


     V případě prodeje zděděné nemovitosti je prodávající poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Základem daně z nabytí nemovitých věcí je kupní cena nebo cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu. Použije se ta, která je vyšší. Kupující je u daně z nabytí nemovitých věcí ručitelem.  V kupní smlouvě si můžete ujednat, že plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí se přiznává a hradí tomu finančnímu úřadu, pod který spadá katastrální území, na kterém se převáděná nemovitost nachází.

Daň z příjmů fyzických osob, osvobození od daně.


     Pravidla pro zdaňování příjmů z prodeje zděděné nemovitosti jsou uvedena v § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Zde je uvedeno, že od daňové povinnosti jsou osvobozeny příjmy z prodeje nemovitostí, pokud doba mezi jejich nabytím a prodejem je delší než pět let. Při prodeji nemovitostí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), se doba pěti let zkracuje o dobu, po kterou zůstavitel či zůstavitelé nemovitost prokazatelně vlastnili.  Přímými příbuznými jsou např. rodiče a děti, prarodiče a vnuci,  apod. Prodáme-li zděděnou nemovitost, která nesplňuje podmínky pro osvobození od daně z příjmů, vzniká nám tzv. ostatní příjem. Základem daně zde bude příjem dosažený prodejem nemovitosti snížený o její cenu stanovenou podle oceňovací vyhlášky ve znění platném ke dni nabytí, dále daň z nabytí nemovitých věcí a různé poplatky spojené s jejím prodejem (odměna realitní kanceláři apod.).

Zákon o dani z příjmů upravuje daňovou povinnost kato:
(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.

Byt a rodinný dům.


     Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu (i souvisejícího pozemku), pokud jste v něm bydleli nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem, jsou osvobozeny podle § 4 odst.1 písm. a) zákona o daních z příjmů.

     Obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu či bytu v případě, že v něm měl prodávající bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a pokud použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby podle § 4 odst.1 písm.u) zákona o daních z příjmů.

Postupně nabyté podíly a prodej.


     Může se stát, že zdědíte podíl na nemovitosti, zbývající podíl koupíte od spolumajitele a pak nemovitost prodáte. V takovém případě platí, že daňi z příjmů podléhá jen ta část nemovitosti, která nesplňuje časový test.

Jak vyplnit daňové přiznání.


     Příjem z prodeje nemovitosti patří do § 10 zákona. Příjmem rozumíme nikoliv výnos ( rozdíl mezi prodejní a nabývací cenou ) - příjmem je cena, za kterou jsme nemovitost prodali. Prodej zděděné nemovitosti  zakládá povinnost podat daňové přiznání i v případě, kdy je výnos záporný, t.j. prodal jsem za méně než jsem zakoupil a nebo prodejní cena je menší než hodnota zděděné nemovitosti. Současná praxe je ale taková, že finanční úřad by udělil sankci za nepodání "nulového" daňového přiznání až poté, kdy by poplatník na výzvu k podání daňového přiznání nereagoval. Do výdajů lze zařadit mimo ceny nemovitosti, za kterou jsme ji nabyli (nebo dle znaleckého posudku při nabytí daru nebo dědického usnesení při nabytí dědictvím) i náklady spojené s prodejem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí. Pokud se na poplatníka vztahuje osvobození od daně, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob z důvodu prodeje nemovitosti  nepodává.
Kupní smlouvu a dědické usnesení k daňovému přiznání nepřikládáme, stačí doma uschovat pro případ, kdy vás finanční úřad vyzve k doložení skutečností uvedených v daňovém přiznání.

Kolik stojí převod nemovitosti u notáře. 


Asi nikdo nepochybuje o tom, že převod nemovitosti je nejlepší řešit u notáře. Většina lidí ovšem považuje notářské služby za drahé a aniž by si tuto skutečnost ověřili, svěří právní záležitosti a úschovu kupní ceny advokátovi, případně realitní kanceláři (to je nejméně bezpečná varianta).  Abyste se správně rozhodli, přečtěte si náš samostatný článek na toto téma:

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

99 komentářů:

 1. Dobrý den, zdědila jsem 1/3 rodinného domu po otci a hned jsem ho prodala sestře. Musím podávat daňové přiznání z příjmů FO i když bych měla být osvobozena od daně z příjmu FO? Nebo osvobozena nejsem? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 2. Daň je osvobozena, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let. Doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Pokud otec vlastnil rodinný dům déle než 5 let, pak prodej zděděného podílu na domě je osvobozen od daně z příjmů. Musíte se ale se sestrou dohodnout, kdo zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí (činí 4% a není-li dohodnuto jinak, platí prodávající).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za odpověď, tedy chápu dobře, že daňové přiznání podávat nemusím?

   Vymazat
  2. Je-li daň osvobozena, daňové přiznání se nepodává. Pokud není osvobození daně, musí se podat daňové přiznání i když vyjde nulová částka.

   Vymazat
 3. Dobrý den, prodávám členská práva k bytu, který jsem měla v užívání od roku 1991. Letos se měnil zákoník, platí stále 15% zdanění příjmu?

  OdpovědětVymazat
 4. Dobrý den. Nezabýváme se přímo daňovým poradenstvím. K Vaší otázce jsme dohledali stanovisko daňového poradce Barbory Křížové na portálu penize.cz: Od 1. 1. 2014 právní úprava obchodní korporace zahrnuje i právní úpravu transformovaného družstva. Z toho důvodu se, ze stávajícího textu § 4 odst. 1 písm. r) zákona o daních z příjmů, tento termín vypouští. Nadále ale platí 5 letý časový test mezi prodejem a nabytím příslušného členského podílu, po splnění kterého je příjem z prodeje od daně z příjmů osvobozen.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den,
  nevíme si rady s daněmi. Chtěli bychom se zeptat:
  Jsem vlastníkem 3/4 rodinného domu. Celý dům se prodává za 3 300 000,- Jaké jsou poplatky z prodeje při této ceně? (daně,...).
  Polovičním vlastníkem této nemovitosti jsem byl déle jak 5 let, a 1/4 jsem získal v roce 2014 v rámci dědictví. Zbylou čtvrtinu, sdědil můj bratr. V nemovitosti jsem v posledních 5 letech nebydlel, bydlela zde maminka. Polovina celé nemovitosti byla pronajímána ke komerčním účelům. Budu tedy osvobozen od daně, popřípadě určité části? Kolik by tyto daně byli procentuálně a celkový odvod při této prodejní ceně?
  Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 6. Prodeje nemovitosti se bude týkat daň z nabytí nemovitých věcí, ledaže byste si v kupní smlouvě ujednali, že poplatníkem této daně bude kupující. Sazba je 4 %. U daně z příjmů budete zřejmě oba osvobozeni, protože u zděděného podílu na nemovitosti se do časového testu 5 let započte i doba, po kterou vlastnila nemovitost zemřelá matka.

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den, zemřela nám maminka a my tři sourozenci jsme se stali ze závěti dědici, každý rovným podílem družstevního bytu, postaveného svépomocí.Se sourozenci jsme se dohodli, že byt prodáme. Prosím Vás o radu, jak nyní postupovat. Bude nutné platit daň, katastr nemovitostí, ocenění znalcem....?? Moc Vám děkuji za odpověď. Alena.

  OdpovědětVymazat
 8. Budete převádět členská práva k družstevnímu bytu, takže zápis do katastru se toho netýká. V daňovém přiznání k dani z příjmu dle §10 uvedete jako příjem prodejní cenu a jako výdaj cenu z dědického usnesení (není-li uvedena, budete si muset obstarat znalecký posudek ke zjištění ceny obvyklé ke dni úmrtí zůstavitele). Do výdajů patří i náklady spojené s prodejem - např. provize RK. Každý z dědiců podá přiznání samostatně a vypočte příslušný díl příjmů a výdajů.

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý den, zdědil jsem před 4 měsíci byt po strýci, strýc závěť nezanechal, jsem synovec - dědic v třetí řadě, jediný žijící příbuzný, strýc neměl manželku ani děti, měl jednu sestru (moji matku), která již také nežije. Byt by si chtěl koupit soused pro své děti. Budu platit daň z příjmu FO ve výši 15%, protože jsem vlastníkem bytu teprve 4 měsíce, nebo se započte doba 10 let, po kterou byt vlastnil strýc a tím pádem daň z příjmu FO platit nebudu? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 10. Podle § 4 odst (1) písm. b) zákona o daních z příjmů by se započetla doba, po kterou strýc nemovitost vlastnil, kdyby po něm dědil příbuzný v řadě přímé. Vás se to netýká. Budete muset podat daňové přiznání. Do příjmů dle § 10 uvedete prodejní cenu, do výdajů uplatníte zjištěnou cenu ke dni úmrtí strýce, případně i zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí, odměnu realitní kanceláři, případně další náklady spojené s prodejem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozumím-li dobře, daň z příjmů se počítá pouze z rozdílu mezi prodejní cenou a zjištěnou cenou ke dni úmrtí strýce? Konkrétně: prodejní cena bude 650.000 Kč, zjištěná cena ke dni úmrtí strýce a další náklady jsou 600.000 Kč, tak tam rozdíl je roven 50.000, zaplatím tedy 15% daň z 50.000 Kč? Děkuji za odpověď.

   Vymazat
  2. Je to tak kdyz odhad byl na milion. prodam za milion neplatim 15 % dan .???.diky moc.

   Vymazat
  3. Pokud jste zdědila nemovitost a poté ji prodáváte, daň z příjmu může být v některých případech osvobozena. Pokud osvobozeno není, pak příjmem podle §10 ZODP je prodejní cena a výdajem je zjištěná cena ke dni nabytí. Jsou-li tyto hodnoty stejné, vyjde Vám nulová daňová povinnost.

   Vymazat
  4. Vážená paní doktorko, ohledně prodeje nemovitosti nabyté dědictvím, nesplňující lhůty pro osvobození od daně z příjmu, mohu vědět na základě jakého ustanovení je za výdaj považována cena ke dni nabytí? Velice děkuji.

   Vymazat
  5. § 10, odst. (5) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

   Vymazat
  6. Velice děkuji. Měla jsem za to, že § 10 odst. 5 odkazuje na § 10 odst. 1 písm. b) a že tam jsou jen menšinový akcionáři. Ale po Vaší odpovědi čtu pozorněji předpis a vidím, že do 1/b jsou zařazeny i "příjmy z prodeje věci". To člověk kouká, jak systematicky jsou zákony psané. Moc Vám děkuji za kvalifikovanou a urychlenou odpověď.

   Vymazat
 11. Odpověděl jste si sám a správně. Pro úplnost je třeba dodat, že daňové přiznání musíte podat i kdyby Vám vyšla nulová nebo záporná částka.

  OdpovědětVymazat
 12. Dobry den. Rad bch se zeptal, kdo bude platit dan z nabyti nemovite veci. Se sestrou jsme po otci zdedili dum, ktery prodavame. Nasli jsme kupce, ktery pres RK podepsal predbeznou kupni smlouvu. Kupujici vsak ziska dum az po novem roce , kdy mu bude schvalena hypotecni pujcka. Od noveho roku (2016) vsak plati ,ze dan plati kupujici. Jsem tak v nejasne situaci, a jak se zda FU je jedno kdo to zaplati, hlavne ze to zaplati. Jak je to tedy?

  OdpovědětVymazat
 13. Vláda schválila změnu u daně z nabytí nemovitých věcí, která míří do poslanecké sněmovny. Předpoklad je, že změna začne platit až od 1.4.2016. Aktuálně platná právní úprava ukládá povinnost k této dani prodávajícímu, ale je možné si v kupní smlouvě sjednat, že poplatníkem této daně bude kupující. Můžete se tedy již nyní dohodnout s kupujícím na tom, že snížíte kupní cenu o 4% a poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující. Ve výsledku na tom budete jako prodávající stejně a kupující dokonce něco málo ušetří - odvedete státu méně. Přitom budete v klidu - novela Vás nemůže zaskočit.

  OdpovědětVymazat
 14. Dobrý den,chtěl jsem se vás zeptat,vlastním chalupu cca 3 roky trvalí bydliště tam hlášený nemám chalupa je na hypotéku, a rozhod jsem se jí prodat bude se mě také týkat dan z příjmu,a pokud ano neexistuje nějaká obklika abych tuto dan nemusel platit a zároven čekat zbylé dva roky .předem děkuji za odpověd

  OdpovědětVymazat
 15. Přiznání k dani z příjmů dle § 10 ZODP podat musíte, ale do výdajů napíšete pořizovací cenu chaty, zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí, náklady na vylepšení chaty a také případné náklady spojené s prodejem. Takže Vám třeba vyjde nulová povinnost k úhradě této daně.

  OdpovědětVymazat
 16. Dobrý den, při dědickém řízení po smrti mé matky se přišlo na pozemek, který měla zdědit po vzdálenějším příbuzném. Dědické řízení proto trvalo přes 10 let, po vyřízení se pozemek prodal. Je možné započítat do doby vlatnění i dobu dědického řízení? Co se považuje u dědění za okamžik nabytí? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 17. Při nabytí nemovitosti děděním se majetek nabývá vždy zpětně k datu úmrtí zůstavitele.

  OdpovědětVymazat
 18. Dobrý den, po prodeji celé chaty (3/4 získáné dědictvím, 1/4 koupí) předpokládám nutnost podání daňového přiznání k prodeji 1/4 chaty (vlastnil jsem ji pouze 3 roky). Kupní smlouva uzavřena v roce 2015, zápis do katastru 2016, prosím o info, za který rok daňové přiznání na prodej 1/4 podat (u zbývajících 3/4 získaných dědictvím předpokládám daňové osvobození). Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 19. Změna vlastnictví v katastru nemovitostí proběhne zpětně ke dni podání návrhu na vklad. Toto datum je tedy i rozhodující z pohledu přiznání k dani z příjmů a k dani z nabytí nemovitých věcí.

  OdpovědětVymazat
 20. Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Vzhledem k tíživé situaci jsem byl nucen prodat rozestavěný RD (neměl jsem zde trvalé bydliště) a uspokojit pohledávku v podobě zpoplatněné hypotéky. RD jsem prodal za méně nežli byla výše hypotéky. Je možné se v tomto případě nějak vyvázat z placení daně, například, že bych tyto prostředky vynaložil na nové bydlení (v tomto případě levnější). Popřípadě existuje nějaký jiný způsob. Předem děkuji za informaci.

  OdpovědětVymazat
 21. Osvobozen od daně z příjmů je příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. U Vás patrně není splněna žádná z uvedených podmínek. Do příjmů dle §10 ZODP uvedete prodejní cenu a do nákladů uvedete sumu Vašich nákladů spojených s vytvořením nedokončené stavby a zahrnete rovněž náklady spojené s jejím prodejem. Je-li celková Výše nákladů vyšší než příjem z prodeje, pak sice musíte daňové přiznání podat, ale nic platit nebudete. Do nákladů na pořízení stavby nelze zahrnout - nacenit vlastní práci.

  OdpovědětVymazat
 22. Dobrý den
  Mám dotaz. Zemřel mi otec,ale jsme dva dědici. Bratr chce abych prodala nemovitost ve které jsem s otcem deset let bydlela. Vzhledem ke špatnému stavu je velmi nízká cena a obávám se že se nemovitost nebude moct prodat ani za odhadní cenu. Ráda bych věděla, z jaké částky mu budu muset vyplatit dědictví pokud bude prodejní cena nižší nežli odhadní?
  Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 23. Máte dvě možnosti - buď se s bratrem dohodnete a uzavřete před notářem dohodu dědiců, podle které zdědí nemovitost jen jeden z dědiců a druhému vyplatí finanční kompenzaci, jejíž výše musí být v dohodě dědiců konkretizována včetně termínu úhrady. Nedojde-li k dohodě, pak zdědíte každý podíl 1/2 nemovitosti. Jako spoluvlastníci můžete nemovitost společně prodat. Když se ani poté nedomluvíte, může se kterýkoliv z Vás obrátit na soud, aby soud spoluvlastnictví zrušil.

  OdpovědětVymazat
 24. Dobrý den, dostala jsem před rokem darem nemovitost, teď se mi naskytla možnost ji prodat. Zaplatím 4% daň coby prodávající, novela podepsaná prezidentem bude mít účinnost počítám od listopadu, kdy by daň platil kupující - je to tak? Co se týče daňě z příjmů - nevím, zda do roka budu schopna pořídit jinou nemovitost, ale když příjem je prodejní cena nemovitosti, výdaj by mohla být cena vycházející ze znaleckého posudku v době darování, který však nemám. Lze jej vystavit zpětně k datu darování? A kdo jej může vystavit, třeba i real. kancelář? Děkuji za info a přeji hezký den.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte správné informace, toliko je třeba upřesnit, že znalecký posudek je možno vyhotovit zpětně ke dni darování, ale od toho se nazývá "znalecký", že jej vyhotovuje znalec (nikoliv realitní kancelář).

   Vymazat
 25. Dobrý den, rozchazíme se s přítelem a máme spolu dům, který vlastníme každý z 1/2. Na dům je hypotéka, která je v současné době na mě, ale bude převedena na něj. Dohodli jsme se, že on si dům nechá a mě vyplatí předem domluvenou částku.
  Ale oficiálně mu svoji polovinu musím prodat nebo darovat a zaplatit daň. Je nějaká možnost jak se tomu vyhnout? Např. když v domě bydlím déle než 2 roky......Pokud ne, jak se daň vypočítá? Prodejní cena je výrazně nižší než odhad domu, bude se tedy asi brát cena výšší tedy odhadní a bude se daň počítat jen z poloviny ceny, když prodávám polovinu domu?
  Předem děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud by šlo o úplatný převod podílu 1/2 nemovitosti, pak se toho týká daň z nabytí nemovitých věcí a žádné osvobození této daně neexistuje. Vychází se z hodnoty podílu 1/2 v ceně obvyklé. Prodeje se týká i daň z příjmů, přičemž platí osvobození, pokud jste v domě měli bydliště déle než dva roky před prodejem. V případě darování byste žádné daně neplatili, pokud jste alespoň rok před darováním vedli s přítelem společnou domácnost. Je třeba prostudovat úvěrovou a zástavní smlouvu - zřejmě budete potřebovat souhlas banky.

   Vymazat
 26. dobrý den chtěla bych se zeptat zda při prodeji zděděné nemovitosti lze použít 2letá lhůta vztahující se na bydliště v nemovitosti. Přechází tato lhůta ze zůstavitele na dědice?

  OdpovědětVymazat
 27. V časovém testu 5 let se započte i doba, po kterou nemovitou věc vlastnil zůstavitel. Na osvobození z titulu bydliště zákon říká: "pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem". Jak dlouho tam bydlel zůstavitel nemá v tomto případě na osvobození daně žádný vliv.

  OdpovědětVymazat
 28. Dobrý den,
  v dědickém řízení jsem nabyl nemovitost. Poslední vůlí zůstavitele bylo nemovitost prodat a peníze rovným dílem rozdělit mezi dědice. Prodej se podařilo zrealizovat nyní (po roce od nabytí majetku). Je příjem z prodeje této nemovitosti osvobozeným příjmem pro účely daně z příjmů? Předem děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do časového testu 5 let pro osvobození od daně z příjmů se započte i doba, po kterou nemovitost vlastnil zůstavitel. Není-li podmínka pro osvobození daně splněna, pak příjem osvobozen od daně z příjmů nebude. Protože ale do výdajů podle § 10 ZODP si dáte hodnotu nemovitosti ke dni úmrtí zůstavitele, budete platit daň jen z toho, co jste prodejem obdržel navíc oproti hodnotě zděděné nemovitosti.

   Vymazat
 29. Dobrý den, v roce 2015 jsme společně s manželem zdědili zahradu. Bylo to dědictví ze závěti a odkázal nám ji přítel manželovi matky. V roce 2016 jsme zahradu prodali za cenu 900 000,-Kč ,ale odhadní cena byla 800 000,-Kč. Budeme muset podávat daňové přiznání z příjmů a kolik bude případná výše daně? Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prodej zahrady nebude osvobozen od daně z příjmů. Do příjmů dle § 10 uvedete prodejní cenu a do výdajů si dáte cenu uvedenou v dědickém usnesení. Do výdajů můžete uplatnit též zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí a rovněž tak náklady spojené s prodejem zahrady. Sazba daně je 15%.

   Vymazat
  2. Ještě bych měla dotaz, daňové přiznání musíme podávat oba a nebo stačí jeden z nás? děkuji

   Vymazat
  3. Příjem z prodeje nemovitosti zahrnuté do SJM zdaňuje jen jeden z manželů.

   Vymazat
 30. Dobry den, dostal jsem nemovitost darem. Nemel jsem tam trvale bydliste a dum jsme po 3 letech prodali. Pul roku na to jsme koupili novy dum, do ktereho jsme penize investovaly. Je mozne nejakym zpusobem osvobozeni od dane? Dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podmínky pro osvobození od daně z příjmů nesplňujete. Musíte podat daňové přiznání, kde příjmem bude kupní cena prodávané nemovitosti a výdajem cena zjištěná znaleckým posudkem ke dni darování.

   Vymazat
 31. Dobrý den, na základě pravomocného rozhodnutí soudu (soudního komisaře)jsem zdědil nemovitost, dědické řízení trvalo 6 let. Vlastnické právo ke zděděnému majetku (na základě tohoto rozhodnutí) nabývám zpětně k datu úmrtí zůstavitele. Vlastnil jsem tedy pro daňové účely, nemovitost ke dni úmrtí zůstavitele a tedy již déle než 5 let a mohu jí tedy dnes prodat za jakoukoliv cenu a jsem od daně z příjmu osvobozen ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete odstranit otazník, odpověděl jste si správně.

   Vymazat
 32. Dobrý den, prodala jsem synovi být získaný dědickým řízením po mé mamince, která v bytě bydlela 50 let. Týká se mě osvobození od daně z příjmu za prodej a nemusím ani podávat daňové přiznání?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do časového testu je započítána i doba, po kterou nemovitou věc vlastnila Vaše maminka. Při osvobození od daně z příjmů se daňové přiznání nepodává.

   Vymazat
 33. Dobrý den. Koupili jsme s manzelem pred dvema mesíci stavební parcelu a ted ji chceme darovat dceri. Lze ji darovat hned, bez jakékoli lhúty, aniz by se platila dan? Nebo musíme mít pozemek nejakou dobu ve vlastnictví? Predem Vám dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darování příbuznému v řadě přímé (dceři) se žádná daň netýká. Pokud se obrátíte na notáře, je u darovací smlouvy odměna notáře za sepis notářského zápisu krácena na polovinu.

   Vymazat
  2. Dekuji za opravdu bleskovou odpoved, jen bych jeste ráda vedela zda musíme pozemek nejakou dobu vlastnit nez ho darujeme, nebo muzeme v tomto prípade bez daní darovat okiamzite. Myslím, ze se tomu správne ríka casový test. Dekuji.

   Vymazat
  3. Časový test se týká jen daňové povinnosti. Jestliže žádná daňová povinnost není, tak není ani důvod se zabývat tím, jak dlouho nemovité věci vlastníte před jejich darováním dceři. Jedinou podmínkou je, abyste byli jako vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí.

   Vymazat
  4. Mnohokrát dekuji a preji krásný den.

   Vymazat
 34. Dobrý den, mám otázku tákající se prodeje dedického podílu. Zdedila jsem 1/8 domu. 7/8 vlastní bratranec a nyní chce moji cást odkoupit. I pres dobré rodinné vztahy trvá na sepsání smlouvy u notáre. Kdo je povinnen tyto notárské poplatky uhradit? Dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměnu notáře platí ten, kdo si notářský úkon objednal. Obvykle se sepíše kupní smlouva notářským zápisem a kupní cena se přijme do notářské úschovy. Protože tento postup chrání jak kupujícího, tak i prodávajícího, bylo by férové, kdyby se smluvní strany na nákladech podělily rovným dílem.

   Vymazat
 35. Dobrý den,
  manželův otec zdědil byt po své sestře (byt odhadnut na 1.500.000). Chtěl by ho nyní (do 1 měsíce od ukončení dědického řízení) darovat manželovi. Týká se některého z nich některá z daní? děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S děděním majetku žádná daň spojena není, jen odměna notáři za projednání pozůstalosti. Darování příbuznému v řadě přímé je od daně z příjmů osvobozeno a darování nemovitosti se netýká daň z nabytí nemovitých věcí. Zaplatíte tedy jen správní poplatek 1.000 Kč spojený se zápisem do katastru nemovitostí. Změna vlastníka má dále vliv na placení daně z nemovitostí.

   Vymazat
  2. Moc děkuji. Tchán tedy nemusí platit ani daň z příjmu (kvůli nepřímé linii), jelikož byt daruje synovi.

   Vymazat
  3. Tchán dědil po své sestře a jak již bylo uvedeno, dědění se netýká žádná daň, neboť dědická daň byla zrušena a nabytí majetku děděním není příjmem ve smyslu zákona o dani z příjmů.

   Vymazat
 36. Dobrý den,
  přítelkyni zemřela máma, nezanechala závěť. Bydlela více jak 20 let v družstevním bytě, kde je již spalcená také anuita, tudíž by se mohl byt převést od osobního vlastnictví. V přímé linii tedy zůstali dvě dcery, které by měli byt dědit. Jedna z dcer se bude bytu vzdávat ve prospěch druhé. Po dědickém řízení bude chtít byt co nejdříve prodat, aby se nemusel platit nájem a poplatky, když tam nikdo nežije. Jak je to tedy v tomto případě s platbou daně? Je zde nějaké osvobození?
  Děkuji Vám za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Osvobození od daně z příjmů zde bohužel není. Aby se platila co nejmenší či nulová daň, je potřeba v řízení o pozůstalosti nacenit družstevní podíl co nejblíže reálné prodejní ceně. V daňovém přiznání bude v kolonce výdaje u § 10 uveden údaj o nabývací hodnotě z dědického usnesení. Bude-li prodejní cena stejná, bude základ daně 0 Kč.

   Vymazat
 37. Dobrý den, maminka zdědila po bratranci dům v listopadu 2016. V dubnu 2017 dům prodala a v říjnu 2017 si koupila byt. Jaká daňová povinnost z toho pro ni plyne? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prodeje se bude týkat daň z příjmů. Příjmem dle § 10 ZODP bude prodejní cena domu a výdajem bude cena uvedená v dědickém usnesení. Koupě se bude týkat daň z nabytí nemovitých věcí. Kdyby se maminka do zděděného domu nastěhovala - měla tam bydliště a poté ho prodávala, pak by se dalo uplatnit osvobození podle § 4 ZODP, kde se uvádí: osvobozen od daně z příjmů je příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

   Vymazat
  2. Velice děkuji za rychlou odpověď.

   Vymazat
 38. Dobrý den zemřel nám tatínek zůstala po něm dvougaraz chceme ji az proběhne dědické řízení prodat tat ka garáž vlastnil víc jak 20 let jaké daně a kolik budeme platit pokud by se odhad garáže pohyboval v částce 400.000kc dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do časového testu 5 let se započte i doba, po kterou vlastnil nemovitost Váš tatínek. Nebude se Vás tedy týkat daň z příjmů. Nebudete platit ani žádnou jinou daň - plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

   Vymazat
 39. Dobrý den, moc prosím o radu.Před měsícem jsem o nepříbuzné osoby závěťí získal rod.dům.Pokud ho nyní prodám plaťím či neplatím daň z příjmu.Bývalý majitel tu bydlel 40.let.Děkuji

  OdpovědětVymazat
 40. U časového testu se započte doba, po kterou nemovitou věc vlastnil zůstavitel, jen v případě dědění po příbuzném v řadě přímé. Ve Vašem případě si tedy budete muset podat daňové přiznání k dani z příjmů. Příjmem je kupní (prodejní) cena a výdajem je hodnota nemovité věci dle dědického usnesení.

  OdpovědětVymazat
 41. Dobrý den, s přítelem jsme si v roce 2011 koupili byt. Trvalý pobyt jsme tam ani jeden neměl, pouze jsme byli vlastníky každý 1/2 bytu. Nyní chci jeho 1/2 bytu odkoupit, budu muset platit daň? Děkuji za iformace.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při úplatném nabytí nemovité věci je kupující vždy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

   Vymazat
 42. Dobrý den.Zacatkem roku jsme zdědili byt po svém svobodném strýci.Vzhledem k tomu ,že jsme celkem čtyři dědicové tak jsme se rozhodli byt prodat.Chci se optat zda musíme platit daň z příjmů a pokud ano jak ji vypočítat?Odhad bytu je 800000kč. Zájemce nabízí 1000000kč.Cena se vypočítává z prodejní ceny nebo rozdílu cen? A tuto cifru pak bude třeba vydělit počtem dědiců,aby každý přiznal svůj příjem, nebo má přiznání za všechny podat jen jeden dědic?Nevím jak to lépe popsat.Za Vaší odpověď moc děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každý z prodávajících podá daňové přiznání samostatně. Do příjmů podle § 10 uvede 1/4 prodejní ceny a do nákladů uvede 1/4 zjištěné ceny dle dědického usnesení.

   Vymazat
 43. Dobrý den, před třemi lety maminka zdědila po své mamince byt a nyní zemřela. Až proběhne dědické řízení, chtěli bychom byt prodat. Sčítá se časový test zůstavitelů, nebo budeme muset platit daň z příjmu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do časového testu pro osvobození od daně z příjmů se započte doba vlastnictví a to u všech zůstavitelů v řadě přímé.

   Vymazat
 44. Dobrý den, chci se zeptat. Matka se rozvedla a znovu vdala, s manželem který vlastní rd a stodolu se rozhodli mi ten dům a vše ostatní darovat. Ja darovací daň tedy platit nebudu jelikož jsem ve druhé linii ale otázka zní, jsem vdaná a chci aby manžel měl půlku tohoto majetku. Tedy chceme sepsat smlouvu a rozšířit o tyto nemovitosti SJM, jde to udělat aniž by se platila darovací daň?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Smlouva o rozšíření společného jmění manželů o nemovitost nezakládá žádnou daňovou povinnost - zaplatíte jen kolek 1.000 Kč na příslušném pracovišti katastrálního úřadu.

   Vymazat
  2. Děkuji za odpověď, ještě bych se chtěla zeptat, když na tom domě je hypoteka a cheme udělat notarsky zápis o doživotním užívání obou rodičů, musí to schválit banka a ještě k tomu zda jde rovnou rozšířit SJM jako v předchozím dotazu, nebo s tím bude problém? Dekuji snad jsem to napsala srozumitelně.

   Vymazat
  3. Doživotní užívání rodičů si můžete sjednat jen jako osobnostní právo - závazek dětí vůči rodičům. Zapsat toto jako věcné právo - služebnost bytu - do katastru nemovitostí nebude možné s ohledem na podmínky zástavní smlouvy uzavřené s bankou. Rozšíření SJM manželskou smlouvou ovšem banka bránit nemůže, protože v tomto případě jde o změnu manželského majetkového režimu, nikoliv o nakládání s nemovitým majetkem.

   Vymazat
  4. Děkuji, moc jste mi pomohla.

   Vymazat
 45. Dobry den ,zdedila jsem po otci polovinu domu, druhou vlastni cizi Pani ,pani chce polovinu odkoupit ,musim platit nejakou dan?( krome twe co jsem zaplatila u notarky dekuji janaJana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud otec vlastnil nemovitost alespoň 5 let před smrtí, pak se Vás vůbec žádná daň při prodeji zděděného podílu na nemovitosti netýká. Kdyby tento časový test splněn nebyl, pak byste platila daň z příjmů z rozdílu kupní ceny podílu a ceny podílu uvedené v dědickém usnesení (t.j. kdybyste prodávala dráž než bylo oceněno v dědickém řízení).

   Vymazat
 46. Dobrý den. Po úmrtí maminky jsme se sestrou zdědily její 1/4 domu. Zbylé 3/4 jsme vlastnily již 20let od smrti otce.
  Dům chceme prodat Předpokládám, že prodej je osvobozený od daně, jsme přímí dědicové.
  Na nemovitost necháváme udělat odhad ceny. Zajímalo by mne, prodáme-li dům za cenu vyšší než odhadní, zda rozdíl prodejní a odhadní ceny podléhá dani, případně jak je vysoká v procentech. Děkuji za odpověď. Zdena Ptáková

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Splnění časového testu 5 let od nabytí (kam se počítá i doba, kdy nemovitou věc vlastnila maminka) znamená, že se Vás daň z příjmu vůbec netýká - příjem je od daně osvobozen.

   Vymazat
 47. Dobry den , v roce 2019 jsem zdedila dum po Otci ,nyni ho prodavam , otec v nem 30 let zil , musim platit nejakou dan ? a pokud prodejni cena bude vyssi nez odhadni musim platit neco? dekui Jana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Daň z příjmu se Vás týkat nebude - je osvobozena. Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

   Vymazat
 48. Dobry den,zdedila jsem v r. 2019 domek po tatinkovi,odhad byl 800tis.Kc,dum jsem rekonstruovala,aktualni odhad 1mio=prodejni cena. Budu platit dan FU z nabyti nemovitosti, nebo dan z prijmu (rozdilu puvodniho odhadu a aktualniho,tj.z 200tis.Kc) ci jinou dan?Diky Ina

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro osvobození od daně z příjmů se uplatní časový test 5 let mezi nabytím a prodejem nemovitosti, přičemž se započte i doba, po kterou nemovitost vlastnil tatínek. Daň z nabytí nemovitých věcí se Vás netýká.

   Vymazat
 49. Dobrý den.
  Chci se zeptat,jak je to zdání z příjmu a daňovém přiznání při prodeji rodinné domu který jsem zdědil po mámě před třinácti lety.a teď ho chci prodat.
  Děkuji za informace.
  S pozdravem Petr.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve Vašem případě bude splněn časový test pro osvobození od daně z příjmů.

   Vymazat
 50. Dobrý den,moje matka před dvěma lety zprivatizovala byt od města a město si do smlouvy zaneslo předkupní právo po dobu pěti let.Takže toto právo města bude ještě trvat tři roky.Moje matka se rozhodla sepsat závět a byt odkázat na mojí vyženěnou plnoletou dceru s čím já plně souhlasím ale nevíme jestli je možné aby to vyženěná dcera v případě náhlého umrtí mé matky mohla zdědit když je tam to předkupní právo města.Ve smlouvě stojí:Předkupní právo se sjednává jako právo věcné a působí i vůči právním nástupcům nabyvatele.Nevíme tedy jestli se jedná pouze o to že by na mojí vyženěnou dceru v případě náhlé smrti mé matky přešlo pouze předkupní právo a mohla by tedy byt ze závěti v klidu zdědit.Já osobně to pochopil tak že by na vyženěnou dceru přešlo z bytem i již zmíněné předkupní právo města a moje vyženěná dcera je tedy právním nabyvatelem v případě smrti mé matky když bude v závěti na ní byt napsán.Ale nejsem si tím zcela jistý když není vyženěná dcera pokrevní vnučkou mojí matky.Matka je bohužel vážně nemocná.Mockrát děkuji za odpověd a radu.S pozdravem Jaroslav Dvořák.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Předkupní právo se uplatní při úplatném nabytí nemovitosti. Dědění takovým případem není. Nicméně dědic jako nový vlastník nemovitosti bude jako právní nástupce vázán smluvním ujednáním, které zakotvilo předkupní právo města.

   Vymazat
 51. Dobrý den.
  Zdědil jsem nedávno část rodinného domu po rodičích,kteří v něm bydleli 40 let.Chci se zeptat ,když daruji podíl svým dvěma dětem,jestli budou něco platit a jestli můžou hned podíl prodat,nebo musí čekat těch 5 let?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darování potomkovi je osvobozeno od daně z příjmů. Pokud někdo prodává darovaný podíl na nemovité věci a nesplňuje podmínky pro osvobození od daně z příjmů, pak v daňovém přiznání uvede jako příjem obdržené peníze - kupní cenu a do výdajů uvede hodnotu podílu ke dni jeho darování dle znaleckého posudku, případně může do výdajů uvést též náklady spojené s prodejem. Časový test 5 let byl zvýšen na 10 let. Zákon o daních z příjmů nově definuje osvobození od daně takto:
   § 4

   Osvobození od daně
   (1) Od daně se osvobozuje

   a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby; pro osvobození příjmu plynoucího manželům z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů; osvobození se nevztahuje na příjem z

   1. prodeje těchto nemovitých věcí, pokud jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku,

   2. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem,

   3. budoucího prodeje těchto nemovitých věcí uskutečněného v době do 2 let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 2 letech od tohoto nabytí nebo po 2 letech od tohoto vyřazení z obchodního majetku,

   b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let; příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby;

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.