12. 11. 2013

Dědické řízení - otázky a odpovědi


Dědické řízení - otázky a odpovědi notáře. Jak sepsat závěť, jak se dědí ze zákona a ze závěti, zastavení dědického řízení, zdědění podílu na nemovitosti, dodatečné projednání dědictví.


Otázky a odpovědi jsou řazeny tématicky. Kliknutím na Vámi vybrané téma přejdete na příslušnou pasáž otázek:


Závěť a vydědění 

 

Závěť – kolik stojí sepsání závěti u notáře

Chci se vydat s manželem k notáři a sepsat závěť, v případě úmrtí chceme majetek odkázat jeden druhému. Vlastníme pouze malý byt 2+1 a trošku peněz na vkladní knížce, jinak nic nemáme. Byla jsem se už informovat u notáře, ale ten mi řekl, že za jednu sepsanou žádost požaduje 2200,- Kč, takže my bychom zaplatili 4400,- Kč a to se mi zdá nějak mnoho.

Notář je vázán vyhláškou a nemůže si cenu sám určit. Sepsání závěti notářským zápisem stojí 1500,- Kč. Tato závěť se musí zaregistrovat do centrální evidence závětí, kterou vede Notářská komora ČR. Za to je odměna notáři 100,- Kč a odměna komoře 200,- Kč. Takže dohromady už je to 1800,- Kč. Notář je plátce DPH a proto ještě připočte 21 % t.j. 378,- Kč. Když to sečteme, tak je to 2 178,- Kč. Notář cenu zaokrouhlil, ale jinak je to správně. V ceně úkonu je zahrnuta i porada, kdy Vám notář vše vysvětlí a doporučí, jak záležitosti správně ošetřit.

 

Přítelkyně a děti z prvního manželství, vydědění syna

Od roku 1985 jsem šťastně rozveden, z manželství mám dvě dospělé děti se kterými se stýkám. Syna, který je lajdák, kdysi odsouzený za majetkovou trestnou činnost a dceru. Syna bych nejraději vydědil, jak to provést? Syn je svobodný, ale má dvě dospělé děti s různými ženami, se kterými nežije. Přechází na ně v případě vydědění právo neopominutelných dědiců? Žiji s přítelkyní, které bych chtěl odkázat můj majetek (nemovitosti, vybavení domácnosti, auta, bankovní účty, životní pojištění, důchodové připojištění). V případě mého úmrtí, jaký podíl dostane má partnerka? Bude její podíl navýšen o podíl po vyděděném synu?
 
Vydědění upravuje § 1646 občanského zákoníku:
(1) Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
d) vede trvale nezřízený život.
(2) Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.
(3) Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického.
 
Pokud nenapíšete závěť, Vaše přítelkyně by nic nedědila (v první třídě dědiců by dědily jen Vaše děti). Když syna vydědíte a ustanovíte v závěti za své dědice přítelkyni a dceru, tak budou dědit rovným dílem, respektive tak, jak v závěti uvedete. Kdyby se syn v řízení o pozůstalosti žalobou domohl, že důvody vydědění nebyly dány, pak by mohl uplatnit nárok na povinný díl. Ten je u zletilých 1/4 toho, co by dědili dle zákonné dědické posloupnosti. Vyplácí se zpravidla v penězích. Přítelkyně může být ve smlouvě o životním pojištění určena jako obmyšlená osoba. Pak by jí byly vyplaceny peníze přímo (nebyly by součástí řízení o pozůstalosti).
 

Vydědění syna z prvního manželství

Mám syna z prvního manželství. Moje nynější manželka si přeje, abych syna vydědil a tím ho „odstřihnul“ od dědění po mé smrti. Jak mám postupovat?

Důvody vydědění musí být dány a v případě sporu bude nutné důvody vydědění prokázat. Notář v dědickém řízení bude vycházet z existence listiny o vydědění, syn však může tuto listinu napadnout žalobou. Alternativou je buď darovat majetek ještě za života dětem ze současného manželství, případně manželskou smlouvou zúžit majetek tak, že vše bude manželky. To ale není bez rizika – co když se s manželkou rozejdete a zůstanete sám bez majetku ? Praktickým řešením je sepsat závěť ve prospěch manželky. Syn jako nepominutelný dědic (je-li zletilý) by mohl nárokovat povinný díl, který představuje 1/4 toho, co by dědil ze zákona. 

Zajištění práva bydlení družky pro případ smrti

Dobrý den, mám dotaz ohledně zajištění práva obývat můj rodinný dům pro moji družku v období po mojí případné smrti. S družkou mám 1 nezletilé dítě a s bývalou manželkou mám také 1 zletilého potomka. Družka má ještě 2 děti z původních 2 manželství, proto nechci sňatek, aby z jejích dětí nebyly nakonec také dědicové mého domu. Je jasné , že dům by dědily moje 2 děti, ale jak zařídit, aby družka měla právo v domě po mé smrti nadále žít a dožít. Lze to ošetřit závětí ? Věcné břemeno nechci, protože je bez dohody obou stran neodvolatelné - myslím na situaci, kdy bych ho potřeboval zrušit z důvodu nečekaného rozchodu s družkou.


Pokud byste se s družkou oženil, pak Váš dům nabytý před vstupem do manželství nebude součástí SJM. Pokud byste poté zemřel,  dům by dědila manželka a Vaše děti - všichni rovným dílem ( tj. každý by měl podíl 1/3). Kdyby zemřela přítelkyně - manželka, pak by v dědictví byla polovina vašeho společného majetku (t.j. nikoliv dům, který je ve Vašem výlučném vlastnictví) a dědil byste Vy a děti manželky - opět všichni rovným dílem. Pokud byste se rozvedli, Váš dům by nebyl předmětem vypořádání SJM (manželka by mohla uplatnit pouze polovinu nákladů, které byste ze společných prostředků použili na případné opravy domu). Pokud se neoženíte a nesepíšete závěť, Váš majetek zdědí Vaše děti. V závěti můžete stanovit, že přítelkyni odkazujete podíl na domě. Musíte ovšem pamatovat i na podíl Vašich synů, kteří jsou neopomenutelní dědicové. Podle nového občanského zákoníku je i další možnost - v závěti odkážete svůj majetek jen svým synům a zavážete je povinností nechat přítelkyni v domě dožít.   

Žiji s přítelkyní pět let v rodiném domku 3+1 na venkově a chci ji zajistit  (pro případ mé smrti) nebo dát rod. domek každá strana má dvě děti, jak to udělat aby mněla jistotu že po mojí smrti jí nebudou ,moje děti jí dělat přítelkyni ze života peklo jak to v životě chodí ale chci po jejím dožití aby to zůstalo mojím dětem ,  poraďte .

Můžete sepsat závěť, kde přítelkyni ustanovíte předním dědicem rodinného domku a své děti jako svěřenské nástupce. Svěřenské nástupnictví můžete podmínit tím, že Vaše děti neuplatní nárok na povinný díl. Přítelkyně by tedy zdědila Váš dům a po její smrti by majetek zůstal ve Vaší rodině - dům by dědily Vaše děti. Doporučujeme sepsání závěti u notáře.
Další možností by bylo zřídit ve prospěch přítelkyně věcné břemeno - služebnost bytu, aby mohla v domku dožít. Kdyby se vztahy s přítelkyní zhoršily, tak závěť můžete odvolat, ale věcné břemeno nikoliv.

Závěť a neopomenutelní dědicové

Chtěla bych se zeptat. Zda když moje babička v závěti odkáže veškerý svůj majetek své kamarádce a přitom babička má 3 potomky. Bude závět neplatná? A na třetiny se rozdělí sourozenci nebo to bude na čtvrtiny i s její kamaradkou? Je mi jasné, že potomci jsou neopomenutelní, ale zajímámě co s tou osobou, která byla napsaná v závěti. Děkuji

Dovozuji, že potomci jsou zletilí. Závěť bude platná. Každý z potomků může nárokovat povinný díl, který u zletilých představuje 1/4 toho, co by dědili ze zákona.  Pokud babička už nemá manžela, pak každý ze tří zletilých potomků má nárok na 1/12 dědictví a kamarádka dostane zbytek - t.j. 3/4 dědictví.

Jak zakotvit přání kremace

Dobrý den , prosím jak napsat přání , jak se mnou má být po smrti naloženo . Chceme se ženou kremaci bez obřadu a jiných zvyklostí okolo . Jak bych měl napsat přání aby bylo vykonáno podle nás , Je nám sedumdesát a děti o ničem takovém nechtějí mluvit . Jak na to ? Děkuji

Dobrý den. Vaše přání může být součástí závěti, pokud takovou závěť sepíšete vlastní rukou a uschováte doma. Může to být i samostatná listina - na formě nezáleží. Další možností je obrátit se na Spolek přátel žehu - to ale dělají spíše osamělé osoby. Nejlepší způsob je ale o tom hovořit s Vašimi nejbližšími a pokud o tom hovořit nechtějí, tak je alespoň informujte, že jste sepsali své přání o způsobu pohřbu a chcete, aby bylo respektováno. Zavázat dědice můžete i v dědické smlouvě. Taková smlouva s dědici vyžaduje formu notářského zápisu. 

Kdy dědí děti manžela z prvního manželství

Manželka nemá žádné příbuzné. Kdybychom oba zemřeli, je nutné pro to, aby i majetek manželky dědily moje děti z prvního manželství, pořídit závěť? 
Ano. Vaše děti nemají k Vaší manželce žádný vztah předpokládaný třídami dědiců dle NOZ.  Je proto nutné ustanovit je dědici v závěti.

 

Kdy dědí přítelkyně

Mám manželku i přítelkyni a přítelkyni chci odkázat nějaký majetek. Je to možné?
Pokud ji zmíníte v závěti, pak samozřejmě ano. Situaci vám jen "zkomplikují" Vaši potomci jako nepominutelní dědicové - povinný díl u zletilých je 1/4 u nezletilých 3/4 toho, co by dědili ze zákona. Manželka nepatří mezi nepominutelné dědice, ale zůstane jí polovina společného jmění manželů.


Forma závěti

Mohu závěť namluvit na diktafon nebo na video, jak to vídáme ve filmech?
Takovou závěť české právo neuznává. Ta platí jedině tehdy, když je písemná. Je-li vlastnoručně napsaná a podepsaná, nebo je-li napsaná na počítači, vlastnoručně podepsaná a opatřená podpisy dvou svědků. Tito svědci však také musí být současně přítomni tomu, když pořizovatel závěti prohlašuje, že listina obsahuje jeho poslední vůli. 

Vyslovená závěť

Babička prohlásila u vánoční večeře, že dům odkazuje vnučce, ale moje sestra se ozvala, že to odmítá a chce dědit podle zákona. Co má větší váhu?
Ústní projev vůle je neplatný. Ať babička napíše závěť, v níž dům odkáže vnučce. Avšak ani tím nezabrání tomu, aby částečně dědily její děti. Když závěť nenapíše, bude se dědit podle zákona.

Podmínky v závěti

Dětem odkážu majetek, jen když se usmíří. Můžu to takto napsat?
Nový občanský zákoník umožňuje podmínky v závěti. Podmínka by ale měla být jasně formulovaná tak, aby bylo možno vyhodnotit, zda byla splněna. Některé podmínky zákon vylučuje.

Uložení závěti

Můj dlouholetý bezdětný kamarád sepsal závěť, ve které odkázal všechen svůj majetek mně. Nechal ji doma, po jeho smrti se nenašla, jeho žena ji určitě "ztopila". Jak se mohu bránit?
To je bohužel častý případ, kterému lze snadno předejít úschovou závěti u notáře. Uložená závěť je v centrální evidenci pořízení pro případ smrti, kterou vede notářská komora. Je jedno, u kterého notáře závěť uložíte. Pokud kamarád neuložil závěť u notáře a doma se závěť nenašla, jako by neexistovala.

Nezletilý dědic

Jsem rozvedená a mám nezletilého syna. Musím se smířit s faktem, že v případě mého náhlého úmrtí by s mým majetkem zacházel bývalý muž jako zákonný zástupce mého syna, jediného dědice? S manželem spolu nevycházíme.
Dokud nebude synovi osmnáct let, bude opravdu majetek spravovat váš bývalý manžel, proti tomu není odvolání. Pokud by chtěl pozůstalost využít nad rámec běžného hospodaření, třeba na koupi bytu, bude však potřebovat souhlas soudu.

Dvě závěti se vzájemně vylučují

Jak to bude se dvěma závěťmi, které byly sepsány a podepsány zůstavitelem téhož dne? Není možné zjistit, která byla v jakou hodinu přesně napsaná a obsahově se vylučují. Co se bude dít?
Je to velmi nestandardní situace. Není dobré sepisovat závěť pod návalem emocí, v jednu chvíli stanovit určité znění a po hodině je úplně obrátit. Dokážu si představit, že by soud prohlásil obě závěti za neplatné.

Více závětí

Našli jsme po dědovi čtyři závěti, každá je napsaná v jiném roce. Která z nich platí?
Pokud závěti vedle sebe takzvaně obstojí, vzájemně si neodporují, budou platit všechny čtyři. Jestliže jedna závěť popírá druhou, platí ta, která byla řádně sepsaná k nejpozdějšímu datu.

Nepominutelní dědicové

Vlastním rodinný domek. Mám jedinou dceru a dospělého vnuka a vnučku. Chtěl bych domek po smrti rozdělit tak, aby dcera a vnučka dostaly každá jednu jeho polovinu. Nebude vadit, když vnukovi neodkážu nic?
Nebude. První v řadě dědí vaše dcera, automaticky jí připadne polovina vašeho majetku. Druhou půlku můžete v závěti odkázat, komu chcete.

Vyloučení dětí z dědictví

Chci odkázat majetek vnukovi a vnučce, žijící dvě děti se se mnou totiž léta nestýkají.
Děti jsou nepominutelní dědici. Vynechat úplně je nemůžete. Jako dospělé mohou každé nárokovat povinný díl ve výši 1/4 toho, co by dědily ze zákona. Jiná situace by nastala, kdybyste vedle závěti ještě sepsal listinu o vydědění dětí. Pokud by naplňovala všechny zákonné důvody, mohl byste své potomky z dědictví vyloučit.

Vydědění – nejsem biologickým otcem

Jaké mám možnosti vydědit dítě, jehož nejsem biologickým otcem, ale bohužel jsem to zjistil až při jeho 15. narozeninách a jsem zapsán jako otec v rodném listu?
Pokud jste zapsaný v rodném listě dítěte, pak jste jeho otcem "de iure" čili podle práva. Pak vám nezbývá než syna vydědit standardní cestou. 

Druh a manžel současně – závěť ve prospěch druha

Chtěla bych sepsat závěť, ve které odkážu svůj majetek druhovi, se kterým žiji ve společné domácnosti a který se o mne stará. Jaký má nárok manžel, se kterým nežiji a který úmyslně prodlužuje ukončení manželství v očekávání, že dřív umřu.
Manžel není nepominutelným dědicem. Napište závěť a v ní všechno odkažte svému druhovi. Po vaší smrti vše zdědí on.

Jak vyloučit z dědictví děti manžela

Zemřel mi manžel, nechci, aby jeho jmění připadlo jeho dětem z prvního manželství, které se s námi nestýkaly.
Děti nemůžete z dědictví vyloučit. Takové situaci by se však dalo předejít tak, že by manžel, ještě za svého života postupně převedl svůj majetek na vás, nebo své potomky z prvního manželství vydědil. Částečně se to mohlo ošetřit i pomocí závěti, kde by na své děti z prvého manželství nepamatoval - nárokovat by pak mohly jen povinný díl - nebo-li 1/4 toho, co by dědily ze zákona (u zletilých). Pokud manžel nic z toho neudělal, nyní už to nezměníte.

Jak vyloučit z dědictví otce

Jsem ženatý, bezdětný. Matka zemřela, otec žije, ale nestýkáme se. Jak mám zařídit, aby dědila jen manželka? Stačí poslední vůle, nebo musím otce nějak "vydědit"?
Ze zákona dědí manželka a otec rovným dílem. Pokud však napíšete závěť a vše odkážete ve prospěch manželky, otec nebude mít na nic nárok. Vydědění uplatnit nelze, vydědit můžete pouze potomky.

Dědictví a společné jmění manželů

Mám dotaz ohledně dědictví po otci. Plánuje mi odkázat nemovitost, avšak má strach z dluhů mého manžela. Mohlo by se stát, že pokud by mého manžela postihla exekuce, mohla by se vztahovat i na nemovitost, kterou bych zdědila po otci? Někde jsem se dočetla, že dědictví není součástí společného jmění manželů, ale nejsem si jistá. Předem děkuji za odpověď.

Zděděná nemovitost je ve Vašem výlučném vlastnictví, není součástí SJM.

Prohlášení závěti

Sestra donesla závět k notáři po strejdovi. Strejda zemřel minulý týden. Notář na závět napsal doložku, dal razitko s jeho podpisem. Kopii závěti sestře nedal. Chtěl bych se zeptat, co je to za doložku a proč ji tam notář napsal? Na závěti jsem já a sestra jako dědicové .

Pokud Vaše sestra přinesla závěť k notáři, potom by notář měl  udělat prohlášení závěti – t,j.  sepsat protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, Na závěti pak vyznačí doložku, kde je uvedeno kdy, kým a do jakého spisu bylo prohlášení závěti provedeno. Kopie se účastníkům běžně nevydává.


Platnost závěti

Našel jsem závět po strejdovi, napsal ji vl. rukou, ale na závěti není rodné číslo a není tam celé datum strejdovo narozeni. Je tam jenom 18.3.41.A místo sepsáni závěti je až pod podpisem strejdu i datum je až pod podpisem. Jiné datum v závěti v textu není. Mohu podle této závěti dědit?

Vámi popsané skutečnosti přímo nezakládají neplatnost závěti, její platnost posoudí notář. Co se týče umístění data pořízení závěti, pak § 476 odst. 2 obč. zák. ani žádné jiné zákonné ustanovení neupravuje žádná pravidla, kde má být datum umístěno. Právní teorie i praxe dovozují, že podpis musí být umístěn na úplném konci závěti, protože se jím dovršuje obsah závěti. Podpisem je závěť obsahově dovršena. Uvedením data se nedovršují obsahové náležitosti závěti, datum připojené k závěti má pouze vypovídat o tom, kdy byla závěť zůstavitelem podepsána a umožnit tak rozlišení dřívější zůstavitelovi závěti od závěti pozdější. Podle nového občanského zákoníku je závěť platná i tehdy, není-li opatřena datem.

Dědění ze zákona a dědění ze závěti

 

Kdy dědí družka

Zemřel můj druh, žili jsme spolu čtyři roky. Jeho rodiče jsou stále naživu, jak to bude s druhovým dědictvím?
Pokud budete uznaná jako osoba, která žila se zemřelým ve společné domácnosti, spadáte spolu s rodiči do druhé dědické třídy. Pak budete všichni tři dědit rovným dílem. 


Úmrtí dědice


Můj otec zemřel. Zůstali jsme tři sourozenci, mezi které měl být rozdělen podíl z nemovitosti. Než k tomu došlo, jeden bratr zemřel. Na koho přechází díl po bratrovi, který neměl manželku ani žádné děti.
Váš bratr se úmrtí otce dožil, a proto je dědicem. Protože se však nedožil dědického rozhodnutí po svém otci, bude v dědickém řízení zastoupen svými dědici. Neměl-li manželku ani děti, pak spolužijícími osobami, rodiči, poté sourozenci. 
 

Děti z předchozích manželství - ať dědí až po smrti manželů Mám dva dotazy:

1) máme s manželem oba z prvního manželství každý 2 děti, společně nemáme žádné. Budeme stavět nový dům, který zapíšeme do SJM včetně příslušného pozemku. Jak nejlépe ošetřit dědictví , aby všechny děti dědili rovným dílem, ale až tu nebudeme já ani manžel?
2) Účty-manžel uzavřel spořící účet, do kterého jsme vložili oba ušetřené peníze. Jakým způsobem jej lze vyloučit z dědictví, tak aby naspořené peníze zůstaly pozůstalému manželovi či manželce?


Sepíšete s manželem každý sám za sebe závěť, kde druhého z manželů povoláte za předního dědice a každý své dvě děti určíte svěřenskými nástupci s podmínkou, že tyto neuplatní nárok nepominutelného dědice. Pokud zemřete, pak vše zdědí manžel. Vaše dvě děti by mohly uplatnit nárok nepominutelných dědiců. Když tak neučiní, tak tento Váš podíl na majetku zdědí až po smrti manžela. Pokud nárok uplatní, dostanou vyplatit (u zletilých) jen 1/4 a po smrti manžela už nedostanou nic.

Naspořené peníze nijak z dědictví vyloučit nelze. Patří do SJM. Prvním krokem v dědickém řízení je vypořádání zaniklého SJM - určí se, co patří do pozůstalosti a co zůstává pozůstalému manželovi.

 
 

Jak zjistit existenci vkladní knížky

Lze zjistit, zda měl zemřelý vkladní knížky i když nebyly žádné nalezeny. Víme ,že měl.
V předběžném dědickém řízení o této situaci informujte notáře. Notář obešle dotazem banky, které připadají v úvahu.

Dědictví a potomek z minulého manželství

Chtela bych se zeptat na nasledujici. S manzelem vlastnime rodinny dum (porizeny po svatbe). Manzel ma z minuleho manzelstvi potomka. Zavet napsana neni. Chtela jsem se zeptat, kdo bude co dedit v pripade manzelovi smrti?

Předmětem dědictví po Vašem manželovi bude polovina společného jmění manželů a dědit budete spolu s potomkem manžela rovným dílem.

Zděděný majetek a rozvod manželství

Zdědila jsem peníze po otci, teď se rozvádím, připadne půlka manželovi?
Ne. Vypořádání SJM se týká jen společného majetku. Zděděné peníze jsou výhradně Vaše..

Zápis zděděné nemovitosti do katastru nemovitostí

Umřel mi manžel, oba dva jsme byli majitelé nemovitosti (rodinného domu). Abych manžela vymazala z katastru nemovistosti (a byla majitelkou pouze já) je potřeba mít odhadce k této nemovitosti? Nebo jen stačí na příslušný KÚ donést úmrtní list? K rodinnému domu náleží i bazén a pergola, je případně nutné odhadovat cenu i těchto majetků? Předem Vám moc děkuji za odpověď.

Změna v katastru nemovitostí nastane na základě dědického řízení. Informace katastru předá notář. O to se starat nemusíte.

Podíl dědiců na odměně notáři a úhradě nákladů pohřbu

Dobrý den , chtěla jsem se zeptat  pře měsícem a pul mi zemřela maminka a zustal po mamince pouze družstevní  byt  polovina patří otci  a další maminčina polovina se bude dělit  mezi  manžela a 3 děti . My jsme se usnesly že by nam otec podíl vyplatil  jen kdyby sam chtěl byt  prodat  Ale pokud by byt  neprodal zustane v bytě na dožití a nám nebude vyplaceno nic  .Kolik  muže stat  zhruba notařsky poplatek  nas 3 děti když respektive nic nedostaneme ?

Dědicové se podílejí na odměně notáři v poměru hodnoty majetku, který zdědili. Pokud z dědictví nic nepožadujete, t.j. nic nedědíte, pak také nic neplatíte. Závazek otce vyplatit Vám podíl při případném budoucím prodeji bytu je pouze ujednáním dědiců a nikoliv dědickým podílem.

Dědění obchodního podílu v s.r.o.

V případě smrti společníka ve s.r.o. se dělá mimořádná uzávěrka ke zjištění hodnoty podílu a tato se po dohodě vyplácí pozůstalým. Je i podíl společníka součástí SJM nebo se na celou částku pohlíží jako na výlučný majetek zemřelého?

Pokud dotyčný nabyl podíl ve společnosti za trvání manželství, pak je tento podíl v SJM.


Nedostižitelný dědic

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat umřel mi otec platil jsem pohřeb a další poplatky.
Tedka čekám na notáře až se mi ozve. Ale mám problém s bratrem nebo nemá vůbec o nic zájem nezvedá mi telefon je to člověk kterej je černa ovce rodiny. Ani nevíme kde bydlí.
A bojím se toho že mi udělá problém v tom až si nás tam pozve a on se tam nedostaví.
Tak to budou pořád odkládat u notáře a já se pak nedoplatím. Nebo jsem slyšel že se to dá odkládat až 2 roky je to pravda?

Dobrý den. Nemusíte se obávat, notář si i s takovou situací poradí. Pokud nebude možné bratra dohledat, pak notář provede oznámení na úřední desce soudu a pokud se bratr nepřihlásí ve stanovené lhůtě, nebude se k němu jako k dědici přihlížet.

Dědictví a nemovitost ve výlučném vlastnictví zůstavitele

S manželem jsme u notáře uzavřeli zúžení SJM, aby mohl koupit dům a já mu nesnižovala bonitu, tudíž je výlučným vlastníkem. V případě manželova úmrtí se tato nemovitost také zahrnuje do dědického řízení? A chápu dobře, že nemovitost se rozdělí stejným dílem mezi mne a děti? Kdyby nem. byla v SJM náleží mi polovina a zbytek se rozdělí mezi děti??

Majetek ve výlučném vlastnictví zůstavitele jde do dědictví celý, majetek v SJM se nejprve vypořádá - t.j. polovina náleží Vám a polovina jde do dědictví. Dědí manželka a děti rovným dílem. Pokud máte dvě děti, z manželova domu budete dědit 1/3. Pokud byste měli další nemovitost v SJM, pak by Vám z ní příslušela 1/2 plus jedna třetina z druhé poloviny, celkem tedy 2/3. To vše za předpokladu, že manžel nesepsal závěť, případně listinu o vydědění. Současná právní úprava umožňuje dohodu dědiců. Můžete se s dětmi před notářem dohodnout na libovolném rozdělení majetku v dědictví.

Dědění po bratranci

Zemřel můj bratranec, nebyl ženatý, s nikým nežil, neměl potomky, nežijí ani jeho rodiče. Závěť nezanechal. Má sice brata, ale podle jeho vyjádření nic nechce. Mám za to, že je ve skutečnosti jediný oprávněný dědic, kdo bude nyní oprávněným dědicem pokud odmítne dědictví ? V této souvislosti podle jakého zákona bude projednáváno dědicví, podle data úmrtí, nebo data projednávání dědictví  v případně platnosti NOZu ?

Bude se postupovat podle právní úpravy platné ke dni úmrtí. Pokud bratr odmítne dědictví, pak záleží na tom, zda má bratr děti. Pokud ano, budou bratrovy děti dědit rovným dílem. Předpokladem pro dědění ve čtvrté dědické skupině je, že nedědí žádný ze zůstavitelových potomků, zůstavitelův manžel nebo partner, žádný ze zůstavitelových rodičů, sourozenců, synovců a neteří ani tzv. spolužijící osoba. Ve čtvrté dědické skupině dědí stejným dílem zůstavitelovi prarodiče; nedědí-li žádný z nich (tj. žádný z rodičů zůstavitelova otce ani žádný z rodičů zůstavitelovy matky), dědí rovným dílem jejich děti, tj. zůstavitelovi strýcové a tety. Pokud nikdo nedědí ani ve čtvrté dědické skupině, připadne pozůstalost státu. Nový občanský zákoník používá terminologii třídy dědiců a v šesté třídě dědí i bratranci a sestřenice.

Zemřel bývalý manžel, nebylo vypořádáno SJM

Dobrý den, třičtvrtě roku po rozvodu můj bývalý manžel zemřel. Měli jsme spolu tři děti, které jsou v tuto chvíli ještě nezletilé a on měl ještě dvě děti z prvního manželství, které jsou už dospělé, ale trvale žijí v Americe (neznámo kde). Po rozvodu také neproběhlo vypořádání majetku. Pohřeb vystavoval bratr zemřelého. Asi před měsícem jsem byla notářem požádána o souhlas s ustanovením kolizních opatrovníků. Nyní už mám z opatrovnického soudu dopis, že kolizní opatrovníci byli ustanoveni. Prosím poraďte mi jaká mám v tuto chvíli práva, povinnosti a co mě dál čeká?

Bude vhodné toto konzultovat s notářem, který Vás kontaktoval. Existuje totiž více právních názorů. Domníváme se, že je možné, abyste v dědickém řízení uzavřela dohodu s dědici, týkající se vypořádání bývalého SJM. Za nezletilé musí dohodu schválit opatrovnický soud. Jestliže k dohodě nedojde, měla byste podat žalobu k zahájení sporného řízení.

Společný účet a úmrtí manželky

Měli jsme s manželkou společný účet psaný na její jméno. Manželka zemřela. Kdy mi účet zablokují, co se bude s účtem dál dít? Účet zablokuje notář, až mu manžel předá všechny dokumenty? Jak dlouho bude zablokován?

Notář účet zablokuje pouze v případě, že to vyžaduje obecný zájem nebo důležitý zájem dědiců. Banka sama od sebe zpravidla účet neblokuje a nechává probíhat trvalé příkazy. Jinak by to bylo v případě, že byste chtěl peníze například vybírat v hotovosti. Zde se zpravidla vyžaduje, aby notář předložil potvrzení o okruhu dědiců zemřelého, kteří se na takovém pohybu na účtu musí shodnout. Konkrétní případ je vždy závislý na znění smlouvy o zřízení běžného účtu mezi bankou a klientem.

Vkladní knížka se dvěma vkladateli

Vlastním vkladní knížku poštovní spořitelny kde jsem zapsán jako vkladatel a zároveň je zde uveden jako vkladatel i můj otec. Otec ale bohužel zemřel a mě zajímá zda-li bude tato vkladní knížka součástí dědického řízení a v případě že ano, jak bude naloženo se zůstatkem když jeden vkladatel žije a druhý zemřel ?

U vkladní knížky Poštovní spořitelny se dvěma vkladateli se obvykle do dědictví zahrne jen polovina zůstatku ke dni úmrtí zůstavitele. Celý zůstatek by byl zahrnut tehdy, pokud lze hodnověrně prokázat, že vklady na tuto knížku činil pouze zůstavitel. 

Peníze na účtu jednoho z manželů a dědictví

Manželově matce zemřel v květnu manžel, který má z prvního manželství dceru. Matka má založený běžný účet u Poštovní spořitelny, kam je poukazován její důchod a z jsou z něj placeny náklady na bydlení, telefon a k němu zřízen účet spořící, kde má uloženy peníze získané darem od svých již nežijících rodičů a příbuzných. Její muž neměl k účtům dispoziční právo. Jeho důchod byl vyzvedáván hotově na poště a v posledním roce většina peněz byla použita na uhrazení dlouhodobé hospitalizace a léčbu. Budou prostředky z těchto účtů zahrnuty do dědictví? Může notář sledovat pohyby na účtech před dnem úmrtí tchána? Bohužel tchyni velice trápí, že by se o peníze měla dělit se svou nevlastní dcerou, která se o otce nestarala ani nezajímala.

Úmrtím jednoho z manželů zaniká společné jmění manželů a do dědictví půjde jen polovina SJM. Prostředky na účtech jsou považovány za společné nezávisle na tom, na koho z manželů je účet veden a kdo má dispoziční právo. Aby tomu tak nebylo, musela by tchyně prokázat, že peníze obdržela jako dědictví nebo jako dar, případně že tyto peníze měla ještě před vstupem do manželství. Důkazní břemeno je na ní, notář to dohledávat nebude. Notář vychází z informací, které získá v předběžném šetření a kontaktuje i banky dotazem na zůstatek účtu ke dni úmrtí.

 

Životní pojištění a dědictví

Manželčina maminka měla za svobodna dceru Ivetu. Iveta je mou manželkou. Poté se manželčina maminka provdala a měla s nevlastním otcem ještě dvě dcery. Martinu a Lucii. Maminka si založila pojistku a jako dědice pro případ úmrtí určila manžela. Bohužel maminka za nějaký rok zemřela a pojistka by se měla příští rok vyplatit manželovi. Jenže je to 3 roky co umřel i nevlastní otec mé ženy a vlastní otec Martiny a Lucie. Na pojišťovně sdělili, že se bude dělit pojistka mezi Martinu a Lucii. Má moje žena nárok na stejný díl pojistky jako Martina a Lucie?

V některých případech výnos pojištění nejde do dědictví. Pokud maminka Vaší manželky uvedla v pojistné smlouvě manžela jako obmyšlenou osobu a v době jejího úmrtí manžel již nežil, pak nárok manžela z pojistného budou dědit jeho děti.

Stavební spoření v dědictví

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na dědickou daň vs. stavební spoření.
Moje maminka si platila stavební spoření na dědečka (její tatínek), který nyní bohužel zemřel a bude následovat dědické řízení. Podléhá stavební spoření dani dědické? Děkuji. 

Podle novelizovaného znění zákona o stavebním spoření, který se přizpůsobil NOZ, dnem úmrtí klienta zaniká smlouva o stavebním spoření a zůstatek na této smlouvě se stává předmětem dědického řízení. Potomci jsou od dědické daně osvobozeni.

Darovaný majetek už není v dědictví

Rodiče svůj byt přepsali asi na syna mého bratra tedy jejich vnuka. Po jejich úmrtí je povinen bratr mi dát podíl z bytu, anebo už ne, jelikož to je asi na něho napsané? Podotýkám, že se o tom přepisu mluvilo, nevím, zda to už je provedeno. Myslím si, že se snaží o to, aby rodiče všechno přepsali, nebo dali na jeho syna. Tím pádem asi nebudu mít nárok na nic?

Rodiče mohou za svého života darovat svůj majetek komukoliv. Pokud stačí darovat vše a v dědictví zůstane jen majetek nepatrné hodnoty, tak dědicové vůči obdarovaným žádný nárok uplatňovat nemohou. Pokud rodiče darovali jen část svého majetku a obdarovaným je jeden z dědiců, pak ostatní dědicové mohou navrhnout započtení daru na dědický podíl:

Obdarovaný nebyl zapsán v katastru jako vlastník 

Dobrý den, ráda bych se optala na postup jak se zachovat v případě, že: matka zemřela v červnu 2013. Má sestra cca 14dnů před matky smrtí převedla na svůj účet matčiny peníze z jejích účtů, kde nechala jen minimální obnos. Z těchto peněz poplatila pohřeb a jiné, nicméně ještě dost zbylo. Jednalo se cca o 200000Kč. V dubnu 2013 jsme již věděli, že má matka nevyléčitelnou nemoc a proto maminka sepsala darovací smlouvy (ověřený podpis atd.) kde mně darovala chalupu (hodnota dle odhadu 450tis Kč. a sestře byt (hodnota cca 900tis) Sestra si ihned byt přepsala na družstvu, já pečovala denně o matku a nepožádala včas o přepsání do katastru. Ve chvíli kdy matka zemřela sestru kontaktovala notářka, která sdělila, že darovací smlouva je neplatná a chalupa spadá do dědického řízení.

Ke dni úmrtí byla vlastníkem chalupy Vaše maminka. Stalo se tak proto, že nebyl podán návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. V dědickém řízení je možno požadovat započtení daru na dědický podíl. Proto požadujte, aby na dědický podíl Vaší sestry byly započteny dary, které od matky dostala.

Nemovitost uvedená v závěti byla darována

Mám dotaz. Letos zemřel manžel mé matky a nyní mě kontaktovala písemně jeho vnučka s tím, že cituji: ,, na základě notářského zápisu o závěti mého dědy..... ze dne... sepsané notářem .... se sídlem...., Vás žádám o vyplacení dědického podílu a to ve výši v částce..., která mi právem náleží. Tuto částku vyplaťte do 30ti dnů od převzetí tohoto dopisu na číslo účtu .Dle tohoto dopisu byla  tato závěť sepsána v roce 1998- osobně jsem s ní seznámen nikým nebyl. Dědické řízení již proběhlo a já jsem nebyl jeho účastníkem/(pouze matka a nejstarší dcera otčíma-matka zmíněné vnučky, zbylé tři syny vydědil) Pro doplnění mi v roce 2003 matka a otčím darovali chatu-formou darovací smlouvy, ostatní majetek byl součástí dědického řízení. Maminka mi až nyní sdělila, že v závěti bylo, že mi otčím odkazuje chatu a že mám zmíněné vnučce dát částku 30 000 Kč, Nevím nyní jak postupovat a prosím Vás pro to radu. Děkuji

Dotaz byl datován v roce 2013. Pokud Vám zůstavitel odkázal chatu a ještě před svou smrtí Vám ji daroval, pak se k této části závěti nebude přihlížet. K ustanovení závěti, kterým Vám zůstavitel něco přikazuje,  se podle právní úpravy platné do 31.12.2013 rovněž nepřihlíží.  Pokud by dědické řízení probíhalo až po 1.1.2014, notář by se už musel příkazem v závěti zabývat. 


Zastavení dědického řízení


Zastavení dědického řízení

Zítra mám tzv. předběžné jednání u notáře, ohledně mého zemřelého zletilého syna. Konkrétně, syn zemřel bez movitého i nemovitého majetku, to vím jistě. Co ale úplně přesně nevíme, jsou dluhy. Dotazen u různých věřitelů jsem zjistila, že SNAD by žádné být nemusely. Myslím si, že dědické řízení by i mohlo být zastaveno, pro žádný či nepatrný majetek. Mohu o toto požádat již zítra rovnou nebo musím počkat, až notář zjistí dotazem aktiva i pasiva ůstavitele? A dále, pokud by i řízení bylo zastaveno a v budoucnu se ozve nějaký věřitel, má nějakým způsobem právo uspokojit svoji pohledávku či bude otevřeno řízení?.

Záleží na uvážení notáře, zda řízení zastaví na základě předběžného šetření - t.j. na základě informací, které mu poskytnete. Většinou notáři provádějí vlastní šetření o majetku zůstavitele. Dodatečné projednání dědictví je možné tehdy, pokud se objeví nový majetek zůstavitele (nikoliv pouze nové dluhy). Dědicové odpovídají věřitelům jen do výše hodnoty nabytého dědictví za podmínky výhrady soupisu pozůstalosti. Za dědictví se nepovažuje majetek nepatrné hodnoty, který byl při zastavení dědického řízení vydán vypraviteli pohřbu.

Jak postupuje ten, kdo z dědictví nic nepožaduje

Zemřela mi maminka, mám ještě sestru. Chtěla bych vědět jestli je třeba, aby jsem se se sestrou vzdala dědictví po matce a vše dědil jen otec. Bude otec platit nějakou daň a případně, že ano jestli jen z majetku co měla matka ?

Do dědictví půjde polovina společného jmění manželů. Dědit budou otec a děti všichni rovným dílem. Můžete však uzavřít před notářem dohodu dědiců, kde se sestrou uvedete, že z dědictví nic nepožadujete. Otec žádnou daň platit nebude, jenom odměnu notáři. Základem pro výpočet odměny je hodnota majetku v dědictví (t.j. polovina společného majetku rodičů). 


Dluhy v dědictví


Odpovědnost dědiců za dluhy

Dobrý den, po dědickém řízení nám zbyly dluhy, byli jsme čtyři dědici které měli dluhy splácet, tři znás dluhy zaplatily ale ten poslední ne. Můžou věřitelé jít na nás aby jsme to zaplatily za toho čtvrtého???

Povinnost dědice uhradit zůstavitelovy dluhy je omezena cenou zanechaného majetku. Připadá-li dědictví více dědicům, má každý z nich za povinnost uhradit každý z dluhů, dědictví tížících, podle poměru ceny toho, co z dědictví nabyl, k ceně celého dědictví a to do výše ceny nabytého dědictví. Dědici tedy za dluhy zůstavitele, pokud již bylo rozhodnuto o nabytí dědictví v dědickém řízení rozhodnutím soudu dle § 175q OSŘ, neodpovídají společně a nerozdílně. Jinými slovy za toho čtvrtého nic hradit nemusíte.

 

Uplatnění pohledávky do dědického řízení

Dobrý den,prosím o radu jak sepsat pohledávku na notářství. Manžel byl ve sdružení s kolegou, který zemřel. Prochází doklady a výpisy s účtu a zjistil nesrovnalosti .Jak má napsat pohledávku, aby se dostal do dědictví. Sdružení mělo smlovu o vypořádání 50% pro každého. Bohužel zemřelý prohospodařil i manželův podíl.

Notářství už nemáme, dědictví vyřizuje konkrétní notář, kterého pověřil soud jako soudního komisaře na základě dědického rozvrhu.  Tomuto notáři adresujte Váš písemný požadavek a nezapomeňte pohledávku řádně doložit.
 

Dluhy v dědictví

Sestra se zadlužila, otec po ní dluh přebral. Teď zemřel, je to tak, že dluh mé sestry podědíme obě dvě?
Ano, obě jste nepominutelnými dědici. Můžete však pozůstalost odmítnout. Vzdáte se však nejen dluhů, ale i majetku, a to nevratně.

Jak se dědí dluhy manžela, které měl před uzavřením manželství

Mohu zdědit dluhy po manželovi, které měl již před uzavřením manželství?
Samozřejmě, to jsou právě ty dluhy, které dědíte vy, případně další pozůstalí, pokud se rozhodnete dědictví přijmout. Dluhy, které jste si nadělali za trvání manželství, jsou vaše společné. V rámci dědického řízení budou rozděleny na část, kterou budete platit vy, a na část, která se přičte k dluhům manžela. 

Dodatečně zjištěné dluhy v dědictví

Zdědila jsem majetek po manželovi. Po roce se ozval jeho známý se směnkou a dluhem, který si u něj manžel udělal. Při dědickém řízení jsme na to nepřišli. Musím manželův dluh i po roce splácet?
S manželovým majetkem jste zdědila i dluhy. A to i ty, o kterých jste nevěděla. Věřitel se o jejich splacení může přihlásit i po ukončení dědického řízení. Do 31.12.2013 platilo, že dluhy jsou limitovány hodnotou zděděného majetku - nemohla jste odpovídat za víc, než jste zdědila. Od 1.1.2014 je nutné k takové limitaci dluhů uplatnit v dědickém řízení výhradu soupisu majetku.
 
 

Jeden z dědiců má exekuce 

 
Může dědic zatížený exekucí odmítnout nebo se zříct svého podílu na dědictví? Jaké řešení by bylo nejvýhodnější a nenapadnutelné? Nebo co v tomto případě dělat?
Odmítnout dědictví můžete vždy, tedy i tehdy, když je na Vás uvalena exekuce. Pokud dědictví nebylo předluženo a Váš dědický podíl získají Vaši potomci nebo "přiroste" ostatním dědicům, pak se teoreticky věřitelé mohou vůči nim dožadovat hodnoty, kterou jste měl zdědit. Mezi právníky se setkáte s různými výklady. Podle našeho názoru je v tomto případě lépe dědictví odmítnout, než uzavřít dohodu dědiců, podle které nic nedědíte. V případě dohody dědiců by se věřitelé mohli domoci toho, že tato dohoda dědiců jako účelová bude vůči nim neúčinná. Dožadovat se, aby vůči nim nebylo účinné odmítnutí dědictví, je jiná situace a zatím k tomu ustálený názor není. Této otázce se věnuje i Bulletin advokacie.
 
 
 

Pohledávka za zůstavitelem

Zemřela mi dobrá známá, které jsem před její smrtí půjčila nějaké peníze a dokonce jsem jí i uhradila pohřeb, protože neměla nikoho blízkého. Nyní probíhá dědické řízení, kde se najednou objevili nějací vzdálení příbuzní, kteří by mohli dědit, ale to se ještě řeší. Prosím, co mám teď dělat se svou pohledávkou (dluhem za zemřelou)?
Se svojí pohledávkou se musíte přihlásit u notáře, který vyřizuje dědictví, případně u místně příslušného soudu dle trvalého bydliště zůstavitele. Učiňte tak co nejdříve. 

Zdědění spoluvlastnického podílu - jak dál ?

 

Vyplacení spoluvlastníka zděděné nemovitosti

Dobrý den. Mám několik otázek ohledně dědického řízení. Předmětem dědického řízení je polovina nemovitosti, tedy polovina v hodnotě ca. 860tis. (druhá polovina nemovitosti připadá poz. manželce - SJM). Tato polovina hodnoty nemovitosti má být, dle dohody o dědictví, rozdělena stejným podílem mezi manželku a dvě děti. Bohužel nebylo dohodnuto vyplacení z podílu. Je možné dodatečně žádat o vyplacení z podílu jednoho z dětí (chceme se pokusit dohodou) ve výši ca. 286tis (ca. 1/3 z 860tis.) nebo je nutný nový odhad nemovitosti? Jak postupovat v případě, že poz. manželka nebude souhlasit s vyplacením? Jak poté probíhá eventuelně soudní řízení, jak zhruba dlouho trvá a kdo platí soudní poplatky a jaký je pravděpodobný výsledek?

Jestliže dědické řízení skončilo tak, že máte nemovitost v podílovém spoluvlastnictví (manželka 4/6 a každé z dětí 1/6 ), pak není jiná možnost, než že některý ze spoluvlastníků koupí podíly ostatních spoluvlastníků. Cena je dohodou a může se lišit od znaleckého posudku. Pokud se spoluvlastníci na koupi nedohodnou, může se některý z nich obrátit na soud, aby zrušil podílové spoluvlastnictví. Odhadnout dobu soudního řízení je velmi obtížné.

Daně při prodeji zděděné nemovitosti

Dobrý den, rád bych se zeptal jakou částku či procenta zaplatím, když prodávám nemovitost, kterou mi daroval můj otec a vlastním jí kratší dobu než pět let.

Určitě se nevyhnete dani z nabytí nemovitého majetku ve výši 4% z prodejní ceny nebo ceny dle znaleckého posudku - té, která je vyšší (můžete si ovšem ve smlouvě sjednat, že tuto daň platí kupující). Pokud nebude osvobozena daň z příjmů, pak příjmem podle § 10 ve Vašem daňovém přiznání je prodejní cena. Jako výdaje můžete uplatnit hodnotu nemovitosti ke dni darování dle znaleckého posudku, zaplacenou daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s prodejem. 

Předkupní právo na zděděný podíl

Spolu se sestřenicí a bratrancem vlastníme generační domek. Sestřenice zemřela a nemá žádné dědice. Máme na její část domku, která připadla státu, předkupní právo?
Ano, máte zákonné předkupní právo. Bude-li stát chtít polovinu domu prodat, musí vám ji nabídnout. Ovšem dle ustanovení § 3062 NOZ pak zákonné předkupní právo spoluvlastníků zanikne uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti NOZ

Zdědění spoluvlastnického podílu

Ráda bych se zeptala na povinnost vyplacení podílu z nemovitosti. Můj otec vlastní se svou sestrou rodinný dům po svých rodičích, kteří již nežijí (otec 1/4, sestra 3/4). Otec se nyní přihlásil o své peníze. Sestra mu ale celou částku odpírá.  Je možné "nařídit" vyplacení podílu podle ceny odhadu ?

Vlastnictví podílu na nemovitosti nezakládá nárok na vyplacení podílu. Otec může sestře svůj podíl prodat, cena se stanoví dohodou. Pokud dohoda nebude možná, pak může otec podat žalobu k soudu na zrušení podílového spoluvlastnictví. Soud bude hledat řešení, v krajním případě nemovitost prodá a peníze rozdělí v poměru spoluvlastnických podílů.

Zdědění spoluvlastnického podílu

Dobrý den, mám dotaz. Loňského roku Nám umřel Tatínek, který vlastnil rodinný dům s pozemky... V usnesení jsme jako dědičky uvedeny 3(manželka-2dcery). S důvodu rozporů s matkou a sestrou a neustálých hádek a oplétaček s "orgány" jsem se rozhodla že se nechám vyplatit. Jak bych měla postupovat?

Nejlepší je takové otázky vyřešit hned v dědickém řízení a uzavřít v dohodě dědiců. Nyní jste všechny spoluvlastníky nemovitosti. Můžete svůj podíl spoluvlastníkům prodat, nebo můžete podíl na domě prodat i třetí osobě, spoluvlastníci však mohou mít předkupní právo. Pokud se Vám žádná z těchto variant prokazatelně nepodaří, můžete se obrátit na soud, aby spoluvlastnictví zrušil. Pokud soud nenajde jiné řešení, nemovitost prodá a peníze spoluvlastníkům rozdělí.

Zdědění spoluvlastnického podílu

Dobrý den ,mám dotaz ,zemřeli mě už oba rodiče, jsem jedináček, jiné děti neměli -tudíž jediný dědic. Rodiče vlastnili byt v rodiném domě 1/3vlastnictví Dům má 3byty ,každý z majitel má 1třetinu dvora, zahrady ,půdy-společné prostory. Nyní chci byt prodat i s garáži zahradou. vím ,že zbylí dva majitelé bytů mají předkupní pravo na byt po rodičích, jak postupovat při prodeji v tomto případě?

Jakmile dědické usnesení nabude právní moci, předložíte ostatním podílovým spoluvlastníkům písemnou nabídku na odprodej zděděného podílu na nemovitosti. Písemná nabídka musí obsahovat cenu a další podmínky prodeje. Od 1.1.2015 předkupní právo zaniká ze zákona (NOZ).

Nárok manželky při prodeji zděděné nemovitosti

Dobrý den, ráda bych věděla, zda mám nárok na nějaké peníze v případě, že manžel zděděnou nemovitost prodá za trvání manželství.

Zděděná nemovitost je ve výlučném vlastnictví manžela a tedy i peníze získané prodejem zděděné nemovitosti jsou jen jeho, nepatří do SJM. Pokud manžel použije tyto peníze k nákupu jiné nemovitosti, bude i tato nemovitost v jeho výlučném vlastnictví (nemůže ale koupit nemovitost dražší a použít společné prostředky - pak by nová nemovitost spadla do SJM). 


Dodatečně zjištěný majetek


Dodatečně zjištěný majetek neprojednaný v dědictví

V roce 1999 proběhlo dědické řízení po mém zesnulém otci. Bohužel nyní došlo ke zjištění, že jeden pozemek (který měl být součástí dědického řízení) byl opomenut. Prosím o radu jak mám v tomto případě postupovat, aby došlo k nápravě. Patrně se bude muset dědické řízení znovu otevřít, nebo jsou i jiné možnosti. Mnohokrát děkuji


Pokud byl zjištěn neprojednaný majetek, pak jedinou možností je dodatečné projednání dědictví. S podnětem se obraťte na soud, který dodatečným projednáním dědictví pověří notáře dle dědického rozvrhu.

 

Dodatečně zjištěné akcie neprojednané v dědictví

V roce 2006 zemřel tchán /83 let/. Byl velice despotický, o ničem se nedokázal poradit, nic rodině nesdělil. Žil si tak nějak na vlastní pěst, ani manželce se nesvěřoval. Když zemřel, dědil po něm můj muž /jeho syn/. Notářka se tázala, zda neměl nějaké akcie. Řekli jsme, že ne, nic jsme nenašli. Nyní se zjistilo, že tchán ve skutečnosti nějaké akcie měl, ale nikdo o tom nevěděl. Firma by je chtěla od nás vykoupit. Ale jak? Majitel zemřel a dědickým řízením to neprošlo. Jak postupovat dál? Děkuji,

Akcie je cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře na podíl při řízení firmy a na zisku. Akcie na sebe váže právo hlasovací pro valné hromady – stanovy určí počet hlasů spojených s akcií. Mají listinnou nebo zaknihovanou podobu a mají jmenovitou hodnotu. Jsou vystaveny buď na jméno, nebo na majitele. Akcie na jméno mohou mít omezenou převoditelnost, práva s nimi spojená může vykonávat jen akcionář zapsaný v seznamu akcionářů firmy. K převodu na jinou osobu je obvykle třeba souhlas společnosti. Akcie na majitele mají neomezenou převoditelnost, práva s nimi spojená vykonává ten, kdo je momentálně drží. Akcie je předmětem dědictví. Pokud měl tchán akcie na jméno, je třeba požádat soud, aby nařídil dodatečné projednání dědictví z důvodu nově objeveného majetku. O dalším už Vás bude informovat notář, kterému bude dodatečné projednání dědictví přiděleno. Zároveň Vám doporučujeme prostudovat si stanovy a výroční zprávu akciové společnosti, kde byl tchán akcionářem. Vše najdete ve sbírce listin obchodního rejstříku. 

Nově zjištěný majetek u zastaveného dědického řízení

Dědické řízení bylo zastaveno ve smyslu ust. § 175h odst. 1 o.s.ř.. Po jeho skončení byla nalezena vkladní knížka, na které je 5.474,- Kč. Budeme žádat o dodatečné projednání dědictví. Za pohřeb bylo zaplaceno 19.044,- Kč. Musí proběhnout celé nové dědické řízení a jednání u notáře za účasti všech 3 pozůstalých dcer? Nebo jde stále o dědictví nepatrné hodnoty? Jsme dohodnuté, že vkladní knížku zdědí jedna z nás, a to ta, která vypravovala pohřeb.  

Jestliže nově najevo vyšlý majetek zůstavitele má spolu s majetkem známým v původním řízení jen nepatrnou hodnotu, zastaví soud rovněž řízení o dodatečném projednání dědictví a nově najevo vyšlý majetek vydá vypraviteli pohřbu, kterému byl vydán majetek nepatrné hodnoty již v původním dědickém řízení (§ 175h odst. 2 o.s.ř.). I když to není zákonem přímo upraveno, za majetek nepatrné hodnoty se v notářské praxi považuje takový, který má hodnotu menší než 30 tis. Kč.

Dědic nechce nově zjištěný majetek

Kontaktoval nás notář, že se znovu otevírá dědické řízení protože byl zjištěn další majetek a ať si přineseme 1000,-Kč. Dědické řízení přitom bylo uzavřeno někdy před 8 mi lety. Asi se jedná o 1/12 polní cesty nulové hodnoty. Je možné tento dodatečný majetek odmítnout abychom nemuseli utrácet zbytečně 1000 Kč ?

Záleží na tom, zda bylo původní dědické řízení zastaveno z důvodu nepatrného majetku. Pokud ano, pak by se při dodatečném projednání dědictví zjišťoval okruh dědiců a mohli byste se rozhodnout, zda dědictví přijímáte nebo odmítáte. Pozor ovšem na to, že pokud máte potomky, pak při odmítnutí dědictví přechází dědické právo na ně. Jiná situace je, když původní dědické řízení nebylo zastaveno. Pak se okruh dědiců nemění a dědicové jsou vázáni tím, že dědictví neodmítli.

443 komentářů:

 1. Dobrý den Babička mi napsala barák,sama je tady věcné břemeno chci se zeptat jaké povolení od ní potřebuji k tomu abych mohl manželce napsat pul baráku na baráku je ještě spoluvlastník moje matka Díky moc za info

  OdpovědětVymazat
 2. Povolení od babičky nepotřebujete.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den, zemřel mně otec, který měl běžný účet u Poštovní spořitelny a já k němu mám dispoziční právo. V den úmrtí jsem vybrala většinu peněz z tohoto účtu. Zajímá mě, zda půjde do dědictví celá částka peněz, tzn. ještě před mým výběrem a nebo jen ten zůstatek? Mám ještě 2 nevlastní sourozence, kteří spadají do dědického řízení a nerada bych je vyplácela. Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 4. Notář osloví banku dotazem a ta mu sdělí zůstatek účtu zůstavitele ke dni úmrtí. Z této hodnoty bude notář vycházet při určení aktiv pozůstalosti.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den, chtěl bych od starší paní koupit pozemek, která s tímto prodejem souhlasí, ale bohužel tento pozemek nebyl v dědickém řízení po smrti rodičů. Paní souhlasí s dodatečným dědickým řízením, ale v nedávné době jí zemřel syn, který měl dluhy. Bratr zemřelého se obává případných komplikací při dědickém řízení a následném prodeji pozemku.
  Prosím o sdělení jak je to s dluhy zemřelého v tomto případě?
  Děkují za radu.

  OdpovědětVymazat
 6. Projednání nově objeveného majetku po rodičích oné paní proběhne postupně. Nejprve po tom z rodičů, kdo zemřel první, poté po druhém z rodičů. Místo zemřelého dědice nastupují jeho potomci jako právní nástupci. Syn paní ať už žijící nebo zemřelý v této posloupnosti není. Pokud by paní měla sourozence, zdědila by jen část pozemku.

  OdpovědětVymazat
 7. Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně dodatečného dědictví. Soudem určená notářka nyní oslovila mého otce, aby projednala dědictví po jeho matce, která je však od roku 1994 mrtvá. Katastrálním úřadem bylo zjištěno, že 20 let zesnulá babička je stále evidována jako vlastník nemovitostí ( babička měla pole). Notářka nás žádá, abychom nechali vypracovat vyjádření k tržní hodnotě pozemku z doby úmrtí tj. k roku 1994.( vyjádření z realitní kanceláře stojí cca. 650 Kč). Zajímá mě, zda notářka postupuje standartně tím, že žádá zjištění ceny 20 let starého pozemku na nás a k čemu ty údaje potřebuje. Musí opravdu zaplatit vyjádření realitky můj otec a jaké poplatky ho ještě případně čekají ( dědická daň, odměna notáři...)? Mockrát děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 8. Posudek od realitní kanceláře není nutný. Cenu zemědělských pozemků pro rok 1994 stanovovala vyhláška 178/1994 Sb.

  OdpovědětVymazat
 9. Dobrý den prosím o radu jsem dědičkou po otci kde jsem zdědila před dvaadvaceti lety jednu 3 majetku,chtěla jsem se zeptat zdali mám stále na tuto část nárok či nikoliv. Děkuji Libichová

  OdpovědětVymazat
 10. Pokud jde o nemovitosti, pak zápis do katastru nemovitostí proběhnul automaticky na základě dědického usnesení. U nároků, které se nezapisují do veřejného seznamu a nebyly uplatněny, může povinná strana namítnout promlčení.

  OdpovědětVymazat
 11. Dobrý den prosím o radu.
  Sestra zdědila po našem otci 1/4 rodinného domu v roce 1968. Později se vdala a v manželství má dvě děti. Jedno je DM 2 typu. Letos v červnu zemřela a v dědickém řízení dědí manžel a obě děti stejným dílem onu 1/4 nemovitosti, která není v SJM. Nyní probíhá lhůta na vklad do katastru nemovitostí. Myslím že manžel nemá nárok na dědictví - podílu na nemovitosti. Jak mám postupovat pro změnu dědictví ?

  OdpovědětVymazat
 12. Pokud nebyla závěť, tak v první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nejprve proběhne vypořádání SJM - pozůstalý manžel získá polovinu společného majetku a druhá polovina jde do dědictví. Předmětem dědictví je také majetek, který byl ke dni úmrtí ve výlučném vlastnictví zůstavitele a to nezávisle na tom, jak zůstavitel tento majetek do výlučného vlastnictví získal. Vaše domněnka, že pozůstalý manžel nemá nárok na 1/12 nemovitosti, nemá právní opodstatnění. Je téměř vyloučeno, že by notář v dědickém řízení postupoval v rozporu se zákonem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za odpověď, domníval jsem se, že podíl na nemovitosti mají dědit jen její děti a manžel ne. Při případném rozvodu by se na nemovitost také nebral zřetel. Nebo je na to jiný pohled?

   Vymazat
 13. Máte pravdu, v případě rozvodu by se dělil jen společný majetek manželů - to, co mají v SJM. V některých zemích je dědické právo odlišné od našeho a více se přibližuje Vaší myšlence.

  OdpovědětVymazat
 14. Dobrý den,
  v únoru mi zemřel tatínek a nyní máme se dvěma sourozenci jít k notářce,která chce zaplatit na místě částku kolem 13000korun. Jelikož víme, že po otci nezbyl žádný majetek anebo zanedbatelný a jsou tam spíše dluhy, chceme dědictví odmítnout. Zajímá mě, kdo uhradí platbu notáři a jak dále postupovat, děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 15. Notář vychází z předběžného šetření a zároveň i sám zjišťuje majetek zůstavitele. Pokud bude dědické řízení zastaveno pro majetek nepatrné hodnoty (aktiva menší než cca 30 tis. Kč), pak odměnu notáře ve výši 400 Kč uhradí stát. Jinak odpovídají za úhradu odměny notáře dědicové v poměru jaký majetek zdědili - kdo nic nezdědil, k úhradě odměny není povinován. O možnosti dědictví odmítnout Vás notář poučí. Rozhodnete-li se dědictví odmítnout, budou dědit Vaši potomci (máte-li děti). Pokud dědictví neodmítáte, můžete limitovat povinnost hradit dluhy výhradou soupisu majetku.

  OdpovědětVymazat
 16. Děkuji za Vaši odpověď a ještě se zeptám,mám 7letou dceru a nechci,aby na ni spadaly tatínkovi dluhy,tak jak to mám udělat.Protože jak píšete,pokud dědictví odmítneme my jako děti,tak to dále přechází na vnoučata.Moc děkuji

  OdpovědětVymazat
 17. Odmítnutí dědictví za nezletilého schvaluje soud. Pokud dědictví neodmítnete a uplatníte výhradu soupisu majetku, pak budete odpovídat za dluhy jen do výše hodnoty majetku dle tohoto soupisu.

  OdpovědětVymazat
 18. Dobrý den, zemřela mi babička, očekáváme v nejbližší době, že si dědice pozve notář na jednání. přímí dědicové budou manžel (můj děda) a dva synové (jeden je můj otec). Předpokládám, že si notář pozve jen tyto tři osoby. Je možné, abych k jednání šla se svým otcem? On by mě u jednání rád měl a nevíme, jestli je to možné a nebo jestli musí udělit nějaký souhlas, že u jednání mohu být přítomna. Nebo tam striktně mohou být přítomni jen přímí dědici? Mně osobně nejde o to, že bych chtěla něco zdědit, ale ráda bych podpořila svého otce, jelikož se na jednání sám necítí ( obáváme se tlaku z bratrovy strany). Moc děkuji za radu.

  OdpovědětVymazat
 19. Váš otec se může nechat v dědickém řízení zastupovat na základě plné moci. Zplnomocnit může kohokoliv - Vás, advokáta atp.

  OdpovědětVymazat
 20. Dobrý den,
  rád bych se zeptal. Když na stane situace, kdy se rozvádí rodiče, kteří splácejí hypotéku na dům. Jestli je možné napsat hypotéku na dítě a matku, které budou v domě dále bydlet? (otec by se zřekl svého podílu pro dceru) Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 21. Ano, je to řešitelné. Právních postupů je několik v závislosti na tom, zda již bylo manželství rozvedeno. Je třeba vyžádat souhlas banky. Může jít o kombinaci smlouvy o zúžení SJM nebo smlouvy o vypořádání SJM se smlouvou darovací.

  OdpovědětVymazat
 22. Hezký den, prosím o radu. kdo dědí v případě, že mají manželé sepsanou smlouvu o rozděleném majetku?

  OdpovědětVymazat
 23. V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Pokud manželé mají rozdělený majetek, pak není nutno vypořádávat SJM. Předmětem dědictví bude jen to, co vlastnil zůstavitel. Pokud by si manželé nepřáli, aby po sobě dědili, museli by to řešit závětí nebo dědickou smlouvou

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. děkuji. ještě bych se ráda zeptala na situaci: dědění po zemřelém otci (mém dědovi) dědí syn s dcerou na polovinu , syn (můj otec) zemřel, dědí manželka a děti , prosím jak dědí, advokát nám řekl, že stejným dílem, ovšem manželka má názor,že by ona měla sdědit polovinu a druhou děti? děkuji J.

   Vymazat
  2. Dotaz lze pochopit i tak, že po dědečkovi dědí jeho manželka a děti, přičemž za zemřelého syna syna budou dědit jeho potomci. Pak bude nutno nejprve vypořádat společné jmění manželů. Polovina zůstane manželce a druhá polovina bude předmětem dědictví. Tuto polovinu si rozdělí manželka a děti rovným dílem a díl zemřelého syna připadne jeho potomkům.

   Vymazat
  3. Hezký večer, chápu to tedy tak že, zemřel děda, dědí manželka a děti, jedno dítě-syn nežije, jeho část dědictví dědí jeho děti a jeho manželka stejným dílem? děkuji J.

   Vymazat
  4. Díl zemřelého syna připadne potomkům - nebo-li jeho dětem. Vdova není potomkem.

   Vymazat
 24. Dobrý večer, chci se zeptat jak je to s dluhy po zemřelém, který neměl žádný majetek a byl téměř bezdomovec.Měl tři děti a tři sourozence. Děkuji J.

  OdpovědětVymazat
 25. Pokud zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, pak bude dědické řízení zastaveno. Dědcové žádné dědictví nepřevezmou a tedy nepřevezmou ani žádné dluhy. Nepatrný majetek je zpravidla vydán vypraviteli pohřbu.

  OdpovědětVymazat
 26. Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. V rámci dědického řízení jsme požádaly o započítání daru (nemovitosti) do dědictví, nicméně vlastník nemovitosti, rovněž dědic, ani po roce nedodal ocenění daru. Dohodu mezi dědici jsme již před rokem vyloučili. Notář nám vždy, když ho kontaktujeme, pouze sdělí, že nemovitost nebyla oceněna a musíme dále čekat. Co můžeme udělat, aby dědické řízení proběhlo, protože po roce je zřejmé, že ocenění nemovitosti dodáno nebude. Předem děkuji za Vaši odpověď. Jan Zapletal

  OdpovědětVymazat
 27. Notář jako soudní komisař může ustanovit znalce pro ocenění nemovitosti a Vám v usnesení uložit složit na účet soudu zálohu na náklady tohoto znaleckého posudku.

  OdpovědětVymazat
 28. Dobrý den, dostal jsem se do situace kdy proběhlo dědické řízení. Můj otec nezanechal závěť a majetek byl přepsán na mě. Nyní to vypadá že závěť předce jenom existuje a je na ní další dědic. Je taková závěť ještě platná? Existuje zde nějaká lhůta pro uplatnění ( nalezení) závěti?
  Za odpověď předem děkuji. S pozdravem Robert Rychlý

  OdpovědětVymazat
 29. Pokud dědické usnesení nabylo právní moci, dědické řízení se při následném nalezení závěti neobnovuje. Dědic, v jehož prospěch svědčí tato nově objevená závěť, se musí domáhat svého práva vůči ostatním dědicům žalobou. Promlčecí lhůta u majetkového práva je 10 let a počíná běžet ode dne pravomocného ukončení dědického řízení.

  OdpovědětVymazat
 30. Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu. Přítelova maminka zdědila po své mamince podíl v bytovém družstvu. Správce dědictví si svou odměnu vyčíslil na základě tržní ceny družstevního bytu. Postupoval tak správně? Domnívali jsme se, že by měl pro výpočet odměny použít hodnotu podílu v družtstvu. Jeho odměna by se tak dramaticky snížila. Moc Vám děkuji za odpověď! \BC

  OdpovědětVymazat
 31. Odměnu správce pozůstalosti upravuje §22 vyhlášky, který říká, že základem odměny správce pozůstalosti je obvyklá cena aktiv pozůstalosti, k jejichž správě byl správce pozůstalosti ustanoven. Vyčíslení na základě tržní ceny družstevního bytu bylo tedy správné.

  OdpovědětVymazat
 32. Dobrý den, ráda bych poprosila o informaci, jak bude probíhat dědění dle zákona, protože zemřelý nezanechal závěť. Zemřelý měl majetek v SJM a zároveň majetek, který nabyl před manželstvím. Po zemřelém zůstala manželka a 4 děti. Jakým způsobem se bude majetek rozdělovat? Moc děkuji!

  OdpovědětVymazat
 33. Nejprve se provede vypořádání zaniklého SJM mezi pozůstalou manželkou a dědici. Část SJM tedy připadne pozůstalé manželce a zbytek bude patřit do pozůstalosti a rovněž tak i majetek, který měl zůstavitel ve svém výlučném vlastnictví. Aktiva a pasiva v pozůstalosti budou rozdělena mezi dědice - dědí manželka a děti - všichni rovným dílem. Před notářem se mohou dědicové dohodnout i na jiném rozdělení majetku z pozůstalosti v dohodě dědiců.

  OdpovědětVymazat
 34. Dobrý den,chtěli bychom se s přítelem vzít, jsme důchodci. Mám trochu úspor a družstevní byt. Můj partner má dceru a vnoučata, já mám dvě děti. V případě, že bych doplatila drobnou anuitu a koupila byt do osobního vlastnictví již v době manželství, budou v případě mé smrti dědit pouze mé děti, nebo bude do dědictví zařazen i manžel? Nebo bych měla pro jistotu udělat závěť ?

  OdpovědětVymazat
 35. Aby zůstal byt ve Vašem výlučném vlastnictví za trvání manželství, bylo by třeba financovat převod do osobního vlastnictví výhradně z peněz, které jste měla před vstupem do manželství. Manžel dědí ze zákona již v první třídě dědiců, ale není nepominutelný dědic - můžete ho z dědictví vyloučit tak, že v závěti za dědice povoláte Vaše děti.

  OdpovědětVymazat
 36. Dobrý den,
  mám dotazy týkající se budoucího dědického řízení po zemřelém dědečkovi.
  Zaprvé - v dopise od notáře bylo psáno, že si máme vzít (my 4 dědicové) sebou částku cca 3500,- jako poplatky za notáře. Je tento poplatek dohromady nebo každý má vzít 3500,- ?
  Zadruhé - je tato částka za notáře závislá na celkové hodnotě dědictví?
  Zatřetí - Když se můj otec, který je jedním z dědiců, staví k celé situaci bez zájmu, takže já dorazím na jednání za něj spolu s podepsanou plnou mocí, dostane dědictví právě můj otec nebo to vše dostane ten, kdo má podepsanou plnou moc? Musí být tato plná moc k notářskému řízení notářsky ověřena?
  Začtvrté - když má otec dluhy na zdravotním a sociálním, má otec nárok na finanční dědictví nebo to vše propadne státu ve prospěch jeho dluhu na zdravotním a sociálním?

  OdpovědětVymazat
 37. Odměna notáře se počítá z hodnoty aktiv pozůstalosti. Uvedená částka bude asi předpokládaná odměna notáře - za úhradu odměny odpovídají dědicové v poměru toho, co zdědili. Plná moc k zastupování v dědickém řízení nemusí být ověřená, ale je třeba si od notáře vyžádat vzor. Na základě plné moci jednáte za nepřítomného dědice. Pokud vůči otci jako dědici běží exekuce, nemůže dědictví odmítnout ani se dědictví vzdát ve prospěch ostatních dědiců. Exekutor může zděděný majetek (podíl na dědictví připadající na otce) zajistit ve prospěch úhrady dluhu.

  OdpovědětVymazat
 38. Dobrý den
  Chtěla bych se zeptat,kde se dozvím,co jsem (nebo jestli vůbec)zdědila.Matka mi zemřela,když mi bylo 12 let v roce 1993..Otec stále žije,ale od smrti matky o ní nepromluvil.Takže od něj se nic nedozvím.Velmi mne to trápí.Na koho se mám obrátit,abych zjistila JAK naše matka zemřela a jestli po ní zůstalo nějaké dědictví?Je to už přece jen spoustu let a nevím jestli se to někde zakládá a na jak vlastně dlouho.Velmi děkuji za odpověď a radu.

  OdpovědětVymazat
 39. Dědický spis je uložen na soudě, který je místně příslušný podle adresy trvalého bydliště zůstavitele ke dni úmrtí. Dědicové jako účastníci řízení mají právo do spisu nahlížet.

  OdpovědětVymazat
 40. Dobrý den, rada bych se zeptala jak je to s delenim dedictvi v mem pripade. Po dedovi se ma rozdelit majetek mezi manzelku, jeho syna a 2 zletila vnoucata po jeho zemrele dceri. Jakym pomerem se bude majetek delit? Rovnym dilem mezi 4 osoby (napr majetek je 200tis, tak dostane po 50tis manzelkae, syn, 1vnuk a 2vnuk) a nebo mezi jakoby 3 osoby (66,5tis manzelce, 66,5tis synovi a 66, 5tis oboum vnukům dohromady, kteri si to rozdeli na 1/2)? Dekuji za odpoved. Andrea

  OdpovědětVymazat
 41. Nejprve se provede vyporadani zanikleho SJM - urci se, co pripadne pozustale manzelce a co bude predmetem pozustalosti. Pozustalost se rozdeli mezi dedice stejnym dilem - dedi manzelka a deti. Za zemreleho potomka nastupuji jeho deti - tento podil se tedy rozdeli mezi vnoucata.

  OdpovědětVymazat
 42. Dobrý den, má babička mi darovala během svého života byt prostřednictvím darovací smlouvy. Jsem zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník. Babička dále užívala byt. Spadá po smrti babičky vybavení uvedené nemovitosti do dědického řízení? Dědici jsou dcera a vnuk. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 43. Záleží na formulaci darovací smlouvy. Pokud dárce daroval byt, pak se tím rozumí byt včetně jeho příslušenství, ale nikoliv další jeho vybavení jako je nábytek, televizor, obrazy atp.

  OdpovědětVymazat
 44. Dobrý den, chci ze zeptat za svého dědečka (má tři dcery). Chce sepsat závěť, kdy by chtěl les (pozemek) odkázat své jedné dceři a peníze vnukům. Jelikož má další dvě dcery, tak ty by měly taky na něco nárok? A kdyby daroval pozemek za života, tak mělo by to pak nějaký vliv při dědickém řízení? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud dědeček ustanoví za dědice jen jednu dceru a její děti, pak ostatní dcery mohou uplatnit nárok nepominutelného dědice, který u zletilých odpovídá 1/4 toho, co by dědily podle zákonné dědické posloupnosti. Pokud dědeček vše rozdá za života, tak neobdarovaní dědicové žádný nárok uplatnit nemohou.

   Vymazat
 45. Dobrý den, moje maminka jako rozvedená získala nemovitost po svých rodičích (nevím, jakým způsobem, pravděpodobně se jednalo o převod, vše proběhlo za života jejich rodičů). Po pěti letech od dědictví ze znovu provdala. Společné děti se současným manželem nemají, oba však mají děti z prvního manželství, maminka má děti ze svého prvního manželství, její manžel má děti ze svého prvního manželství. V případě, že by maminka zemřela, budou dědicové výše zmíněné nemovitosti, která tedy nebyla nabyta během jejich společného manželství, kdo? Pouze děti maminky nebo její manžel a děti maminky. Pokud by do ukončení dědického řízení zemřel i její manžel, tak budou dědicové výše zmíněné nemovitosti děti maminky a děti jejího manžela? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 46. V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a manžel, všichni rovným dílem. Kdyby v průběhu dědického řízení zemřel i pozůstalý manžel, pak se nic nemění, pozůstalý manžel byť již mrtvý zdědí příslušnou část dědictví po manželce. Místo něj jednají jeho právní nástupci - jeho děti. Pak teprve následně by proběhlo dědické řízení po manželovi maminky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, děkuji za odpověď. Dá se již teď (kdy ještě všichni žijí) ošetřit, aby nemovitost a pozemek k nemovitosti připadly pouze maminčiným dětem? Může pro tento případ napsat manžel maminky dokument (závěť), ve které se uvede, že v případě, že by nabyl tuto konkrétní nemovitost a pozemek nebo podíl na ní, že toto po jeho smrti dědictví připadá pouze maminčiným dětem? Ostatní současti dědictví zase spadají pouze jeho dětem? Děkuji za odpověď

   Vymazat
 47. Matka může v závěti ustanovit za dědice jen své děti a tak manžela z dědění zcela vyloučit. Pozůstalému manželovi by připadla jen část společného majetku po vypořádání zaniklého SJM. Matka také může v závěti na manžela pamatovat a využít institutu svěřenského nástupnictví a určit, že po smrti manžela majetek manželem po ní zděděný nabudou nikoliv potomci manžela, nýbrž její děti (děti matky).

  OdpovědětVymazat
 48. Děkuji. V současné době tento postup nejsme schopni zajistit vzhledem k nemoci maminky. Existuje pouze ústní přání, jak věci mají vypadat, nebylo čas je promítnout do písemné podoby. Jiný postup tedy neexistuje, protože nemovitost je ve vlastnictví matky? Nelze sepisovat nic fiktivního mezi dětmi a manželem matky? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 49. Pokud matka dokáže hovořit a je orientovaná - způsobilá činit právní úkon, pak i v nemocnici může notář sepsat závěť a podpis matky nahradit podpisy tří svědků úkonu. Za života lze uzavřít smlouvu se zůstavitelem. Bylo by tedy možné, aby manžel uzavřel dědickou smlouvu, ve které povolá za své dědice nejen svoje děti, ale i děti matky.

  OdpovědětVymazat
 50. Dobry den,
  prosim o radu ohledne dedickeho rizeni.Nedavno nam umrel tatinek a zustali jsme po nem 3 dedicove (2 manzelske a 1 nemanzelske dite).Je nam znamo,ze tatinek mel uzavrene zivotni pojistky,kde jsme byly uvedeny jako obmyslene osoby jen 2 manzelske deti.Docetla jsem se,ze pokud jsou urceny obmyslene osoby,nepodleha pojistka dedickemu rizeni.Bylo nam vsak receno,ze jsme povinni to nahlasit u notare.Musi se to hlasit nebo je to vyhradne majetek obmyslenych osob?A pokud se to musi nahlasit,stava se to i soucasti pro vypocet odmeny pro notare?Mnohokrat dekuji za odpoved.

  OdpovědětVymazat
 51. Výplata z životního pojištění se nezahrnuje do aktiv pozůstalosti a nemá vliv na odměnu notáře v rámci dědického řízení a to i tehdy, není-li obmyšlená osoba uvedena (pak určuje příjemce pojistky § 51 zákona o pojistné smlouvě).

  OdpovědětVymazat
 52. Dobrý den,zemřel mi bratr,jsme dědicové já a sestra,děti neměl a manželka mu zemřela před šesti lety, momentálně si činí na majetek nárok i bratrová přítelkyně,má na to právo?neměla v domě trvalé bydliště a ničím nepřispívala na chod domácnosti,ještě jak bratr žil tak ji chtěl opustit,ale už to nestihl.Momentálně žije v jeho domě,s dobrým srdcem jsem ji tam nechal, ale vše rozkrádají tak ji chci vyhodit prosím poradte.Moc děkuji

  OdpovědětVymazat
 53. V zákoně je to upraveno takto:
  Třetí třída dědiců
  (1) Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
  (2) Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.
  Pokud bratrova přítelkyně prokáže zákonem předpokládané spolužití včetně péče o společnou domácnost, pak bude zařazena do okruhu dědiců.

  OdpovědětVymazat
 54. Dobrý večer, pane notáři! Dostala jsem pře třemi týdny předvolání k notáři kvůli dodatečnému projednání dědictví po mém tchánovi, zemřelém v roce 1999. Tchán měl 5 dětí, jeho nejstarší syn byl mým manželem, ale zemřel v roce 2006. Děti spolu nemáme. Dědického řízení jsem se po smrti tchána neúčastnila, dědicem byl můj manžel se svými čtyřmi sourozenci a jejich matkou - mojí tchýní (ta už také zemřela). Po přečtení dědického zákona na internetu jsem dospěla k názoru, že jako snacha žádnou dědičkou být nemůžu a předvolání jsem ignorovala. Mám už zkušenost s podvodnými exekutory, kteří mi píšou na email, abych jim zaplatila 16 000 Kč a podobné částky, jinak že mi prodají dům v dražbě, i když nikomu nic nedlužím.
  Dnes jsem dostala další předvolání, ve kterém mi pan notář vyhrožuje pořádkovou pokutou 10 000Kč, když se nedostavím. Nechce se mi jet do města vzdáleného přes 200 km vlakem a autobusem k notáři, protože jsem už ve starobním důchodu, mám zdravotní potíže a nemám tiskárnu na penízky. Bydlím v zapadlé vesnici a abych se večer dostala od vlaku vůbec domů, musela bych si vzít v okresním městě taxi. Pokutu se mi platit nechce, ale odměnu panu notáři také ne, protože jsem si u něho nic neobjednala. Na manželovy sourozence jsem ztratila kontakt; bydlí všichni daleko, mají své rodiny a myslím, že jsou rádi, že po nich nic nechci. A já o žádné dědictví nemám zájem.

  Můžete mi, prosím, odpovědět, zdali jsem dědičkou, či ne? Bojím se, že je pan notář domluvený s tím exekutorem. Nechci dožít někde pod mostem nebo na lavičce v parku.

  OdpovědětVymazat
 55. Dědicem je Váš již nežijící manžel a Vy jste jeho právním nástupcem. Dědictví za něj odmítnout nemůžete, ale můžete někoho písemně zplnomocnit k jednání u notáře. Nemáte-li kontakty na příbuzné, obraťte se na notáře, aby Vám kontakty na ostatní účastníky dědického řízení sdělil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane notáři, nebo podle ikonky asi paní notářko, velice děkuji za odpověď. Už jsem napsala dopis jednomu z manželových bratrů, který teď žije v domku po tchánovi, ale zatím mi neodpověděl.
   Ve vaší odpovědi nějak nechápu, proč nemůžu odmítnout dědictví jako právní nástupce manžela. Co tedy můžu udělat, abych se nechtěného dědictví nějak zbavila a nechodily mi obsílky od notáře? V dědictví se pravděpodobně jedná o pozemky v restituci.

   Vymazat
 56. Dědic, který neodmítne dědictví, je tímto svým rozhodnutím vázán a u dodatečného projednání dědictví již dědictví odmítnout nemůže. Jako právní nástupce zemřelého manžela tedy u dodatečně zjištěného majetku dědictví odmítnout nemůžete. Můžete ale někoho z dědiců nebo i kohokoliv jiného pověřit plnou mocí, aby se místo Vás účastnil dědického řízení a za zemřelého manžela se vzdal dědického podílu z nově zjištěného majetku ve prospěch ostatních dědiců a podepsal příslušnou dohodu dědiců.

  OdpovědětVymazat
 57. Paní notářko, velice děkuji za odpověď!Už jsem to pochopila.
  Ale teď to teprve začíná být "správně" zamotané. Po tchánově smrti jsem manželovi radila, aby se dědictví vzdal ve prospěch svojí matky, aby ho nemusela vyplácet z domu. Řekl mi, že to udělal a také ostatní sourozenci, snad kromě nejmladšího bratra, který je nenávistný a není s ním možné jednat. Podobná situace nastala po smrti tchýně, kdy se manžel a další sourozenci údajně vzdali podílu na dědictví ve prospěch jednoho z bratrů, který žil v domku s tchýní a staral se o ni před smrtí. Takže ostatní dědicové můžou být v podobném postavení jako já: jako právní nástupci zemřelé tchýně.
  Asi si ten výlet na notářství přece jen udělám.

  Paní notářko, přeji vám hodně síly do vaší nelehké práce!

  OdpovědětVymazat
 58. Dobrý den, maminka zemřela, obdrželi jsme úmrtní list. Zajímá mě, jak se zahajuje dědické řízení. Máme jej zahájit sami prostřednictvím námi vybraného notáře? Zahajuje jej soud? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 59. Dědické řízení zahájí soud a pověří notáře, který je určen dědickým rozvrhem. Notář kontaktuje dědice - nejprve zve zpravidla vypravitele pohřbu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za odpověď. Je tam nějaká lhůta, do které notář vypravitele pohřbu vyzve? Děkuji.

   Vymazat
 60. Lhůta nikde upravena není. Z etického hlediska není možné zvát pozůstalé na jednání krátce po pohřbu a proto se předběžné šetření nařizuje nejdříve za dva měsíce po úmrtí zůstavitele.

  OdpovědětVymazat
 61. Dobrý den..dcera zdědila podíl z bytu po svém zemřelém otci (15.6.2006). Téměř celou částkou pokryla dluhy věřitelům, kteří vymáhali pohledávky. Nyní se upomínkou ozvala GE Money Bank s částkou téměř 50.tis splatnou za čtyři dny. Přičemž neobdržela žádné dřívější upozornění. S otcem ve styku nebyla a o dluzích přehled neměla. Existuje nějaká promlčecí lhůta či lhůta do kdy mohou věřitelé žádat zaplacení pohledávek?

  OdpovědětVymazat
 62. Nejprve požadujte, aby věřitel svůj nárok prokázal a poté se poraďte s advokátem, zda lze uplatnit námitku promlčení. Obecná promlčecí lhůta je sice jen 3 roky, ale v některých případech dojde k promlčení až za 10 let. Podle zákonné úpravy platné v roce 2006 odpovídá dědic za dluhy zůstavitele jen do hodnoty nabytého dědictví (obvyklá cena ke dni úmrtí zůstavitele).

  OdpovědětVymazat
 63. Dobrý den, paní notářko, řeším situaci, kdy jsem jedním z dědiců po zemřelé příbuzné v Německu; od jedné příbuzné jsem se dozvěděla, že seznam pozůstalých zjišťuje právník (notář?) v Praze, a že mě příbuzní, které kontaktoval, opominuli uvést. Je nějaká cesta, jak se dozvím, který notář v Praze dané pozůstalostní řízení vyřizuje, abych se mu mohla přihlásit? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 64. Pokud měl zemřelý německý občan nemovitý majetek v ČR, pak notáře pověří k projednání soud, jehož příslušnost se řídí dle katastrálního území nemovitosti - tam je třeba se dotázat. Nevíte-li, o jaký majetek se jedná, pak pátrejte mezi příbuznými.

  OdpovědětVymazat
 65. Dobrý den, dostala jsem "předvolání k informaci" vě věci dědictví mého zemřelého strýce. Se strýcem jsem nebyla v kontaktu 25 let, stejně tak nikdo z mých rodičů a prarodičů (dnes již nežijících). Doporučujete se dostavit? Musím kvůli tomu přejet celou republiku. Jak takové jednání "k informaci" probíhá? Mám se na něco připravit, budu ohledně něčeho rozhodovat? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 66. Njelépe bude včas kontaktovat notáře a domluvit se s ním na poskytnutí informací písemnou formou. Nemůžete předvolání ignorovat, má stejnou váhu jako předvolání soudu.

  OdpovědětVymazat
 67. Dobry den. Umrela mi babicka. Otec, jeji syn uz nekolik let nezije. Chci se zeptat, zda budu po babicce dedit spolecne ze strycem, nebo zda se podil po mrtvem otci uz nepocita a bude dedit jen stryc? Dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
 68. Pokud babička nezanechala závěť, mají nárok dědit v první třídě dědiců manžel a její děti - všichni rovným dílem. Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti. Váš otec - syn babičky - nežije a jeho podíl tedy budou dědit jeho děti. Jste-li jediným dítětem zemřelého otce, zdědíte celý jeho podíl po babičce. Společně s Vámi budou dědit žijící děti babičky (Váš strýc).

  OdpovědětVymazat
 69. Dobrý den, zemřela nám babička. Rádi bychom se o dědictví dohodli, s čímž všichni souhlasí. Pokud dohodu sepíšeme a podepíšeme, je pak pro všechny závazná nebo ji může někdo z nás do doby než ji notář schválí změnit? Např. říci, že si to rozmyslel? Je vůbec možné takto dohodu uzavřít nebo to lze jen před notářem? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 70. Písemnou dohodu mezi sebou uzavřít můžete, ale pak ji ještě budete muset prezentovat před notářem do protokolu. Aby si to někdo nerozmyslel, by šlo řešit jedině smluvní pokutou. Pokud se před notářem nedohodnete, t.j. nedojde k dohodě dědiců, pak notář potvrdí nabytí dědických podílů ze zákona.

  OdpovědětVymazat
 71. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 72. Pokud otec koncept závěti použil, pak s ohledem na popsané skutečnosti buď závěť odvolal nebo změnil. Jinak obecně podle §1494 odst. (2) NOZ platí, že závěť je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Otec si zřejmě při sepisu konceptu přál, abyste vlastnila jeho polovinu domu - což se i stalo a aby se zbylé finanční prostředky rozdělily mezi Vás a syna expřítelkyně. Záleží ale na rozhodnutí notáře jako soudního komisaře.

  OdpovědětVymazat
 73. Dobrý den, ráda bych se zeptala. Nedávno mi zemřel otec. Jsem ze tří dětí, otec se s námi nevídal, vím že otec měl nějaké dluhy ale z otcem jsem se neviděla 5 let, sdělí mi notář co po otcovi zbylo než příjmu dědictví a bych se ho mohla případně zřeknout? A pokud jsem hradila jako jediná náklady na pohřeb mohu od svých sourozenců nebo potencionálních dědiců chtít část peněz zpátky? Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář lustruje v katastru nemovitostí, případně se může dotázat banky na stav účtu ke dni úmrtí zůstavitele. Dalším zdrojem informací o majetku zůstavitele je protokol o předběžném šetření - tedy informace od dědiců. Účastníci řízení mohou nahlížet do dědického spisu. Náklady pohřbu můžete v dědickém řízení uplatnit jako pohledávku.

   Vymazat
 74. Dobrý den, když je někdo v pěstounské péči má nárok na dedictví?

  OdpovědětVymazat
 75. Tohoto případu by se mohla týkat druhá nebo třetí třída dědiců: Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

  OdpovědětVymazat
 76. Dobrý den, zemřel tchán, po něm zůstala manželka a 4 synové. Do dědického řízení půjde RD, zůstatek na účtu, stavební spoření a nějaká hospodářská půda, vše by mělo být toho času v SJM. Všichni účastníci dědického řízení se shodli na tom, že veškerý majetek má připadnout pozůstalé manželce. Jak se toto dá zařídit a ošetřit (aby např. za několik let někdo z dědiců nevyžadoval vykoupení podílu)? Dále by mě zajímalo, jestli se odměna notáři vypočítává z celkové částky všeho, co jde do řízení, a jestli se výše nedá nějak obejít (celková pozůstalost může být v hodnotě tak 2.5mil Kč).Předem velmi děkuji za odpověď. Kristová

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejprve proběhne vypořádání zaniklého SJM, kde se dohodou mezi manželkou a ostatními dědici určí, co půjde do pozůstalosti a co zůstane pozůstalé manželce. Na odměnu notáře to nemá vliv - ta se bude počítat z 1/2 hodnoty majetku v SJM. Pozůstalost si mohou dědicové rozdělit dohodou dědiců uzavřenou před notářem tak, že vše připadne pozůstalé manželce. Dohoda je poté závazná a bude uvedena v dědickém usnesení.

   Vymazat
 77. Dobrý den, paní notářko, zemřela mi maminka, ktera žila celý život v družstevním byte s již nulovou anuitou s mim otcem se kterým mám velmi špatný vztah, mam ještě bratra a otec říka at ani k notáři nejezdíme že všechno je jeho, že na nic nemáme nárok, když byt je psany pouze na jeho jméno, je to pravda?
  Dále vím, že v předběžném šetření zatajil že je majitelem 2 starších vozidel a také že je vlastníkem 2 garáží, které také spadají pod družstvo.
  Také vím, že po mamince zůstala doma hotovost ve výši přibližne 700 tisíc, ale to se bude těžko dokladat,že?
  Neměli bychom mít s bratrem na něco nárok, pokud tyto informace notářce dodatečne oznámím?
  Předem moc děkuji za odpověď, o kterou prosím co nejdříve,dekuji Frýdlova.

  OdpovědětVymazat
 78. Nejprve bude nutné dohodou mezi pozůstalým manželem a ostatními dědici vypořádat zaniklé společné jmění manželů. Zde můžete uplatnit požadavek, aby do SJM byl zařazen další majetek o němž víte, že ho rodiče vlastnili ke dni úmrtí maminky, přičemž se neprokáže, že jde o výlučný majetek otce (který mohl nabýt před vstupem do manželství, děděním nebo darem ). Pokud je Vám známo, že údaje o majetku zůstavitele uvedné v předběžném šetření jsou neúplné, kontaktujte notáře. Dědí pozůstalý manžel a děti - všichni rovným dílem.

  OdpovědětVymazat
 79. Dobrý den, chci se zeptat, zda státní dluhopisy spadají pod SJM, když jsou pořízeny na jméno jen jednoho z nich a je to vlastně dar manžela manželce? A totéž ohledně jiných věcí, např. auta nebo chaty. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 80. Majetek movitý i nemovitý pořízený za trvání manželství patří do SJM a to včetně finančních produktů (t.j. i státní dluhopisy) nezávisle na tom, na koho z manželů je majetek evidován. V katastru nemovitostí by mělo být uvedeno vlastnictví v SJM a u družstevního bytu by mělo být vedeno společné členství manželů. Jiná situace nastane, pokud si majetek pořídí jeden z manželů ze svých výlučných prostředků - tedy z peněz, které měl ještě před manželstvím nebo je dostal darem či je zdědil. Podobně darovat manželce může manžel jen to, co vlastní výlučně.

  OdpovědětVymazat
 81. Děkuji mnohokrát za rychlou odpověď. Jen prosím ještě o doplnění, v případě darování auta je třeba doložit nějak ověřenou darovací smlouvu, nebo stačí vzájemný přepis na evidenci vozidel? A u státních dluhopisů jako doložení darování stačí časová posloupnost: zdědil byt, prodal byt, za výlučně tyto peníze si koupili oba na své jméno dluhopisy, což bylo vnímáno jako dar. Děkuji předem za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 82. Pro účely vypořádání SJM ať už při úmrtí jednoho z manželů nebo v případě rozvodu, by bylo vhodné ošetřit nabytí výlučného majetku v manželství písemným souhlasem druhého z manželů, pokud to přímo nevyplývá z darovací smlouvy či dědického usnesení. Odpadne složité prokazování.

  OdpovědětVymazat
 83. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné, zjistit dluhy po zesnule sestře? Dědické řízení už je vyřízené, ale stále máme obavy!
  Děkuji za odpověď s pozdravem Nemejovský

  OdpovědětVymazat
 84. Žádný centrální registr o dluzích občanů neexistuje. V dědickém řízení se mohou dědicové chránit uplatněním výhrady soupisu pozůstalosti. V takovém případě odpovídají za dluhy jen do výše hodnoty majetku, který zdědili.

  OdpovědětVymazat
 85. Dobrý den, před 3 měsíci zemřela moje sestřenice (což jsem se dozvěděla teprve nedávno, žije v jiném městě) a zůstaly po ní nezaplacené složenky za nájem a poplatky v obecním bytě, kde žila. Nemá žádné příbuzné, jen zetě. Pak mě (sestřenici) a bratrance. Kdo by za ní měl zaplatit případné dluhy? A pokud odmítnu dědictví, zaniká tak povinnost případné dluhy uhradit? Případně jakým způsobem se mohu dědictví vzdát? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 86. V dědickém řízení Vás o možnosti dědictví odmítnout poučí notář. Na rozhodnutí budete mít po tomto poučení měsíc. Odmítnout dědictví můžete buď před notářem do protokolu nebo písemně. Pokud dědictví odmítnete, nejste dědicem a za žádné dluhy zůstavitele neodpovídáte.

  OdpovědětVymazat
 87. Dobrý den, mému manželovi v 6 letech zemřela matka. Jeho otec se poté znovu oženil a jeho nová žena si ho adoptovala. Za 7 let se jim také narodila dcera.
  Otec mého manžela před 15 lety zemřel a teď v červnu i jeho nevlastní matka. Teď jeho sestra mu ale tvrdí že nemá právo po matce na dědictví, protože byl pouze adoptovaný. Je to pravda nebo ne? Prosím poraďte a děkuji za případnou odpověď.

  OdpovědětVymazat
 88. Na základě rozhodnutí soudu o osvojení se osvojitel, popřípadě osvojitelé, zapíší do matriky jako rodič, popřípadě rodiče dítěte.Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Při dědění vychází notář z údajů v matrice. Jinými slovy - při dědění není rozdíl mezi vlastním a osvojeným dítětem.

  OdpovědětVymazat
 89. Dobrý den, prosím mám dotaz. Dům v Smj bez závěti. V domě žije jeden syn. Druhý syn žije ve svém domě. V případě úmrtí majitelů(rodičů) a v případě, že nebude sepsána závěť, budou dědit oba synové nebo pouze ten, který v domě žije déle než rok?
  Děkuji za odpovéd.

  OdpovědětVymazat
 90. Při úmrtí jednoho z manželů se nejprve vypořádá zaniklé SJM - rozhodne se, co patří do pozůstalosti. Dědit budou děti a pozůstalý manžel - všichni rovným dílem. Z pohledu dědického práva je tedy pozice synů stejná, byť jeden s rodiči bydlí a druhý ne.

  OdpovědětVymazat
 91. Dobrý den, prosim chci se zeptat , než tchyně zemřela prodala auto(hodnota pět tisíc rozbil se ji motor a jelikož natom nebyla zdravotně dobře už nechtěla platit za opravu)nový majitel má kupní smlouvu ale nestihl na sebe auto prepsat...jelikož našel kontakt jenom na nás a na policií mu řekli že potřebuje papír že auto není v dědictví tak jsme volali notarsce a ta nám řekla že jelikož jsme se vzdali dědictví(protože její syn zastavil jejich dům a nesplacel to zůstali nanem dluhy)a tak jsme se vzdali dědictví paní notarka nám řekla že nám žádný papír nedá že jsme se toho zřekli , jenže ji šlo o to že ten syn co jim to zastavil se za celé dva roky neozval a ona nemá ukončeny to deditstvi , že si pro ten papír má přijít on...mezitím jsme u sebe měli tchána ale ten umřel před třemi měsíci a když ten syn co je zadlužil k ní volal že teda bude řešit tu babičku a ten papír pro policií tak mu řekla že to sním teď řešit nebude že se teď bude řešit ten tchán, jenže ten majitel toho auta nám každý týden volá já jsem s toho hotová jsem už na nervy že do toho auta dal už 50 tisíc a že to po nás bude chtít a tak já už nevim co dělat , nejen že jsme zaplatili pohřeb ale ještě toto a nic s toho já už jsem fakt na složení , prosim děkuji za radu

  OdpovědětVymazat
 92. Vaše rozhořčení lze pochopit, ale při odmítnutí dědictví odmítnuvší dědic přestává být účastníkem, neboť právním následkem odmítnutí dědictví je skutečnost, že se na dědice hledí jako by dědictví nikdy nenabyl a na jeho místo nastupují další osoby stanovené zákonem, popř. zůstavitelem. Notářka Vás tedy informovala správně. Ale ani účastníkovi řízení nemůže notář vydat potvrzení o tom, co patří, respektive nepatří do aktiv pozůstalosti, pokud tato otázka nebyla se všemi dědici, případně jejich právními nástupci, projednána.

  OdpovědětVymazat
 93. Dobrý den ma sestra nárok na dědictví zemřela nám maminka sestra cely život o mamku nejevila zájem na pohřeb neprospěla všechno zařizuji já platim já a ona se zajímá jen oto co zdědí děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 94. Pokud dědic nebyl zůstavitelem vyděděn, pak mu svědčí dědické právo a nemůže být nikterak krácen, byť je třeba doložitelné, že se nechoval k zůstaviteli tak, jak by se chovat měl. Náklady pohřbu můžete uplatnit v dědickém řízení.

  OdpovědětVymazat
 95. Dobry den,
  chci se zeptat za svoji kamaradku. Mela pritele s kterym nezila, ale navstevovali se v jeho dome. Posledni tydny mu doslouzila v nemoci. Pritel ji financne podporoval a chtel ji zabezpecit i nadale, proto sepsal zavet s notarkou. Byl bezdetny, rozvedeny, mel jen sourozence s kterymi se nestykal. Kdyz zemrel, zacal se o vse starat jeho kamarad. Zaridil pohreb, vzal si k sobe platebni karty a kamaradce zakazal vstup do domu, prestoze tam ma veci. Je to jiz 7 mesicu, notarka neodpovida na maily, kamarad nezveda telefon. Co by mela kamaradka podniknout, kdyz si je jista, ze ji pritel v zaveti zohlednil? Neni to jiz hodne dlouho, ze nebylo zahajeno dedicke rizeni? Dekuji moc.

  OdpovědětVymazat
 96. Na notáře je potřeba se obrátit osobně nebo písemně (nikoliv e-mailem) a požádat o informaci, zda je přítelkyně závětním dědicem. Pokud ano, pak je přítelkyně účastníkem dědického řízení a má právo nahlížet do dědického spisu. Pokud ne, pak se bude muset smířit s tím, že přítel závěť změnil. Pak by mohla pouze požadovat vynětí svých věcí z pozůstalosti a jejich vydání.

  OdpovědětVymazat
 97. Dobrý den,


  v květnu tohoto roku mi zemřela maminka. Otec vyřizoval pohřeb a vše s tím spojené. Myslela jsem, že budeme pozvaní k notáři - především kvůli pozůstalosti rodinného domu, který měli s otcem ve společném jmění. Do dnešního dne mě však nikdo neinformoval. Otec nedávno přišel s tím, abych podepsala plnou moc a zřekla se dědictví po matce. Nechtěla jsem už tak zhoršovat rodinnou situaci a plnou moc podepsala. Otec od té doby se mnou nekomunikuje a já mám dotaz: je takto podepsaný dokument, bez úředního ověření, bez notářského zápisu, platný? A jak je možné, že jsem nebyla pozvána k notáři?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 98. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pozn. otec byl svobodný a krom dětí neměl žádné příbuzné..

   Vymazat
 99. Notář pozval vypravitele pohřbu na předběžné šetření. Bylo zjištěno, že zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty. Proto bylo dědické řízení zastaveno a nepatrný majetek byl vydán vypraviteli pohřbu. Nikdo není dědicem a nikdo také neodpovídá za dluhy zůstavitele.

  OdpovědětVymazat
 100. Dobrý den, tatínek je podruhé ženatý, z prvního manželství má dceru (mne) a syna - oba jsme zletilí, z druhého manželství má nezletilou dceru. S druhou manželkou žijí v rodinném domě, každý vlastní 1/2 domu. Tatínek mne a bratra chce obdarovat za svého života pozemkem a chatou, ale chce, abychom si potom nenárokovali v případě jeho smrti podíl na domu, prostě, aby to zdědila jeho dcera z druhého manželství.
  Darování chaty a pozemku si myslím je celkem jednoduché - na základě darovací smlouvy, podat návrh na vklad na KÚ.
  Ale jak zajistit, abychom se nestali nepominutelnými dědici pouze 1/2 domu ? - je lepší, aby tatínek uzavřel darovací smlouvu na manželku s výměnkem?, nebo s doživotním VB, nebo uzavřel Darovací smlouvu pro případ smrti? nebo je lepší uzavřít závěť. Na nezletilou dceru nechce smlouvu zatím uzavřít.
  Druhá manželka má také dvě zletilé děti.
  Pokud by hodnota obou darů (jak nám, tak nezletilé ) byla stejná a otec by měl ještě nějaký majetek, máme na nějakou jeho část s bratrem ještě nárok?
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den

  OdpovědětVymazat
 101. Pokud si tatínek přeje za života podarovat své děti z prvého manželství s tím, aby si poté již nedělali nárok na pozůstalost, pak se obvykle postupuje tak, že současně s darovací smlouvou dítě podepíše notářský zápis o zřeknutí se dědického práva.

  OdpovědětVymazat
 102. Dobrý den, moc prosím o informaci: zdědil jsem členský podíl v bytovém družstvu. Na usnesení od notáře je uveden výčet dalšího majetku, který byl součástí dědictví. Nelíbí se mi, že představenstvo družstva (=malý činžovní dům) bude mít kopii usnesení s přehledem o celém dalším majetku zesnulého. Lze mít od notáře jen nějaký "výpis" položek nebo nemáte nějakou zkušenost, co s tím? A ještě prosím o jednu informaci. Datum převodu členského podílu a datum na nájemní smlouvě k bytu by mělo být k datu úmrtí (myslím si, že ano) nebo k datu nabytí právní moci usnesení notáře (myslí si družstvo). Moc děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář Vám může na požádání vyhotovit samostatné potvrzení o tom, že jste dědicem družstevního podílu v bytovém družstvu. Členství na Vás přechází zpětně ke dni úmrtí zůstavitele.

   Vymazat
  2. moooc děkuji. Prosím ještě o Váš názor, odkdy by pak tedy měla být uzavřená nájemní smlouva na byt. Zda od data umrtí nebo až od data nabytí právní moci usnesení. děkuji

   Vymazat
  3. Podle § 737 ZOK na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Přechod práva na uzavření nájemní smlouvy se uplatní tehdy, pokud zůstavitel získal právo na uzavření nájemní smlouvy, ale tato smlouva uzavřena nebyla. Jinými slovy nájemní smlouva dnem úmrtí zůstavitele přešla na Vás a novou smlouvu není třeba uzavírat. Pokud novou smlouvu uzavřete, tak ke dni, kdy se tak stane.

   Vymazat
 103. Dobrý den , prosím o radu .. Zdědil jsem dům po mamince , proběhlo dědické řízení , ale notářka udělala chybu a nezapsala do něj , že součástí pozemku je i garáž která tam stojí asi třicet let . Dům nyní prodávám , mám kupce a dokonce mám už podepsanou kupní smlouvu , peníze v úschově atd. Problém je v tom , že katastr nechce nemovitost přepsat na nového vlastníka právě kvůli tomu , že není uvedena garáž v dědickém řízení přitom tam evidentně stojí již zmíněnou dobu a to mám podložené podle děd řízení které proběhlo mezi mojí maminkou a babičkou . Katastr se se mnou odmítá bavit kvůli jedné větě a celá transakce už je takto v pohybu , prosím o radu jak z toho ven , začínám být zoufalí .. Děkuji za rekce a odpovědi ..

  OdpovědětVymazat
 104. Notářka chybu neudělala. Stavba (garáž) na vlastním pozemku je součástí pozemku a nemusí být uváděna v dispozici o přechodu majetkového práva. Od 1.1.2014 se již nejedná o dvě samostatné věci - od tohoto dne je možno disponovat již jen pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se budou týkat i staveb na něm umístěných. Kdybyste si nechal sepsat kupní smlouvu u notáře, neměl byste problém s katastrálním úřadem.

  OdpovědětVymazat
 105. O tomto vím , ale kupní smlouvu mi ale vyhotovil právník v realitní kanceláři , tak v čem je problém ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právní služby realitních kanceláří jsou asi jejich největší slabinou. Kupní smlouva sepsaná notářským zápisem je veřejnou listinou, katastrální úřad z ní vychází, neboť notář je povinen ověřit veškeré skutečnosti, zejména to, že jste vlastníkem prodávaných nemovitých věcí.

   Vymazat
  2. Rozumím , ale toto jsem netušil , vše řešila realitní kancelář a problém nastal až na tomto dědickém řízení . Je jiná možnost než znovuotevření dědického řízení ? A pokud je vše co je na pozemku součástí , nevím o co katastru jde , celá tahle situace mi přijde absurdní .. Děkuji za odpovědi .

   Vymazat
 106. Řízení o pozůstalosti, které nabylo právní moci, již nejde znovu otevřít. Není k tomu ani důvod. Na základě dědického usnesení jste nabyl nemovité věci, které byly zapsány do katastru nemovitostí. Tyto nemovité věci následně prodáváte. Jejich specifikace uvedená v kupní smlouvě musí přesně odpovídat výpisu z katastru nemovitostí. Dědické usnesení není nijak důležité - kupní smlouva se na něj pouze odkazuje jako na nabývací titul. Realitní kancelář obdržela provizi a měla by se tedy o vše postarat. Je absurdní, aby klient sám komunikoval s katastrálním úřadem.

  OdpovědětVymazat
 107. Ano , odkazuje se na něj jako na nabývací titul a to je právě podle katastru problém , podle nich jsem garáž nezdědil , protože není zapsaná v dědickém řízení i přes to že je součástí pozemku prokazatelně již leta .. Ano s prací realitní makléřky nejsem spokojen , od té doby co se podepsali smlouvy , je komunikace o dost těžší .

  OdpovědětVymazat
 108. Katastrální úřad má samozřejmě pravdu. Nemůžete prodávat garáž, která nebyla samostatně zaměřena a není uvedena v katastru nemovitostí (přesto že už léta stojí na vlastním pozemku) a proto ji ani notářka neuvedla v dědickém usnesení. Jako stavba na pozemku je součástí pozemku a prodejem pozemku samozřejmě prodáváte i všechny stavby na něm. Chybu hledejte v kupní smlouvě, kterou Vám připravila realitní kancelář. Pokud byste doložil, že garáž v katastru nemovitostí zapsána byla a měla být zahrnuta do aktiv pozůstalosti, pak by se muselo dělat opravné dědické usnesení nebo zahájit dodatečné projednání nově zjištěného majetku. Nejlépe Vám v této věci pomůže kterýkoliv notář (prověří si informace zapsané v katastru, text kupní smlouvy a návrh na vklad), v poradně to nevyřešíme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mám pocit , že v katastru donedávna garáž zapsaná nebyla , protože údajně v době vzniku stavby nebyla povinnost ji zapisovat . Tak a největší perlička je to , že nový majitel věděl , že není zapsaná v katastru a chtěl garáž zlegalizovat , takže se udělal geometrický výměr , zapsala se na katastr a garáž je legální (cca 2 měsíce) a přesto s tím má katastr problém .. Děkuji za všechny odpovědi a Váš čas , vím že to v poradně nevyřešíme , chtěl jsem znát názor někoho nezávislého , ještě jednou děkuji .. Ondřej

   Vymazat
 109. Dobrý den,

  moc bych Vás prosil o Váš názor na uvedenou situaci. V roce 2008 mi dědeček daroval 1/2 rodinného domu, který vlastnil. Bezprostředně po darování této nemovitosti sepsal notářkým zápisem závěť, ve které uvedl, že rodinný dům odkazuje mně, jako jedinému dědici, s tím, že vyplatím částkou sto tisíc korun jeho dceru. Jelikož jsem však od roku 2008 rodinný dům opravoval, investoval jsem do něj nemalé peněžní prostředky a o dědečka se řádně staral, daroval mi druhou polovinu rodinného domu darovací smlouvou v roce 2013, ale uvedenou závěť nezrušil. V současné době tedy vlastním ve výlučném vlastnictví rodinný dům já. Dědeček minulý týden zemřel a já bych v této chvíli rád věděl zda a v jakém rozsahu se bude k uvedené žádosti přihlížet.
  K uvedené povinnosti výplaty částky 100 tisíc korun bych ještě chtěl dodat, že po sepsání závětí jsme se s tetou, dědovou dcerou dohodli, že jí uhradím výměnu oken v jejím bytě, jednalo se o částku 40 tisíc korun, jako kompenzaci, za to, že rodinný dům bude v budoucnu v mém vlastnictví. Rád bych proto věděl, zda bych mohl tuto částku 40 tisíc korun do výplaty částky 100 tisíc korun započíst.
  Předem moc děkuji za Váš čas a Vaši odpověď.
  S pozdravem

  OdpovědětVymazat
 110. Závěť posoudí notář jako soudní komisař - nemůžeme jeho rozhodnutí předjímat. Pokud Vás závěť určuje dědicem podílu na nemovitosti, který byl zcizen (darován, prodán), pak se k této části závěti nebude přihlížet. Lze očekávat, že se nebude přihlížet ani k příkazu zůstavitele, který se vztahoval k dědění tohoto podílu na nemovitosti.

  OdpovědětVymazat
 111. Dobrý den, všude se řeší jen dluhy po zemřelém - ale jak je to, když zemřelý je (byl) věřitelem? To znamená, že když někdy v minulosti půjčil dětem peníze a ke dni úmrtí věřitele půjčky dětmi - dlužníky nebyly vyrovnány? Navíc každé dítě dluží jinou částku a jiné zase žádnou půjčku od rodičů nemá. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 112. Do aktiv pozůstalosti patří nejen movitý a nemovitý majetek zůstavitele ke dni úmrtí, ale také pohledávky a různé přeplatky. Ke spornému majetku se v řízení o pozůstalosti nepřihlíží - pohledávky musí být doložitelné. Na dědice přechází práva zůstavitele jako věřitele. Pokud zůstavitel nezanechal závěť, pak o rozdělení pozůstalosti mohou dědicové před notářem uzavřít dohodu dědiců. Když se dědicové nedohodnou, pak notář potvrdí nabytí dědických podílů (t.j. podílů na aktivech) dle zákonné dědické posloupnosti.

  OdpovědětVymazat
 113. Dobrý den chtěla sem se zeptat zemřel mi otec zůstala po něm závěť kterou mi poslala notarka je napsána na počítači a podepsána dvěma svědky nová manželka mého otce mě a tatovi zakazovala stýkat se spolu táta koupil dům ještě když nebyli manzele a je zapsán jako jediný vlastník v katastru v závěti je napsáno že po zralé úvaze odkazuje dům a veškerý movitý majetek své manželce já sem tatovo jediné vlastní dítě a ta závěť není ověřena a podpis také nesouhlasí že by to můj táta podepsal děkuji mockrat za odpověď jestli mám na něco naroka

  OdpovědětVymazat
 114. Pokud je mezi dědici spor o platnosti závěti, pak ve věci rozhodne soud. Především vyslechne svědky, kteří jsou uvedeni na závěti, případně si opatří další důkazy (znalecký posudek atp.).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý večer děkuji za odpověď dneška sem byla na jednání u notáře skrze tu závěť sem se odvolala notarka řekla že nám pošle vyrozumění poštou ty svědci se tam dostavily a každý vypovídal zvlášť ani se neschodly jestli závěť podepisoval údajně před nimi nebo ji už prý měl přinést podepsanou co nastane teď mám se někam odvolat mám na nějaké dědictví nárok nebo je ten dům pouze jeho manželky vůbec mi to notarka nevysvetlila děkuji mockrat za odpověď

   Vymazat
  2. Notářka bude postupovat podle § 170 zákona o zvláštních řízeních soudních, kde se říká, že pokud je pro vyřešení sporu o dědické právo třeba prokázat skutečnosti, které jsou mezi dědici sporné, soud usnesením odkáže toho z účastníků, jehož dědické právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil žalobou. K podání žaloby určí lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce.
   Nebyla-li žaloba ve lhůtě podána, bylo-li řízení o žalobě zastaveno nebo byla-li žaloba odmítnuta, platí, že spor o dědické právo byl vyřešen v neprospěch toho, kdo měl své právo uplatnit žalobou. Pokud Vám tedy bude doručeno usnesení, kde se Vám ukládá podat žalobu, budete si muset najmout advokáta, abyste své dědické právo prokázala. Pokud žalobu ve lhůtě nepodáte, nebo z rozhodnutí soudu o žalobě vyplyne, že Vám dědické právo nesvědčí, soud – notář usnesením Vaši účast v dědickém řízení ukončí.

   Vymazat
  3. Dobrý den a vy myslíte že nemám právo dědit část domů po tatovi jak poznají že závěť je platná když svědčily lidí které byli známý tatovo manželky mám vůbec na něco právo jako jeho dcera děkuji

   Vymazat
  4. Pokud spor o dědické právo prohrajete a manželka otce bude závětním dědicem, nastupuje Vaše právo uplatnit nárok na povinný díl. Hodnotově to představuje u zletilých 1/4 toho, co byste dědila podle zákonné dědické posloupnosti. Povinný díl se zpravidla vyplácí v penězích (t.j. potomkovi jako nepominutelnému dědici není automaticky potvrzen tomu odpovídající podíl na nemovitosti zůstavitele).

   Vymazat
 115. Dobrý den, babička s dědou (žijící) maji/meli dva syny.Jeden z nich je Můj tatínek a ten před pár lety zemřel, takže mají jednoho syna a me jako vnučku. Strýc zpracoval rodice (babičku a dedu) a ty mu za života ve věku 87 let převedli byt, který nyní pronajímá a babicka s dědou jsou v domově důchodců. Mě nedali nic.Tatinek zemzel a tak maji syna jednoho a ja pro ne co se tyka majetku nemam na nic narok.Je nejaka šance ze zakona něco nárokovat? ??

  OdpovědětVymazat
 116. Každý si může se svým majetkem naložit dle libosti a klidně za života vše rozdat a svým dědicům ničeho nezanechat. Může dokonce i sepsat závěť, kde na svého potomka nebude pamatovat. Potomek pak může v dědickém řízení uplatnit nárok na povinný díl - ale jen z majetku, který měl zůstavitel ke dni úmrtí. Dědický podíl zemřelého syna přechází na jeho děti - tedy na Vás. Pokud ale nebude co dědit, dědické řízení bude zastaveno.

  OdpovědětVymazat
 117. Dobrý den,
  jako zmocněnec jsem přihlásil pohledávku matky v rámci konkurzního řízení, konkurzní správce ji uznal a zařadil ji do seznamu pohledávek zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Po její smrti jsem v rámci předběžného řízení upozornil notářku na tuto pohledávku, ta se jí však odmítla zabývat, že kdo ví jestli a kolik bude vyplaceno a že se bude zabývat až případnou výplatou, tehdy jsem netušil, co může následovat a tak jsem dál neřešil.
  Před několika měsíci došlo k sestavení částečného rozvrhu v rámci kterého matce náleželo něco málo přes 1000Kč. Konkurzního správce, který mě kontaktoval ohledně aktuálních kontaktních údajů na matku jsem odkázal na paní notářku. Po čase mě přišlo předvolání k dodatečnému projednání dědictví s tím, že předmětem je jen uvedená hotovost a záloha na poplatky dle § 89 vyhl. 37/1992 činí 1000Kč. To mě dost "nadzvedlo". Vzhledem k tomu, že bydlím více než 100km od bývalého bydliště matky a moje sestra dokonce v zahraničí to znamená další náklady na dopravu a ztracený čas, navíc se jedná jen o částečný rozvrh a z mnoha důvodů předpokládám, že v rámci konečného rozvrhu bude vyplacena částka maximálně několika set korun a po započtení nákladů, na jejichž náhradu má notářka právo, poplatky snadnou převýší vyplacenou částku.
  Tak jsem prostudoval související zákony a vyhlášky (konkrétně 89/2012 Sb. OZ, 99/1963 Sb. OSŘ, 292/2013 o zvláštních řízeních soudních, vyhl. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresních a krajské soudy a samozřejmě vyhl. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a NK ČR) a nenašel jsem jediný důvod, proč by notářka nemohlo v rámci dědického řízení rohodnout o samotné pohledávce, ba naopak se v §171 odst. 1) zákona 292/2013 Sb. z.z.ř., se jako o aktivech, jež jsou součástí pozůstalosti, píše dokonce o pohledávkách a právech vzniklých po smrti, které mají původ v právních skutečnostech, jež nastaly za života zůstavitele a také že pokud by pohledávka byla projednána rovnou a v plné výši, tak by poplatky činily cca 45Kč.
  Během dodatečného projednání jsem notářku vyzval k projednání samotné pohledávky s odůvodněním, že dle mého názoru nic nebrání jejímu projednání a že poplatky na opakovaná dodatečná projednávání mohou převýšit vyplácené částky. Na to notářka odpověděla, že není předem známo kolik bude vyplaceno a že by pohledávku musel někdo uznat. I přes mojí argumentaci, že pohledávka je přijetím do konkurzu fakticky uznaná a že nikdy není jisté nakolik bude pohledávka uspokojena, tak stále opakovala, že je možné projednat pouze již vyplacenou častku, což se i stalo.
  Jsem přesvědčen, že postup paní notářky není správny, ale jsem jen právní laik a tak se ptám: Je takový postup správný? Pokud ano, co brání projednání samotné pohledávky (jaký předpis, judikatůra apod.)? A pokud ne, jak je možné se bránit a případně vymáhat náhradu škody?
  Děkuji za radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen doplněni ve vztahu k platnosti NOZ, pokud by to bylo relevantní - matka zemřela v roce 2013, ve stejném roce bylo zahájeno i insolvenční řízení.

   Vymazat
  2. Uznaná pohledávka, jejíž výtěžnost je nejistá, se obvykle zařadí do aktiv pozůstalosti a ocení se na 0 Kč. Vyjadřovat se k postupu notáře jako soudního komisaře může ovšem pouze soud, který ho k vyřízení pozůstalosti pověřil. Soud si k tomu vyžádá dědický spis i stanovisko notáře. Pokud jste nevyužil možnosti odvolat se proti dědickému usnesení a dědické usnesení nabylo právní moci, pak nově zjištěný majetek bude projednán v dodatečném projednání dědictví.

   Vymazat
 118. Vážení,
  matka má tři děti a manžela. S manželem mají SJM. Ve svém výhradním vlastnictví má nemovité věci (dům + pozemek).

  Nemovité věci chce darovat synovi. Bude se jednat o dar ve smyslu § 1661 odst. 1 NOZ - tedy úleva v nákladech spojených se založením samostatné domácnosti. Tedy bude započten na povinný díl.

  Je správná moje myšlenka, že aby tento dar byl započten na dědický podíl musí matka sepsat závěť?
  A dále, že co se týká majetku po otci, tak se tento dar jej vůbec týkat nebude a po otci bude mít nárok na plný povinný díl a pod něj nebude možné omezit dědický podíl?
  Díky.

  OdpovědětVymazat
 119. Započtení na povinný díl nastává v situaci, kdy na potomka nebylo pamatováno v závěti a on uplatňuje v dědickém řízení svůj nárok na povinný díl. Dá se to řešit i tak, že v souvislosti s přijetím daru se potomek smlouvou se zůstavitelem zřekne svého dědického práva. Započtení na dědický podíl může nastat naopak v situaci dědění podle zákonné dědické posloupnosti. Ujímají-li se dědici pozůstalosti podle podílů, má se vzít ohled na bezúplatná plnění, jichž se dědici od zůstavitele případně dostalo. Zároveň se však bere v úvahu autonomie zůstavitelovy vůle. Proto se započte jen tehdy, pokud dal takový pokyn zůstavitel (podrobně § 1662 - 1664 NOZ ). Forma, jak udělit pokyn, je stejná jako u závěti. To, co darovala matka ze svého výlučného majetku, se nebude nikterak týkat dědického řízení po otci.

  OdpovědětVymazat
 120. Dobrý den, paní notářko.
  Ráda bych se zeptala jak dlouho trvá rozhodnuti soudu o vypořádání dědictví.Už jsou to dele než 2 měsíce co jsme byli u notáře, kde sme podepsaly dohodu o vypořádání dědictví. Notářka řekla že nyní to půjde na soud a po jeho schválení nás ona pisemne bude informovat o nabití dědictví, ale stále nic, je tata doba normální? Maminka zemřela již v květnu tohoto roku.
  Ještě bych se ráda zeptala,má mi byt otcem vyplacena peněžita částka, bude v rozhodnuti od soudu stanoveno jak mi má otec částku vyplatit? Chtěla bych, aby mi peníze složil na účet, případně předal před notářem, on si totiž myslí, že mi ve vyplatí osobně, ale ja se s nim nechci scházet, nedůvěruji mu. Žáda případně notář nějaký doklad o tom, že došlo k vyplacení dědictví?
  Předem moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 121. Proč jste neobdrželi dědické usnesení, se musíte zeptat notářky. Pokud jste uzavřeli před notářem do protokolu dohodu dědiců a notář ji schválil, pak už nic nebrání tomu, usnesení dědicům vydat. Obsahem dohody dědiců by mělo být i to, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude finanční kompenzace vyplacena. To pak notář uvede v dědickém usnesení. Zda k vyplacení skutečně došlo, notář nijak nekontroluje. Bude-li povinný v prodlení, může se oprávněný domáhat zaplacení sjednané částky soudní cestou.

  OdpovědětVymazat
 122. Dobrý den. Rozumím dobře, že v případě úmrtí manželky dědí manžel a jejich 2 děti stejným dílem tzn. každý 1/3? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 123. Pokud manželka nezanechala závěť, tak to bude tak, jak uvádíte v dotazu. Je třeba ale ještě doplnit, že se nejprve provede vypořádání zaniklého společného jmění manželů, kde se určí, co patří pozůstalému manželovi a co bude předmětem pozůstalosti. O rozdělení pozůstalosti mohou dědicové uzavřít před notářem dohodu. Pokud se nedohodnou, potvrdí notář nabytí dědických podílů ze zákona.

  OdpovědětVymazat
 124. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Váš tatínek využil možnosti zbavit se veškerého majetku, aby svým dětem z prvního manželství ničeho nezanechal. Dědické řízení bude pravděpodobně zastaveno protože zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty ( cca do 30 tis. Kč ). Zastavení dědického řízení znamená, že nikdo není dědicem. Nepatrný majetek se zpravidla vydá vypraviteli pohřbu. Otec nemohl darovat majetek, který měl ve společném jmění manželů. Bylo k tomu nutné uzavřít před notářem smlouvu o zúžení SJM, přesněji smlouvu o změně zákonného mnaželského majetkového režimu. Podle této smlouvy se ze společného jmění manželů stal výlučný majetek nynější manželky. Zároveň bude pravděpodobně ve smlouvě uvedeno, že manželé si mezi sebou vyrovnali to, oč se majetek jednoho z nich zmenšil ve prospěch druhého z manželů. Pokud tomu tak je, pak se žádné kompenzace na manželce otce nedomůžete a manželka nemůže být nikterak omezována v nakládání s tímto majetkem, neboť tento nepatří do pozůstalosti.

   Vymazat
 125. Dobrý den, má otázka zní, jak se mám zachovat v případě dědického řízení, kdyby zemřel otec. Mám dluhy a exekuce a nerad bych tím popřípadě ohrozil zbytek rodiny matku, bratra. Pokud přijmu svůj podíl z dědictví ohrožuje to někoho z nich nebo mě samotného. Přijmout podíl nebo se ho vzdát ve prospěch matky a dohodnout se potom s bratrem jiným způsobem?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud byla nařízena exekuce, nemůžete samostatně nakládat s majetkem a nemůžete tedy ani uzavřít dědickou smlouvu, která by poškodila Vaše věřitele. Jinou možností je dědictví odmítnout, kde se právní veřejnost přiklání k názoru, že odmítnutí dědictví není nakládáním s majetkem, protože na dědice, který dědictví odmítnul, se pohlíží tak, jakoby dědicem nikdy nebyl. Ustálená judikatura k tomu ovšem zatím není.

   Vymazat
 126. Dobrý den.
  Dotaz se týká doprojednání dědictví po mé mamince.
  Situace je taková, že dědické řízení bylo již ukončeno, nicméně v rámci dalších dědických řízení v rámci širší rodiny byl zjištěn další majetek/nemovitost po strýci, který by měl připadnout mému otci (který zemřel před maminkou) a následně mamince.
  Dotazuji se, jestli se mám obrátit nejdříve s žádostí o doprojednání dědictví po mém strýci a otci postupně na příslušné soudy nebo opětovně rovnou požádat o doprojednání dědictví příslušný soud, který řešil dědictví po mé mamince.
  Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
 127. Pokud byl nově zjištěn majetek po strýci, pak je potřeba se obrátit s žádostí o dodatečné projednání dědictví na soud, který řešil pozůstalost po strýci. Další následná dodatečná dědická řízení po otci a poté po matce by měly již iniciovat příslušné soudy bez Vašeho návrhu.

  OdpovědětVymazat
 128. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně dědického řízení po matce, jsme dvě sestry-jak jsem se dozvěděla pozvána je k řešení, ale jen má sestra. Přijde mi to zvláštní.(matka měla rovněž finanční hotovost). Co mi radíte?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. pozn. nemovitost byla prepsana na sestru za zivota matky

   Vymazat
  2. Nejprve probíhá u notáře předběžné dědické šetření, na které zve notář zpravidla vypravitele pohřbu. Teprve následně jsou k dědickému řízení pozváni všichni dědicové. Pokud ovšem zůstavitel zanechal jen majetek nepatrné hodnoty (cca do 30 tis. Kč), pak je dědické řízení zastaveno, nepatrný majetek je vydán vypraviteli pohřbu a dědicové se na jednání již nezvou. Více informací Vám poskytne notář, který byl soudem pověřen k vyřízení pozůstalosti. Kontakty na notáře najdete na stránkách Notářské komory ČR www.nkcr.cz

   Vymazat
  3. Děkuji za odpověď. Jen vím že částka je mnohem vyšší než uvádíte.

   Vymazat
  4. Bohužel, řízení bylo bleskové- sestra veškeré movité dědictví i hotovost zatajila(jedná se o vysokou částku). Mohu se nějak bránit proti zatajenému dědictví? S nějakou šancí?

   Vymazat
  5. Pokud bylo dědické řízení zastaveno pro nepatrný majetek, pak je možno požádat soud místně příslušný podle bydliště zůstavitele ke dni úmrtí o dodatečné projednání nově zjištěného majetku. Budete muset ovšem doložit, že takový majetek existuje.

   Vymazat
 129. Dobrý den, zemřela manželčina babička, která s námi žila ve společné domácnosti asi 10 let. Nyní se její děti zajímají o věci, co po babičce doma zůstali. Osočují nás, že zatajujeme její hotovost a další osobní věci. Ve skutečnosti zůstalo 18000 Kč, které jsem hodlal použít na vypravení pohřbu a to i přesto, že je babička dala manželce pro naše děti k vánocům, když se její zdravotní stav zhoršil. Bohužel je manželka natolik slušná, že hotovost nechala tam, kde ji babička vždy měla, což jeden ze synů při své nečekané návštěvě využil a vzal si 6000 s tím, že si je rozdělí, když se tedy nic jiného nenašlo. Když jsem ho oslovil s tím, že zbylé peníze nestačí ani na pohřeb dal nám zpět 2000 a že další 2000 přidá, jen pokud mu manželka dá zlatý prsten, co po babičce zůstal a který babička ústně darovala manželce na památku pro naše děti, pokud by se s ní něco stalo (v hodnotě max. 4000). Vůbec netuším jak se zachovat a jak to bude dál, manželka je z toho celá špatná a já se jí nedivím. Zajímá mě, zda se do pozůstalosti zahrnují i věci ve společné domácnosti (TV, nábytek a ostatní věci denní potřeby). Zda musím tyto věci a vybavení jejího pokoje uchovávat až do skončení dědického řízení, rádi bychom její pokoj využili pro děti. Její movitý majetek, nemá podle mého odhadu větší cenu než 20 000 Kč. Ještě podotýkám, že vlastní nemovitost za cca 100 000. Manželka nic dědit nechce. Děkuji

  OdpovědětVymazat
 130. V průběhu dědického řízení mohou nakládat s majetkem zůstavitele dědicové jen společně - tedy ve vzájemné shodě. Pokud si někdo počíná jako dědic, pak ovšem už nemůže dědictví odmítnout. Předmětem pozůstalosti je veškerý movitý a nemovitý majetek, který měl zůstavitel ke dni úmrtí. Můžete požádat notáře o provedení šetření na místě samém a následně se domluvit na dalším postupu k uvolnění prostor dříve obývaných babičkou.

  OdpovědětVymazat
 131. Dobrý den,rád bych se zeptal, zda je možné, aby se děděná nemovitost stala předmětem SJM? Situace je taková, že manželka by měla získat dům po babičce, na jeho rekonstrukci však budou zapotřebí prostředky přesahující výši jeho současné hodnoty (budu hradit já) a rádi bychom, aby byl dům majetkem nás obou. Je toto možné nějakým způsobem ošetřit? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 132. K řešení se nabízejí dvě možnosti:
  1) U notáře sepíšete smlouvu o rozšíření SJM, podle které bude nemovitost ve výhradním vlastnictví manželky zařazena do SJM.
  2) Manželka Vám daruje podíl na své nemovitosti. Poté budete podílovými spoluvlastníky.

  OdpovědětVymazat
 133. Dobrý den, dluhy ze SJM spadají do dědického řízení nebo ne? Na těchto stránkách jsem se dočetla, že se rozdělují mezi pozůstalou manželku a ostatní dědice, ovšem domnívala jsem se, že tyto dluhy přecházejí automaticky na pozůstalou manželku a předmětem dědického řízení nejsou.
  Zároveň bych se chtěla zeptat, jak je to s dluhy, které vznikly po zúžení SJM (zúženo bylo 2002, tedy když ještě neexistovala Evidence). Je zde nějaká možnost obrany proti dluhům, aby na manželku nepřešly (manželé žili několik let odděleně - nerozvedli se).
  Předem Vám děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
 134. Co se týče odpovědnosti za dluhy, je třeba rozlišit odpovědnost vůči věřiteli a odpovědnost mezi dědici navzájem. Vůči věřiteli odpovídají všichni dědicové společně a nerozdílně, tedy věřitel si může vybrat, po kom bude část dluhu nebo celý dluh vymáhat. Mezi sebou dědicové odpovídají podle poměru majetku nabytého v dědictví. Tudíž kdyby dědic nabyl polovinu majetku a musel platit celý dluh (nemůže odmítnout plnit více, než nabyl z dědictví), ostatní dědicové by mu byli povinni polovinu dluhu dát.
  Co se týče pozůstalé manželky, tam je třeba rozlišit dluh v SJM a dluh výlučně zůstavitele. Pokud jde o dluh výlučně zůstavitele, tak za takový dluh pozůstalá manželka neodpovídá, pokud dědictví odmítne.
  Jiná situace je u dluhů v SJM a tady se praxe notářů liší. Extrémní názor říká, že by se notář neměl takovým dluhem zabývat a projednat jenom aktiva SJM. Umírněnější názor říká, že by notář měl při vypořádání SJM přidělit odpovědnost za zaplacení celého dluhu jak přeživšímu manželovi (manželce), tak do dědictví. Vychází z názoru, že dědictví je univerzální sukcese a jak manželé odpovídají společně a nerozdílně, tak dědicové, kteří vstupují do práv a povinností zemřelého, přejímají jeho postavení. Třetí názor říká vypořádávat půl manželce a půl do dědictví. Nicméně je třeba vzít na vědomí, že jde o vypořádání mezi dědici, věřitel touto dohodou není vázán a může chtít plnění celého dluhu na kterémkoliv z dědiců.
  Pokud manželé měli uzavřenou smlouvu o zúžení SJM a poté vznikl dluh zůstavitele, pak se bude zkoumat, zda byl věřitel o zúžení SJM prokazatelně informován nebo to bylo zapsáno do veřejného seznamu listin o MMR. Pokud ano, pak by dluh nepřešel na pozůstalou manželku ale na dědice, přičemž ovšem manželka je také dědic (mohla by dědictví odmítnout).

  OdpovědětVymazat
 135. Dobrý den, manžel má tři děti z předchozích manželství, společně máme také tři. Před uzavřením manželství jsem koupila chalupu, která je stále psaná na mne. Za trvání manželství jsme koupili družstevní byt. Manžel má svůj účet, já také svůj, kromě toho investuji peníze /já ze svého účtu, investice jsou tedy moje/. Spadají peníze na mém účtu a mé investice do SJM? Jak by se postupovalo v případě mého úmrtí? Kdo a jakým dílem by dědil nemovitost, družstevní byt a moje peníze? A jak by se postupovalo v případě úmrtí mého muže? Kdo a jakým dílem by dědil nemovitost, družstevní byt a peníze na účtu mého manžela. A poslední dotaz: spadalo by do dědictví po manželovi i to, co mám já na svém účtu a ve svých investicích? Děkuji za odpověď?

  OdpovědětVymazat
 136. Ve Vašem výlučném vlastnictví je pouze chalupa, kterou jste si pořídila před vstupem do manželství. Veškerý další majetek je v SJM a to nezávisle na tom, na koho je účet nebo spořící či investiční produkt veden. Prvním krokem v dědickém řízení je vypořádání zaniklého SJM - určí se, co patří pozůstalému manželovi a co bude předmětem pozůstalosti. V pozůstalosti po Vás by tedy byla chalupa a příslušná část SJM (1/2), Dědili by manžel a Vaše tři děti - všichni rovným dílem. Pokud by zemřel dříve manžel, pak byste získala část z vypořádání SJM (1/2) a spolu se všemi šesti dětmi manžela dědila rovným dílem zbývající část SJM. Družstevní podíl ze zákona přechází na pozůstalého manžela, ale je předmětem majetkového vypořádání mezi dědici a to z ceny obvyklé. Můžete u notáře uzavřít manželskou smlouvu a tyto zákonné manželské majetkové poměry změnit (zúžit SJM).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc děkuji za odpověď a chci poprosit o radu. Je možné manželské majetkové poměry změnit tak, aby v případě, že zemře manžel dříve, dědily kromě mne jen naše tři společné děti? Děkuji za odpověď.

   Vymazat
 137. Manželská smlouva řeší majetkové poměry manželů a nikoliv to, co bude kdo dědit. Přesto ale můžete zúžením SJM zajistit, že děti manžela z jeho prvního manželství nic dědit nebudou. Stačí ve smlouvě o zúžení SJM ujednat, že dosud společně nabytý majetek už nebude v SJM, nýbrž ve výlučném vlastnictví manželky a že manželé se vzájemně vyrovnali v tom, oč se majetek jednoho z nich zmenšil ve prospěch druhého. Do pozůstalosti po manželovi pak žádný majetek zařazen nebude.

  OdpovědětVymazat
 138. Dobrý den, mám dotaz ohledně správy dědictví nezletilého. Jedná se o určení správce (3.osoby) dědictví nezletilého podle §461 odst. 2 obč.zák. tak, aby v případě úmrtí jednoho z rodičů nespravoval dědictví do 18 let nezletilého jeho zákonný zástupce (popř. opatrovník), ale třetí osoba. Tedy nejedná se o klasického správce pozůstalosti pro případ dědického řízení, ale správa směřuje nad rámec řízení.
  Dotaz zní, jak lze takovou 3.osobu ustanovit, zda ji postačí zmínit v závěti? Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stačí napsat závěť, kde se odkáže nějaký majetek nezletilci s podmínkou, aby jej spravoval někdo jiný, než jeho zákonný zástupce. Taková závěť by měla mít zamýšlené účinky, tedy že závětní majetek bude spravovat pro nezletilce určený správce a zbytek majetku bude spravovat zákonný zástupce. Všem ale radíme, aby se pokud možno do těchto vod nepouštěli a to s ohledem na situaci po skončení řízení o pozůstalosti, zejména složitou interakci - například jak se bude třetí osoba domlouvat se zákonným zástupcem dítěte na tom, z jakého majetku se budou hradit potřeby nezletilce apod. Toto je základ budoucích sporů o peníze, které nemohou skončit jinak, než zletilostí nezletilého nebo rozhodnutím soudu. Tudíž dobře míněný skutek se může obrátit (a to se s velkou jistotou stane) proti tomu, v jehož prospěch byl v dobré víře učiněn.

   Vymazat
 139. Dobry den,mam k Vam prosbu o radu ve veci dedictvi,po svem nevlastnim bratrovi,ktery spachal sebevrazdu.Zustal po nem dum .Jeho dva primi sourozenci me snazi z dedictvi odstranit.Mamu jsme meli stejnou,ale uz rodice nema on ani ja uz spolecnou mamu.prosim o radu,zda mam nejaky narok.Dekuji marie Hruba vz.

  OdpovědětVymazat
 140. jeste k tomuto dotazu,zil v dome s pritelkyni,i kdyz se s krz rozchod spolu rozesli,bude dedit i on,nebo hlavne ona?dekuji

  OdpovědětVymazat
 141. Zákon nezná pojem "nevlastní bratr". Pokud máte alespoň jednoho společného rodiče, pak jste sourozenci. Jestliže zůstavitel neměl děti a už nežijí jeho rodiče, pak podle zákonné dědické posloupnosti dědí ve třetí třídě dědiců stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
  Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

  OdpovědětVymazat
 142. Dobrý večer. Zemřel mi dědeček a já zůstala se svou tetou jedinými dědici. Dědeček převedl za života svuj dům tetě a před smrti vlastnil pouze dožity osobní automobil a dle notarky hotovost, která byla úschovana v diakonii, kde strávil pred odvozem do nemocnice něco přes rok života. Od dědečkovich blízkých přátel vim, ze mi chtěl odkazat větší fin.částku, ale již to nestihl. Věřím, ze mel nějaký účet, kde mohlo něco zůstat, ale nevím jak ho zjistit. Notarka mi řekla, at si zjistím, kde byl účet veden a ona to pak obešle, ze všechny ústavy v CR obesilat nebude. Je nějaký způsob nebo mechanismus, jak ucet ci ustav zjistit,pripadne jina moznost, jak v teto veci postoupit dal? S tetou se nestykame k dedove uctu mela udajne pristup, ale v primarnim jednani se k tomuto nevyjadrila a notarka se na toto ani neptala a ja take ne, protoze jsem byla na takovem jednani poprve. Děkuji moc

  OdpovědětVymazat
 143. V ČR není centrální evidence bankovních účtů občanů a notář nemá jak zjistit, u kterých bank měl zůstavitel své peníze. Proto vychází z informací od dědiců ke zjištění peněžního ústavu a bance pak pošle dotaz na stav zůstatku účtu ke dni úmrtí zůstavitele. Pokuste se tedy získat informace od příbuzných. Notářka by byla patrně ochotna obeslat dotazem několik (ne všechny) bank, které připadají v úvahu jako nejpravděpodobnější.

  OdpovědětVymazat
 144. Dobrý den. Mam dotaz,mam přítelkyně,jsme dlouho době spolu a zdělíme domácnost.Ona je ale Ukrajinka,snažíme se jí udělat pracovní vízum aby tady mohla pracovat a bydlet pořad i když ona tu vetšinou bydli se mnou a jezdi sem do Č.R na turistická víza,takže já bych chtěla jí odkázat svůj byt 2+kk v případě úmrtí.Mohu taky svůj byt zároveň napsat na ni ? Děkuji předem za Váši odpověď .

  OdpovědětVymazat
 145. Ještě bych se chtěla vidět kolik mě to vše bude stát ?Děkuji předem P.Viktorija

  OdpovědětVymazat
 146. Dědicem svého bytu v osobním vlastnictví nebo dědicem družstevního podílu (u družstevního bytu) můžete ustanovit i cizince. Sepsání závěti u notáře stojí 1.500 Kč. K tomu 300 Kč za povinný záznam do centrální evidence. K celkové částce 1.800 Kč se ještě účtuje DPH 21%.

  OdpovědětVymazat
 147. Dobrý den, pokud zůstavitelka dostávala důchod na jiný účet než svůj, je možné prověřit, zda finance na účtu, byť není veden na zůstavitelku, ale jinou fyz. osobu, jsou či nejsou její a zda spadají do dědictví či ne? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V tomto případě nepůjde účet prověřit – pokud se o to notář pokusí, tak mu banka odpoví, že zůstavitel není vlastníkem a tudíž informace nemůže poskytnout. Jediná možnost je požádat vlastníka účtu, aby sdělil, zda zůstavitel prostředky na jeho účet uložil a pokud ano, tak se tyto prostředky projednají jako pohledávka za vlastníkem účtu. Pokud dědicům vlastník účtu nepřizná dobrovolně, že tam prostředky zůstavitel uložil, nezbude než podat určovací žalobu k soudu.

   Vymazat
 148. Dobrý den, chci se zeptat .... jsem po druhé vdaná. Za prvního manželství jsem nabyla s prvním mužem byt, který jsme po rozvodu prodali, mezitím jsem se ale podruhé vdala. Peníze z prodeje tohoto bytu patří tedy do SJM s druhým manželem nebo do mého výlučného vlastnictví?
  A jak by to vypadalo s případným dědictvím? Druhá muž má totiž plnoletého syna z prvního manželství a já naopak plnoletou dceru. Mají na tyto peníze nárok ?
  Předem moc děkuji za info a zdravím.

  OdpovědětVymazat
 149. Peníze z majetkového vypořádání jsou Vaším výlučným majetkem. Pokud byste zemřela a nezanechala závěť, pak by Váš výlučný majetek dědili rovným dílem Váš manžel a Vaše dcera.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc děkuji za info, ale ještě se tedy chci zeptat.....
   S exmanželem jsme neměli majetkové vyrovnání od soudu, jen jsme prodali byt, který jsme spolu získali do Os.Vlastnictví (takže žádný papír od soudu o Majetk.vyrovnání nemáme).
   Pokud by tedy např.zemřel můj nynější druhý manžel,tyto peníze by tedy vůbec nebyly předmětem dědického řízení? Tudíž by se z nich neodváděla
   daň ani odměna notáři ? Chápu to dobře?
   Omlouvám se a moc děkuji za info.

   Vymazat
  2. I přesto, že šlo o nesporný rozvod manželství, měli byste mít písemnou dohodu o vypořádání SJM. Na základě tohoto dokumentu byste v budoucnu doložila, že jste takto získala výlučný majetek, který nebude předmětem SJM v budoucím manželství. Při smrti nynějšího manžela bude předmětem aktiv pozůstalosti pouze jeho výlučný majetek a dále to, co bude určeno vypořádáním společného jmění tohoto druhého manželství, jež zaniklo smrtí manžela. S děděním žádná daň spojena není - pouze odměna notáře.

   Vymazat
  3. Dohodu o vypořádání SJM bohužel nemáme (jsme rozvedeni již přes 5 let)..
   Nicméně, mohla by stačit Kupní Smlouva, a to jak nabytí, tak prodej u bývalého bytu (jako důkaz,že jsem byt nabyla za prvního manželství ale prodala až během druhého ?

   Vymazat
  4. V takovém případě po třech letech od rozvodu jste se stali ze zákona podílovými spoluvlastníky. Prodala jste tedy svůj podíl a získané peníze jsou tedy Vaším výlučným majetkem.

   Vymazat
  5. Uff, tak to jsem ráda. Moooc děkuji za info a pomoc. Vaší stránku budu s radostí šířit dále. Zdravím a hezký den přeji.
   M.Nováková

   Vymazat
 150. Dobrý den,
  před 9 lety mi zemřel děda a můj otec se vzdal dědictví ve prospěch své sestry, otec nebyl vyplacen a ani žádnou jinou kompenzaci nedostal. Je možné i po tolika letech dědictví napadnout a požadovat vyrovnání?
  Děkuji
  Jan Zálesák

  OdpovědětVymazat
 151. Váš otec uzavřel před notářem do protokolu dohodu dědiců, která je zapsána v dědickém usnesení, které nabylo právní moci. Není k dispozici žádný právní titul, na základě kterého by bylo možné zpochybnit uzavřenou dohodu. Pokud dle dohody dědiců uvedené v dědickém usnesení měla sestra vyplatit nějakou finanční kompenzaci a tento svůj závazek nesplnila, pak promlčecí lhůta je 10 let a lze to vymáhat soudní cestou.

  OdpovědětVymazat
 152. Dobry den. Manzelka zdedila 1/3 bytu po sve matce a budeme se rozvadet. Mam nejaky narok na dedictvi po sve tchyni? Dekuji za odpoved. Drahy Lukas

  OdpovědětVymazat
 153. Zděděný majetek nepatří do SJM a nebude tedy předmětem vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství.

  OdpovědětVymazat
 154. Dobry den,zemrela nam maminka. Mela vkladni knizku kterou jsme s bratrem po mesici od smrti vybrali. Je nutne priznavat to notari? A plati se z ni dedicka dan? Dekuji za odpoved

  OdpovědětVymazat
 155. Notář se dotáže banky a ta mu sdělí zůstatek na účtu ke dni úmrtí zůstavitele. Dědická daň byla zrušena. Platí se jen odměna notáři a ta se počítá z hodnoty aktiv pozůstalosti, kam patří i peníze na účtu. Pokud by žil manžel maminky, bylo by nutno nejprve vypořádat zaniklé společné jmění manželů.

  OdpovědětVymazat
 156. Dobrý den, zemřela mi tchýně. K dědické mu řízení byl pozván její manžel, syn a syn z prvního manzelstvi. U notáře sepsali protokol kde můj muž odmítnul dědictví ve prospěch otce. Druhý syn se odmítnul vzdát dědictví a byla mu vypocitana částka kterou by měl dostat. Vše řádně podepsali a za tři dny si měli vyzvednout rozhodnutí u notáře. Následující den si to švagr rozmyslel s tím že částka neodpovídá skutečnosti. Je to možné? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 157. Podpisem protokolu, jehož obsahem je dohoda dědiců, je dědic touto dohodou vázán a nemůže od ní jednostranně odstoupit - museli by tak učinit všichni dědicové. Ve stanovené lhůtě je možné se proti dědickému usnesení odvolat. Soud pak posoudí důvody odvolání a ve věci rozhodne.

  OdpovědětVymazat
 158. Dobrý den. Dostala jsem od své maminky hotovostní částku jako dar za péči o mého umírajícího otce. U peněz bylo na papíře věnování s podpisem "máma", nijak notářsky ověřeno. Chtěla bych se zeptat zda i uvedená částka, kterou mi maminka darovala, se zahrnuje do SJM v případě úmrtí mého manžela ve vypořádání dětí z jeho prvního manželství v případě, že nebude sestavena závěť. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. doplním, že dar byl věnován po 5ti letech od úmrtí tatínka.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.