23. 6. 2014

Změna stanov bytového družstva - NOZ


Nový občanský zákoník a související zákon o obchodních korporacích, které začaly platit od začátku letošního roku se promítají i do života bytových družstev. Do 30.6.2014 by totiž měly přizpůsobit nové legislativě své společenské smlouvy, zakladatelské listiny a stanovy.

Přizpůsobení stanov by  samo o sobě nepředstavovalo žádný vážný problém. Významnou komplikaci ovšem způsobilo ustanovení § 731 (ZOK) , které říká:  „Pro změnu úpravy náležitostí stanov uvedených v §731 odst. 1 ZOK se vyžaduje souhlas všech členů družstva , kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.“

Čeho se § 731 ZOK týká ?(1) Stanovy bytového družstva kromě náležitostí podle § 553 obsahují také

a) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a

b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu. Tato práva a povinnosti se stávají dnem jejich vzniku právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu.

Stačí jeden kverulant


Stačí jeden kverulant a nebo člen družstva, který se zdržuje někde v zahraničí a přes veškeré úsilí svolavatelů členské schůze nepůjde zajistit podmínku souhlasu všech členů družstva. V této situaci se objevilo doporučení z pera Svazu českých a moravských bytových družstev:


Ustanovení § 731 odst. 2 ZOK nelze vykládat jinak, než že přizpůsobení stanov BD novým předpisům včetně doplnění údajů uvedených § 731 ZOK po 1.1.2014 provede BD formou změny stanov dosud obvyklým způsobem, přičemž o této změně stanov bude hlasovat nadpoloviční většinou nebo vyšším hlasovacím kvorem, pokud to dosavadní stanovy vyžadují. Teprve k další změně stanov týkající se náležitostí stanov uvedených v § 731 odst. 1 ZOK – podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a podrobnější úpravu práv a povinností člena BD spojených s užíváním družstevního bytu.se vyžaduje souhlas všech členů družstva (§ 731 odst. 2 ZOK).

Není-li souhlas všech členů, notář uplatní výhradu


Na schůzi, která schvaluje změnu stanov musí být přítomen notář, který o přijetí rozhodnutí o změně stanov sepíše notářský zápis, kde se též vyjádří, zda usnesení bylo přijato platně a je v souladu se zákonem a dosud platnými stanovami družstva. Konkrétně to upravuje § 80a odst. 2) notářského řádu: 


Notář je povinen notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby osvědčit existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen, včetně jeho vyjádření o souladu s právními předpisy, a současně je povinen osvědčit, zda rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis, bylo přijato nebo přijato nebylo, a uvést své vyjádření, zda obsah rozhodnutí, nebo nebylo-li přijato, zda obsah předneseného návrhu na rozhodnutí je či není v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby.
Podle  § 81b písm. k) musí být součástí notářského zápisu prohlášení notáře obsahující údaje podle § 80a odst. 2, popřípadě prohlášení, že tyto předpoklady splněny nejsou, a  přesto je na notáři vyžadováno sepsání notářského zápisu.
Týká-li se změna stanov bytového družstva shora uvedených ustanovení § 731 ZOK, t.j. vyžaduje-li zákon ke změně stanov souhlas všech členů družstva, pak pokud s touto změnou nevyslovili souhlas (nehlasovali na členské schůzi pro) všichni členové družstva, ani se neprokázalo, že potřebný souhlas byl vysloven před konáním této schvalující členské schůze, notář upozorní, že nebyl splněn požadavek zákona a bude-li na něm i přesto požadováno sepsání notářského zápisu o přijetí rozhodnutí o změně stanov, pak v notářském zápisu notář uvede výhradu, že změna té části stanov, o které  hovoří  §731 odst. 1), nebyla přijata v souladu se zákonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.