11. 8. 2016

Darování podílu na nemovitosti manželce

Darování podílu na nemovitosti manželce nebo manželovi darovací smlouvou je možné tehdy, pokud je nemovitost nebo její část ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů. Darovat manželce nebo manželovi část SJM sice nelze, ale vyřešíte to manželskou smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu - neboli manželskou smlouvou o zúžení SJM.

10. 8. 2016

Vyhledání notáře na mapě

Vyhledání notáře na mapě je novou funkcí webu Notářské komory ČR. Kromě toho můžete notáře vyhledat fulltextem nebo nastavením vyhledávacího filtru. Nový web byl spuštěn 8.8.2016.

4. 8. 2016

Manželská smlouva - vzor

Manželská smlouva upravuje manželský majetkový režim. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu.  Manželé se mohou dohodnout že výlučný majetek jednoho z manželů nabytý například již před svatbou nebo získaný darem či děděním, zařadí do společného jmění manželů. V takovém případě se smlouva označuje hovorově jako manželská smlouva o rozšíření SJM. Častým případem je situace, kdy jeden z manželů vlastní pozemek a na něm chtějí manželé společně postavit rodinný dům. Aby novostavba mohla být zapsána v katastru nemovitostí do společného jmění manželů (SJM) jako součást pozemku, je nutné, aby se pozemek stal součástí SJM. Jinak totiž vzniká komplikovaná situace rozdílného vlastnictví pozemku a stavby na něm stojící, což se nelíbí zejména bankám v případě financování stavby prostřednictvím úvěru.

Někdy vzniká obrácená potřeba, kdy si manželé přejí, aby majetek ze společného jmění manželů se stal majetkem výlučným jen jednoho z manželů. Dá se tak například ošetřit situace, kdy manžel má děti z jiných manželství a v případě jeho úmrtí by po něm dědily nejen společné děti a manželka, ale také děti, které měl s jinými ženami.  Nabízí se tedy možnost změnit manželský majetkový režim tak, že důležitý majetek ve společném jmění manželů – například rodinný dům – se stane výlučným majetkem manželky.  Hovorově mluvíme o manželské smlouvě o zúžení SJM.

Třetím případem je situace, kdy se manželé dohodnou tak, že si každý z nich bude žít „za své“, tj. že každý bude mít samostatně své příjmy a své výdaje, bude samostatně nabývat majetek a také závazky. V takovém případě je třeba již existující společné jmění manželů vypořádat a do budoucna si stanovit režim oddělených jmění manželů. V takovém režimu mají manželé společné jen obvyklé vybavení domácnosti a mohou samozřejmě nabývat majetek i závazky nejen samostatně, ale též jako spoluvlastníci či spoludlužníci.

Formulace manželské smlouvy ponechte na notáři. Je zbytečné tyto věci připravovat s advokátem, protože by se Vám tím zbytečně zvýšily náklady. Pro Vaši představu jsou následně blíže rozvedeny některé varianty manželské smlouvy.   

1. 6. 2016

Založení s.r.o. za 100 EUR

Založení společnosti s ručením omezeným za 100 EUR se stává realitou.


Evropská unie vydala doporučení – tzv. předběžné podmínky na podporu malých a středních podniků, kdy je vyžadováno, aby v členských státech EU bylo možné založit „podnik“ s náklady do 100 EUR a doba vyřízení byla nejvýše tři dny. Tomu se postupně přibližuje i legislativa v České republice. Prvním krokem bylo umožnění přímého zápisu do obchodního rejstříku notářem a proces založení společnosti se významně zrychlil. Dalším zrychlením je skutečnost, že společnost může být zapsána do obchodního rejstříku ještě před vyřízením příslušných živností uvedených v zakladatelské listině. Je-li základní kapitál ve výši, která nepřevyšuje 20.000 Kč, je možno složit základní kapitál k rukám správce vkladu v hotovosti a není vyžadováno potvrzení banky. 


K založení společnosti s ručením omezeným je nutno sepsat ve formě notářského zápisu buď zakladatelskou listinu, jíž zakládá společnost s ručením omezeným jediný společník, a nebo společenskou smlouvu, je-li více zakladatelů. V dalším textu jsou tyto listiny označeny jako zakladatelský dokument. Velkým pokrokem při prvozápisu společnosti do obchodního rejstříku je fakt, že tento zápis může provádět přímo notář. Vaše společnost tak může zahájit činnost prakticky ihned poté, co jste ji u notáře založili.

Dne 23.5.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o soudních poplatcích a novela notářského tarifu , obě s účinností od 7.6.2016. Plánujete-li založit společnost s ručením omezeným, pak toto je pro Vás velmi dobrá zpráva. Pokud totiž budete zakládat společnost, kdy zakladatelské právní jednání o založení společnosti s ručením omezeným bude obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, a necháte si zapsat společnost přímým zápisem notářem do obchodního rejstříku, pak budete mít soudní poplatek zcela zdarma a odměnu notáři za vyhotovení zakladatelských listin poloviční – namísto nynějších 4.000 Kč + DPH pouze 2.000 Kč + DPH.
 

Co je třeba si rozmyslet, než půjdete k notáři:


Jedním z důležitých kroků je zvolení správného názvu společnosti - obchodní firmy a kontrola, zda se v obchodním rejstříku nevyskytuje právnická osoba se stejným nebo podobným názvem. Stejný název by se nepodařilo do obchodního rejstříku zapsat, kolize může nastat i u názvů podobných. Měli byste pamatovat i na budoucí propagaci společnosti na internetu a zjistit si, zda bude název vhodný i z pohledu objednání domény. Z marketingového hlediska by měl název firmy dobře reprezentovat podnikatelský záměr.

Při založení společnosti s ručením omezeným byste měli mít rovněž jasno, kde bude mít společnost své sídlo. V zakladatelském dokumentu je sice možné uvést sídlo jen názvem obce, chcete-li ovšem ihned zapsat společnost do obchodního rejstříku, pak musíte vyhotovit prohlášení o úplné adrese a předložit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (t.j. souhlas vlastníka bytu, nebytového prostoru nebo vlastníka budovy.) Podpis vlastníka nemovitosti musí být úředně ověřen.   

Jednou z podstatných náležitostí zakladatelského dokumentu je předmět podnikání. 


Jaké počáteční finance budete potřebovat:


Společnost s ručením omezeným je kapitálovou společností, k jejímuž založení stačí od 1.1.2014 vklad 1 Kč. Má to ale jeden háček. Mějte na paměti, že při založení společnosti jedním společníkem by nebylo možné v budoucnu společnost rozšířit o dalšího společníka převodem části podílu. (Musel by se nejprve navýšit základní kapitál.)


Jaké doklady budete potřebovat:


Jednání u notáře se samozřejmě neobejde bez Vašeho občanského průkazu, případně pasu. Je-li více společníků, pak musí být předloženy osobní doklady všech společníků. K souhlasu vlastníka o umístění sídla společnosti bude potřebný i výpis z katastru nemovitostí. Ten nemusíte obstarávat - notář jej vyhotoví. Stejně tak je tomu u výpisu z rejstříku trestů, který je nutný k zápisu jednatele. Obě listiny má možnost notář vyhotovit, neboť má stejné možnosti jako kterékoliv pracoviště Czech POINT. 


Kolik zaplatíte za soudní poplatky a notářské úkony:


Pokud Vám bude stačit zakladatelské právní jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které bude obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích, přičemž zápis do obchodního rejstříku bude provádět notář, pak jak uvedeno výše budete platit za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání pouze 2.000 Kč + DPH. Kdybyste si nechali sepsat notářem zakladatelskou listinu a sami podávali návrh na zápis do obchodního rejstříku příslušnému soudu, pak odměna notáře se stanoví podle položky A notářského sazebníku dle základního kapitálu společnosti, nejméně však 4.000 Kč. K tomu DPH.

Je třeba upozornit, že v částce 2.000 Kč za sepsání notářského zápisu o zakladatelském právním jednání není zahrnuto:

-       vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu je účtováno částkou 100 Kč za stranu - notář vydá stejnopis klientovi; stejnopis je sice v ceně notářského zápisu, ale notář musí vyhotovit další stejnopis a to v elektronické podobě a tento zasílá jako součást vkladového řízení webovou aplikací  (ISVR) soudu  (podle § 114 zákona č. 304/2013 Sb. notář zakládá do sbírky listin soudu stejnopis podkladového notářského zápisu), - viz položka J 2 a J3 notářského sazebníku,

-      za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku (§ 80h not. ř. – při založení společnosti musí být sepsán vždy) 1 200 Kč - viz položka R notářského sazebníku,

-        za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy 50 Kč (např. výpis z katastru nemovitostí, ale také výpis z obchodního rejstříku vydávaný podle § 115 zákona č. 304/2013 Sb.) - viz položka W notářského sazebníku,

-       za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč (požádá – li žadatel o jeho vyhotovení) - viz položka Y notářského sazebníku

-       za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje 30 Kč (například vydání opisu pro banku či živnostenský úřad) - viz položka H 1 notářského sazebníku,

-       za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině 30 Kč (legalizace podpisů na čestných prohlášeních jednatelů, na souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku, na souhlasu s umístěním sídla apod.) - viz položka H2 notářského sazebníku.
                                    
Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem stojí 500 Kč - viz položka S notářského sazebníku. Notář může dále účtovat paušální náhradu nákladů 300 Kč ve shodě s § 16 vyhlášky. Ke všem uvedeným položkám je pak notář povinen účtovat DPH ( je-li notář plátcem DPH, což platí u téměř u všech notářů).

Notářský sazebník je stanoven vyhláškou. Aktuální znění vyhlášky si můžete stáhnout na stránkách Notářské komory České republiky.

Odnesete-li si sami zakladatelský dokument a jeho přílohy na podatelnu rejstříkového soudu, je nutno přiložit kolky v hodnotě 6.000 Kč. U notáře kromě rychlosti přímého zápisu do obchodního rejstříku získáte i zajímavou finanční úsporu, neboť soudní poplatek u prvozápisu jednoduché společnosti s.r.o. je nulový – viz zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno:

„Od poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem se osvobozuje
a) zápis skutečnosti do veřejného rejstříku, týká-li se zápis fyzické nebo právnické osoby, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se řeší v insolvenčním řízení, v němž již bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
b) zápis výmazu osoby z veřejného rejstříku,
c) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích.“

Závěr:


Závěrem je třeba upozornit, že společenská smlouva obsahující jen povinné náležitosti stanovené zákonem, má na fungování budoucí společnosti s.r.o. určité důsledky, o nichž je třeba vědět. Nebude možné do společenské smlouvy zahrnout jakékoli dispozitivní ujednání (v zákoně je uvozeno např. slovy „stanoví-li tak společenská smlouva“ nebo „neurčí-li společenská smlouva jinak“). Důsledkem tak např. bude, že v souladu s § 147 odst. 1 ZOK bude možné společenskou smlouvu měnit pouze dohodou všech společníků. Rovněž nebude možné společnost zrušit jinak, než dohodou společníků (§ 241 ZOK) a nebude možné ujednat pro usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady jiný počet hlasů, než stanoví zákon (§ 169 až 171 ZOK).

Dědické řízení a dědické poplatky

Jako dědické poplatky lidé chápou odměnu notáři v dědickém řízení. Státu se žádné poplatky neodvádějí (kromě toho, že notář musí ke své odměně účtovat DPH). Dědická daň byla zrušena.

Notářský koncipient - nabídka práce

Notářský koncipient v zavedené notářské kanceláři - to může být příležitost pro Vás. V současné době poptávka převyšuje časové možnosti notářů a mnozí z nich rozšiřují počty svých zaměstnanců.

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

     Odměna notáře se řídí notářským sazebníkem, pokud jde o notářské úkony. Vyhláška byla od 1.1.2021 novelizována a některé odměny notáře se zvyšují. V případech, kdy nejde o notářský úkon,  podpůrně se používá advokátní tarif a odměna notáře může být smluvní - dohodou s klientem. V tomto článku najdete tipy, jak ušetřit nemalé finanční prostředky a to nejen na odměně notáři, ale také na daních a správních poplatcích a také jak předcházet finančním ztrátám.

2. 4. 2015

Exekuce manžela - změna zákona

Poslanecká sněmovna schválila 1.4.2015 návrh změny exekučního řádu a občanského soudního řádu. Tyto změny mimo jiné posilují pozici manžela vůči exekutorovi, který řeší dluhy druhého z manželů. Na významu nabývají smlouvy o změně zákonného manželského majetkového režimu - manželské smlouvy. Návrh míří do senátu.

27. 11. 2014

Notář odpovídá na časté dotazy


Odpovědi notáře na časté dotazy ohledně převodu nemovitostí - kupních a darovacích smluv, rozšíření a zúžení SJM manželskou smlouvou, zajištění závazků notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti exekucí a dalších právních situací, které se v praxi reší notářským zápisem.

20. 11. 2014

Notářská úschova


Notářská úschova je bezpečný způsob zajištění kupní ceny. Přijetí peněz do notářské úschovy, za účelem jejich vydání třetí osobě, je upraveno zákonem - notářským řádem. Peníze v notářské úschově jsou uloženy na samostatném účtu a jsou odděleny od osobního majetku notáře. Přijetí peněz do notářské úschovy je spojeno s notářským úřadem, který v případě smrti nebo odvolání notáře převezme jiný notář. Peníze v notářské úschově nemohou být zahrnuty do dědictví nebo exekuce na majetek notáře. Tím je institut notářské úschovy mnohem bezpečnější, než  je tomu v případě advokátní úschovy.

15. 8. 2014

Společenství vlastníků jednotek dle NOZ


Nový občanský zákoník významně zasáhnul do právní úpravy společenství vlastníků jednotek. Přizpůsobit se NOZ musí SVJ nejdéle do konce roku 2016.

23. 6. 2014

Změna stanov bytového družstva - NOZ


Nový občanský zákoník a související zákon o obchodních korporacích, které začaly platit od začátku letošního roku se promítají i do života bytových družstev. Do 30.6.2014 by totiž měly přizpůsobit nové legislativě své společenské smlouvy, zakladatelské listiny a stanovy.

12. 11. 2013

Dědické řízení - otázky a odpovědi


Dědické řízení - otázky a odpovědi notáře. Jak sepsat závěť, jak se dědí ze zákona a ze závěti, zastavení dědického řízení, zdědění podílu na nemovitosti, dodatečné projednání dědictví.

7. 8. 2013

Notářská poradna zdarma

Notářská poradna zdarma je tu proto, aby pomohla zvýšit úroveň právního vědomí v oblasti občanského práva a přiblížila široké veřejnosti dědické právo, průběh dědického řízení a také notářské úkony, kterými občané řeší své životní situace.

2. 7. 2013

Dodatečné projednání dědictví

Dodatečné projednání dědictví nemění okruh dědiců, týká se výhradně nově zjištěného majetku a řídí se právní úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele.

10. 6. 2013

Závěť podle nového občanského zákoníku

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Z formálního hlediska zachovává nový občanský zákoník formy závěti, které známe už ze současného občanského zákoníku.

5. 6. 2013

Neopomenutelný dědic a nepominutelný dědic

Neopomenutelný dědic je institut, který nastává při dědění ze závěti – zůstavitel nesmí opomenout svého potomka. Nový občanský zákoník použil termín nepominutelný dědic a stanovil,  že nepominutelný dědic má nárok na povinný díl pozůstalosti.

4. 6. 2013

Dědická smlouva – nový občanský zákoník

Dědická smlouva podle nového občanského zákoníku je dědickým titulem. Jedná se o smlouvu, kterou zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

3. 6. 2013

Dědění ze zákona – NOZ

Dědění ze zákona podle nového občanského zákoníku nedoznalo zásadních změn. Čtyři dědické skupiny rozšiřuje nový občanský zákoník na šest tříd dědiců. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. Dědicem může být i stát.

11. 2. 2013

Ukončení nájmu nemovitosti a vyklizení

Ukončení nájmu nemovitosti dle nájemní smlouvy na dobu určitou je dobré si pojistit dohodou se svolením k vykonatelnosti. Nemusíte pak podávat žalobu na vyklizení nemovitosti.

Odmítnutí dědictví

Odmítnutí dědictví je nutno učinit v zákonné lhůtě. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Odmítnout dědictví v dědickém řízení můžeme ústně před notářem osobně nebo prostřednictvím k tomu zplnomocněného zástupce. Odmítnout dědictví lze i písemně.

7. 2. 2013

Prodej zděděné nemovitosti - daně

Při prodeji zděděné nemovitosti se nevyhnete dani z nabytí nemovitých věcí a může se vás týkat i povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona o daních z příjmů a to i v případě, kdy jste prodali nemovitost za cenu rovnou nebo nižší než je cena uvedená v dědickém usnesení.

11. 1. 2013

Proč ověření podpisu u notáře

Proč ověření podpisu u notáře ? Budete-li chtít listinu s ověřeným podpisem použít pro zahraničí, musíte k notáři vždy. Jsou ale i další důvody, proč raději k notáři, než na poštu.

9. 1. 2013

Důvody vydědění musí být dány.

     Důvody vydědění musí být dány. Neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli ve stáří, v nemoci nebo v jiných závažných případech musí být v rozporu s dobrými mravy. Musí jít o pomoc, která byla pro zůstavitele objektivně potřebná, o níž potomek věděl nebo mohl vědět.

29. 12. 2012

Započtení daru v dědickém řízení

Započtení daru v dědickém řízení je často dědici nesprávně chápáno tak, že jde o jakousi rekapitulací toho, co kdo již dostal a co ještě zbylo k rozdělení v dědictví. Není tomu tak.

10. 12. 2012

Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zdědil

Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zdědil. Na opravu použili společné finanční prostředky. V domě bydlí oba i se svými dětmi. V katastru nemovitostí je však zapsán jen jeden z manželů. Tuto situaci řeší manželská smlouva, jíž se rozšiřuje společné jmění manželů.

7. 12. 2012

Ochrana společného majetku při podnikání manžela

          Pokud se jeden z manželů rozhodne podnikat jako podnikatel – fyzická osoba, je třeba si uvědomit, že bude ručit veškerým svým majetkem.  Za trvání manželství je veškerý majetek kromě majetku darovaného nebo zděděného ( a další výjimky ) součástí společného jmění manželů. Lehce tak můžete přijít o hodnoty, které jste společně vybudovali.

Spolubydlící osoba čelí exekuci

Pokud žijete v manželství a Váš partner má nesplacené závazky, které vyústily v hrozbu exekuce majetku, pak tuto nepříjemnou situaci musíte s partnerem vyřešit společně a nepomůže Vám ani zúžení SJM ani rozvod manželství.  Jiná situace nastává v případě, kdy exekuce směřuje proti Vašim rodičům nebo zletilým dětem žijícím s Vámi na stejné adrese a nebo když tuto adresu z nějakého důvodu používá jako adresu trvalého bydliště cizí osoba.

5. 12. 2012

Půjčujeme peníze - ochrana věřitele

Může se stát, že se rozhodneme pomoci finanční částkou někomu z přátel a nebo příbuzných. Pokud se nejedná o pár stokorun, je dobré si vrácení peněz zajistit nějakým vhodným právním nástrojem.

4. 12. 2012

Jak ušetřit za právníky

Právní služby nabízí celá řada právních profesí a cena za tentýž právní úkon může být značně rozdílná. Obráceně platí, že za stejnou výši zaplacené úhrady můžeme obdržet různou kvalitu poskytovaných právních služeb, přičemž špatná kvalita může mít přímo fatální následky – nedomůžeme se svých práv, vynaložíme zbytečné náklady.

28. 11. 2012

Jak probíhá dědické řízení

Pokud potřebujete notáře, můžete si vybrat kteréhokoliv notáře a to i mimo Váš region. Jiná situace nastává v případě dědictví. Zde vystupuje notář jako soudní komisař a má k vyřízení dědictví pověření soudu. Jinými slovy, jakmile přijde na soud oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři a to na základě tzv. dědického rozvrhu.