11. 8. 2016

Darování podílu na nemovitosti manželce

Darování podílu na nemovitosti manželce darovací smlouvou je možné tehdy, pokud je nemovitost nebo její část ve výlučném vlastnictví manžela. Darovat manželce část SJM nelze.

10. 8. 2016

Vyhledání notáře na mapě

Vyhledání notáře na mapě je novou funkcí webu Notářské komory ČR. Kromě toho můžete notáře vyhledat fulltextem nebo nastavením vyhledávacího filtru. Nový web byl spuštěn 8.8.2016.

4. 8. 2016

Manželská smlouva - vzor

Nejčastějším případem manželských smluv je situace, kdy manželé plánují koupi nemovitosti, přičemž existuje důvod (může to například souviset s podmínkami banky ke schválení hypotéky), aby nemovitost byla ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů a rovněž tak odpovědnost za přijaté závazky byla toho z manželů, kdo závazek přijme. Pro takovou úpravu majetkových poměrů manželů zákon vyžaduje veřejnou listinu – notářský zápis.

1. 6. 2016

Založení s.r.o. za 100 EUR

Založení společnosti s ručením omezeným za 100 EUR se stává realitou.


Evropská unie vydala doporučení – tzv. předběžné podmínky na podporu malých a středních podniků, kdy je vyžadováno, aby v členských státech EU bylo možné založit „podnik“ s náklady do 100 EUR a doba vyřízení byla nejvýše tři dny. Tomu se postupně přibližuje i legislativa v České republice. Prvním krokem bylo umožnění přímého zápisu do obchodního rejstříku notářem a proces založení společnosti se významně zrychlil. Dalším krokem je razantní snížení nákladů podnikatele při prvozápisu společnosti s ručením omezeným, které se týká jak soudních poplatků, tak i odměny notáře.

Dědické řízení a dědické poplatky

Jako dědické poplatky lidé chápou odměnu notáři v dědickém řízení. Státu se žádné poplatky neodvádějí (kromě toho, že notář musí ke své odměně účtovat DPH). Dědická daň byla zrušena.

Notářský koncipient - nabídka práce

Notářský koncipient v zavedené notářské kanceláři - to může být příležitost pro Vás. V současné době poptávka převyšuje časové možnosti notářů a mnozí z nich rozšiřují počty svých zaměstnanců.

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

     Odměna notáře se řídí notářským sazebníkem, pokud jde o notářské úkony. Vyhláška byla od 1.1.2021 novelizována a některé odměny notáře se zvyšují. V případech, kdy nejde o notářský úkon,  podpůrně se používá advokátní tarif a odměna notáře může být smluvní - dohodou s klientem. V tomto článku najdete tipy, jak ušetřit nemalé finanční prostředky a to nejen na odměně notáři, ale také na daních a správních poplatcích a také jak předcházet finančním ztrátám.

2. 4. 2015

Exekuce manžela - změna zákona

Poslanecká sněmovna schválila 1.4.2015 návrh změny exekučního řádu a občanského soudního řádu. Tyto změny mimo jiné posilují pozici manžela vůči exekutorovi, který řeší dluhy druhého z manželů. Na významu nabývají smlouvy o změně zákonného manželského majetkového režimu - manželské smlouvy. Návrh míří do senátu.

27. 11. 2014

Notář odpovídá na časté dotazy


Odpovědi notáře na časté dotazy ohledně převodu nemovitostí - kupních a darovacích smluv, rozšíření a zúžení SJM manželskou smlouvou, zajištění závazků notářským zápisem se svolením k přímé vykonatelnosti exekucí a dalších právních situací, které se v praxi reší notářským zápisem.

20. 11. 2014

Notářská úschova


Notářská úschova je bezpečný způsob zajištění kupní ceny. Přijetí peněz do notářské úschovy, za účelem jejich vydání třetí osobě, je upraveno zákonem - notářským řádem. Peníze v notářské úschově jsou uloženy na samostatném účtu a jsou odděleny od osobního majetku notáře. Přijetí peněz do notářské úschovy je spojeno s notářským úřadem, který v případě smrti nebo odvolání notáře převezme jiný notář. Peníze v notářské úschově nemohou být zahrnuty do dědictví nebo exekuce na majetek notáře. Tím je institut notářské úschovy mnohem bezpečnější, než  je tomu v případě advokátní úschovy.

15. 8. 2014

Společenství vlastníků jednotek dle NOZ


Nový občanský zákoník významně zasáhnul do právní úpravy společenství vlastníků jednotek. Přizpůsobit se NOZ musí SVJ nejdéle do konce roku 2016.

23. 6. 2014

Změna stanov bytového družstva - NOZ


Nový občanský zákoník a související zákon o obchodních korporacích, které začaly platit od začátku letošního roku se promítají i do života bytových družstev. Do 30.6.2014 by totiž měly přizpůsobit nové legislativě své společenské smlouvy, zakladatelské listiny a stanovy.

12. 11. 2013

Dědické řízení - otázky a odpovědi


Dědické řízení - otázky a odpovědi notáře. Jak sepsat závěť, jak se dědí ze zákona a ze závěti, zastavení dědického řízení, zdědění podílu na nemovitosti, dodatečné projednání dědictví.

7. 8. 2013

Notářská poradna zdarma

Notářská poradna zdarma je tu proto, aby pomohla zvýšit úroveň právního vědomí v oblasti občanského práva a přiblížila široké veřejnosti dědické právo, průběh dědického řízení a také notářské úkony, kterými občané řeší své životní situace.

2. 7. 2013

Dodatečné projednání dědictví

Dodatečné projednání dědictví nemění okruh dědiců, týká se výhradně nově zjištěného majetku a řídí se právní úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele.

10. 6. 2013

Závěť podle nového občanského zákoníku

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Z formálního hlediska zachovává nový občanský zákoník formy závěti, které známe už ze současného občanského zákoníku.

5. 6. 2013

Neopomenutelný dědic a nepominutelný dědic

Neopomenutelný dědic je institut, který nastává při dědění ze závěti – zůstavitel nesmí opomenout svého potomka. Nový občanský zákoník použil termín nepominutelný dědic a stanovil,  že nepominutelný dědic má nárok na povinný díl pozůstalosti.

4. 6. 2013

Dědická smlouva – nový občanský zákoník

Dědická smlouva podle nového občanského zákoníku je dědickým titulem. Jedná se o smlouvu, kterou zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

3. 6. 2013

Dědění ze zákona – NOZ

Dědění ze zákona podle nového občanského zákoníku nedoznalo zásadních změn. Čtyři dědické skupiny rozšiřuje nový občanský zákoník na šest tříd dědiců. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi praprarodiče nebo sestřenice a bratranci. Dědicem může být i stát.

11. 2. 2013

Ukončení nájmu nemovitosti a vyklizení

Ukončení nájmu nemovitosti dle nájemní smlouvy na dobu určitou je dobré si pojistit dohodou se svolením k vykonatelnosti. Nemusíte pak podávat žalobu na vyklizení nemovitosti.

Odmítnutí dědictví

Odmítnutí dědictví je nutno učinit v zákonné lhůtě. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Odmítnout dědictví v dědickém řízení můžeme ústně před notářem osobně nebo prostřednictvím k tomu zplnomocněného zástupce. Odmítnout dědictví lze i písemně.

7. 2. 2013

Prodej zděděné nemovitosti - daně

Při prodeji zděděné nemovitosti se nevyhnete dani z nabytí nemovitých věcí a může se vás týkat i povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle § 10 zákona o daních z příjmů a to i v případě, kdy jste prodali nemovitost za cenu rovnou nebo nižší než je cena uvedená v dědickém usnesení.

11. 1. 2013

Proč ověření podpisu u notáře

Proč ověření podpisu u notáře ? Budete-li chtít listinu s ověřeným podpisem použít pro zahraničí, musíte k notáři vždy. Jsou ale i další důvody, proč raději k notáři, než na poštu.

9. 1. 2013

Důvody vydědění musí být dány.

     Důvody vydědění musí být dány. Neposkytnutí potřebné pomoci zůstaviteli ve stáří, v nemoci nebo v jiných závažných případech musí být v rozporu s dobrými mravy. Musí jít o pomoc, která byla pro zůstavitele objektivně potřebná, o níž potomek věděl nebo mohl vědět.

29. 12. 2012

Započtení daru v dědickém řízení

Započtení daru v dědickém řízení je často dědici nesprávně chápáno tak, že jde o jakousi rekapitulací toho, co kdo již dostal a co ještě zbylo k rozdělení v dědictví. Není tomu tak.

10. 12. 2012

Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zdědil

Manželé si opravili dům, který jeden z manželů zdědil. Na opravu použili společné finanční prostředky. V domě bydlí oba i se svými dětmi. V katastru nemovitostí je však zapsán jen jeden z manželů. Tuto situaci řeší manželská smlouva, jíž se rozšiřuje společné jmění manželů.

7. 12. 2012

Ochrana společného majetku při podnikání manžela

          Pokud se jeden z manželů rozhodne podnikat jako podnikatel – fyzická osoba, je třeba si uvědomit, že bude ručit veškerým svým majetkem.  Za trvání manželství je veškerý majetek kromě majetku darovaného nebo zděděného ( a další výjimky ) součástí společného jmění manželů. Lehce tak můžete přijít o hodnoty, které jste společně vybudovali.

Spolubydlící osoba čelí exekuci

Pokud žijete v manželství a Váš partner má nesplacené závazky, které vyústily v hrozbu exekuce majetku, pak tuto nepříjemnou situaci musíte s partnerem vyřešit společně a nepomůže Vám ani zúžení SJM ani rozvod manželství.  Jiná situace nastává v případě, kdy exekuce směřuje proti Vašim rodičům nebo zletilým dětem žijícím s Vámi na stejné adrese a nebo když tuto adresu z nějakého důvodu používá jako adresu trvalého bydliště cizí osoba.

5. 12. 2012

Půjčujeme peníze - ochrana věřitele

Může se stát, že se rozhodneme pomoci finanční částkou někomu z přátel a nebo příbuzných. Pokud se nejedná o pár stokorun, je dobré si vrácení peněz zajistit nějakým vhodným právním nástrojem.

4. 12. 2012

Jak ušetřit za právníky

Právní služby nabízí celá řada právních profesí a cena za tentýž právní úkon může být značně rozdílná. Obráceně platí, že za stejnou výši zaplacené úhrady můžeme obdržet různou kvalitu poskytovaných právních služeb, přičemž špatná kvalita může mít přímo fatální následky – nedomůžeme se svých práv, vynaložíme zbytečné náklady.

28. 11. 2012

Jak probíhá dědické řízení

Pokud potřebujete notáře, můžete si vybrat kteréhokoliv notáře a to i mimo Váš region. Jiná situace nastává v případě dědictví. Zde vystupuje notář jako soudní komisař a má k vyřízení dědictví pověření soudu. Jinými slovy, jakmile přijde na soud oznámení z matriky, že zůstavitel zemřel, soud přidělí spis konkrétnímu notáři a to na základě tzv. dědického rozvrhu.