5. 12. 2012

Půjčujeme peníze - ochrana věřitele

Může se stát, že se rozhodneme pomoci finanční částkou někomu z přátel a nebo příbuzných. Pokud se nejedná o pár stokorun, je dobré si vrácení peněz zajistit nějakým vhodným právním nástrojem.
 Běžnou metodou je zajištění půjčky zástavní smlouvou. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy. Je-li zástavou nemovitost, pak zástavní právo vzniká zápisem do katastru nemovitostí. Tento právní úkon nevyžaduje formu notářského zápisu, nicméně zástavní smlouva sepsaná notářem představuje větší bezpečí a získáte kompletní službu včetně potřebných výpisů z katastru, podání návrhu na vklad práva, případně i zastupování v řízení před katastrálním úřadem. Je-li předmětem zástavy nemovitost nezapisovaná do katastru nemovitostí, věc movitá, věc hromadná, soubor věcí  a nebo práva majetkové povahy, pak zákon předepisuje formu notářského zápisu, pokud předmět zástavy nebude předán při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele. Zástavní právo vzniká zápisem do Rejstříku zástav. Rejstřík zástav je veden Notářskou komorou České republiky. Rejstřík zástav je neveřejný – to znamená, že výpis z Rejstříku zástav získáte pouze prostřednictvím notáře. Notáře žádáte o výpis nebo opis z Rejstříku zástav prostřednictvím formuláře, jehož formu stanoví Notářská komora České republiky.
Další formou zabezpečení pohledávky je notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. Takový notářský zápis je přímo exekučním titulem a při nesplacení dluhu může být bez dalšího zahájeno exekuční řízení. Nemusíte se domáhat vrácení dlužné částky soudní cestou. Můžete zvolit několik variant – buď jako notářský zápis zakládající peněžitý závazkový vztah a nebo notářský zápis obsahující jednostranné uznání peněžité pohledávky s již dříve založeného závazkového vztahu. Častou variantou je také notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti. Takovou dohodu můžete před notářem uzavřít i ve chvíli, kdy dlužník je již v prodlení a Vy se dohodnete na dalším postupu, který při nesplnění ze strany dlužníka bude znamenat exekuci na jeho majetek.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.