1. 6. 2016

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

     Odměna notáře se řídí notářským sazebníkem, pokud jde o notářské úkony. Vyhláška byla od 1.1.2021 novelizována a některé odměny notáře se zvyšují. V případech, kdy nejde o notářský úkon,  podpůrně se používá advokátní tarif a odměna notáře může být smluvní - dohodou s klientem. V tomto článku najdete tipy, jak ušetřit nemalé finanční prostředky a to nejen na odměně notáři, ale také na daních a správních poplatcích a také jak předcházet finančním ztrátám.

Služba zdarma


Ne každý se orientuje v právních pojmech a daňových předpisech. Pokud Vás zajímá, jak nejlépe vyřešit Váš konkrétní problém, pak prosím použijte následující volbu POLOŽIT DOTAZ,  kde krátce popište Vaši situaci. Získáte zdarma a nezávazně e-mailem návrh řešení včetně kalkulace nákladů - co Vás to bude stát u notáře a kolik zaplatíte státu. Je-li více variant řešení, pak je můžete porovnat.
Předejděte problémům a finančním ztrátám, do kterých se lidé velmi často dostávají jenom proto, že neměli včas potřebnou informaci !


 POLOŽIT DOTAZ

    
V následujících řádcích si můžete vyhledat, jak se počítá odměna notáře pro některé nejčastější životní situace.  Problematika právnických osob je popsána jinde - například založení společnosti s ručením omezeným s výraznou úsporou nákladů s pomocí notáře je popsáno v článku Založení s.r.o. za 100 EUR  Odměna notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení je rovněž téma jiného článku.

Nejen podnikatelům může notář ušetřit spoustu peněz. Pokud si troufáte najít kupce Vaší nemovitosti (inzerce na www.sreality.cz Vás bude stát pár korun) a nebo naopak najdete prodávajícího, který neuzavřel nevýhodnou smlouvu s realitní kanceláří, pak můžete ušetřit běžných 4 až 5 % provize realitní kanceláře a zajistit si pomocí notáře kompletní právní servis počínaje kupní smlouvou nebo smlouvou o budoucí smlouvě kupní, přes bezpečné zaplacení kupní ceny složením do notářské úschovy až po vyřízení vkladu práva na katastru nemovitostí a pomoc s formalitami daňových povinností. Jak dále zjistíte, bude Vás to stát jen několik tisíc Kč.

Notář Vám může ušetřit finanční prostředky i tím, že Vás ochrání před možnými ztrátami. Taková rizika nastávají při půjčování peněz, pronájmu nemovitostí i v jiných situacích, kdy je účelné se chránit notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu exekucí. Ušetříte si dlouhé a finančně náročné tahanice u soudu - notářský zápis je přímo exekučním titulem, který stačí předat exekutorovi. Dalším způsobem ochrany je zástavní smlouva.

Velký význam k ochraně majetku mají i manželské smlouvy. 

Pokud se chtějí vzít snoubenci z nichž jeden má problémy s dluhy, bylo by vhodné si sjednat režim oddělených jmění. Totéž doporučujeme i manželům, pokud jeden z nich podniká nebo jde do nějakých rizik. Manželskou smlouvou o zúžení SJM lze též zabránit nechtěnému dědění dětí z předchozích manželství.

Nepodceňujte potřebu odborníka - právníka při jakémkoliv písemném právním jednání. Jeden příklad za všechny: Paní Eva je vdova od svých 41 let. Před sedmi lety se seznámila s přítelem, který po dvou letech vážně onemocněl. Čtyři roky se o něj starala. Svůj byt v Praze paní Eva prodala, investovala své peníze do zvelebení domu přítele a její přítel jí zřídil ve svém domě věcné břemeno bydlení na dožití. Smlouvu o zřízení věcného břemene sepsali spolu a s návrhem na vklad podali příslušnému katastrálnímu úřadu. Ten na list vlastnictví zapsal : "věcné břemeno užívání doživotní bezplatné dle článku II. smlouvy". V roce 2014 přítel zemřel, dědicové zpočátku věcné břemeno akceptovali. Nyní se předžalobní výzvou dožadují vyplacení 750.000 Kč dlužného nájemného a tvrdí, že zřízením věcného břemene bydlení a užívání nemovitosti nebylo zřízeno právo bezplatného doživotního užívání jako věcně osobnostní právo váznoucí na nemovitosti. Odkazují se na článek II. smlouvy. Tento zní takto:

                              II. Věcné břemeno a právo užívání
Vlastník tímto zřizuje oprávněné věcné břemeno doživotního bydlení v domě specifikovaném v článku I. této smlouvy a to v dále uvedeném rozsahu. Oprávněná je oprávněna doživotně výlučně užívat dům specifikovaný v článku I. této smlouvy a dále je oprávněna společně s vlastníkem užívat zahradu specifikovanou v článku I. této smlouvy. Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a vlastník je povinen tato práva trpět.Chybějící slůvko "bezplatně" způsobilo tedy paní Evě nemalé potíže. Notář by takovou chybu neudělal. Pokud by se tak stalo, tak odpovědnost za škodu při sepisování veřejných listin (notářských zápisů) má stát.


Notářský sazebník vychází z tarifní hodnoty


Abychom Vám poskytli alespoň základní informaci, jak se odměna notáře počítá, přiblížíme Vám ty nejběžnější případy, kdy notář sepíše notářský zápis a v souladu s notářským sazebníkem účtuje svoji odměnu z tarifní hodnoty. Tarifní hodnotou může být kupní cena, hodnota daru, peníze v notářské úschově, výše dluhu, majetek manželů, o němž se sepisuje manželská smlouva atp. Při stanovení tarifní hodnoty panuje určitá volnost - nevyžaduje se znalecký posudek, většinou stačí souhlasné prohlášení o ceně. Notář samozřejmě nebude akceptovat zcela nereálné ocenění účastníky, nicméně dá se očekávat určitá vstřícnost. Je to totiž jediný legální způsob podbízení se klientovi v konkurenčním boji mezi notáři, neboť jinak jsou notáři striktně vázáni notářským sazebníkem. O tarifní hodnotě samozřejmě nelze licitovat v případě protokolu o notářské úschově peněz.

Notář je v naprosté většině případů plátcem DPH a proto ke své odměně musí účtovat i DPH.

Kalkulace výpočtu odměny notáře:


položka A
 
(1)
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty............................................................ 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty.................................. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,6 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,3 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty........................... 0,05 %,
nejméně 1.000 Kč,
v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu:
nejméně 2.000 Kč,
v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku:
nejméně 4.000 Kč. 

 
(2)
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady,
jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku:
4.000 Kč,
jde-li o notářský zápis o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o dohodě o změně manželského majetkového režimu:
5.000 Kč,
jde-li o jiný notářský zápis o právním jednání:
3.000 Kč.

Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé
vždy nejméně 2.000 Kč,
za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě nebo o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé
vždy nejméně 1.000 Kč,
za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém režimu a nebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé
vždy nejméně 1.000 Kč.

Od 1.1.2021 vyhláška umožňuje notáři účtovat paušální náklady ve výši 300 Kč. 

Darovací smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1.000 Kč.
 
Příklad:  hodnota daru  / odměna notáře
 •    500.000 Kč  /  3.400 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  4.900 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  5.650 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  6.400 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  7.150 Kč 
K určení tarifní hodnoty se nevyžaduje znalecký posudek. U darovací smlouvy stačí souhlasné prohlášení dárce a obdarovaného o hodnotě daru.
Často se v souvislosti s darovací smlouvou řeší i zřízení věcného břemene - např. služebnosti bytu - ve prospěch dárce. Přístup k účtování notářů u této kombinace smluvních ujednání je různý. Teoreticky se notáři otevírá v takovém případě možnost účtovat navýšení své odměny za sepsání darovací smlouvy až o 100 %, nicméně většina notářů tak vysokou přirážku neuplatní. Navýšení své odměny by si měl totiž notář s klientem předem odsouhlasit.

 

Manželská smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1.000 Kč.
 
 Příklad:  majetek  / odměna notáře
 •    500.000 Kč  /  3.400 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  4.900 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  5.650 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  6.400 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  7.150 Kč
Ke stanovení tarifní hodnoty (majetku manželů, o němž se spisuje manželská smlouva) není nutný znalecký posudek - stačí souhlasné prohlášení manželů.

Pokud si manželé nebo snoubenci sjednávají manželský majetkový režim v obecné rovině - například do budoucna, pak tarifní hodnotu nelze určit a odměna notáře činí:
5.000 Kč.

Manželská smlouva musí mít ze zákona formu notářského zápisu. Častou chybou snoubenců a manželů je, že napřed zajdou za advokátem k sepsání smlouvy a potom jdou k notáři, aby tuto smlouvu notář přepsal do formy notářského zápisu. Platí tak zbytečně dvakrát. V odměně notáře za sepsání notářského zápisu je již zahrnuta i příprava smlouvy a poskytnutí konzultace klientovi. Pokud se obrátíte nejprve na advokáta, tak vybírejte advokáty se zaměřením na manželské právo, kteří s notáři přímo spolupracují.

Kupní smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1.000 Kč.
 
Příklad:  kupní cena  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč
 

Notářská úschova

 
Položka C
 
(1)
Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ..............................................................1,2 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ....................................0,6 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty .................................0,4 %,
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,1 %,
nejméně 1.000 Kč.

Částka nad 30.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

(2)
Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 1.500 Kč.
Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem, jehož obsahem je smlouva kupní nebo smlouva o budoucí smlouvě kupní, pak účastníci hradí za notářskou úschovu jen jednu desetinu z odměny vypočtené podle shora uvedeného předpisu, nejméně však 1.000 Kč.
 
Příklad:  kupní cena  / odměna za notářskou úschovu
 •    500.000 Kč  /  3.600 Kč   
 • 1.000.000 Kč  /  5.600 Kč   
 • 1.500.000 Kč  /  6.600 Kč   
 • 2.000.000 Kč  /  7.600 Kč   
 • 2.500.000 Kč  /  8.600 Kč  
Odměna za notářskou úschovu ve výše uvedené tabulce platí jen v případě, kdy kupní smlouvu nepsal notář (např. účastníci podepsali kupní smlouvu připravenou realitní kanceláří). Jak již bylo uvedeno, při souběhu notářských úkonů je sleva 90%.
 

Pokud řešíte u notáře notářskou úschovu spolu s kupní smlouvou, ušetříte velmi významné finanční prostředky.


Zástavní smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1.000 Kč.
 
Příklad:  hodnota zástavy  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč

 Dohoda nebo uznání závazku se zvolením k vykonatelnosti (exekuci)

 
Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 2.000 Kč.
 
Příklad:  výše dluhu  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč

 

Odměna notáře určená pevnou sazbou

Položka D
1. Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění:
1.500 Kč.
2. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho  opatrovníkem:
500 Kč.
3. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti:
1.500 Kč.
4. Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených v bodu 1 až 3:
500 Kč.
5. Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku:
500 Kč.
6. Za sepsání notářského zápisu o plné moci, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
1.000 Kč.
Položka E
1. Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal:
300 Kč.
2. Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem:
1.000 Kč.
3. Za sepsání dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu o notářské úschově
jiným notářem než tím, který přijímá peníze nebo cenný papír do notářské úschovy:
1.000 Kč.
Položka F
Za osvědčení o předložení listiny:
600 Kč.
Položka G
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu:
600 Kč.
Položka H
1. Za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje:
30 Kč.
2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině:
70 Kč.
Položka I
1. Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru:
800 Kč.
2. Jde-li o přijetí cenného papíru do úschovy, použije se položka C.
Položka J
1. Za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu:
200 Kč;
obsahuje-li tento výpis z notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy:
30 Kč.
2. Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu:
100 Kč.
3. Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu podle bodu 2 opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy:
30 Kč.
Položka K
1. Za vydání opisu notářského zápisu, za každou započatou stranu textu notářského zápisu:
30 Kč.
2. Za ověření opisu notářského zápisu a jeho vydání za každou započatou stranu textu notářského zápisu:
50 Kč.
Položka L
Za vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu, nebo výpisu z knihy protestů, za každou započatou stranu textu:
100 Kč.
Položka M
1. Za zápis do Rejstříku zástav:
200 Kč.
2. Za zápis do Rejstříku zástav a za úhrn úkonů potřebných k zápisu, není-li zápis prováděn notářem na podkladě notářského zápisu o právním jednání, který sepsal:
1.500 Kč.
3. Za zápis změny zápisu v Rejstříku zástav nebo za provedení výmazu z Rejstříku zástav a úhrn ostatních úkonů potřebných k provedení zápisu změny nebo výmazu:
500 Kč.
4. Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení:
200 Kč.
Položka N
1. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li zápis ujednán ve smlouvě o manželském majetkovém režimu:
200 Kč.
2. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li prováděn na žádost manželů:
1.000 Kč.
3. Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo za vydání potvrzení:
300 Kč.
Položka O
1. Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu:
100 Kč.
2. Za vydání opisu nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti:
150 Kč.
Položka P
Za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu:
100 Kč.
Položka R
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku:
1.000 Kč.
Položka S
Za zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených se zápisem:
300 Kč.
Položka T
Za sepsání veřejné listiny o identifikaci:
1 000 Kč.
Položka U
1. Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání podle občanského zákoníku (dále jen „oznámení o výhradě“):
1.000 Kč.
2. Za úhrn úkonů potřebných k doručení oznámení o výhradě, jestliže bylo oznámení o výhradě učiněno do protokolu:
2.000 Kč.
Položka W
Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy:
50 Kč.
Položka X
Za provedení správního úkonu kontaktního místa veřejné správy (českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT):
50 Kč.
Položka Y
Za vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů:
100 Kč.
Položka Z
Za provedení autorizované konverze dokumentu za každou započatou stranu konvertovaného dokumentu:
30 Kč.

159 komentářů:

 1. Byl jsem pozván k soudní komisařce, která byla pověřena okresním soudem k projednání dědictví po zesnulém bratrovi. Bratr byl svobodný, bezdětný, rodiče již také zemřeli, takže jediným dědicem jsem já. Bratr neměl žádný nemovitý ani movitý majetek a na jeho účtu zbylo pouze cca 3000,- Kč a důchod, který přišel až po jeho úmrtí ve výši 12000,-Kč, který budu muset vrátit. Paní notářka požaduje odměnu 1755,- Kč za provedené úkony směřující k projednání dědictví. Prosím o sdělení zda její požadavek na výše uvedenou částku je správný.

  OdpovědětVymazat
 2. Pokud souhrn aktiv pozůstalosti je menší než obvyklé náklady pohřbu, pak je zpravidla dědické řízení notářem zastaveno a majetek nepatrné hodnoty je vydán vypraviteli pohřbu. Odměnu notáři v takovém případě hradí stát.

  OdpovědětVymazat
 3. Dobrý den,chci se prosím zeptat,zda je nutné při podpisu darovací smlouvy z otce na syna a Návrhu na vklad do katastru mít tyto dokumenty úředně nebo notářsky ověřené,což je problematické z důvodu nepohyblivosti dárce.Díky

  OdpovědětVymazat
 4. Na darovací smlouvě musí být podpisy úředně ověřeny. Můžete se obrátit na místně příslušnou matriku. Matrikářky docházejí k ověření podpisu k nepohyblivým pacientům, přičemž se účtuje pouze 30 Kč za podpis.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat jaká by byla odměna notáře za sepsání manželské smlouvy (zúžení SJM) v případě, že by se jednalo o raritní movitou věc, u které nelze zjistit cenu obvyklou, na trhu se neobjevuje a odhadce neexistuje? Postupovali by v této věci různí notáři stejně? Děkuji Jana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nelze-li tarifní hodnotu určit, pak odměna notáře za sepis notářského zápisu činí 3.000 Kč + DPH. Tak to upravuje vyhláška.

   Vymazat
 6. Dobrý den,
  mám dotaz, manžel měl byt ještě před manželstvím, ted by chtěl polovinu bytu napsat i na mě aby byt spadal to SJM jak postupovat a kolik za to zaplatíme. Děkuji moc Jana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U notáře sepíšete manželskou smlouvu o rozšíření SJM o Vámi zmíněný byt, který je nyní ve výlučném vlastnictví manžela. Poté smlouvu předložíte s návrhem na vklad na katastr nemovitostí. Pokud by šlo o družstevní podíl, předložili byste smlouvu družstvu. Odměna notáře se počítá z tarifní hodnoty - obvyklé ceny manželova bytu. Znalecký posudek není nutný. V tomto článku najdete několik příkladů vypočtené odměny notáře. S návrhem na vklad do katastru nemovitostí je spojen kolek 1.000 Kč.

   Vymazat
 7. Dobrý den. Kupuji pozemek za 312000kč. Jaká bude odměna notáři pokuk využiji pouze úschovu kupní ceny a jaká bude odměna pokud si nechám notářem zároveň sepsat kupní smlouvu? Děkuji Lukáš.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z tarifní hodnoty 312.000 Kč bude odměna notáře za přijetí peněz do notářské úschovy 2.472 Kč. Sepsání kupní smlouvy notářským zápisem by stálo 3.029 Kč a k tomu úschova po slevě 247 Kč, použije se ovšem ustanovení "nejméně 1.000 Kč". Ceny jsou uvedeny bez DPH.

   Vymazat
 8. Dobrý den,

  obracím se na Vás s dotazem ohledně ověření podpisu na plné moci.

  S kamarádem se chystáme půjčeným autem do Finska. Ve Finsku a v Lotyšsku požadují kromě běžných dokladů k vozidlu také potvrzení majitele o užívání vozidla v zahraničí (v angličtině a v lotyštině).

  Chtěla bych se Vás zeptat jestli stačí plná moc na formátu A4, v první polovině psaná česky a v druhé polovině psaná anglicky (lotyšsky) a musí být tyto překlady přeloženy odborníkem - překladatelem, i když se jedná o stejné údaje? Pokud jsem se správně dočetla, tak na plné moci se ověřuje podpis, nikoliv obsah.
  Děkuji, Gabriela

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ověřuje se sice jen podpis, ale notáři musí být znám obsah listiny. Pokud je tedy notář dostatečně vybaven znalostí jazyka použitého na listině, není úřední překlad nutný.

   Vymazat
 9. Dobrý den, budu zakládat s.r.o. a pokud dobře vím, tak potřebuji notářsky ověřit společenskou smlouvu, Kolik mě to bude stát ? Když zakládáme společnost ve dvou, platí oba polovinu částky, nebo každý ze společníků celou částku? Liší se ceníky různých notářů? Předem děkuji za odpovědi, Kamil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ve třetím odstavci tohoto článku je odkaz na založení s.r.o., kde jsou náklady podrobně rozepsány. Ceny jsou u všech notářů stejné a odměna notáře se účtuje za úkon - za sepis listiny o zakladatelském právním jednání společníků bude účtováno stejně ať jde o dva společníky nebo např. deset společníků.

   Vymazat
 10. Dobrý večer kolik zaplatím pokud dojdu k notáři a matka by darovala svoji polovinu baráku na dceru děkuji Petra.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bude potřeba sepsat darovací smlouvu. Notáři sdělíte, jakou asi má hodnotu převáděná polovina domu. Z této tarifní hodnoty pak notář vypočítá odměnu podle vyhlášky. U všech notářů tedy budete platit stejně. Dále je potřeba připravit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Za to si notáři účtují cenu smluvní, většinou cca 500 Kč. Na katastr se předkládá spolu s návrhem na vklad darovací smlouva a kolek 1.000 Kč.

   Vymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 12. Dobrý den,
  momentálně se chystám k podpisu kupní smlouvy u notáře, součástí zároveň bude i vklad na katastr, úschova hotovosti (650 000,-) a zároveň zaplacení 4% daně z prodeje nemovitosti. Můžete mi prosím zhruba vypočítat, kolik zaplatím? Děkuji, I.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyhláška stanoví z tarifní hodnoty 650.000 Kč odměnu notáři 5.133 Kč + DPH za sepis kupní smlouvy, u úschovy existuje dvojí výklad - buď 420 Kč + DPH nebo 1.000 Kč + DPH. Vyřízení na katastru je cenou smluvní, může být 0 až cca 1000 Kč. Kolek na katastr je 1.000 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí 4% z částky 650.000 Kč je 26.000 Kč.

   Vymazat
  2. Ještě doplnění. Daň z nabytí nemovitých věcí se odvádí zálohově a mohla by být doměřena finančním úřadem podle znaleckého posudku nebo podle přílohy daňového přiznání k určení směrné hodnoty. U znaleckého posudku Vás bude stát jeho pořízení cca 2 - 5 tis. Kč.

   Vymazat
 13. Dobry den...chceme sepsat s manzelem a jeho rodici smlouvu o prepsani baraku za jistych podminek..jaka je cena za notarske overeni,moc dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Převod nemovitostí se provádí buď smlouvou darovací nebo smlouvou kupní, případně smlouvou směnnou. Pokud jste natolik zdatní, že si smlouvy sepíšete sami, pak Vám bude stačit ověření podpisů na smlouvě a to stojí pouhých 30 Kč + DPH za jeden podpis. Ověření podpisu ovšem neznamená, že Vám Vaši smlouvu bude notář kontrolovat. Notáři píší smlouvy notářským zápisem a výše jejich odměny je uvedena včetně příkladů v tomto článku shora.

   Vymazat
 14. Dobrý den, prosím, kolik zaplatíme s manželem - oba - za sepsání závěti u notáře? Bydlíme v nájmu, nemáme žádný majetek, ale manžel má spořivou a úrazovou pojistku, kde je uveden jako pojistný vnouček, dcerka, já a samozřejmě manžel. Tam je naše úspora na "kdyby něco" ve spořivé pojistce, a oba máme samostatný bankovní účet.
  Nějaké maličkosti rozdáme s manželem svým dětem - 30, 27 a 16 let již za života, ale zajímalo by mě, jak to je s pojistkou a účty - zda přechází do dědického řízení a jak to bude s placením pojistky na vnoučka - 6 let, pokud by manžel zemřel dříve než já, a já mám jen invalidní důchod. Děkuji, Pavlína

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Společná závěť není možná, každý pořizuje závěť sám za sebe. Sepsání závěti notářem stojí 1.500 Kč, povinná registrace závěti do centrální evidence stojí 300 Kč. K celkové částce 1.800 Kč se účtuje DPH 21%.

   Vymazat
 15. Dor den prosím o vysvětlení kdo platí poplatek za finanční úschovu u notáře a kolik ćiní z 5000000,-děkuji Mirek

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notářská úschova u částky 5 mil. Kč by stála 13.600 Kč. Pokud však notář přijímá peníze do úschovy v souvislosti s kupní smlouvou, kterou sepsal notářským zápisem, stála by úschova jen 1.360 Kč. K uvedeným cenám se účtuje DPH 21%. Není nikde upraveno, kdo má notářskou úschovu uhradit - záleží na domluvě. Většinou platí pravidlo, že hradí ten, kdo úschovu požadoval. Protože notářská úschova chrání jak prodávajícího, tak i kupujícího, bylo by spravedlivé se o tyto náklady podělit.

   Vymazat
 16. Dobrý den. Je možno v rámci předrozvodového majetkového vypořádání převést nemovitost do výlučného vlastnictví jednoho z nich(zúžení SJM)a kolik činí odměna notáře při ceně nemovitosti 2,5mil. Kč? Děkuji B.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, takový postup je možný. Při tarifní hodnotě 2,5 mil. Kč bude činit odměna notáře za sepsání notářského zápisu o zúžení SJM 7.150 Kč + DPH.

   Vymazat
  2. Dobrý den, jak liší se cena notářského zápisu při zúžení SJM v hodnotě 1 mil. Kč. ? Chápu dobře z tabulky výše 4.900 ?

   Děkuji

   Vymazat
  3. Odpověděl jste si správně. Při tarifní hodnotě 1 mil. Kč bude stát notářský zápis o zúžení SJM 4.900 Kč. K tomu DPH.

   Vymazat
 17. Dobrý den, zřejmě jsem zcela nepochopil skladbu ceny, resp. odměny notáře za vyhotovení darovací smlouvy:
  1) v případě darování bytu synovi (nevím, jak se určuje hodnota daru - ocenění bytu - podobné se na realitách prodávají za 2,5-3mil.Kč) vč. návrhu na vklad do KN
  2) v případě finančního daru cca 8mil.Kč (částka je v cizí měně - může být uvedeno ve smlouvě pouze v cizí měně? A jakým kurzem se ke dni podpisu smlouvy přepočítává?)
  Poptaný právník se k ceně smluv zatím nechce moc vyjádřit, prý to bude hodně, nevím, zda si nechce naúčtovat více než je obvyklé a zda se tedy raději neobrátit na notáře. V jakých cenových hladinách bych měl smlouvy očekávat, prosím? Mnohokrát děkuji.

  OdpovědětVymazat
 18. Odměnu notáře určuje vyhláška a vychází se z tarifní hodnoty - obvyklé ceny darované věci. Znalecký posudek není potřeba, ocenění mohou provést i dárce a obdarovaný souhlasným prohlášením. U bytu v hodnotě 2,5 mil. Kč činí odměna notáře za sepis darovací smlouvy ve formě notářského zápisu 7.150 Kč, z částky 3 mil. Kč by to vyšlo 7.900 Kč. Pokud bude dar v EUR, pak by s tím neměl být žádný problém. Pro účely stanovení tarifní hodnoty se použije aktuální kurz ČNB. Při darování částky 8 mil. Kč by odměna notáře za vyhotovení darovací smlouvy ve formě notářského zápisu byla 12.900 Kč. Advokáti mají smluvní volnost a tak Vám některý z nich sepíše smlouvu i levněji, ale namnoze to pořídíte i dráž. Rozdíl je dále v tom, že obsah notářského zápisu obstojí před soudem jako důkaz a nemusí se prokazovat, smlouva sepsaná advokátem není veřejnou listinou a takovou právní sílu nemá (nicméně katastrální úřad ji bude akceptovat, pokud neobsahuje věcné chyby). Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za vysvětlení. Smlouvu je tedy možné zpochybnit, i když je již zapsán nový vlastník na katastru? Co je na ní možno zpochybnit, pokud prokazatelně podepíší obě strany před svědkem (i např. právník - to se ke smlouvě neuvádí?) U obou smluv je to myšleno kvůli tomu, že nejsou ověřeny podpisy? (Tuto pravomoc právník/advokát nemůže mít nebo mohou ověřovat podpisy i oni?) Ještě jednou moc děkuji.

   Vymazat
 19. Notářský zápis podepisují účastníci smlouvy a notář. Originál notářského zápisu je trvale uložen u notáře, od notáře si odnesete stejnopis notářského zápisu. Smlouvu, kterou Vám připraví advokát, nikdo nearchivuje, na této smlouvě se úředně ověřují podpisy. Pokud je smlouva připojena k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pak bude uložena ve sbírce listin katastrálního úřadu. Vaše vlastnictví zapsané v katastru nemovitostí nikdo napadnout nemůže. Argument větší právní síly notářského zápisu se týkal případného sporu o právní jednání, jehož výsledkem byl zápis do katastru. Často se stává, že rodič daruje majetek jen jednomu z dětí a druhé dítě žaluje neplatnost darovací smlouvy z různých důvodů. Darovací smlouva ve formě notářského zápisu obsahuje doložku o tom, že právní jednání je v souladu s právními předpisy.

  OdpovědětVymazat
 20. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manželskou smlouvou bohužel nejde ošetřit dluhy již vzniklé. Lze tak upravit manželský majetkový režim jen do budoucna a příslušný notářský zápis Vás vyjde na 3.000 Kč + DPH.

   Vymazat
  2. Dobrý den, prosím Vás touto cestou ještě o odpověď. Jak je to se střídavou péčí o 2 nezletilé děti a placení případných alimentů. Je nějaká šance, že u soudu uspěji se střídavou péčí???
   Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

   Vymazat
  3. Střídavá péče neznamená, že neplatíte výživné na dítě. To se stanoví podle majetkových poměrů rodičů. S návrhem na střídavou péči uspějete tehdy, pokud přesvědčíte soud, že to bude pro děti to nejlepší.

   Vymazat
 21. Ziji permanentne v cizine. V blizke budoucnosti budu prodavat byt v mem vlastnictvi ale s vecnym bremenem. Nasim umyslem je zrusit bremeno protoze maminka je v domove duchodcu. Mohou se notarske akty, kupni smlouvy a katastrove prepisy uskutecnit beze moji fyzicke pritomnosti?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právní jednání může za Vás činit jiná osoba na základě plně moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

   Vymazat
 22. Dobrý večer.
  Aktuálně řešíme darovací smlouvu z matky na dceru. Jedná se o byt v hodnotě cca 750 000. Je třeba sepisovat darovací smlouvu přes notáře nebo ji lze sepsat svépomoci (nechat pouze oveřit podpisy)? Jak se poté řeší zápis do katastru? Jaká by byla odměna notáři v případě v případě využití jeho služeb? Ďekuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U tarifní hodnoty 750.000 Kč by vyšla odměna notáře za sepsání darovací smlouvy notářským zápisem na 4.150 Kč + DPH. Notář Vám vyhotoví i návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně i vše na katastru vyřídí. Zákon nepředepisuje pro darovací smlouvu formu notářského zápisu. Pokud máte příslušné znalosti, můžete sepsat darovací smlouvu sami a rovněž tak i vyhotovit návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Smlouvu s úředně ověřenými podpisy, návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předáte prostřednictvím podatelny příslušného katastrálního úřadu.

   Vymazat
 23. Dobrý den,za jakých podmínek je možné prodat dům s věcným břemenem v hodnotě 3mil kč? Děkuji Jaroslav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Buď bude kupující akceptovat fakt, že dům kupuje i s věcným břemenem a nebo bude třeba se domluvit s oprávněným z věcného břemene na podmínkách výmazu.

   Vymazat
 24. Byl mi nabídnut byt v Praze v hodnotě cca 2500000kč,kde bydlím 25 let s majitelkou.Rád bych se optal,zda je výhodnější byt příjmout jako dar,či ho nechat odkázat v závěti.Kolik by mne stály poplatky? Děkuji Jaroslav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud s majitelkou vedete společnou domácnost a splňujete tedy podmínky osvobození od daně z příjmu, pak je finančně výhodnější nemovitost získat darem než ji zdědit.

   Vymazat
 25. Dobrý den, chystáme se k prodeji bytu, kupce máme. Realitní společnost jsme neoslovili. Kolik by stálo sepsání kupní smlouvy u notáře, její podpis, vklad na katastr a úschova hotovosti (4100000)? Pravděpodobně ještě i sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, nebo nějaké předkupní smlouvy. Děkuji, I.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za sepsání kupní smlouvy notářským zápisem a přijetí peněz do notářské úschovy byste zaplatili notáři podle vyhlášky za oba notářské úkony dohromady 13.180 Kč (cena bez DPH). Vklad na katastr by se řešil cenou dohodou cca do 500 Kč + kolek 1.000 Kč. Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí většinou není nutné, pokud ano, je to rovněž na dohodě s notářem.

   Vymazat
 26. Můžete (nejlépe u notáře) sepsat závěť, ve které vydědíte dceru a povoláte za své dědice druhou dceru a vnoučata, přičemž každému z dědiců stanovíte podíl na pozůstalosti dle svého uvážení. Pokud by se sepsalo jen prohlášení o vydědění, pak by ze zákona dědila druhá z dcer. Přesto i v takovém případě by bylo vhodné sepsat závěť ve prospěch druhé dcery a to pro případ, kdyby se vyděděná dcera obrátila na soud a pokusila se prokázat, že důvody vydědění nebyly dány.

  OdpovědětVymazat
 27. Dobry den.chceme žádat s manželkou o SJM . Nemame nic cenného ani jsme nic nedostali nezdedily.mame pouze auto.vpodstate nic nemame. Ani predmanzelskou smlouvu jsme neresili. Jde oto ze mam praci do vecera a vse co jde vyrizovat neco treba úvěr na televizi,hypoteku ci tak neco musim byt u toho.mame oba normalni prijmy ale je to hodne omezeno casem.jak mame postupovat pripadne kolik nas to muze stat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemusíte být všude osobně, manželka může věci vyřizovat i za Vás na základě plné moci. Ověření podpisu na plné moci stojí 30 Kč, plná moc ve formě notářského zápisu stojí 1.000 Kč (ceny bez DPH). Kdybyste si chtěli vypořádat SJM a do budoucna sjednat režim oddělených jmění, pak je odměna notáře závislá na hodnotě majetku, kterého se smlouva týká. Je-li společným majetkem jen auto v hodnotě 300.000 Kč, pak by Vás notářský zápis stál 2.200 Kč + DPH.

   Vymazat
 28. Dobrý den,
  rádi bychom s manželkou rozšířili společné jmění manželů (jedná se o byt), jehož hodnota je cca 650.000 Kč. A teď otázka - kolik zaplatíme za notářský zápis a za další s tím související úkony (např. za zápis do seznamu listin o manželském majetkovém režimu, popř. jsou-li nějaké další poplatky)?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za notářský zápis byste zaplatili 3.850 Kč + DPH. Dále se hradí poplatek 200 Kč + DPH notářské komoře za zápis do povinné evidence manželských smluv pro účely dědického řízení. Zápis do seznamu listin o manželském majetkovém režimu v tomto případě není třeba - není k tomu žádný důvod. Sepsání návrhu na vklad a vyřízení na katastrálním úřadě notářský sazebník neurčuje, je to cenou smluvní, zpravidla do 500 Kč + DPH. Na katastru se předkládá kolek 1.000 Kč.

   Vymazat
  2. Děkuji Vám za rychlou odpověď a přeji příjemný zbytek dne.

   Vymazat
 29. Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaka smlouva se sepisuje, když budu investovat větší finanční částku do baráku který vlastní přítel?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dá se to řešit dvěma způsoby:
   1) kupní smlouvou získáte podíl na nemovitosti odpovídající Vámi investované částce,
   2) peníze půjčíte a dluh přítele si ošetříte notářským zápisem o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti, případně i zástavní smlouvou.

   Vymazat
 30. Dobrý den, s mým bratrem vlastníme chalupu - on 50 %, já 50 %. Nyní chci převést svých 50 % na svého bratra. Mohu tento úkon provést s pomocí závěti psané rukou nebo musím sepsat darovací smlouvu? Když bych sepsala závěť vlastní rukou a odkázala uvedený majetek až po mé smrti, měla by moje jediná dcera nárok na nějaký podíl nebo by to připadlo pouze mému bratrovi v souladu se závětí? Děkuji předem za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z majetku, který budete mít ke dni úmrtí, by měla Vaše jediná dcera dostat alespoň tolik, kolik činí povinný díl. U dospělých je to 1/4 toho, co by dědili podle zákonné dědické posloupnosti - bez závěti. Kdybyste tedy neměla jiný majetek než podíl na chalupě, musel by bratr vyplatit Vaší dceři její povinný díl v penězích ve výši 1/8 ceny chalupy. Bude-li ještě nějaký další majetek v pozůstalosti, možná bude povinný díl pokryt z tohoto majetku. Pokud podíl na nemovitosti za života darujete bratrovi, pak v pozůstalosti po Vás bude jen ostatní zbývající majetek, který celý bude dědit Vaše dcera - jediná dědička.

   Vymazat
  2. Moc děkuji za Vaše vyjádření.

   Vymazat
 31. Dobrý den, jestli mohu ještě jeden dotaz. Již jste mi odpověděli na jeden, chci poprosit jen o upřesnění. Pokud napíšu svému bratrovi závěť vlastní rukou, nechám si ověřit svůj podpis - má tato závěť stejnou platnost jako darovací smlouva? Pokud jsem správně pochopila, darovací smlouvou odkazuji majetek s platností ještě za mého života (s právem dožití-věcné břemeno) Když sepíšu závěť, aby majetek přešel do vlastnictví mého bratra až po mé smrti a předám závěť svému bratrovi (abych ji například nemusela ukládat do notářské úschovy) a napíšu ji vlastní rukou, bude mít tato závěť stejnou platnost po mé smrti jako darovací smlouva za mého života? Ještě jednou předem děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Darovací smlouvu spolu s návrhem na vklad předložíte katastrálnímu úřadu a ten zapíše obdarovaného jako vlastníka Vaší nemovitosti. Rozmyslet si to nemůžete, můžete ale žádat vrácení daru pro nevděk obdarovaného a nebo pro vlastní nouzi. Když sepíšete závěť ve prospěch bratra, tak takovou závěť můžete kdykoliv odvolat nebo změnit. Bude-li závěť platná a bratr ji předloží v dědickém řízení, pak jako dědic ze závěti bude mít přednost před ostatními dědici. Dědické řízení bude ukončeno dědickým usnesením a na základě tohoto usnesení provede notář ohlášení soudního komisaře do katastru nemovitostí a ten zapíše bratra jako vlastníka zděděné nemovitosti.

   Vymazat
 32. Dobrý den chtěla bych se zeptat jaká sazba by byla přitom když bych chtěla udělat notářsky zápis nevím zda se jedna přímo o předmanželskou smlouvu ale s přítelem se chceme vzít momentálně majetek žádný nemáme ale mám exekuci na částku 20 tisíc korun a aby se ho po sňatku nějak exekuce nedotkla hlavně pokud jde o plat. Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejlepší je stanovit si předmanželskou smlouvou režim oddělených jmění a požádat o vložení do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu. Ten stojí 3.000 Kč. Se zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu je spojen poplatek 400 Kč, se zápisem do povinné evidence manželských smluv pak 200 Kč. Dohromady tedy zaplatíte 3.600 Kč + DPH 21%.

   Vymazat
 33. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manžel Vás v závěti povolá za svého předního dědice a své děti za svěřenské nástupce pod podmínkou, že v řízení o pozůstalosti neuplatní jeho děti svůj nárok na povinný díl. Pokud děti neuposlechnou tohoto příkazu, obdrží z dědictví po otci jen povinný díl a po Vás již nic dědit nebudou. Výhodnější pro ně je tedy závěť respektovat.

   Vymazat
 34. Dobrý den, s manželem jsme právě koupili byt v hodnotě 1700000 Kč. Smlouvy jsme měli vlastní, takže jsme u paní notářky využili jen notářskou úschovu peněz. Zajímá mě ale, kolik nejvíc si za tuto službu může účtovat? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle vyhlášky při tarifní hodnotě 1.700.000 Kč činí odměna notáře za přijetí peněz do notářské úschovy 7.000 Kč. K tomu se účtuje DPH 21%. Možná byly v úschově i podepsané listiny. Za notářskou úschovu listiny se platí 800 Kč + DPH.

   Vymazat
 35. Dobrý den, chtěla bych darovat dcerám svoji polovinu bytu s věcným břemenem, moje polovina má hodnotu cca 1500000,- Kč, kolik zaplatím za sepsání darovací smlouvy včetně věcného břemene. děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z tarifní hodnoty 1.500.000 Kč vychází odměna notáře za sepis darovací smlouvy notářským zápisem na 5.650 Kč + DPH. Pokud je smlouva složitější, může si notář sjednat s klientem navýšení odměny. Prostor pro navýšení je v rozpětí 0 až 100 %. Je tedy vhodné se notáře na výši odměny předem zeptat a pokud bude chtít za doplnění věcného břemene do darovací smlouvy navýšení své odměny o 100%, odejít k jinému notáři.

   Vymazat
 36. Dobrý den,
  prosím o radu.
  Se sestrou jsme si darovací smlouvou předali podíly nemovitostí. Dohodli jsme se na dodatečném vyrovnání a bylo nám řečeno, že je pro banku lepší mít dohodu o vyrovnání od notáře (nejspíš jako ověření pro banku, že budou peníze půjčky skutečně použity na vyrovnání). O jaký zápis/smlouvu se jedná a jaký tarif odměny notáři se na takovou dohodu uplatňuje?
  Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud je s převodem vlastnictví spojen závazek k finanční kompenzaci, pak jde o úplatný převod nebo vypořádání spoluvlastnictví. V žádném případě nemůže jít o darování, neboť takový úkon by byl předstíraný a proto neplatný.

   Vymazat
 37. Dobrý den, ráda bych se zeptala,kolik může stát notářský zápis. Dostala jsem obecní byt a až budu mít všechny potřebné papíry i od bytové správy, mám se dostavit k notářce. Mělo by se to týkat exekučního vystěhování, pokud bych nezaplatila 3 měsíce nájem. Nevíte, prosím, kolik by to mohlo stát? Děkuji

  OdpovědětVymazat
 38. Dobrý den, jsme dva sourozenci, probíhá dědické řízení po matce. Dědit budeme rodinný dům,tržní hodnota stanovena znalcem 3 000 000 Kč. Jak se vypočítá notářská odměna? Z celkové hodnoty majetku a ta se pak rozdělí na poloviny, nebo se odměna notáři počítá z každého dědického podílu zvlášť? Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře se počítá z celkové hodnoty aktiv pozůstalosti. Na úhradě odměny notáři se podílejí dědicové v poměru hodnoty majetku, který zdědili.

   Vymazat
 39. Dobry den ... mamka mi prodava auto napsala jsem ji plnou moc k podpisu kupni smlouvy aby ji mohla podepsat za mne ... kde ma mamka nechat podpis overit ? a jaka je přibližná cena....Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Úřední ověření podpisu je možné na kterékoliv přepážce pošty. Stojí to 30 Kč.

   Vymazat
 40. Dobrý den, darem jsem od svého strýce dostala nemovitost. Na toto byl sepsán notářský zápis, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že dar je osvobozen od daně z příjmu, neboť strany prohlásily, že jsou ve vztahu strýc - neteř. Nyní jsem však byla vyzvána finančním úřadem k dodanění daru, neboť strýc není pokrevní (manžel sestry mého otce) a tudíž tento vztah nepsplňuje podmínku pro osvobození od daně z příjmu. Notářka o pokrevním příbuzenství nehovořila. Já nemám právní vzdělání, aby mě takovouto otázku napadlo položit. Co byste mi nyní doporučili? Bohužel se nejedná o nezanedbatelnou částku. Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud se v notářském zápise odkazuje na příbuzenství, tak buď je doloženo, nebo se uvede "dle prohlášení účastníků". Notář není daňový specialista, formulace zákona není jednoznačná - nic se neuvádí o "pokrevním strýci". V daném případě bylo asi vhodné předem se informovat na finančním úřadě, který má pro tyto případy své metodiky.

   Vymazat
 41. Dobry den, mam dotaz ohledne nozarskeho zapisu ktery po nas vyzaduje pronajimatel bytu ve kterem bydlime je to nejmenovana spolecnost chci se zeptat kolik stoji takovy notarsky zapis ? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti exekucí vyklizením bytu stojí 3.000 Kč + DPH.

   Vymazat
  2. A jeste otazka z jakeho duvodu to po nas muze spolecnosti chtit jsou nejake podminky ?

   Vymazat
  3. Pronajimatel může mít velký problém s neplatícím nájemníkem, kterého bez rozhodnutí soudu nelze vystěhovat. Soudní spor může trvat dlouho a pro pronajimatele je taková situace krajně komplikovaná. Notářský zápis je exekuční titul - stačí předat listinu exekutorovi a ten se o vyklizení bytu postará.

   Vymazat
 42. Dobrý den. S přítelem kupujeme byt, přítel si bude brát hypotéku (já ne, studuji). Budeme ručit bytem, který je napsaný na mě. Bohužel odjíždím na několik měsíců do zahraničí, a tak mi bylo doporučeno sepsat plnou moc speciálně pro tento úkon, aby za mě přítel mohl podepisovat zástavní smlouvy. Chtěla bych se zeptat, kolik by to vyšlo finančně? Pokud jsem to dobře vyčetla, mělo by to být 1 000 Kč? Předem děkuji za informace. S pozdravem Veronika Vybíralová

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Speciální plná moc pro uzavření zástavní smlouvy by měla mít všechny náležitosti, nicméně není vyžadována forma notářského zápisu. Stačí tedy Váš úředně ověřený podpis na plné moci, což se dá pořídit již od 30 Kč.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. Děkuji, jestli jsem to dobře pochopila, tak si mohu plnou moc sepsat sama, mohla byste mi prosím doporučit nějakou stránku nebo poradce, abych na něco při sepsání nezapomněla..? Pokud bych si to nechala sepsat u notáře, byla by to asi větší jistota že, a to by stálo tedy 1 000 Kč nebo kolik?
   A ještě dotaz - ověřit podpis by bylo možné i na Poště?
   Děkují.
   Vybíralová

   Vymazat
  4. Ano, můžete si plnou moc sepsat i sama a úřední ověření podpisu opatřit na poště. U notáře by plná moc ve formě notářského zápisu stála 1.000 Kč, ale notář by Vám mohl vyhotovit tuto listinu i jako "soukromou listinu". To není notářský úkon a cena se stanoví dohodou. Ověření podpisu stojí u notáře 30 Kč. K cenám účtuje notář DPH 21 %.

   Vymazat
  5. Pokud by mi to vyhotovil jako soukromou listinu, tak podle čeho tak soudí..? A to by bylo levnější než 1 000 Kč nebo dražší? Jde mi o to, že bych raději měla jistotu a nechala si o vyhotovit u něj, ale více než 1 000 Kč je pro mě drahé, tak nevím, jestli si to vyhotovit sama nebo přes něj..Děkuji.

   Vymazat
  6. Notáři sepisují notářské zápisy (veřejné listiny) a nebo mohou poskytovat i právní služby - například sepis nějaké listiny, která není notářským zápisem. Zatímco sepis notářského zápisu je notářským úkonem a odměnu notáře určuje vyhláška, tak právní služba není notářským úkonem a notář si může s klientem svou odměnu domluvit (podpůrně se používá advokátní tarif). Pak by plná moc mohla být například za 500 Kč, případně i za menší částku - záleží na dohodě. Vzory na internetu nehledejte, většinou je nabízejí advokáti s cílem oslovit potencionálního klienta a proto takový vzor obsahuje buď nejasnosti nebo záměrné chyby. Můžete se ale obrátit na banku, se kterou bude zástavní smlouva uzavřena. Banka s největší pravděpodobností takový vzor plné moci má.

   Vymazat
  7. Děkuji za informace, nyní tomu rozumím. Je tedy na notáři, zdali to vyhotoví jako soukromou listinu nebo se ho na to mohu zeptat..? A ještě poslední věc – nebylo by lepší sehnat si advokáta, který by to se mnou sepsal? Ten by to měl automaticky na domluvě, tudíž zřejmě i levnější.. Vybíralová

   Vymazat
  8. Pokud pro právní úkon není nutná plná moc ve formě notářského zápisu, tak Vám notář nebude nutit pro Vás dražší řešení. Určitě se domluvíte. Budete mít jistotu, že listina obsahuje veškeré potřebné náležitosti a Váš podpis je ověřen notářem. I když naše právní úprava považuje za rovnocenné i ověření podpisu na poště (kromě užití v zahraničí), tak u důležitých listin je vhodnější se obrátit na notáře, protože při pochybnostech lze zavolat notáři, který podpis ověřoval a pravost listiny prověřit. Ceny právních služeb advokátů nepatří k těm nejlevnějším. Jak již bylo uvedeno, mají právníci banky připravené řešení i pro zastupování klienta na základě plné moci a vzor plné moci od banky by neměl být problém získat zdarma.

   Vymazat
 43. Dobrý den, chci požádat notáře o jen o pár obecných rad jak postupovat po umrtí v rodině. Nechci nic sepisovat ani podepisovat . Májí notáři nějaké půl hodinové či hodinové sazby?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravděpodobně Vám notář nic účtovat nebude. Obecně platí, že právní poradu účtuje notář podle Vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č.484/2000 Sb. - t.j. cenou smluvní.

   Vymazat
 44. Soud určil notáře k znovu otevření dědictví po mé tetě zemřelé roku 1962 Budu platit notářský poplatek?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře se počítá z hodnoty nově objeveného majetku, který bude dodatečně projednán.

   Vymazat
 45. Dobrý den, přítel koupil barák na hypotéku, dávám do toho své peníze hned pro složení 20% z ceny a do budoucna tam budu investovat další peníze, chci to mít ošetřeno, že mě přítel za pár let nevyhodi a zároveň nechci celý život schovávat účtenky, lze na to sepsat smlouvu? Kolik by mě stálo sepsání smlouvy u notáře? Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Možná jste mohli zvážit podílové spoluvlastnictví, kde Váš podíl na nemovitosti by byl 1/5. V popsané situaci jste vlastně příteli peníze půjčila na pořízení jeho výlučného majetku. Bylo by určitě vhodné půjčené peníze ošetřit smlouvou. Odměna notáře za sepis notářského zápisu se počítá z tarifní hodnoty. Nelze-li tarifní hodnotu určit, pak byste platila 3.000 Kč + DPH 21%.

   Vymazat
 46. Dobrý den, je možné v kupní smlouvě ověřené podpisy zmínit, že bych chtěla nemovitost přenechat dotyčené osobě po dovršení její plnoletosti? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nezletilý nemůže být účastníkem právního jednání.

   Vymazat
 47. Dobrý den, dostala jsem předvolání k dodatečnému dědickému řízení po 11 letech od úmrtí sestry mojí babičky. Protože nikdo z přímých příbuzných už dávno nežije, předvoláni byli dědicové z další linie - celkem nás je skoro 20. Jedná se o vkladní knížku na které je údajně asi 620 Kč. Notářka požaduje 800,- Kč, tedy víc, než je hodnota dědictví, je to vůbec možné? Dopis s předvoláním ani nepřišel doporučeně, můžu celou situaci ignorovat a nedostavit se? Nebo jak se mám zachovat? Děkuji za radu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud někdo dal podnět k zahájení dodatečného projednání nově zjištěného majetku, tak soud přidělí spis notáři a ten je povinen tento majetek jako soudní komisař s dědici projednat. Jde o řízení soudu, na které se musíte dostavit. Odměna notáře se řídí vyhláškou, která platila v době úmrtí zůstavitele. Lze pochopit Vaše rozhořčení, podobně to vnímají i notáři, pro které je projednání dodatečně objeveného nepatrného majetku zátěží, kdy odměna 600 Kč (plus DPH, které odvedou státu) nepokryje ani náklady.

   Vymazat
 48. Dobry den chci se zeptat kolik bude stát sepsání plné plné moci ,aby mohla sestra za mě odmítnout dědictví .vzhledem k tomu že nebudu přítomna v české republice při dědickém řízení .

  OdpovědětVymazat
 49. Dobrý den kolik prosím bude stát sepsání plné moci ať me může sestra zastupovat pri odmítnutí dědictví .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Formulář speciální plné moci Vám zašle notář zdarma. Plná moc musí obsahovat tento text:
   Tato plná moc platí i pro odvolací a dovolací řízení a opravňuje uvedeného zmocněnce, aby za mne činil všechny úkony, které bych v řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem:
   1. dědictví odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítá, nebo že dědictví přijímá,
   2. uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, případně prohlásil, že výhradu soupisu pozůstalosti neuplatňuje,
   3. vzdal se dědictví ve prospěch druhého dědice,
   4. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu, popř. dohodu o vypořádání společného jmění manželů,
   5. podával opravné prostředky a vzdával se jich,
   6. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).
   Dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo
   dohodu o vypořádání povinného dílu, popř. dohodu o vypořádání společného jmění manželů, je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dané pozůstalosti žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká této pozůstalosti a řízení o pozůstalosti, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

   Vymazat
 50. Dobrý den, mám dotaz. Chceme teď přes jednu nejmenovanou společnost postavit dům a zároveň koupit pozemek-toto celé by pokryvalo 1 úvěr. Bohužel mám v registru záznam a jsem tedy pro banku neduveryhodna ani jako spoluzadatek. Hlavní žadatel je bez jakýchkoliv závazků, nemam k němu žádný vztah, požádala jsem tedy velmi dobrého přítele aby nám pomohl, a souhlasil. Jako "důkaz" jistoty mu chceme ponechat 1/3 domu jako jistotu,s tím že by byl po 5 letech vyvazan. Jak postupovat a kolik by stál u notáře takový zápis. Dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejlepší by bylo, aby byl vlastníkem jen Váš partner. Pokud sám nedosáhne na úvěr, pak může řešit nabytí nemovitosti s třetí osobou, která bude mít příslušný podíl na nemovitosti a také vlastní financování nabytí takového podílu. Po pěti letech uzavřou smlouvu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Podmínky takové smlouvy si mohou ujednat předem ve smlouvě o smlouvě budoucí.

   Vymazat
 51. Dobrý den, dle vyhlášky je cena za sepsání závěti 1500 Kč. Může notář požadovat téměř trojnásobek této hodnoty? Důvodem má být složitost závěti, kde byl konkrétně určen byt, který se má dědit. Pan notář předem neupozornil na vyšší částku, která by měla být účtováná za složitější úkon. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vyhláška stanoví případy, kdy notář může svou odměnu zvýšit. Sepis závěti notářem je spojen s povinným zápisem do evidence pořízení pro případ smrti. To je zpoplatněno. Možná byly vyhotoveny výpisy z katastru nemovitostí ohledně bytové jednotky. Ke své odměně notář dále účtuje DPH 21%. Nestává se, že by notář účtoval více než svou odměnu podle vyhlášky, hotové výdaje a daň z přidané hodnoty.

   Vymazat
 52. Dobry den , Chci se zeptat kolik bude stat sepsání jednostranného notářského zápisu o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti. Vyse hypoteky je 319000. Dekuju

  OdpovědětVymazat
 53. Odpovědi
  1. Je-li tarifní hodnota 3.190.000 Kč, pak bude odměna notáře činit 10.787 Kč + DPH.

   Vymazat
 54. Dobrý den.
  Chci koupit byt v osobním vlastnictví na jméno syna. Cena nemovitosti je 750 tis. Co všechno potřebujeme vyřídit s prodávajícím (smlouva, zápis do katastru a co ještě?) a kolik musím za to všechno zaplatit?
  Děkuji
  JK

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při koupi bytu Vám notář poskytne kompletní právní servis. Kupní smlouva notářským zápisem + notářská úschova kupní ceny Vás bude stát 6.533 Kč. Další úkony jako výpis z katastru nemovitostí, vyhotovení návrhu na vklad a zastupování před katastrálním úřadem se vejde do 1.000 Kč. Údaje jsou bez DPH 21%.

   Vymazat
 55. Dobrý den, kolik zaplatím notáři za právo výhrady k soupisu majetku? Dědické řízení se týká nemovitosti v hodnotě cca do 2mil.Kč. Jednu polovinu zdědí exmanželka (nevím, zda požádá o výhradu) a druhou polovinu zdědím já. Ta odměna notáře za výhradu k soupisu majetku se bude počítat z ceny celé nemovitosti nebo jen z mé poloviny nebo jde o nějakou paušální částku? Zajímá mě, kolik bych za právo výhrady k soupisu majetku zaplatil. Děkuji za odpověď. JK.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Soupis majetku mohou udělat i dědicové souhlasným prohlášením. Pak je to nic nestojí. Pokud ale bude provádět soupis majetku notář na místě samém, pak bude účtovat 1.000 Kč za každou hodinu výkonu této činnosti + cestovné. Bude-li nutno přizvat znalce k ocenění, pak budete hradit i náklady znalce.

   Vymazat
 56. Dobrý den,uvažujeme si s manželkou pořídit byt na úvěr.Máme dvě spolecné děti,ale já mám ještě z předcházejícího manželství ještě dvě již plnoleté děti,které se defacto o mě nazajímají.Lze zúžit SJM o tento budoucí majetek(např.byt),nebo i v budoucnu našetřenou hotovost ,tak aby v případě dědictví ,kdyby se se mnou něco stalo ,nemely tyto dospělé děti nárok na tyto věci z dědictví.A kolik by stál poplatek za sepsání
  u notáře.dekuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete si obecně do budoucna zúžit manželskou smlouvou SJM o v budoucnu kupované nemovité věci a budoucí přijaté závazky (úvěry), a také o budoucí příjmy. Notářský zápis v takovém případě stojí 3.000 Kč. K tomu se účtuje ještě 200 Kč za povinný záznam do evidence manželských smluv, případně 400 Kč za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

   Vymazat
 57. Dobry den,

  v cervenci maji zacit platit nove ceny za notarske sluzby.
  Bude se to vztahovat i na dedicka rizeni, ktera zacla v 2019 ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V návrhu je tato textace přechodných ustanovení:
   Navrhuje se, aby řízení o pozůstalosti/dědická řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy byla v zájmu právní jistoty účastníků řízení dokončena (včetně rozhodování o odměně notáře a jeho hotových výdajích) podle dosavadních právních předpisů.
   Rovněž v případě, že žadatel požádal o provedení úkonu notářské činnosti přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy, bude za tento úkon náležet odměna a náhrada výdajů podle dosavadní právní úpravy.

   Vymazat
  2. Dekuji a ocenuji, ze odpovidate v sobotu.
   Uvadite: "V navrhu je" , takze se to ma schvalit nebo to uz bude platit od 1.7. ?

   Vymazat
  3. Návrh změny notářského tarifu byl předložen pracovní komisi legislativní rady vlády. Kdy by mohla začít změna vyhlášky platit, těžko předvídat.

   Vymazat
 58. Dobrý den co mam udělat když bych chtěl přepsat auto přitelkyni v případě kdyby se mě něco stalo např.umrti. dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sepíšete závěť, kde přítelkyni povoláte za dědičku. V závěti upřesníte, zda má přítelkyně dědit jen auto, nebo i další majetek po Vás. Další možností je odkaz v závěti - dědicové zdědí Váš majetek, ale odkaz - auto - musejí vydat odkazovníkovi - přítelkyni. Řešit se to dá i darovací smlouvou s odloženou účinností - darování pro případ smrti.

   Vymazat
 59. Dobry den,
  manzelova maminka prepsala na syna ( muj manzel v dobe naseho manzelstvi) dum s pozemkem. Na atavie vaze hypoteka od Komercni banky. V LV je uveden jako vylucni vlastnik manzel. Chteli bychom, abych tam byla uvedena i ja. Prodala isem byt z predchoziho manzelstvi a penize cici dat na opravu, rekonstruktion domu. cca pul milionu. Presim jak postupovat a jaka by byla odmena notare? Dekuji Iveta Kralikova

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Řeší se to manželskou smlouvou o rozšíření společného jmění manželů. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu.
   Odměnu notáře určuje vyhláška a počítá se z tarifní hodnoty - t.j. ceny obvyklé předmětné nemovitosti. Znalecký posudek ke stanovení ceny nemovitosti není třeba.

   Vymazat
 60. Dobrý den,
  chtěli by jsme s manželkou zúžit společné jmění manželů. Jde o to, že se smlouva má týkat nemovitostí které ještě nemáme ve vlastnictví (novostavba domu a nemovitosti které se pořídí v budoucnu) a pak podnikání (každý máme svoje). Mělo by to být vypracováno v tom smyslu, že v případě rozvodu každému z nás zůstane majetek, který na něj bude v tu danou chvíli napsán. Dotaz zní, jaká bude odměna pro notáře, když nejsme schopni říci kolik a jakých nemovitostí bude pořízeno? Předem děkuji za odpověď a přeji příjemný den. Novák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud je manželská smlouva v obecné rovině - t.j. upravuje budoucí pořízení nemovitých věcí, pak činí odměna notáře 3.000 Kč + DPH, ovšem od 1.1.2021 bude platit nový notářský tarif a tato částka bude zvýšena na 5.000 Kč + DPH.

   Vymazat
 61. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na kolik vyjde u notáře sepsání smlouvy zale za veškeré dluhy co se udělaly v manželství i po rozvodu zodpovídá manželka a po menzelovi nemůžou exekutoři vymáhat nic. Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Manželskou smlouvou můžete ošetřit dluhy jen do budoucna - tedy takové, co teprve vzniknou. Notářský zápis stojí 3.000 Kč + DPH. Od 1.1.2021 se mění notářský tarif a bude to stát 5.000 Kč + DPH. Za dluhy, které již vznikly za trvání manželství odpovídají manželé solidárně a to i po rozvodu a dokonce i po smrti jednoho z manželů. Manželskou smlouvou se totiž nemůžete dotknout již existujících práv třetích osob - věřitelů. Vůči věřitelům by byla jakákoliv dohoda manželů o dluzích vzniklých v minulosti neúčinná.

   Vymazat
  2. A pokud manželé mezi sebou napíšou smlouvu o tom, že veškeré dluhy do budoucna způsobené manželkou spadají čisté jen na manželku a nemůžou nějak postihnout manžela, a nechají si u notáře nebo i na poště ověřit podpisy, bude tamhle smlouva mezi nemá nějak účinná?

   Vymazat
  3. Smlouva může být účinná mezi manželi, ale je otázka, jak to manželovi pomůže. Pro exekutora to bude jen cár papíru - asi tak stejně významné jako dohoda manželů o tom, kdo z nich bude umývat nádobí. Exekutor může postihnout majetek manžela, byť jde o dluh manželky. Manžel by se pak podle smlouvy, kterou zmiňujete, mohl na manželce domáhat, aby mu to uhradila. Manželka ale patrně nebude mít z čeho.

   Vymazat
 62. prosim kolik zaplatim za darovani meho bytu vnukovi je mu 13 let dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odměnu notáře určuje vyhláška a ta vychází z tarifní hodnoty - t.j. hodnoty daru. Nevyžaduje se znalecký posudek, hodnota daru se stanoví přibližně. V právním jednání zastupují nezletilého jeho rodiče a smlouvu musí schválit opatrovnický soud.

   Vymazat
 63. Dobrý den, chci se zeptat prosím vás ohledně notářského ověření dluhu. Co a jak mám udělat aby jsme to měli oba ověřené že mi dluží částku na které jsme domluveni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejlevnější je sepsat si sami smlouvu o zápůjčce a na ní si nechat úředně ověřit své podpisy. Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. Nevýhodou je, že pokud dluh nebude řádně splacen, zapůjčitel bude nucen vymáhat splacení peněz soudní cestou. Lepší pozici Vám dává notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu. Nebudou-li peníze včas splaceny, pak stačí notářský zápis předložit exekutorovi k vymáhání dluhu. Soudit se nemusíte. Odměnu notáře za sepsání takového notářského zápisu určuje vyhláška a počítá se z hodnoty zapůjčené částky. Příklad: je-li zapůjčená částka 200.000 Kč, odměna notáře činí 2.133 Kč, u částky 1 mil. Kč bude odměna notáře 6.533 Kč. Ke své odměně notář účtuje DPH.

   Vymazat
 64. Dobrý den,mohu se zeptat prosím jestli jde sepsat nějaká smlouva o tom,ze výbava a majetek v domácnosti je můj když u mě přebývá dlužník kdyby přišel exekutor abych byla chráněna.Nemam určitě od všeho uctenky se jménem a nerada bych měla dlouhé tahanice a přišla o svůj majetek.Mohu se zeptat tedy jestli se něco takového i sepisuje a kolik se platí za sepsání smlouvy u notáře?Dekuji vám za radu hezky den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notář může notářským zápisem osvědčit Vaše prohlášení. To stojí 3.000 Kč + DPH. Levnějším řešením je, když si s touto osobou sepíšete nájemní smlouvu, ve které bude vybavení domácnosti podrobně specifikováno. Podpisy na smlouvě je třeba úředně ověřit (to stojí jen 30 Kč za podpis).

   Vymazat
 65. Dobrý den dekuji za odpoved jde o to ze byt ve kterém žijí je napsaný na mého otce ale vybavení je me já otec a me děti zde mame trvaly pobyt můj pritel dlužník ne a ani ho zde hlásit kvůli tem dluhum nechci.Staci tedy pro moji ochranu když budu mít sepsání já smlouvu s mým otcem ze mi byt pronajímá třeba s výbavou bytu pak už by tedy exekutori neměli šanci?dekuji vám za vas čas a odpoved

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Můžete sepsat s otcem dohodu, podle které si ujednáte, že v jeho bytě bude umístěn Váš nábytek, další vybavovací předměty, elektrické spotřebiče a elektronika - vše blíže specifikované detailně v příloze, která bude součástí dohody, přičemž potvrdíte, že mezi účastníky dohody je nesporné, že věci dle tohoto soupisu jsou ve Vašem vlastnictví.
   Nelze ale garantovat 100 % ochranu před problémy. Nejlépe by bylo, aby si přítel své dluhy vyřešil.

   Vymazat
 66. Zdravím, kamarád chce ode mne půjčit 450000,chci se zeptat,co v tomto případě doporučujete, zda-li notářský zápis nebo směnku,či jak se toto řeší.dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučeným řešením je notářský zápis se svolením k vykonatelnosti exekucí. Bude-li problém s vrácením peněz, pak se můžete obrátit přímo na exekutora - nemusíte se soudit. Odměna notáře se počítá z částky 450.000 Kč a činí 4.140 Kč + DPH 21%.

   Vymazat
 67. Dobry den,přítel má na sebe napsaný byt(družstevní podíl) a já bych teď chtěla polovinu pujcene částky na byt splatit. Nerada bych ale v nejhorším scénáři odešla s prázdnou -jde to nějak ošetřit a kolik by to stalo? Druzstvo nam nedovolilo napsat byt na oba,dekuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučeným řešením je notářský zápis uznání dluhu s přímou vykonatelností notářského zápisu. V takovém případě se nemusíte o peníze soudit. Při nesplnění povinnosti peníze řádně a včas splatit, je notářský zápis exekučním titulem.

   Vymazat
  2. Cenu určuje vyhláška - notářský tarif a počítá se z hodnoty dlužné částky.

   Vymazat
  3. Dekuji za info,myslela jsem spis možnost nějak smluvně ošetřit,aby byl byt napsaný na nás oba? Polovina ceny je 500tis/. Dekuji

   Vymazat
  4. Zákon připouští spoluvlastnictví družstevního podílu, stanovy družstva však mohou spoluvlastnictví vyloučit. Zřejmě se Vám nepodaří přesvědčit družstvo aby stanovy změnilo. Neplánujete-li vdávání, pak bohužel členem družstva bude jen přítel. Při uvedené tarifní hodnotě 0,5 mil. Kč by notářský zápis stál 4.534 Kč + DPH.

   Vymazat
 68. Dobrý den, měl bych dotaz, kolik činí odměna notáře při sepsání notářského zápisu o koupi pozemku v hodnotě 240 tis. Kč společně s notářskou uschovou? Děkuji za odpověď Milota

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Smlouva + další stejnopis notářského zápisu pro katastrální úřad (100 Kč za stranu) + notářská úschova kupní ceny by Vás stálo dohromady asi na 3.700 Kč + DPH 21%. K tomu by notář mohl účtovat související náklady - například za vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí.

   Vymazat
 69. Dobrý den,
  Zajímalo by mne, pokud udělám přes notáře kupní smlouvu a úschovu peněz,jestli ten notářský poplatek musím zaplatit předem, nebo až po převedení peněz z úschovy. Prodávám mojí půlku bytu mému bratrovi.ten mi chce ze stanovené ceny rovnou strhnout 15000 Kč, že prý se notář musí zaplatit předem. Děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obvykle se hradí notářské úkony ihned - t.j. sepis kupní smlouvy a přijetí peněz do notářské úschovy (tedy nikoliv až po jejich vydání z úschovy prodávajícímu). Je však možné se domluvit s notářem, že Vám vystaví fakturu, kterou zaplatíte v termínu její splatnosti.

   Vymazat
 70. Dobrý den,
  v listopadu 2020 nám zemřel strýc, jediným dědicem byl náš tatínek, který z majetku po svém bratrovi uhradil notářské poplatky. V březnu 2021 bohužel tatínek také nečekaně zemřel, v dědictví po tatínkovi je opět zahrnuté dědictví po strýci. Je možné, aby se z této části dědictví neplatily poplatky podruhé?
  Předem děkujeme za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Notáři za projednání pozůstalosti náleží odměna, kterou určuje vyhláška a počítá se z hodnoty aktiv v pozůstalosti. Je lhostejné, jak zůstavitel svůj majetek nabyl - zda vlastním přičiněním, darem nebo děděním.

   Vymazat
 71. Na základě plné moci od 2. Dědice řeším dodatečné dědictví s advokátem na Slovensku, jedná se o ornou půdu, řízení je již v konečné fázi a je potřeba uhradit náklady spojené s tímto řízením ve výši 400 Eur notáři. Zmocnitel mi však i po roce odmítl uhradit prvotní náklady, které mi s tímto řízením vznikly.Musim uhradit i zbývající náklady spojené s tímto řízením sama? Mám vypovědět plnou moc mi udělenou pro jednání s notářem?/jaké to bude mít právní následky/, prosím o radu jak postupovat. Děkuji

  OdpovědětVymazat
 72. Dobrý den, mám dotaz k odměně notáře za řízení o pozůstalosti. S končícím řízením nám bylo sděleno, že odměna dle vyhlášky o odměnách bude oproti standardním poplatkům navýšena o 100 %. Což s ohledem na výši pozůstalosti znamená platit o desítky tisíc Kč více. Dá se nějak jasněji stanovit, při jakých konkrétních situacích si může dovolit notář k tomuto přistoupit? Odůvodňuje to zatím jen obecně, že to bylo složité. Konkrétnější důvody zmíněné ve vyhlášce můžeme vyloučit - mezi dědici jsme se bez problému domluvili, jednání s námi bylo jen jediné zahajující (a pak bude ukončující), žádné cizí právo ani jazyk se neřešilo, žádné firmy zůstavitel nevlastnil, atd. Množství položek v pozůstalosti sice nebylo malé (menší desítky - 3 nemovitosti, účty u různých bank, akcie, atd.), ale očekával bych, že u podobně velké pozůstalosti budou prostředky běžně na více různých místech, ne všechno v jedné bance apod. Logicky odbavení takového případu bude pracnější, než když zůstavitel nemá skoro žádný majetek, ale vždyť už tak se poplatek odvíjí od výše pozůstalosti a je tedy vysoký. Je pravda, že součástí pozůstalosti bylo několik "divných" položek jako listinné akcie, kde asi komunikace byla opravdu složitější, prázdné účty u bank atd. Ale použít pro takový případ maximální možné navýšení se mi nezdá příliš adekvátní. Děkuji za názor.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jediný, kdo je kompetentní odpovědět na Váš dotaz je soud, který notáře jako soudního komisaře pověřil k projednání pozůstalosti. Soud má přístup k dědickému spisu a činnost notáře dozoruje.

   Vymazat
 73. Dobrý den,chtěla bych se zeptat..Od města jsme si zažadala o výměnu bytu.Původní jim vrátím a dostanu jiný,chtějí nějaký notářský podpis a cena má být kolem 4tisíc,je to opravdu tato cena???(smlouva je mezi mnou a městem)Děkuji za odpověď

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Město obvykle požaduje notářský zápis se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu vyklizením bytu. Takový notářský zápis stojí 3.000 Kč. K tomu se účtuje paušální náhrada nákladů 300 Kč, za ověřený opis stejnopisu notářského zápisu 30 Kč za stranu a dále DPH 21%. Takže cena kolem 4 tisíc je uvedena správně.

   Vymazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.