1. 6. 2016

Kolik zaplatíte u notáře - můžete ušetřit

     Odměna notáře se řídí notářským sazebníkem, pokud jde o notářské úkony. V ostatních případech se podpůrně používá advokátní tarif a odměna notáře může být smluvní - dohodou s klientem. V tomto článku najdete tipy, jak ušetřit nemalé finanční prostředky a to nejen na odměně notáři, ale také na daních a správních poplatcích a také jak předcházet finančním ztrátám.

Služba zdarma


Ne každý se orientuje v právních pojmech a daňových předpisech. Pokud Vás zajímá, jak nejlépe vyřešit Váš konkrétní problém, pak prosím použijte následující volbu POLOŽIT DOTAZ,  kde krátce popište Vaši situaci. Získáte zdarma a nezávazně e-mailem návrh řešení včetně kalkulace nákladů - co Vás to bude stát u notáře a kolik zaplatíte státu. Je-li více variant řešení, pak je můžete porovnat.
Předejděte problémům a finančním ztrátám, do kterých se lidé velmi často dostávají jenom proto, že neměli včas potřebnou informaci !


 POLOŽIT DOTAZ

    
V následujících řádcích si můžete vyhledat, jak se počítá odměna notáře pro některé nejčastější životní situace.  Problematika právnických osob je popsána jinde - například založení společnosti s ručením omezeným s výraznou úsporou nákladů s pomocí notáře je popsáno v článku Založení s.r.o. za 100 EUR  Odměna notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení je rovněž téma jiného článku.

Nejen podnikatelům může notář ušetřit spoustu peněz. Pokud si troufáte najít kupce Vaší nemovitosti (inzerce na www.sreality.cz Vás bude stát pár korun) a nebo naopak najdete prodávajícího, který neuzavřel nevýhodnou smlouvu s realitní kanceláří, pak můžete ušetřit běžných 4 až 5 % provize realitní kanceláře a zajistit si pomocí notáře kompletní právní servis počínaje kupní smlouvou nebo smlouvou o budoucí smlouvě kupní, přes bezpečné zaplacení kupní ceny složením do notářské úschovy až po vyřízení vkladu práva na katastru nemovitostí a pomoc s formalitami daňových povinností. Jak dále zjistíte, bude Vás to stát jen několik tisíc Kč.

Notář Vám může ušetřit finanční prostředky i tím, že Vás ochrání před možnými ztrátami. Taková rizika nastávají při půjčování peněz, pronájmu nemovitostí i v jiných situacích, kdy je účelné se chránit notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu exekucí. Ušetříte si dlouhé a finančně náročné tahanice u soudu - notářský zápis je přímo exekučním titulem, který stačí předat exekutorovi. Dalším způsobem ochrany je zástavní smlouva.

Velký význam k ochraně majetku mají i manželské smlouvy. 

Pokud se chtějí vzít snoubenci z nichž jeden má problémy s dluhy, bylo by vhodné si sjednat režim oddělených jmění. Totéž doporučujeme i manželům, pokud jeden z nich podniká nebo jde do nějakých rizik. Manželskou smlouvou o zúžení SJM lze též zabránit nechtěnému dědění dětí z předchozích manželství.

Nepodceňujte potřebu odborníka - právníka při jakémkoliv písemném právním jednání. Jeden příklad za všechny: Paní Eva je vdova od svých 41 let. Před sedmi lety se seznámila s přítelem, který po dvou letech vážně onemocněl. Čtyři roky se o něj starala. Svůj byt v Praze paní Eva prodala, investovala své peníze do zvelebení domu přítele a její přítel jí zřídil ve svém domě věcné břemeno bydlení na dožití. Smlouvu o zřízení věcného břemene sepsali spolu a s návrhem na vklad podali příslušnému katastrálnímu úřadu. Ten na list vlastnictví zapsal : "věcné břemeno užívání doživotní bezplatné dle článku II. smlouvy". V roce 2014 přítel zemřel, dědicové zpočátku věcné břemeno akceptovali. Nyní se předžalobní výzvou dožadují vyplacení 750.000 Kč dlužného nájemného a tvrdí, že zřízením věcného břemene bydlení a užívání nemovitosti nebylo zřízeno právo bezplatného doživotního užívání jako věcně osobnostní právo váznoucí na nemovitosti. Odkazují se na článek II. smlouvy. Tento zní takto:

                              II. Věcné břemeno a právo užívání
Vlastník tímto zřizuje oprávněné věcné břemeno doživotního bydlení v domě specifikovaném v článku I. této smlouvy a to v dále uvedeném rozsahu. Oprávněná je oprávněna doživotně výlučně užívat dům specifikovaný v článku I. této smlouvy a dále je oprávněna společně s vlastníkem užívat zahradu specifikovanou v článku I. této smlouvy. Oprávněná právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a vlastník je povinen tato práva trpět.Chybějící slůvko "bezplatně" způsobilo tedy paní Evě nemalé potíže. Notář by takovou chybu neudělal. Pokud by se tak stalo, tak odpovědnost za škodu při sepisování veřejných listin (notářských zápisů) má stát.


Notářský sazebník vychází z tarifní hodnoty


Abychom Vám poskytli alespoň základní informaci, jak se odměna notáře počítá, přiblížíme Vám ty nejběžnější případy, kdy notář sepíše notářský zápis a v souladu s notářským sazebníkem účtuje svoji odměnu z tarifní hodnoty. Tarifní hodnotou může být kupní cena, hodnota daru, peníze v notářské úschově, výše dluhu, majetek manželů, o němž se sepisuje manželská smlouva atp. Při stanovení tarifní hodnoty panuje určitá volnost - nevyžaduje se znalecký posudek, většinou stačí souhlasné prohlášení o ceně. Notář samozřejmě nebude akceptovat zcela nereálné ocenění účastníky, nicméně dá se očekávat určitá vstřícnost. Je to totiž jediný legální způsob podbízení se klientovi v konkurenčním boji mezi notáři, neboť jinak jsou notáři striktně vázáni notářským sazebníkem. O tarifní hodnotě samozřejmě nelze licitovat v případě protokolu o notářské úschově peněz.

Notář je v naprosté většině případů plátcem DPH a proto ke své odměně musí účtovat i DPH.

Kalkulace výpočtu odměny notáře:


položka A
 
(1)
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty............................................................ 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty.................................. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,6 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty............................... 0,3 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty............................. 0,1 %,
z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty........................... 0,05 %,
nejméně 1 000 Kč,
v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč,  v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč. 
 
(2)
Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 3 000 Kč, a jde-li o notářský zápis, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč;
 

Darovací smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
Příklad:  hodnota daru  / odměna notáře
 •    500.000 Kč  /  3.400 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  4.900 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  5.650 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  6.400 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  7.150 Kč 
K určení tarifní hodnoty se nevyžaduje znalecký posudek. U darovací smlouvy stačí souhlasné prohlášení dárce a obdarovaného o hodnotě daru.
Často se v souvislosti s darovací smlouvou řeší i zřízení věcného břemene - např. služebnosti bytu - ve prospěch dárce. Přístup k účtování notářů u této kombinace smluvních ujednání je různý. Teoreticky se notáři otevírá v takovém případě možnost účtovat navýšení své odměny za sepsání darovací smlouvy až o 100 %, nicméně většina notářů tak vysokou přirážku neuplatní. Navýšení své odměny by si měl totiž notář s klientem předem odsouhlasit.

 

Manželská smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o smlouvě o manželském majetkovém režimu anebo o dohodě o změně smluveného manželského majetkového režimu nebo založeného rozhodnutím soudu jedna polovina z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
 Příklad:  majetek  / odměna notáře
 •    500.000 Kč  /  3.400 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  4.900 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  5.650 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  6.400 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  7.150 Kč
Ke stanovení tarifní hodnoty (majetku manželů, o němž se spisuje manželská smlouva) není nutný znalecký posudek - stačí souhlasné prohlášení manželů.

Pokud si manželé sjednávají manželský majetkový režim v obecné rovině - například do budoucna, pak tarifní hodnotu nelze určit a odměna notáře činí 3.000 Kč.

Manželská smlouva musí mít ze zákona formu notářského zápisu. Častou chybou snoubenců a manželů je, že napřed zajdou za advokátem k sepsání smlouvy a potom jdou k notáři, aby tuto smlouvu notář přepsal do formy notářského zápisu. Platí tak zbytečně dvakrát. V odměně notáře za sepsání notářského zápisu je již zahrnuta i příprava smlouvy a poskytnutí konzultace klientovi. Pokud se obrátíte nejprve na advokáta, tak vybírejte advokáty se zaměřením na manželské právo, kteří s notáři přímo spolupracují.

Kupní smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o kupní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
Příklad:  kupní cena  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč
 

Notářská úschova

 
Položka C
 
(1)
Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy

z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ..............................................................1,2 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ....................................0,6 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty .................................0,4 %,
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,1 %,
nejméně 1000 Kč.

Částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

(2)
Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady 1.500 Kč.
Přijímá-li notář do notářské úschovy peníze v souvislosti s notářským zápisem, jehož obsahem je smlouva kupní nebo smlouva o budoucí smlouvě kupní, pak účastníci hradí za notářskou úschovu jen jednu desetinu z odměny vypočtené podle shora uvedeného předpisu, nejméně však 1.000 Kč.
 
Příklad:  kupní cena  / odměna za notářskou úschovu
 •    500.000 Kč  /  3.600 Kč   
 • 1.000.000 Kč  /  5.600 Kč   
 • 1.500.000 Kč  /  6.600 Kč   
 • 2.000.000 Kč  /  7.600 Kč   
 • 2.500.000 Kč  /  8.600 Kč  
Odměna za notářskou úschovu ve výše uvedené tabulce platí jen v případě, kdy kupní smlouvu nepsal notář (např. účastníci podepsali kupní smlouvu připravenou realitní kanceláří). Jak již bylo uvedeno, při souběhu notářských úkonů je sleva 90 %.
 


Pokud řešíte u notáře notářskou úschovu spolu s kupní smlouvou, ušetříte velmi významné finanční prostředky.


Zástavní smlouva

 
Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 1 000 Kč.
 
Příklad:  hodnota zástavy  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč

 

Dohoda nebo uznání závazku se zvolením k vykonatelnosti (exekuci)

 
Za sepsání notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu nebo o právním jednání o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu dvě třetiny z částky vypočtené podle věty první a druhé (položka A) a vždy nejméně 2 000 Kč.
 
Příklad:  výše dluhu  / odměna notáře

 •    500.000 Kč  /  4.533 Kč 
 • 1.000.000 Kč  /  6.533 Kč
 • 1.500.000 Kč  /  7.533 Kč
 • 2.000.000 Kč  /  8.533 Kč
 • 2.500.000 Kč  /  9.533 Kč

 

Odměna notáře určená pevnou sazbou

 
Položka D
1. Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění  1.500 Kč.
2. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem 500 Kč.
3. Za sepsání notářského zápisu o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti 1.500 Kč.
4. Za sepsání notářského zápisu o odvolání právních jednání uvedených v bodu 1 až 3  500 Kč.
5. Za vydání notářského zápisu o závěti nebo o dovětku  500 Kč.
6. Za sepsání notářského zápisu o plné moci, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu  1.000 Kč.
 
Položka E
1. Za sepsání pokračování v notářském zápisu notářem, který notářský zápis sepsal 300 Kč.
2. Za sepsání pokračování v notářském zápisu jiným notářem 1.000 Kč.
3. Za sepsání dodatku k protokolu o schválení obsahu protokolu o notářské úschově jiným notářem než tím, který přijímá peníze nebo cenný papír do notářské úschovy 1.000 Kč.
  
Položka F
Za osvědčení o předložení listiny 600 Kč.

Položka G
Za sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu 600 Kč.

Položka H
 
1. Za ověření shody opisu nebo kopie (dále jen „opis“) s listinou, za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje 30 Kč 
2. Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině   30 Kč.

Položka I
1. Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru 800 Kč.
2. Jde-li o přijetí cenného papíru do úschovy, použije se položka C.

Položka J
1. Za vydání výpisu z notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu tohoto výpisu 200 Kč; obsahuje-li tento výpis z notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy 30 Kč.
2. Za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu, za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu 100 Kč.
3. Obsahuje-li stejnopis notářského zápisu podle bodu 2 opisy příloh notářského zápisu, za každou stranu přílohy 30 Kč.

Položka K
 
1. Za vydání opisu notářského zápisu, za každou započatou stranu textu notářského zápisu 30 Kč.
2. Za ověření opisu notářského zápisu a jeho vydání za každou započatou stranu textu notářského zápisu 50 Kč.
 
Položka L
Za vydání opisu protestní listiny, nebo výpisu z protestní listiny nebo za vydání opisu, nebo výpisu z knihy protestů, za každou započatou stranu textu 100 Kč.

Položka M
 
1. Za zápis do Rejstříku zástav 200 Kč.
2. Za zápis do Rejstříku zástav a za úhrn úkonů potřebných k zápisu, není-li zápis prováděn notářem na podkladě notářského zápisu o právním jednání, který sepsal 1.500 Kč.
3. Za zápis změny zápisu v Rejstříku zástav nebo za provedení výmazu z Rejstříku zástav a úhrn ostatních úkonů potřebných k provedení zápisu změny nebo výmazu  500 Kč.
4. Za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení 200 Kč.

Položka N
1. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li zápis ujednán ve smlouvě o manželském majetkovém režimu 200 Kč.
2. Za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, je-li prováděn na žádost manželů  1000 Kč.
3. Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo za vydání potvrzení 300 Kč.

Položka O
 
1. Za zápis do Evidence právních jednání pro případ smrti nebo za provedení změny zápisu 100 Kč.
2. Za vydání opisu nebo potvrzení z Evidence právních jednání pro případ smrti 150 Kč.
 
Položka P
 
Za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu 100 Kč.
 
 
 
 
 
 
 
 

126 komentářů:

 1. Byl jsem pozván k soudní komisařce, která byla pověřena okresním soudem k projednání dědictví po zesnulém bratrovi. Bratr byl svobodný, bezdětný, rodiče již také zemřeli, takže jediným dědicem jsem já. Bratr neměl žádný nemovitý ani movitý majetek a na jeho účtu zbylo pouze cca 3000,- Kč a důchod, který přišel až po jeho úmrtí ve výši 12000,-Kč, který budu muset vrátit. Paní notářka požaduje odměnu 1755,- Kč za provedené úkony směřující k projednání dědictví. Prosím o sdělení zda její požadavek na výše uvedenou částku je správný.

  OdpovědětSmazat
 2. Pokud souhrn aktiv pozůstalosti je menší než obvyklé náklady pohřbu, pak je zpravidla dědické řízení notářem zastaveno a majetek nepatrné hodnoty je vydán vypraviteli pohřbu. Odměnu notáři v takovém případě hradí stát.

  OdpovědětSmazat
 3. Dobrý den,chci se prosím zeptat,zda je nutné při podpisu darovací smlouvy z otce na syna a Návrhu na vklad do katastru mít tyto dokumenty úředně nebo notářsky ověřené,což je problematické z důvodu nepohyblivosti dárce.Díky

  OdpovědětSmazat
 4. Na darovací smlouvě musí být podpisy úředně ověřeny. Můžete se obrátit na místně příslušnou matriku. Matrikářky docházejí k ověření podpisu k nepohyblivým pacientům, přičemž se účtuje pouze 30 Kč za podpis.

  OdpovědětSmazat
 5. Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat jaká by byla odměna notáře za sepsání manželské smlouvy (zúžení SJM) v případě, že by se jednalo o raritní movitou věc, u které nelze zjistit cenu obvyklou, na trhu se neobjevuje a odhadce neexistuje? Postupovali by v této věci různí notáři stejně? Děkuji Jana

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nelze-li tarifní hodnotu určit, pak odměna notáře za sepis notářského zápisu činí 3.000 Kč + DPH. Tak to upravuje vyhláška.

   Smazat
 6. Dobrý den,
  mám dotaz, manžel měl byt ještě před manželstvím, ted by chtěl polovinu bytu napsat i na mě aby byt spadal to SJM jak postupovat a kolik za to zaplatíme. Děkuji moc Jana

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U notáře sepíšete manželskou smlouvu o rozšíření SJM o Vámi zmíněný byt, který je nyní ve výlučném vlastnictví manžela. Poté smlouvu předložíte s návrhem na vklad na katastr nemovitostí. Pokud by šlo o družstevní podíl, předložili byste smlouvu družstvu. Odměna notáře se počítá z tarifní hodnoty - obvyklé ceny manželova bytu. Znalecký posudek není nutný. V tomto článku najdete několik příkladů vypočtené odměny notáře. S návrhem na vklad do katastru nemovitostí je spojen kolek 1.000 Kč.

   Smazat
 7. Dobrý den. Kupuji pozemek za 312000kč. Jaká bude odměna notáři pokuk využiji pouze úschovu kupní ceny a jaká bude odměna pokud si nechám notářem zároveň sepsat kupní smlouvu? Děkuji Lukáš.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z tarifní hodnoty 312.000 Kč bude odměna notáře za přijetí peněz do notářské úschovy 2.472 Kč. Sepsání kupní smlouvy notářským zápisem by stálo 3.029 Kč a k tomu úschova po slevě 247 Kč, použije se ovšem ustanovení "nejméně 1.000 Kč". Ceny jsou uvedeny bez DPH.

   Smazat
 8. Dobrý den,

  obracím se na Vás s dotazem ohledně ověření podpisu na plné moci.

  S kamarádem se chystáme půjčeným autem do Finska. Ve Finsku a v Lotyšsku požadují kromě běžných dokladů k vozidlu také potvrzení majitele o užívání vozidla v zahraničí (v angličtině a v lotyštině).

  Chtěla bych se Vás zeptat jestli stačí plná moc na formátu A4, v první polovině psaná česky a v druhé polovině psaná anglicky (lotyšsky) a musí být tyto překlady přeloženy odborníkem - překladatelem, i když se jedná o stejné údaje? Pokud jsem se správně dočetla, tak na plné moci se ověřuje podpis, nikoliv obsah.
  Děkuji, Gabriela

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ověřuje se sice jen podpis, ale notáři musí být znám obsah listiny. Pokud je tedy notář dostatečně vybaven znalostí jazyka použitého na listině, není úřední překlad nutný.

   Smazat
 9. Dobrý den, budu zakládat s.r.o. a pokud dobře vím, tak potřebuji notářsky ověřit společenskou smlouvu, Kolik mě to bude stát ? Když zakládáme společnost ve dvou, platí oba polovinu částky, nebo každý ze společníků celou částku? Liší se ceníky různých notářů? Předem děkuji za odpovědi, Kamil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ve třetím odstavci tohoto článku je odkaz na založení s.r.o., kde jsou náklady podrobně rozepsány. Ceny jsou u všech notářů stejné a odměna notáře se účtuje za úkon - za sepis listiny o zakladatelském právním jednání společníků bude účtováno stejně ať jde o dva společníky nebo např. deset společníků.

   Smazat
 10. Dobrý večer kolik zaplatím pokud dojdu k notáři a matka by darovala svoji polovinu baráku na dceru děkuji Petra.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bude potřeba sepsat darovací smlouvu. Notáři sdělíte, jakou asi má hodnotu převáděná polovina domu. Z této tarifní hodnoty pak notář vypočítá odměnu podle vyhlášky. U všech notářů tedy budete platit stejně. Dále je potřeba připravit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Za to si notáři účtují cenu smluvní, většinou cca 500 Kč. Na katastr se předkládá spolu s návrhem na vklad darovací smlouva a kolek 1.000 Kč.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 12. Dobrý den,
  momentálně se chystám k podpisu kupní smlouvy u notáře, součástí zároveň bude i vklad na katastr, úschova hotovosti (650 000,-) a zároveň zaplacení 4% daně z prodeje nemovitosti. Můžete mi prosím zhruba vypočítat, kolik zaplatím? Děkuji, I.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyhláška stanoví z tarifní hodnoty 650.000 Kč odměnu notáři 5.133 Kč + DPH za sepis kupní smlouvy, u úschovy existuje dvojí výklad - buď 420 Kč + DPH nebo 1.000 Kč + DPH. Vyřízení na katastru je cenou smluvní, může být 0 až cca 1000 Kč. Kolek na katastr je 1.000 Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí 4% z částky 650.000 Kč je 26.000 Kč.

   Smazat
  2. Ještě doplnění. Daň z nabytí nemovitých věcí se odvádí zálohově a mohla by být doměřena finančním úřadem podle znaleckého posudku nebo podle přílohy daňového přiznání k určení směrné hodnoty. U znaleckého posudku Vás bude stát jeho pořízení cca 2 - 5 tis. Kč.

   Smazat
 13. Dobry den...chceme sepsat s manzelem a jeho rodici smlouvu o prepsani baraku za jistych podminek..jaka je cena za notarske overeni,moc dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Převod nemovitostí se provádí buď smlouvou darovací nebo smlouvou kupní, případně smlouvou směnnou. Pokud jste natolik zdatní, že si smlouvy sepíšete sami, pak Vám bude stačit ověření podpisů na smlouvě a to stojí pouhých 30 Kč + DPH za jeden podpis. Ověření podpisu ovšem neznamená, že Vám Vaši smlouvu bude notář kontrolovat. Notáři píší smlouvy notářským zápisem a výše jejich odměny je uvedena včetně příkladů v tomto článku shora.

   Smazat
 14. Dobrý den, prosím, kolik zaplatíme s manželem - oba - za sepsání závěti u notáře? Bydlíme v nájmu, nemáme žádný majetek, ale manžel má spořivou a úrazovou pojistku, kde je uveden jako pojistný vnouček, dcerka, já a samozřejmě manžel. Tam je naše úspora na "kdyby něco" ve spořivé pojistce, a oba máme samostatný bankovní účet.
  Nějaké maličkosti rozdáme s manželem svým dětem - 30, 27 a 16 let již za života, ale zajímalo by mě, jak to je s pojistkou a účty - zda přechází do dědického řízení a jak to bude s placením pojistky na vnoučka - 6 let, pokud by manžel zemřel dříve než já, a já mám jen invalidní důchod. Děkuji, Pavlína

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Společná závěť není možná, každý pořizuje závěť sám za sebe. Sepsání závěti notářem stojí 1.500 Kč, povinná registrace závěti do centrální evidence stojí 300 Kč. K celkové částce 1.800 Kč se účtuje DPH 21%.

   Smazat
 15. Dor den prosím o vysvětlení kdo platí poplatek za finanční úschovu u notáře a kolik ćiní z 5000000,-děkuji Mirek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notářská úschova u částky 5 mil. Kč by stála 13.600 Kč. Pokud však notář přijímá peníze do úschovy v souvislosti s kupní smlouvou, kterou sepsal notářským zápisem, stála by úschova jen 1.360 Kč. K uvedeným cenám se účtuje DPH 21%. Není nikde upraveno, kdo má notářskou úschovu uhradit - záleží na domluvě. Většinou platí pravidlo, že hradí ten, kdo úschovu požadoval. Protože notářská úschova chrání jak prodávajícího, tak i kupujícího, bylo by spravedlivé se o tyto náklady podělit.

   Smazat
 16. Dobrý den. Je možno v rámci předrozvodového majetkového vypořádání převést nemovitost do výlučného vlastnictví jednoho z nich(zúžení SJM)a kolik činí odměna notáře při ceně nemovitosti 2,5mil. Kč? Děkuji B.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, takový postup je možný. Při tarifní hodnotě 2,5 mil. Kč bude činit odměna notáře za sepsání notářského zápisu o zúžení SJM 7.150 Kč + DPH.

   Smazat
  2. Dobrý den, jak liší se cena notářského zápisu při zúžení SJM v hodnotě 1 mil. Kč. ? Chápu dobře z tabulky výše 4.900 ?

   Děkuji

   Smazat
  3. Odpověděl jste si správně. Při tarifní hodnotě 1 mil. Kč bude stát notářský zápis o zúžení SJM 4.900 Kč. K tomu DPH.

   Smazat
 17. Dobrý den, zřejmě jsem zcela nepochopil skladbu ceny, resp. odměny notáře za vyhotovení darovací smlouvy:
  1) v případě darování bytu synovi (nevím, jak se určuje hodnota daru - ocenění bytu - podobné se na realitách prodávají za 2,5-3mil.Kč) vč. návrhu na vklad do KN
  2) v případě finančního daru cca 8mil.Kč (částka je v cizí měně - může být uvedeno ve smlouvě pouze v cizí měně? A jakým kurzem se ke dni podpisu smlouvy přepočítává?)
  Poptaný právník se k ceně smluv zatím nechce moc vyjádřit, prý to bude hodně, nevím, zda si nechce naúčtovat více než je obvyklé a zda se tedy raději neobrátit na notáře. V jakých cenových hladinách bych měl smlouvy očekávat, prosím? Mnohokrát děkuji.

  OdpovědětSmazat
 18. Odměnu notáře určuje vyhláška a vychází se z tarifní hodnoty - obvyklé ceny darované věci. Znalecký posudek není potřeba, ocenění mohou provést i dárce a obdarovaný souhlasným prohlášením. U bytu v hodnotě 2,5 mil. Kč činí odměna notáře za sepis darovací smlouvy ve formě notářského zápisu 7.150 Kč, z částky 3 mil. Kč by to vyšlo 7.900 Kč. Pokud bude dar v EUR, pak by s tím neměl být žádný problém. Pro účely stanovení tarifní hodnoty se použije aktuální kurz ČNB. Při darování částky 8 mil. Kč by odměna notáře za vyhotovení darovací smlouvy ve formě notářského zápisu byla 12.900 Kč. Advokáti mají smluvní volnost a tak Vám některý z nich sepíše smlouvu i levněji, ale namnoze to pořídíte i dráž. Rozdíl je dále v tom, že obsah notářského zápisu obstojí před soudem jako důkaz a nemusí se prokazovat, smlouva sepsaná advokátem není veřejnou listinou a takovou právní sílu nemá (nicméně katastrální úřad ji bude akceptovat, pokud neobsahuje věcné chyby). Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za vysvětlení. Smlouvu je tedy možné zpochybnit, i když je již zapsán nový vlastník na katastru? Co je na ní možno zpochybnit, pokud prokazatelně podepíší obě strany před svědkem (i např. právník - to se ke smlouvě neuvádí?) U obou smluv je to myšleno kvůli tomu, že nejsou ověřeny podpisy? (Tuto pravomoc právník/advokát nemůže mít nebo mohou ověřovat podpisy i oni?) Ještě jednou moc děkuji.

   Smazat
 19. Notářský zápis podepisují účastníci smlouvy a notář. Originál notářského zápisu je trvale uložen u notáře, od notáře si odnesete stejnopis notářského zápisu. Smlouvu, kterou Vám připraví advokát, nikdo nearchivuje, na této smlouvě se úředně ověřují podpisy. Pokud je smlouva připojena k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pak bude uložena ve sbírce listin katastrálního úřadu. Vaše vlastnictví zapsané v katastru nemovitostí nikdo napadnout nemůže. Argument větší právní síly notářského zápisu se týkal případného sporu o právní jednání, jehož výsledkem byl zápis do katastru. Často se stává, že rodič daruje majetek jen jednomu z dětí a druhé dítě žaluje neplatnost darovací smlouvy z různých důvodů. Darovací smlouva ve formě notářského zápisu obsahuje doložku o tom, že právní jednání je v souladu s právními předpisy.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Manželskou smlouvou bohužel nejde ošetřit dluhy již vzniklé. Lze tak upravit manželský majetkový režim jen do budoucna a příslušný notářský zápis Vás vyjde na 3.000 Kč + DPH.

   Smazat
  2. Dobrý den, prosím Vás touto cestou ještě o odpověď. Jak je to se střídavou péčí o 2 nezletilé děti a placení případných alimentů. Je nějaká šance, že u soudu uspěji se střídavou péčí???
   Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

   Smazat
  3. Střídavá péče neznamená, že neplatíte výživné na dítě. To se stanoví podle majetkových poměrů rodičů. S návrhem na střídavou péči uspějete tehdy, pokud přesvědčíte soud, že to bude pro děti to nejlepší.

   Smazat
 21. Ziji permanentne v cizine. V blizke budoucnosti budu prodavat byt v mem vlastnictvi ale s vecnym bremenem. Nasim umyslem je zrusit bremeno protoze maminka je v domove duchodcu. Mohou se notarske akty, kupni smlouvy a katastrove prepisy uskutecnit beze moji fyzicke pritomnosti?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Právní jednání může za Vás činit jiná osoba na základě plně moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

   Smazat
 22. Dobrý večer.
  Aktuálně řešíme darovací smlouvu z matky na dceru. Jedná se o byt v hodnotě cca 750 000. Je třeba sepisovat darovací smlouvu přes notáře nebo ji lze sepsat svépomoci (nechat pouze oveřit podpisy)? Jak se poté řeší zápis do katastru? Jaká by byla odměna notáři v případě v případě využití jeho služeb? Ďekuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U tarifní hodnoty 750.000 Kč by vyšla odměna notáře za sepsání darovací smlouvy notářským zápisem na 4.150 Kč + DPH. Notář Vám vyhotoví i návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně i vše na katastru vyřídí. Zákon nepředepisuje pro darovací smlouvu formu notářského zápisu. Pokud máte příslušné znalosti, můžete sepsat darovací smlouvu sami a rovněž tak i vyhotovit návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Smlouvu s úředně ověřenými podpisy, návrhem na vklad a kolkem 1.000 Kč předáte prostřednictvím podatelny příslušného katastrálního úřadu.

   Smazat
 23. Dobrý den,za jakých podmínek je možné prodat dům s věcným břemenem v hodnotě 3mil kč? Děkuji Jaroslav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buď bude kupující akceptovat fakt, že dům kupuje i s věcným břemenem a nebo bude třeba se domluvit s oprávněným z věcného břemene na podmínkách výmazu.

   Smazat
 24. Byl mi nabídnut byt v Praze v hodnotě cca 2500000kč,kde bydlím 25 let s majitelkou.Rád bych se optal,zda je výhodnější byt příjmout jako dar,či ho nechat odkázat v závěti.Kolik by mne stály poplatky? Děkuji Jaroslav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud s majitelkou vedete společnou domácnost a splňujete tedy podmínky osvobození od daně z příjmu, pak je finančně výhodnější nemovitost získat darem než ji zdědit.

   Smazat
 25. Dobrý den, chystáme se k prodeji bytu, kupce máme. Realitní společnost jsme neoslovili. Kolik by stálo sepsání kupní smlouvy u notáře, její podpis, vklad na katastr a úschova hotovosti (4100000)? Pravděpodobně ještě i sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, nebo nějaké předkupní smlouvy. Děkuji, I.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za sepsání kupní smlouvy notářským zápisem a přijetí peněz do notářské úschovy byste zaplatili notáři podle vyhlášky za oba notářské úkony dohromady 13.180 Kč (cena bez DPH). Vklad na katastr by se řešil cenou dohodou cca do 500 Kč + kolek 1.000 Kč. Sepsání smlouvy o smlouvě budoucí většinou není nutné, pokud ano, je to rovněž na dohodě s notářem.

   Smazat
 26. Dobrý den,mám 2 dcery,s jednou je vše v pořádku-má 1 dítě/můj vnuk/,druhá se mnou již 10 let vůbec nijak nekomunikuje,nezajímá se o mě,prostě nic/nijak nejeví zájem/ a proto bych ji chtěla vydědit-tato má 2 dcery/vnučky, osobně se ani neznáme/.Vlastním byt asi 1000000,-/je předmětem dědictví.Chtěla bych,jestli je to možné,aby dědily 2 vnučky stejným větším dílem,1 vnuk,a 1 dcera.Prosím o radu jak to rozdělit.Děkuji

  OdpovědětSmazat
 27. Můžete (nejlépe u notáře) sepsat závěť, ve které vydědíte dceru a povoláte za své dědice druhou dceru a vnoučata, přičemž každému z dědiců stanovíte podíl na pozůstalosti dle svého uvážení. Pokud by se sepsalo jen prohlášení o vydědění, pak by ze zákona dědila druhá z dcer. Přesto i v takovém případě by bylo vhodné sepsat závěť ve prospěch druhé dcery a to pro případ, kdyby se vyděděná dcera obrátila na soud a pokusila se prokázat, že důvody vydědění nebyly dány.

  OdpovědětSmazat
 28. Dobry den.chceme žádat s manželkou o SJM . Nemame nic cenného ani jsme nic nedostali nezdedily.mame pouze auto.vpodstate nic nemame. Ani predmanzelskou smlouvu jsme neresili. Jde oto ze mam praci do vecera a vse co jde vyrizovat neco treba úvěr na televizi,hypoteku ci tak neco musim byt u toho.mame oba normalni prijmy ale je to hodne omezeno casem.jak mame postupovat pripadne kolik nas to muze stat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemusíte být všude osobně, manželka může věci vyřizovat i za Vás na základě plné moci. Ověření podpisu na plné moci stojí 30 Kč, plná moc ve formě notářského zápisu stojí 1.000 Kč (ceny bez DPH). Kdybyste si chtěli vypořádat SJM a do budoucna sjednat režim oddělených jmění, pak je odměna notáře závislá na hodnotě majetku, kterého se smlouva týká. Je-li společným majetkem jen auto v hodnotě 300.000 Kč, pak by Vás notářský zápis stál 2.200 Kč + DPH.

   Smazat
 29. Dobrý den,
  rádi bychom s manželkou rozšířili společné jmění manželů (jedná se o byt), jehož hodnota je cca 650.000 Kč. A teď otázka - kolik zaplatíme za notářský zápis a za další s tím související úkony (např. za zápis do seznamu listin o manželském majetkovém režimu, popř. jsou-li nějaké další poplatky)?
  Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za notářský zápis byste zaplatili 3.850 Kč + DPH. Dále se hradí poplatek 200 Kč + DPH notářské komoře za zápis do povinné evidence manželských smluv pro účely dědického řízení. Zápis do seznamu listin o manželském majetkovém režimu v tomto případě není třeba - není k tomu žádný důvod. Sepsání návrhu na vklad a vyřízení na katastrálním úřadě notářský sazebník neurčuje, je to cenou smluvní, zpravidla do 500 Kč + DPH. Na katastru se předkládá kolek 1.000 Kč.

   Smazat
  2. Děkuji Vám za rychlou odpověď a přeji příjemný zbytek dne.

   Smazat
 30. Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaka smlouva se sepisuje, když budu investovat větší finanční částku do baráku který vlastní přítel?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dá se to řešit dvěma způsoby:
   1) kupní smlouvou získáte podíl na nemovitosti odpovídající Vámi investované částce,
   2) peníze půjčíte a dluh přítele si ošetříte notářským zápisem o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti, případně i zástavní smlouvou.

   Smazat
 31. Dobrý den, s mým bratrem vlastníme chalupu - on 50 %, já 50 %. Nyní chci převést svých 50 % na svého bratra. Mohu tento úkon provést s pomocí závěti psané rukou nebo musím sepsat darovací smlouvu? Když bych sepsala závěť vlastní rukou a odkázala uvedený majetek až po mé smrti, měla by moje jediná dcera nárok na nějaký podíl nebo by to připadlo pouze mému bratrovi v souladu se závětí? Děkuji předem za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z majetku, který budete mít ke dni úmrtí, by měla Vaše jediná dcera dostat alespoň tolik, kolik činí povinný díl. U dospělých je to 1/4 toho, co by dědili podle zákonné dědické posloupnosti - bez závěti. Kdybyste tedy neměla jiný majetek než podíl na chalupě, musel by bratr vyplatit Vaší dceři její povinný díl v penězích ve výši 1/8 ceny chalupy. Bude-li ještě nějaký další majetek v pozůstalosti, možná bude povinný díl pokryt z tohoto majetku. Pokud podíl na nemovitosti za života darujete bratrovi, pak v pozůstalosti po Vás bude jen ostatní zbývající majetek, který celý bude dědit Vaše dcera - jediná dědička.

   Smazat
  2. Moc děkuji za Vaše vyjádření.

   Smazat
 32. Dobrý den, jestli mohu ještě jeden dotaz. Již jste mi odpověděli na jeden, chci poprosit jen o upřesnění. Pokud napíšu svému bratrovi závěť vlastní rukou, nechám si ověřit svůj podpis - má tato závěť stejnou platnost jako darovací smlouva? Pokud jsem správně pochopila, darovací smlouvou odkazuji majetek s platností ještě za mého života (s právem dožití-věcné břemeno) Když sepíšu závěť, aby majetek přešel do vlastnictví mého bratra až po mé smrti a předám závěť svému bratrovi (abych ji například nemusela ukládat do notářské úschovy) a napíšu ji vlastní rukou, bude mít tato závěť stejnou platnost po mé smrti jako darovací smlouva za mého života? Ještě jednou předem děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Darovací smlouvu spolu s návrhem na vklad předložíte katastrálnímu úřadu a ten zapíše obdarovaného jako vlastníka Vaší nemovitosti. Rozmyslet si to nemůžete, můžete ale žádat vrácení daru pro nevděk obdarovaného a nebo pro vlastní nouzi. Když sepíšete závěť ve prospěch bratra, tak takovou závěť můžete kdykoliv odvolat nebo změnit. Bude-li závěť platná a bratr ji předloží v dědickém řízení, pak jako dědic ze závěti bude mít přednost před ostatními dědici. Dědické řízení bude ukončeno dědickým usnesením a na základě tohoto usnesení provede notář ohlášení soudního komisaře do katastru nemovitostí a ten zapíše bratra jako vlastníka zděděné nemovitosti.

   Smazat
 33. Dobrý den chtěla bych se zeptat jaká sazba by byla přitom když bych chtěla udělat notářsky zápis nevím zda se jedna přímo o předmanželskou smlouvu ale s přítelem se chceme vzít momentálně majetek žádný nemáme ale mám exekuci na částku 20 tisíc korun a aby se ho po sňatku nějak exekuce nedotkla hlavně pokud jde o plat. Děkuji za odpověď

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejlepší je stanovit si předmanželskou smlouvou režim oddělených jmění a požádat o vložení do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu. Ten stojí 3.000 Kč. Se zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu je spojen poplatek 400 Kč, se zápisem do povinné evidence manželských smluv pak 200 Kč. Dohromady tedy zaplatíte 3.600 Kč + DPH 21%.

   Smazat
 34. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Manžel Vás v závěti povolá za svého předního dědice a své děti za svěřenské nástupce pod podmínkou, že v řízení o pozůstalosti neuplatní jeho děti svůj nárok na povinný díl. Pokud děti neuposlechnou tohoto příkazu, obdrží z dědictví po otci jen povinný díl a po Vás již nic dědit nebudou. Výhodnější pro ně je tedy závěť respektovat.

   Smazat
 35. Dobrý den, s manželem jsme právě koupili byt v hodnotě 1700000 Kč. Smlouvy jsme měli vlastní, takže jsme u paní notářky využili jen notářskou úschovu peněz. Zajímá mě ale, kolik nejvíc si za tuto službu může účtovat? Děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle vyhlášky při tarifní hodnotě 1.700.000 Kč činí odměna notáře za přijetí peněz do notářské úschovy 7.000 Kč. K tomu se účtuje DPH 21%. Možná byly v úschově i podepsané listiny. Za notářskou úschovu listiny se platí 800 Kč + DPH.

   Smazat
 36. Dobrý den, chtěla bych darovat dcerám svoji polovinu bytu s věcným břemenem, moje polovina má hodnotu cca 1500000,- Kč, kolik zaplatím za sepsání darovací smlouvy včetně věcného břemene. děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z tarifní hodnoty 1.500.000 Kč vychází odměna notáře za sepis darovací smlouvy notářským zápisem na 5.650 Kč + DPH. Pokud je smlouva složitější, může si notář sjednat s klientem navýšení odměny. Prostor pro navýšení je v rozpětí 0 až 100 %. Je tedy vhodné se notáře na výši odměny předem zeptat a pokud bude chtít za doplnění věcného břemene do darovací smlouvy navýšení své odměny o 100%, odejít k jinému notáři.

   Smazat
 37. Dobrý den,
  prosím o radu.
  Se sestrou jsme si darovací smlouvou předali podíly nemovitostí. Dohodli jsme se na dodatečném vyrovnání a bylo nám řečeno, že je pro banku lepší mít dohodu o vyrovnání od notáře (nejspíš jako ověření pro banku, že budou peníze půjčky skutečně použity na vyrovnání). O jaký zápis/smlouvu se jedná a jaký tarif odměny notáři se na takovou dohodu uplatňuje?
  Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud je s převodem vlastnictví spojen závazek k finanční kompenzaci, pak jde o úplatný převod nebo vypořádání spoluvlastnictví. V žádném případě nemůže jít o darování, neboť takový úkon by byl předstíraný a proto neplatný.

   Smazat
 38. Dobrý den, ráda bych se zeptala,kolik může stát notářský zápis. Dostala jsem obecní byt a až budu mít všechny potřebné papíry i od bytové správy, mám se dostavit k notářce. Mělo by se to týkat exekučního vystěhování, pokud bych nezaplatila 3 měsíce nájem. Nevíte, prosím, kolik by to mohlo stát? Děkuji

  OdpovědětSmazat
 39. Dobrý den, jsme dva sourozenci, probíhá dědické řízení po matce. Dědit budeme rodinný dům,tržní hodnota stanovena znalcem 3 000 000 Kč. Jak se vypočítá notářská odměna? Z celkové hodnoty majetku a ta se pak rozdělí na poloviny, nebo se odměna notáři počítá z každého dědického podílu zvlášť? Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře se počítá z celkové hodnoty aktiv pozůstalosti. Na úhradě odměny notáři se podílejí dědicové v poměru hodnoty majetku, který zdědili.

   Smazat
 40. Dobry den ... mamka mi prodava auto napsala jsem ji plnou moc k podpisu kupni smlouvy aby ji mohla podepsat za mne ... kde ma mamka nechat podpis overit ? a jaka je přibližná cena....Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Úřední ověření podpisu je možné na kterékoliv přepážce pošty. Stojí to 30 Kč.

   Smazat
 41. Dobrý den, darem jsem od svého strýce dostala nemovitost. Na toto byl sepsán notářský zápis, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že dar je osvobozen od daně z příjmu, neboť strany prohlásily, že jsou ve vztahu strýc - neteř. Nyní jsem však byla vyzvána finančním úřadem k dodanění daru, neboť strýc není pokrevní (manžel sestry mého otce) a tudíž tento vztah nepsplňuje podmínku pro osvobození od daně z příjmu. Notářka o pokrevním příbuzenství nehovořila. Já nemám právní vzdělání, aby mě takovouto otázku napadlo položit. Co byste mi nyní doporučili? Bohužel se nejedná o nezanedbatelnou částku. Předem děkuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se v notářském zápise odkazuje na příbuzenství, tak buď je doloženo, nebo se uvede "dle prohlášení účastníků". Notář není daňový specialista, formulace zákona není jednoznačná - nic se neuvádí o "pokrevním strýci". V daném případě bylo asi vhodné předem se informovat na finančním úřadě, který má pro tyto případy své metodiky.

   Smazat
 42. Dobry den, mam dotaz ohledne nozarskeho zapisu ktery po nas vyzaduje pronajimatel bytu ve kterem bydlime je to nejmenovana spolecnost chci se zeptat kolik stoji takovy notarsky zapis ? Dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti exekucí vyklizením bytu stojí 3.000 Kč + DPH.

   Smazat
  2. A jeste otazka z jakeho duvodu to po nas muze spolecnosti chtit jsou nejake podminky ?

   Smazat
  3. Pronajimatel může mít velký problém s neplatícím nájemníkem, kterého bez rozhodnutí soudu nelze vystěhovat. Soudní spor může trvat dlouho a pro pronajimatele je taková situace krajně komplikovaná. Notářský zápis je exekuční titul - stačí předat listinu exekutorovi a ten se o vyklizení bytu postará.

   Smazat
 43. Dobrý den. S přítelem kupujeme byt, přítel si bude brát hypotéku (já ne, studuji). Budeme ručit bytem, který je napsaný na mě. Bohužel odjíždím na několik měsíců do zahraničí, a tak mi bylo doporučeno sepsat plnou moc speciálně pro tento úkon, aby za mě přítel mohl podepisovat zástavní smlouvy. Chtěla bych se zeptat, kolik by to vyšlo finančně? Pokud jsem to dobře vyčetla, mělo by to být 1 000 Kč? Předem děkuji za informace. S pozdravem Veronika Vybíralová

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Speciální plná moc pro uzavření zástavní smlouvy by měla mít všechny náležitosti, nicméně není vyžadována forma notářského zápisu. Stačí tedy Váš úředně ověřený podpis na plné moci, což se dá pořídit již od 30 Kč.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  3. Děkuji, jestli jsem to dobře pochopila, tak si mohu plnou moc sepsat sama, mohla byste mi prosím doporučit nějakou stránku nebo poradce, abych na něco při sepsání nezapomněla..? Pokud bych si to nechala sepsat u notáře, byla by to asi větší jistota že, a to by stálo tedy 1 000 Kč nebo kolik?
   A ještě dotaz - ověřit podpis by bylo možné i na Poště?
   Děkují.
   Vybíralová

   Smazat
  4. Ano, můžete si plnou moc sepsat i sama a úřední ověření podpisu opatřit na poště. U notáře by plná moc ve formě notářského zápisu stála 1.000 Kč, ale notář by Vám mohl vyhotovit tuto listinu i jako "soukromou listinu". To není notářský úkon a cena se stanoví dohodou. Ověření podpisu stojí u notáře 30 Kč. K cenám účtuje notář DPH 21 %.

   Smazat
  5. Pokud by mi to vyhotovil jako soukromou listinu, tak podle čeho tak soudí..? A to by bylo levnější než 1 000 Kč nebo dražší? Jde mi o to, že bych raději měla jistotu a nechala si o vyhotovit u něj, ale více než 1 000 Kč je pro mě drahé, tak nevím, jestli si to vyhotovit sama nebo přes něj..Děkuji.

   Smazat
  6. Notáři sepisují notářské zápisy (veřejné listiny) a nebo mohou poskytovat i právní služby - například sepis nějaké listiny, která není notářským zápisem. Zatímco sepis notářského zápisu je notářským úkonem a odměnu notáře určuje vyhláška, tak právní služba není notářským úkonem a notář si může s klientem svou odměnu domluvit (podpůrně se používá advokátní tarif). Pak by plná moc mohla být například za 500 Kč, případně i za menší částku - záleží na dohodě. Vzory na internetu nehledejte, většinou je nabízejí advokáti s cílem oslovit potencionálního klienta a proto takový vzor obsahuje buď nejasnosti nebo záměrné chyby. Můžete se ale obrátit na banku, se kterou bude zástavní smlouva uzavřena. Banka s největší pravděpodobností takový vzor plné moci má.

   Smazat
  7. Děkuji za informace, nyní tomu rozumím. Je tedy na notáři, zdali to vyhotoví jako soukromou listinu nebo se ho na to mohu zeptat..? A ještě poslední věc – nebylo by lepší sehnat si advokáta, který by to se mnou sepsal? Ten by to měl automaticky na domluvě, tudíž zřejmě i levnější.. Vybíralová

   Smazat
  8. Pokud pro právní úkon není nutná plná moc ve formě notářského zápisu, tak Vám notář nebude nutit pro Vás dražší řešení. Určitě se domluvíte. Budete mít jistotu, že listina obsahuje veškeré potřebné náležitosti a Váš podpis je ověřen notářem. I když naše právní úprava považuje za rovnocenné i ověření podpisu na poště (kromě užití v zahraničí), tak u důležitých listin je vhodnější se obrátit na notáře, protože při pochybnostech lze zavolat notáři, který podpis ověřoval a pravost listiny prověřit. Ceny právních služeb advokátů nepatří k těm nejlevnějším. Jak již bylo uvedeno, mají právníci banky připravené řešení i pro zastupování klienta na základě plné moci a vzor plné moci od banky by neměl být problém získat zdarma.

   Smazat
 44. Dobrý den, chci požádat notáře o jen o pár obecných rad jak postupovat po umrtí v rodině. Nechci nic sepisovat ani podepisovat . Májí notáři nějaké půl hodinové či hodinové sazby?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravděpodobně Vám notář nic účtovat nebude. Obecně platí, že právní poradu účtuje notář podle Vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. a vyhlášky č.484/2000 Sb. - t.j. cenou smluvní.

   Smazat
 45. Soud určil notáře k znovu otevření dědictví po mé tetě zemřelé roku 1962 Budu platit notářský poplatek?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odměna notáře se počítá z hodnoty nově objeveného majetku, který bude dodatečně projednán.

   Smazat
 46. Dobrý den, přítel koupil barák na hypotéku, dávám do toho své peníze hned pro složení 20% z ceny a do budoucna tam budu investovat další peníze, chci to mít ošetřeno, že mě přítel za pár let nevyhodi a zároveň nechci celý život schovávat účtenky, lze na to sepsat smlouvu? Kolik by mě stálo sepsání smlouvy u notáře? Dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná jste mohli zvážit podílové spoluvlastnictví, kde Váš podíl na nemovitosti by byl 1/5. V popsané situaci jste vlastně příteli peníze půjčila na pořízení jeho výlučného majetku. Bylo by určitě vhodné půjčené peníze ošetřit smlouvou. Odměna notáře za sepis notářského zápisu se počítá z tarifní hodnoty. Nelze-li tarifní hodnotu určit, pak byste platila 3.000 Kč + DPH 21%.

   Smazat
 47. Dobrý den, je možné v kupní smlouvě ověřené podpisy zmínit, že bych chtěla nemovitost přenechat dotyčené osobě po dovršení její plnoletosti? Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezletilý nemůže být účastníkem právního jednání.

   Smazat
 48. Dobrý den, dostala jsem předvolání k dodatečnému dědickému řízení po 11 letech od úmrtí sestry mojí babičky. Protože nikdo z přímých příbuzných už dávno nežije, předvoláni byli dědicové z další linie - celkem nás je skoro 20. Jedná se o vkladní knížku na které je údajně asi 620 Kč. Notářka požaduje 800,- Kč, tedy víc, než je hodnota dědictví, je to vůbec možné? Dopis s předvoláním ani nepřišel doporučeně, můžu celou situaci ignorovat a nedostavit se? Nebo jak se mám zachovat? Děkuji za radu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud někdo dal podnět k zahájení dodatečného projednání nově zjištěného majetku, tak soud přidělí spis notáři a ten je povinen tento majetek jako soudní komisař s dědici projednat. Jde o řízení soudu, na které se musíte dostavit. Odměna notáře se řídí vyhláškou, která platila v době úmrtí zůstavitele. Lze pochopit Vaše rozhořčení, podobně to vnímají i notáři, pro které je projednání dodatečně objeveného nepatrného majetku zátěží, kdy odměna 600 Kč (plus DPH, které odvedou státu) nepokryje ani náklady.

   Smazat
 49. Dobry den chci se zeptat kolik bude stát sepsání plné plné moci ,aby mohla sestra za mě odmítnout dědictví .vzhledem k tomu že nebudu přítomna v české republice při dědickém řízení .

  OdpovědětSmazat
 50. Dobrý den kolik prosím bude stát sepsání plné moci ať me může sestra zastupovat pri odmítnutí dědictví .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Formulář speciální plné moci Vám zašle notář zdarma. Plná moc musí obsahovat tento text:
   Tato plná moc platí i pro odvolací a dovolací řízení a opravňuje uvedeného zmocněnce, aby za mne činil všechny úkony, které bych v řízení mohl(a) učinit já, zejména aby mým jménem:
   1. dědictví odmítl, případně odmítl dědictví s výhradou povinného dílu, prohlásil, že dědictví neodmítá, nebo že dědictví přijímá,
   2. uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, případně prohlásil, že výhradu soupisu pozůstalosti neuplatňuje,
   3. vzdal se dědictví ve prospěch druhého dědice,
   4. uzavřel dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo dohodu o vypořádání povinného dílu, popř. dohodu o vypořádání společného jmění manželů,
   5. podával opravné prostředky a vzdával se jich,
   6. přijímal rozhodnutí a jiné písemnosti soudu (soudního komisaře).
   Dohodu o vypořádání dědictví, dohodu o rozdělení pozůstalosti, dohodu o výši dědických podílů nebo
   dohodu o vypořádání povinného dílu, popř. dohodu o vypořádání společného jmění manželů, je uvedený zástupce oprávněn mým jménem uzavřít, i kdybych podle ní neobdržel(a) z dané pozůstalosti žádný podíl. Prohlašuji, že na všem, co se týká této pozůstalosti a řízení o pozůstalosti, jsme dohodnuti a že naše zájmy nejsou ve vzájemném rozporu.

   Smazat
 51. Dobrý den, mám dotaz. Chceme teď přes jednu nejmenovanou společnost postavit dům a zároveň koupit pozemek-toto celé by pokryvalo 1 úvěr. Bohužel mám v registru záznam a jsem tedy pro banku neduveryhodna ani jako spoluzadatek. Hlavní žadatel je bez jakýchkoliv závazků, nemam k němu žádný vztah, požádala jsem tedy velmi dobrého přítele aby nám pomohl, a souhlasil. Jako "důkaz" jistoty mu chceme ponechat 1/3 domu jako jistotu,s tím že by byl po 5 letech vyvazan. Jak postupovat a kolik by stál u notáře takový zápis. Dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejlepší by bylo, aby byl vlastníkem jen Váš partner. Pokud sám nedosáhne na úvěr, pak může řešit nabytí nemovitosti s třetí osobou, která bude mít příslušný podíl na nemovitosti a také vlastní financování nabytí takového podílu. Po pěti letech uzavřou smlouvu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Podmínky takové smlouvy si mohou ujednat předem ve smlouvě o smlouvě budoucí.

   Smazat
 52. Dobrý den, dle vyhlášky je cena za sepsání závěti 1500 Kč. Může notář požadovat téměř trojnásobek této hodnoty? Důvodem má být složitost závěti, kde byl konkrétně určen byt, který se má dědit. Pan notář předem neupozornil na vyšší částku, která by měla být účtováná za složitější úkon. Děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyhláška stanoví případy, kdy notář může svou odměnu zvýšit. Sepis závěti notářem je spojen s povinným zápisem do evidence pořízení pro případ smrti. To je zpoplatněno. Možná byly vyhotoveny výpisy z katastru nemovitostí ohledně bytové jednotky. Ke své odměně notář dále účtuje DPH 21%. Nestává se, že by notář účtoval více než svou odměnu podle vyhlášky, hotové výdaje a daň z přidané hodnoty.

   Smazat
 53. Dobry den , Chci se zeptat kolik bude stat sepsání jednostranného notářského zápisu o uznání peněžitého dluhu se svolením k vykonatelnosti. Vyse hypoteky je 319000. Dekuju

  OdpovědětSmazat
 54. Odpovědi
  1. Je-li tarifní hodnota 3.190.000 Kč, pak bude odměna notáře činit 10.787 Kč + DPH.

   Smazat
 55. Dobrý den.
  Chci koupit byt v osobním vlastnictví na jméno syna. Cena nemovitosti je 750 tis. Co všechno potřebujeme vyřídit s prodávajícím (smlouva, zápis do katastru a co ještě?) a kolik musím za to všechno zaplatit?
  Děkuji
  JK

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Při koupi bytu Vám notář poskytne kompletní právní servis. Kupní smlouva notářským zápisem + notářská úschova kupní ceny Vás bude stát 6.533 Kč. Další úkony jako výpis z katastru nemovitostí, vyhotovení návrhu na vklad a zastupování před katastrálním úřadem se vejde do 1.000 Kč. Údaje jsou bez DPH 21%.

   Smazat
 56. Dobrý den, kolik zaplatím notáři za právo výhrady k soupisu majetku? Dědické řízení se týká nemovitosti v hodnotě cca do 2mil.Kč. Jednu polovinu zdědí exmanželka (nevím, zda požádá o výhradu) a druhou polovinu zdědím já. Ta odměna notáře za výhradu k soupisu majetku se bude počítat z ceny celé nemovitosti nebo jen z mé poloviny nebo jde o nějakou paušální částku? Zajímá mě, kolik bych za právo výhrady k soupisu majetku zaplatil. Děkuji za odpověď. JK.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Soupis majetku mohou udělat i dědicové souhlasným prohlášením. Pak je to nic nestojí. Pokud ale bude provádět soupis majetku notář na místě samém, pak bude účtovat 1.000 Kč za každou hodinu výkonu této činnosti + cestovné. Bude-li nutno přizvat znalce k ocenění, pak budete hradit i náklady znalce.

   Smazat
 57. Dobrý den,uvažujeme si s manželkou pořídit byt na úvěr.Máme dvě spolecné děti,ale já mám ještě z předcházejícího manželství ještě dvě již plnoleté děti,které se defacto o mě nazajímají.Lze zúžit SJM o tento budoucí majetek(např.byt),nebo i v budoucnu našetřenou hotovost ,tak aby v případě dědictví ,kdyby se se mnou něco stalo ,nemely tyto dospělé děti nárok na tyto věci z dědictví.A kolik by stál poplatek za sepsání
  u notáře.dekuji za odpověď.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete si obecně do budoucna zúžit manželskou smlouvou SJM o v budoucnu kupované nemovité věci a budoucí přijaté závazky (úvěry), a také o budoucí příjmy. Notářský zápis v takovém případě stojí 3.000 Kč. K tomu se účtuje ještě 200 Kč za povinný záznam do evidence manželských smluv, případně 400 Kč za zápis smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

   Smazat
 58. Dobry den,

  v cervenci maji zacit platit nove ceny za notarske sluzby.
  Bude se to vztahovat i na dedicka rizeni, ktera zacla v 2019 ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V návrhu je tato textace přechodných ustanovení:
   Navrhuje se, aby řízení o pozůstalosti/dědická řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy byla v zájmu právní jistoty účastníků řízení dokončena (včetně rozhodování o odměně notáře a jeho hotových výdajích) podle dosavadních právních předpisů.
   Rovněž v případě, že žadatel požádal o provedení úkonu notářské činnosti přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy, bude za tento úkon náležet odměna a náhrada výdajů podle dosavadní právní úpravy.

   Smazat
  2. Dekuji a ocenuji, ze odpovidate v sobotu.
   Uvadite: "V navrhu je" , takze se to ma schvalit nebo to uz bude platit od 1.7. ?

   Smazat
  3. Návrh změny notářského tarifu byl předložen pracovní komisi legislativní rady vlády. Kdy by mohla začít změna vyhlášky platit, těžko předvídat.

   Smazat
 59. Dobrý den co mam udělat když bych chtěl přepsat auto přitelkyni v případě kdyby se mě něco stalo např.umrti. dekuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sepíšete závěť, kde přítelkyni povoláte za dědičku. V závěti upřesníte, zda má přítelkyně dědit jen auto, nebo i další majetek po Vás. Další možností je odkaz v závěti - dědicové zdědí Váš majetek, ale odkaz - auto - musejí vydat odkazovníkovi - přítelkyni. Řešit se to dá i darovací smlouvou s odloženou účinností - darování pro případ smrti.

   Smazat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.