2. 4. 2015

Exekuce manžela - změna zákona

Poslanecká sněmovna schválila 1.4.2015 návrh změny exekučního řádu a občanského soudního řádu. Tyto změny mimo jiné posilují pozici manžela vůči exekutorovi, který řeší dluhy druhého z manželů. Na významu nabývají smlouvy o změně zákonného manželského majetkového režimu - manželské smlouvy. Návrh míří do senátu.
Na základě kritiky věřejnosti i odborných kruhů připravilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky novelu dvou významných právních norem, kdy se zcela nově pohlíží na exekuci majetku manželů. Exekutoři budou nyní muset předem zkoumat, zda  manželé uzavřeli manželskou smlouvu - respektive smlouvu o změně zákonného manželského majetkového režimu. Přečtěte si k tomu komentář ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Díky exekutorskému lobingu obsahoval zákon  č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) nešťastné ustanovení § 42, které de facto potlačovalo smysl uzavírání manželských smluv k ochraně majetku jednoho z manželů před dluhy druhého manžela:


§ 42
(1) Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
(2) Při posuzování skutečností podle odstavce 1 exekutor vždy přihlédne k tomu, co v řízení vyšlo najevo.


Shora uvedený § 42 bude v exekučním řádu vypuštěn a tuto otázku podrobněji upraví změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - především v § 262 jak následuje:

§ 262a
(1) Před nařízením výkonu rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů zjistí soud, zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu.
(2) Soud při nařízení výkonu rozhodnutí vychází z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z titulu pro výkon rozhodnutí nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.
(3) V ostatních případech lze výkon rozhodnutí nařídit i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů změněn.
(4) Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění manželů, lze vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.
§ 262b
(1) Je-li výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společném jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis nebo nelze-li ho výkonem rozhodnutí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení výkonu rozhodnutí. O tom musí být soudem poučen.
(2) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů.

Výše uvedené změny exekučního řádu a občanského soudního řádu dávají nově možnost, aby manželé ochránili svůj majetek v případě, kdy jeden z manželů podniká a nese zvýšená rizika možných majetkových dopadů. a rovněž tak i v situaci, kdy jeden z manželů si počíná nezodpovědně a přijímá závazky nad možnosti rodinného rozpočtu. Je třeba upozornit, že smlouvou o změně zákonného manželského majetkového režimu lze ošetřit jen budoucí závazky, nikoliv závazky již vzniklé.

Kdy je vhodné uzavřít manželskou smlouvu ?


1)  Pokud jeden z manželů podniká, je vhodné zúžit SJM tak, aby rodinný majetek byl ve výlučném vlastnictví toho z manželů, který nenese rizika.
2) Jestliže jeden z manželů "seká dluhy", je dobré si zřídit režim odděleného majetku - každý si bude za své závazky ručit sám.
3) Chcete-li vyloučit dědění dětí z dřívějších manželství, řešením může být zúžení SJM manželskou smlouvou.
4) Pokud banka požaduje, aby hypotéka zněla jen na jednoho z manželů, pak je rovněž jediným možným řešením zúžení SJM.

Manželská smlouva může sloužit i k rozšíření SJM - to tehdy, pokud si přejete, aby majetek nabytý jedním z manželů darováním nebo děděním, případně majetek, který měl před vstupem do manželství, se stal majetkem v SJM.

Smlouva o změně zákonného manželského majetkového režimu musí být ve formě notářského zápisu. Je možné tuto smlouvu zapsat do veřejného seznamu. V takovém případě je tato smlouva účinná i vůči třetím osobám aniž byste museli prokazovat, že tato osoba byla se zněním manželské smlouvy seznámena.

Jestliže nechcete čekat na objednání u notáře v řádu několika týdnů, můžete si  
objednat online notářský zápis o změně zákonného manželského majetkového režimu.

Do tří dnů získáte na základě Vašich podkladů ke kontrole notářský zápis v elektronické podobě. Po případné korektuře se domluvíte s notářem na datu podpisu. Služba se nabízí prozatím jen v Praze a v Brně. Cena za sepsání notářského zápisu je u všech notářů stejná, určuje ji vyhláška (3000 Kč + DPH pokud tarifní hodnotu nelze určit). Porada v souvislosti s notářským úkonem je zdarma. V případě objednání online získáte navíc přednostní vyřízení. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.