1. 6. 2016

Notářský koncipient - nabídka práce

Notářský koncipient v zavedené notářské kanceláři - to může být příležitost pro Vás. V současné době poptávka převyšuje časové možnosti notářů a mnozí z nich rozšiřují počty svých zaměstnanců.Kdo může být notářským koncipientem ?


Notářským koncipientem může být státní občan České republiky, který je plně svéprávný a získal vysokoškolské vzdělání  v rámci magisterského studijního programu oborů práva na vysoké škole v České republice nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké škole v zahraničí. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních předchůdců.

Jaké jsou úkoly notářského koncipienta ?


Notář může písemně pověřit notářského koncipienta vydáváním stejnopisů, opisů nebo ověřených opisů a výpisů z notářských zápisů, ověřováním shody opisu nebo kopie s originálem (vidimace), ověřením pravosti podpisu (legalizace) s výjimkou vidimací a legalizací ve vztahu k cizině. Koncipient může být dále pověřen vydáváním ověřených výstupů ze systémů veřejné správy a systémů vedených Notářskou komorou ČR  (Evidence právních jednání pro případ smrti, Rejstřík zástav, Seznam listin o manželském majetkovém režimu). Koncipienta se může dále týkat i provádění autorizované konverze dokumentů a dalších úkonů kontaktního místa Czechpoint.

Z pověření notáře může notářský koncipient udělovat právní porady a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, vykonávat některé činnost soudního komisaře v přípravném  řízení o pozůstalosti, sepisovat soukromé listiny a zpracovávat právní rozbory.

Koncipient zpravidla bývá pověřen též přípravným jednáním k sepisování veřejných listin o právních jednáních a o osvědčování právně významných skutečností a prohlášení.

Co by měl notářský koncipient umět ?


Současný výkon notářské činnosti se neobejde bez výpočetní techniky. Notářský koncipient bude pracovat s aplikacemi Czechpoint, CUZK, Notářské komory ČR, datovou schránkou atp. Je proto nutné, aby měl praktické zkušenosti s ovládáním PC a vytvářením elektronických dokumentů. Při jednání s klienty je důležitá schopnost přesného vyjadřování. Koncipient musí být komunikativní a empatický. Vyžaduje se preciznost. V notářské kanceláři není místo pro překlepy a omyly.

Nabídka volné pozice notářského koncipienta


Splňujete-li kvalifikační požadavky včetně alespoň krátké praxe v oboru práva a jste-li přesvědčen (a), že na pozici notářského koncipienta dobře obstojíte, pak se můžete ucházet o místo v některé notářské kanceláři. Aktuální nabídky notářů najdete zde: nabídka práce serveru Juristic