4. 6. 2013

Dědická smlouva – nový občanský zákoník

Dědická smlouva podle nového občanského zákoníku je dědickým titulem. Jedná se o smlouvu, kterou zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.
Dědickou smlouvu, naše právo znalo do roku 1950, kdy byla z občanského zákoníku vyloučena. Nyní se dědická smlouva jako dědický titul vrací. Dědickou smlouvu je nutné uzavřít před notářem ve formě notářského zápisu, protože dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny. Dědickou smlouvu může uzavřít jen zletilý zůstavitel, který je plně svéprávný. Je-li zůstavitel ve svéprávnosti omezen, může dědickou smlouvu uzavřít a závazek z ní změnit se souhlasem opatrovníka. Pokud dědická smlouva tyto podmínky nesplňuje a nebo nemá formu veřejné listiny, případně nesplňuje obecná ustanovení o smlouvách podle části čtvrté nového občanského zákoníku, může mít přesto platnost závěti, má-li jinak všechny náležitosti závěti.

Dědickou smlouvu nelze jednostranně zrušit, což dává předpokládaným dědicům vyšší jistotu, že se skutečně jednou stanou vlastníky. Dědická smlouva může být uzavřena za úplatu i bezúplatně a  nijak neomezuje zůstavitele v nakládání s majetkem za jeho života. Pořídí-li však zůstavitel pro případ smrti nebo uzavře-li darovací smlouvu tak, že to s dědickou smlouvou není slučitelné, může se smluvní dědic dovolat neúčinnosti těchto právních jednání. Není-li ujednáno něco jiného, nemůže strana povolaná za dědice převést své právo na jinou osobu.

Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může tak učinit závětí.

Dědická smlouva manželů

 

Manželé mohou uzavřít dědickou smlouvu, podle níž jedna strana povolává druhou za dědice nebo za odkazovníka a druhá strana toto povolání přijímá, anebo se takto za dědice nebo za odkazovníky povolávají navzájem. Takovou smlouvu mohou pro případ vzniku manželství uzavřít i snoubenci, ale smlouva se stane účinnou až vznikem manželství.  Rozvodem manželství se neruší práva a povinnosti z dědické smlouvy, ledaže dědická smlouva určí něco jiného. Po rozvodu manželství se každá strana může domáhat, aby dědickou smlouvu zrušil soud. Soud návrhu nevyhoví, směřuje-li proti tomu, kdo nezapříčinil rozvrat manželství a s rozvodem nesouhlasil. 

Poznámka:
Notář může sepsat notářským zápisem dědickou smlouvu podle nového občanského zákoníku i dříve, než noz nabude účinnosti. Pokud by však zůstavitel zemřel před datem 1.1.2014, k dědické smlouvě by se nepřihlíželo.

Autor příspěvku:                     JUDr. Hana Kantorová, notářka  

Dědictví a související příspěvky v notářské poradně


Kliknutím na některý z níže uvedených odkazů přejdete přímo na další zpracované téma notářské poradny:Dědické poplatky a daně


Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.