29. 12. 2012

Započtení daru v dědickém řízení

Započtení daru v dědickém řízení je často dědici nesprávně chápáno tak, že jde o jakousi rekapitulací toho, co kdo již dostal a co ještě zbylo k rozdělení v dědictví. Není tomu tak.
Započtení daru je možné jen vůči dědickému podílu. Dědický podíl se vždy počítá z hodnoty majetku, který měl zůstavitel ke dni úmrtí.
 
Vezměme modelový případ, kdy matka měla dva zletilé syny. Jednomu z nich darovala ještě za svého života majetek v hodnotě 200 tis. Kč. Zároveň sepsala závěť, kde na obdarovaného syna již nepamatovala a svůj majetek odkázala druhému synovi.. Když zemřela, její majetek ke dni úmrtí činil  228.498 Kč.  Pokud syn opomenutý v závěti uplatní nárok neopomenutelného dědice, pak druhý ze synů logicky uplatní požadavek na započtení daru na dědický podíl bratra. Při provedení zápočtu se k ceně majetku zůstavitelky 228.498 Kč připočte hodnota daru 200.000 Kč. Z celkové částky 428.498 by měl syn jako dědic opomenutý závětí dle § 479 ObčZ  nárok na 1/2 zákonného podílu (který by činil 1/2 dědictví), tedy celkem na 1/4 dědictví v hodnotě 107.124 Kč. Od této částky je třeba odečíst hodnotu daru 200.000 Kč, která přesahuje dědický podíl, takže obdarovaný syn již nemá nárok na žádný podíl z tohoto dědictví. Pokud tedy hodnota daru dosáhne nebo překročí výši hodnoty zákonného dědického podílu, tento dědic ztrácí započtením nárok na dědický podíl a to i v případě, že se jedná o neopomenutelného dědice podle ustanovení § 479 ObčZ. Pochopitelně však dědic není povinen do dědictví nic vracet, ani pokud hodnota daru překročila hodnotu jeho dědického podílu.

Nový občanský zákoník upravuje započtení daru v § 1660

(1) Na povinný díl se započte vše, co nepominutelný dědic z pozůstalosti skutečně nabyl odkazem nebo jiným zůstavitelovým opatřením.
(2)
Na povinný díl se započte i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu; potomku se kromě toho započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při započtení se však nepřihlíží k obvyklým darováním.

To znamená, že pokud zůstavitel v dědické smlouvě nebo v závěti nepřikázal započtení daru za dobu delší než tři roky, bude se přihlížet pouze k darování v období tři roky před smrtí zůstavitele.

Poznámka: Nový občanský zákoník mění i nárok neopomenutelného dědice – viz náš příspěvek Neopomenutelný a nepominutelný dědic.


Darování vnoučeti


V praxi se často stává, že rodiče darují nemovitost nikoliv některému ze svých dětí, nýbrž vnoučeti. Dar potomkovi dědice započítat nelze. Započítat dar by bylo možné tehdy, pokud by dar dostal předek dědice.

Podrobnější informace k otázkám dědictví jsme zapracovali do několika samostatných témat - klikněte prosím na některý z následujících odkazů:

Dědictví


Dědické poplatky a daně

Žádné komentáře:

Okomentovat

Do komentáře lze vkládat i dotazy k tématu. Rádi odpovíme a podle potřeby příspěvek doplníme.